فهرست مطالب

علمی پژوهان - سال یازدهم شماره 3 (بهار 1392)
 • سال یازدهم شماره 3 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه راشدی، الهه براتی * صفحات 1-8
  پزشکی از راه دور به معنای تبادل اطلاعات پزشکی از طریق فناوری های اطلاعات و ارتباطات می باشد که امکان دسترسی به سرویس های پزشکی در خانه ی بیماران را فراهم می آورد. این سرویس برای افرادی که در مناطق دور افتاده زندگی می کنند و یا افرادی که دارای بیماری های مزمن بوده و نیاز به مراقبت های طولانی مدت دارند به راحتی در دسترس قرار دارد. در حال حاضر پزشکی از راه دور به یک روش موثر به منظور ارائه خدمات درمانی، مراقبت های سلامت و آموزش حیطه های سلامت تبدیل شده است و در کشور های مختلف پیاده سازی های گوناگونی در قالب پرستاری، مراقبت های دارویی، جراحی، مشاوره ژنتیک، توانبخشی، مراقبت خانگی، درمان آسیب دیدگی قلب شناسی، روان شناسی، رادیولوژی، پاتولوژی و درماتولوژی، دندانپزشکی، شنوایی سنجی و چشم پزشکی از راه دور داشته است. در این مقاله برخی از پیاده سازی های پزشکی از راه دور در حیطه های مختلف در سال های اخیر معرفی شده و میزان اثر بخشی آن ها در جلو گیری از مرگ و میر، درمان بیماری ها و کاهش هزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پزشکی از راه دور، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، اثر بخشی
 • علی فرهودیان، لیلا سلیمانی نیا، مسعود غریب *، محمدحسن فرهادی، ماندانا صادقی صفحات 9-15
  مقدمه
  امروزه سازمان ملل به دنبال تصویب کنوانسیون حقوق معلولان برد رسیدگی به نیازهای این گروه تاکید فراوان داشته و اغلب کشور های جهان در این زمینه متعهد شده اند. بنابر این با توجه به ضروریات شناسایی نیاز های معلولان و برنامه ریزی در این حوزه، این مطالعه با هدف شناسایی نیازهای ویژه افراد کم توان جسمی صورت گرفت.
  روش کار
  این مقاله بخشی از یک مطالعه ی کیفی است که با روش نظریه ی زمینه ای (گراندد تئوری) انجام شده است. پانزده نفر از کم توانان جسمی شهر تهران که به صورت نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شده بودند، در مطالعه شرکت داده شدند. روش اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود، که تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها با روش کد گذاری استرس و کوربین (مقایسه ی مداوم) تحلیل گردید و به منظور افزایش اعتبار داده ها از روش قضاوت ارزیابانه استفاده شد.
  یافته ها
  به طور کلی مهم ترین نیاز های ویژه افراد کم توان جسمی در 7 حوزه جای گرفت که عبارتند از: خانواده و نزدیکان، آموزش، جابجایی و حمل و نقل، بنا ها و فضاها، مشارکت اجتماعی و اشتغال، خدمات بهداشتی درمانی، نگرش سایر افراد جامعه به مشکلات آنها.
  نتیجه گیری
  افزایش مشارکت اجتماعی و استقلال عملکرد کم توانان جسمی مستلزم آن است که به جای (ناتوانی) در آن ها به مفهوم (برابری فرصت ها) در جامعه تکیه شود. بدین ترتیب که خدمات و نظام های عمومی از جمله مکان ها و محیط های فیزیکی، مسکن، ایاب و ذهاب، فرصت های آموزشی و شغلی، همچنین زندگی فرهنگی اجتماعی شامل تسهیلات ورزشی و تفریحی، به طور یکسان در دسترس همگان قرار گیرد. بدین ترتیب کم توانان جسمی نیز قادر خواهند بود تا بازندگی با کیفیت بهتر و مساوی با دیگران دست پیدا کنند.
  کلیدواژگان: افراد کم توان جسمی، نیازهای ویژه، بازتوانی
 • فرشته محمدظاهری، سید مجید رفیعی *، محمد رضایی، عنایت الله بخشی صفحات 16-21
  مقدمه
  اوتیسم یک ناتوانی رشدی مادام العمر است که با مشکل شدید در روابط اجتماعی، ارتباط و رفتار مشخص می شود. با توجه به مشکلات تعامل اجتماعی این کودکان و ضعف مداخلات مهارت اجتماعی در ایجاد انگیزه، در این مطالعه تاثیر روش درمانی پاسخ محور با کاربرد انگیزه بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  در این مداخله کار آزمایی بالینی با گروه کنترل، طبق معیار های ورود و خروج،30 فرد اوتیستیک 11_6 ساله که دو به دو از نظر سن و جنس و میانگین طول گفته همتا بودند، از کلینیک های مخصوص افراد اوتیستیک شهر همدان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. جلسات به صورت فردی در طی 3ماه(هفته ای دو جلسه 60 دقیقه ای)برگزار شد. افراد هر دو گروه قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه مهارت های ارتباطی کودکان برای ارزیابی مهارت اجتماعی ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS نسخه 18 و آزمون های آمار توصیفی و آزمون کوواریانس انجام یافت.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که طبق آزمون کوواریانس بین قبل و بعد از مداخله در دو گروه تغییرات معناداری در مهارت اجتماعی(P<0/001)در دو گروه مداخله وجود دارد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان دهنده ی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت های اجتماعی کودکان اوتیستیک می باشد و بهتر است در مداخلات در مانی این روش درمانی نیز به کار برده شود.
  کلیدواژگان: اوتیسم، مهارت اجتماعی، روش درمان پاسخ محور
 • رضا شکوهی، فاطمه سمیعی *، صلاح عزیزی صفحات 22-28
  مقدمه
  فاضلاب صنایع نساجی از جمله صنایعی هستند که آلودگی زیادی ایجاد کرده و برای رنگ زدایی صنایع نساجی روش های متفاوتی وجود دارد که می توان به روش های انعقاد و لخته سازی، اکسیداسیون شیمیایی، تصفیه ی بیولوژیکی، تکنیک الکتروشیمیایی، تعویض یونی و دیگر فر ایند ها اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه کارایی آلوم و کلروفریک جهت حذف رنگ دیسپرس آبی 56 می باشد.
  روش کار
  این تحقیق یک مطالعه تجربی–مداخله ای می باشد که در مقیاس آزمایشگاهی و بر اساس روش جار تست انجام شد. پس از تنظیم PHنمونه ها با استفاده از سود و اسید سولفوریک، مواد منعقد کننده با غلظت های مختلف به هر یک از نمونه ها اضافه شد. در این مطالعه PH های مورد آزمایش برای انتخاب PH بهینه، برای کلروفریک 4، 5، 6، 7، 8، 9 بود همچنین برای الوم شامل PH های 5/5، 6، 5/6، 7، 5/7، 8 بود.
  یافته ها
  انعقاد توسط آلوم برای حذف رنگ دیسپرس آبی دارای PH بهینه 6 و دوز بهینه mg/l 130 بوده که در این PH و دوز بهینه دارای راندمان حذف 93 درصد می باشد، در حالی که برای کلروفریک در PH بهینه 9 و دوز بهینه mg/l 120 دارای راندمان حذف بیش از 98 درصد است.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از فرایند انعقاد می توان به میزان زیادی رنگ دیسپرس آبی موجود در فاضلاب صنایع نساجی را از فاضلاب حذف کرد و همچنین نتایج نشان داد که منعقد کننده کلرو فریک دارای راندمان حذف بهتری نسبت آلوم می باشد (0/05> P).
  کلیدواژگان: آلوم، کلروفریک، رنگ دیسپرس آبی 56، فاضلاب صنایع نساجی
 • آرزو کرمپوریان، ناهید محمدی *، بهزاد ایمنی، سعید دشتی صفحات 29-36
  مقدمه
  آشنایی دانشجویان فوریت پزشکی از اصول اخلاق حرفه ای آن ها را در ارائه خدمات بهتر یاری نموده و تنش حرفه ای را به حد اقل خواهد رسانید. تحقیق حاضر با هدف تثبیت آگاهی از مباحث اخلاق حرفه ای بر اساس آموزش کلاس محور در دانشجویان فوریت پزشکی انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی–مقطعی می باشد. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان سال آخر فوریت پزشکی به تعداد 30 نفر بودند که با شیوه ی سر شماری وارد مطالعه شدند. جهت تثبیت آگاهی از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. جهت تعیین اعتبار محتوا و صوری، پرسشنامه در اختیار ده نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه قرار گرفت و بر اساس نظرات آنان اصلاحات انجام شد. میزان پایایی به صورت آزمون باز آزمون حاصل از تکمیل ده پرسشنامه با فاصله دو هفته توسط گروه مشابه با واحد های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، که r=0.83 را نشان داد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برابر a=0.90 نشان دهنده ی پایایی و ثبات درونی پرسشنامه بود. نتایج حاصل با نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  میزان آگاهی دانشجویان قبل از تدریس 97%در حد ضعیف و 3%در حد متوسط بود. در امتحان پایان ترم نمرات فراگیران بین 14-20 و میانگین آن 16.58 بود به منظور تثبیت آگاهی پس از گذشت سه ترم، مجددا میزان آگاهی دانشجویان با استفاده از چک لیست سنجیده شد. نتایج نشان داد میانگین نمرات دانشجویان 69.24، اکثر نمونه ها (80%) دارای آگاهی بالا و 20% دارای آگاهی ضعیف بودند.
  نتیجه گیری
  در سیاست گذاری وزارت بهداشت و درمان، تهذیب اخلاق مقدم بر علم برای کلیه اعضای حرف پزشکی، خصوصا دانشجویان فوریت پزشکی است. میزان آگاهی دانشجویان در بعضی از حوزه ها مانند وظیفه شناسی در حد بالا (80%)،در حوزه ی قانونی بسیار ضعیف و در بعضی از حوزه ها مانند احترام، نوع دوستی در حد متوسط بود. لذا توصیه می گردد در زمینه ی قوانین حرفه ای، اساتید وقت بیشتری را صرف نمایند.
  کلیدواژگان: تثبیت آگاهی، اثربخشی آموزشی
 • ادریس حسین زاده، یدالله حمیدی *، قدرت الله روشنایی، پروین چراغی، محمود تقوی صفحات 37-44
  مقدمه
  رسالت و ماموریت دانشگاه ها پاسخ به نیاز ها، انتظارات و خواسته های ذی نفعان کلیدی آن و خصوصا دانشجویان می باشد. ارتقای کیفیت در آموزش عالی و بهبود مستمر فرآیند های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مهم است. تعیین سطح رضایتمندی دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین شاخص های دستیابی به کیفیت مطلوب در نظر گرفته می شود. لذا این مطالعه به منظور بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فر آیند های آموزشی و پژوهشی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.385 نفر از دانشجویان با روش تصادفی طبقه ای از همه دانشکده ها انتخاب شدند. برای سنجش میزان رضایت مندی از پرسشنامه محقق ساخته شامل 71 سوال از جنبه های مختلف خدمات آموزشی که دارای 9 زیر حیطه بود استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون کای دو انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین درصد شرکت کنندگان در گروه سنی 21-25 سال (72.2درصد) بودند. 50.3 درصد دانشجویان دختر بودند. بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسی پیوسته (38.8درصد) و دکترای عمومی (32.9 درصد) بودند. سطح رضایت مندی برای تمام حیطه های مورد بررسی در حد متوسط بوده است. نتایج آنالیز آماری نشان داد که میزان رضایت مندی تنها در حیطه ی کارورزی و کارآموزی با مدت حضور در دانشگاه و سن دانشجو رابطه دارد(P<0.05). همچنین در دو حیطه رضایت از مشاوره و راهنمایی اساتید و کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی میزان رضایت مندی دانشجویان با مقطع تحصیلی رابطه داشت(P<0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سطح رضایت مندی دانشجویان از فرآیند های آموزشی در سطح متوسط است و بر اساس مقطع تحصیلی در میزان رضایتمندی در برخی حیطه ها متفاوت است، لذا مدیران و مدرسان دوره های مختلف تحصیلی با بهره گیری از یافته های این پژوهش می توانند با برنامه ریزی مجدد در راستای بهبود کیفیت و در نتیجه ارتقای سطح رضایت مندی خدمات آموزشی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: رضایتمندی دانشجویان، فرایندهای آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • بهاره مغفوری، افسون حسنی مهربان *، قربان تقی زاده، غلامرضا امینیان، حسن جعفری صفحات 45-51
  مقدمه
  افتادن یکی از مشکلات شایع در سالمندان می باشد. در این میان افتادن در خانه وخیابان سهم بزرگی از افتادن سالمندان ایرانی را تشکیل می دهد. از این رو تلاش در جهت شناسایی عوامل خطر محیطی در منزل و انجام اصلاحات می تواند می تواند، سهم بسزایی در کنترل افتادن و صدمه دیدن در افراد سالمند به همراه داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین پایایی ابزار HOME FAST در سالمندان در معرض خط افتادن می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی–تحلیلی که به روش مقطعی انجام پذیرفته است، 60 نفر از سالمندان شهر تهران از طریق کانون جهاندیدگان خانه های سلامت شهرداری در 5 منطقه شهری وارد مطالعه شدند، سپس ابزار HOME FAST با استفاده از دستور العمل آن در دو مرحله (بین آزمونگران و باز آزمون)مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده در پژوهش در پایایی آزمون باز آزمون حاضر نشان داد که میزان توافق بین آیتم های در دفعات سنجش در کل تست بالاتر از 0.8 می باشد که نشان دهنده ی سطح بسیار مطلوب پایایی می باشد. بر اساس یافته ها میزان تکرار پذیری نسبی در هر یک از آیتم ها در دامنه ی 1.00-0.65 قرار دارد که نشان دهنده پایایی متوسط به بالا می باشد و نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر از پایایی بین آزمون گران نشان داد که میزان توافق بین آیتم ها در بین آزمونگر در کل تست بالاتر از 0.8 می باشد که نشان دهنده ی سطح بسیار مطلوبی از پایایی است. دیگر نتایج مبین آن است که میزان توافق بین آتم ها در هر یک از آیتم ها در دامنه 1/00-0.01 قرار دارد که نشان دهنده ی پایایی ضعیف است تا بسیار مطلوب است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها ابزار HOME FAST از پایایی بالایی برخوردار می باشد. این یافته ها از این نظر قابل انتظار بوده اند که ماده های آزمون متناسب با اهداف پیشگیری از افتادن بودند و نیز نشان دهنده ی پایایی قابل قبول ابزار می باشد و این ابزار می تواند به عنوان ابزاری مناسب در اختیار متخصصان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: افتادن، ابزار غربالگری HOME FAST، سالمند، پایایی
 • قربان عسکری، عبدالمطلب صیدمحمدی، امیر شعبانلو، جمال مهرعلی پور * صفحات 52-59
  مقدمه
  یون سیانید از رادیکال کربن-نیتروژن تشکیل شده که ترکیب بسیار سمی و خطرناک برای سلامتی انسان و سایر ارگانیسم ها محسوب می گردد. در این مطالعه کارایی پوست تخم مرغ در حذف سیانید از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی،قابلیت پوست تخم مرغ جهت جذب سیانید مورد ارزیابی قرار گرفت. در هرمرحله از آزمایشات، 100 میلی لیتر از محلول سیانید با غلظت اولیه ی مشخص و PH معین در دستگاه شیکر-انکوباتور شیک داده شد. تاثیر پارامتر های مختلف،(3-11)PH، زمان واکنش (5-60دقیقه)،غلظت اولیه سیانید (50-150 میلی گرم در لیتر) و دوز جاذب (25/0-2 گرم) مورد بررسی قرار گرفت. ساختار شیمیایی جاذب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ساخت شرکت فیلیپس مدل XL-30 و همچنین آنالیز EDX صورت گرفت. مساحت سطح ویژه و پورسایز پوست تخم مرغ با ایزوترم BET و BJH مورد سنجش قرار گرفت.غلظت قبل و بعد از انجام فر آیند جذب توسط روش تیتراسیون ذکر شده در استاندارد متد اندازه گیری شد.
  یافته ها
  آنالیز پوسته تخم مرغ با روش EDX نشان داد که بخش عمدتا از کلسیم تشکیل شده است و سایر ترکیبات آن شامل منیزیم، آهن، آلومینیم و سیلیکات است. نتایج آزمایش بیانگر آن است که بالاترین راندمان جذب سیانید در 11=PH، میزان دوز جذبی برابر 5/0 گرم، زمان تماس 40 دقیقه و غلظت اولیه سیانید برابر 50 میلی گرم در لیتر رخ می دهد. بررسی سینتیک جذب نشان داد که از سینتیک جذب شبه درجه دو تبعیت می کند. ایزوترم جذب سیانید در پوسته تخم مرغ نیز از مدل لانگمویر تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، پوسته تخم مرغ به عنوان مواد زائد، یک جاذب با راندمان بالا و هزینه کم گزینه مناسب برای حذف سیانید از فاضلاب صنعتی می باشد.
  کلیدواژگان: پوسته تخم مرغ، جذب، سانید، ایزوترم، سینتیک
|
 • Elahe Rashedi, Elahe Barati * Pages 1-8
  Telemedicine is the use of information and communication technologies in order to provide access to medical and health care services whenever a large physical distance exists between patient and the service. Telemedicine is easily accessible for people living in remote regions and people with chronic illnesses who need long time home care. This technology is provided in different services، including telenursing، telepharmacy telesurgery، telegenetic، telerehabilitation، telehomecare، teletrauma care، telecardiology، telepsychiatry، teleradiology، telepathology، teledermatology، teledentistry، teleaudiology and teleophthalmology. In this article recent telemedicine technologies which used in developed countries are introduced and the clinical and cost effectiveness of these services is evaluated.
  Keywords: Telemedicine, information, communication technologies, effectiveness
 • Ali Farhoudian, Leila Soleimaninia, Masoud Gharib *, Mohammad Hassan Farhadi, Mandana Sadeghi Pages 9-15
  Introduction
  after sanction of «the rights of disabled people convention» United Nations Organization have been stressed more on dealing with this group''s needs. Therewith، most of countries in the world have been committed in this field. Therefore، with consideration of importance of identifying the needs in disabled people and making policies for them، this study conducted in order to identify the special needs in physically disabled people.
  Methods
  this study is a part of a qualitative research with grounded theory method. Fifteen physically disabled people were selected through a purposeful sampling participated in study. The main method for collecting data was semi-structured interview that continued until theoretical saturation of information. Data was analyzed with Strauss & Corbin coding manner or continued comparison and the assessor''s viewpoints method is used for validity promotion of data.
  Results
  Totally، most important domains of special needs in disabled group were: family and relatives، education، movement and transportation، building and places (houses and public places)، social participation and occupation، treatment and rehabilitation services، and people''s attitude toward their problems.
  Conclusion
  the results indicated that for promoting social participation and function independency in disabled people، should be emphasis on «equality of opportunities» in society rather than «disability». Thus، public systems and services should be available equally for all، such as physical environments and places، housing، transport system، educational and vocational opportunities، and socio-cultural life like equipments for sport and amusement. Then، physically disabled people can reach to a life with more quality and same with others.
  Keywords: physically disabled people, special needs, rehabilitation
 • Fereshteh Mohammadzaheri, Seyed Majid Rafiei *, Mohammad Rezaei, Enayatollah Bakhshi Pages 16-21
  Background And Objectives
  Autism is a lifetime developmental disability that determines with sever problem in social relations، communication and behavior. Regarding social interaction difficulties of these children and weakness of social skill interventions in creation of motivation. In this study we tried to examine effect of pivotal response treatment method on social skill of autistic children.
  Methods
  In this randomized control trial (RCT) study، according to inclusion and exclusion criteria، 30 autistic participants (6 to 11 years old) that matched based on age، gender and mean length utterance، from especial clinics of Hamedan’s autistic persons selected and placed randomly in one of groups of intervention and control. Sessions was administered individually، lasting for 60 minutes and 2 days a week for 3 months. Both groups of children were tested before and after intervention by CCC (children’s communication checklist) to assess social skill. Data analysis was done through descriptive statistics tests and covariance analysis.
  Results
  The findings of the study showed (according to covariance analysis between before and after of intervention in two groups) there is significant changes in social skill’s ability in intervention group.
  Conclusion
  the result of these study indicated effect of pivotal response treatment on social skills in autistic children، therefore this method mrecommended for speech and language pathologist.
  Keywords: Autistic children, Social skill, Pivotal response treatment
 • Reza Shokoohi, Fateme Samiee *, Salah Azizi Pages 22-28
  Background And Objectives
  wastwaters of textile industries contain large amounts of color can create a lot of pollution. There are different methods for decolorization of textile industries، for example the methods of coagulation، floocculation، chemical oxidation، biological treatment، electrochemical techniques، including ion exchange and other processes. The purpose of this study was to compare the efficacy of alum and ferric chloride to remove Disperse Blue 56.
  Methods
  the research was according to the method Jar test. The sample PH was adjusted using NaOH and sulfuric acid 0. 1 normal. Coagulants with different concentrations were added to each sample. A minute of high speed and slow speed were mixed for 15 minutes and a_er deposition، sample pH and absorbance values were measured. The dye concentration in the samples was measured by spectrometry method using a UV1700- Pharmaspec Shimadzo spectrophotometer at 550 nm wavelength.
  Results
  coagulation by alum to remove dye Disperse Blue has a pH optimum of 6 and optimal dose of 130 milligrams per liter، which is the pH and the optimal dose has a removal efficiency of 93 percent، while for Chloroferric the pH optimum of 9and optimal dose of 120 milligrams per liter with removal efficiency over 98 percent.
  Conclusions
  the results showed that the coagulation process using a lot of blue disperses dyes in textile wastewater removed from the wastewater. The e results showed that the coagulant is alum Chloroferric has better removal efficiency.
  Keywords: Aluminium Sulfate, Ferric Chloride, Disperse Blue 56, Synthetic wastewater
 • Pages 29-36
  Introduction
  the professional ethics in the medical _eld is an important concept. Understanding of EMS with professional ethic provide better services and to minimum professional stress. The group discussion method in the teaching of professional ethics is efficiency. The authors benefited of the method to evaluate the awareness of the ethical issues based on training classes.
  Methods
  the study was cross-sectional. The study population included all of the students of EMS in the final year. Number of samples was 30 and method of sampling was the census. After of expression course plan pretest was taken and after the end of class final examination was taken. Rate of knowledge of student was assessed after 3 semesters and data obtained were analyzed by software SPSS 16.
  Results
  rate of knowledge of students before teaching were %97 weak and %3 moderate. The scores of students was between 14-20 and the mean of was 16. 58. Results after 3 terms were this: the average student score 24. 69، most samples (%80) have a high awareness and %20 had poor knowledge.
  Conclusion
  the ministry of health policy is edification prior knowledge. the students› awareness of duty was high (%80)، in the legal field was very weak and in some areas، such as respect، altruism was moderate.
  Keywords: Established knowledge, Educational effectiveness
 • Edris Hoseinzadeh, Yadollah Hamidi *, Ghodratollah Roshanaie, Parvin Cheraghi, Mahmood Taghavi Pages 37-44
  Introduction
  Mission of universities is to respond to the needs and expectations of its key stakeholders and specially their students. Quality promotion and continuous improvement of education and research processes in universities of medical sciences is important. Determining of student satisfaction level as the most important indicators to reach the desired quality should be considered. Thus، this study was performed with purpose of student satisfaction evaluation from education and research processes in Hamadan medical sciences faculties.
  Methods
  this cross - sectional study was conducted in Hamadan University of Medical Sciences at 385. 2012-2011 students selected from all schools based on stratified method. To measure student satisfaction a researcher made questionnaire consisted of 71 questions related to various aspects of educational services (9 compasses) was used. Obtained data were analyzed using SPSS16 software the chi-square test.
  Results
  Most of the participants (%72. 2) were in the age group 25 to 21 years. 50. 3 percent of students were female. Most of students were at the undergraduate level (%38. 8) and physician (%32. 9). Level of satisfaction for all compasses was at moderate level. Based on statistic result only in internships and apprenticeships compasses satisfaction level showed a significant correlation with studying duration (P<0. 05). Also in the teachers counseling، workshops and laboratory activity compasses the strati_cation level had a significant relation with degree (P<0. 05).
  Conclusion
  the results showed that the student’s satisfaction from educational processes is at moderate level. Satisfaction level based on degree of students is different، so managers and policy makers of educational system as well as teachers of various degrees can utilize the present study results to restructure of educational strategy in order to promotion the quality and the satisfaction level of educational services.
  Keywords: Student satisfaction, Educational process, Hamadan University of Medical Sciences
 • Pages 45-51
  Introduction
  one of the common problems among older people is falling. Falling inside the houses and streets makes up a large incidence between Iranian elderly، then the effort to identify environmental factors at home and home modification can reduce falls and injury in the elderly. The aim of this study was identifying elderly at risk of fall with using screening tool (HOME FAST) and determines reliability of this tool.
  Methods
  as reliability، through the health housing of the town councils in five geographical regions of Tehran، 60 old persons were selected. Participants aged 60 to 65 years and the HOME FAST tool was used in the two stages (inter rater and test-retest).
  Results
  test-retest reliability in the study showed that agreement between the items is over than 0. 8، which shows very good reliability. The results showed that the relative of the each item in the Agreement between the domain is 0. 65 - 1، which shows moderate to high reliability. And the results in this study showed that agreement between the items in Inter rater reliability is over than 0. 8، which shows the level of reliability is very good. Also it showed that the relative of the each item in the agreement between the domain is 0. 01 - 1، which shows poor to high reliability.
  Conclusion
  this study shows that the reliability of the HOME FAST is high. The findings of these comments have been expected that the test objectives were appropriate to prevent falls and the tools showed acceptable reliability، then this test can be used as a tool for to professionals.
  Keywords: Falling, Home FAST Screening Tool, Elderly, Reliability
 • Ghorban Asgari, Abdolmotaleb Seid Mohammadi, Amir Shabanlo, Jamal Mehralipour * Pages 52-59
  Background And Objectives
  cyanides as carbon-nitrogen radicals are very toxic compounds and highly harmful to humans and aquatic organisms. The efficacy of eggshells (ES) was investigated in this research work as an adsorbent for the elimination of cyanide from polluted streams.
  Methods
  In this experimental study، the capability of ES to adsorb cyanide ions was conducted using a series of batch tests in a shaker-incubator instrument. For each batch run، 100 mL of solution containing a known initial concentration of cyanide and with the preferred level of pH was shacked. The effects of selected parameters such as pH (11-3)، reaction time (60–5 min) cyanide concentrations (150–50 mg/L) and the adsorbent dosage (2–0. 25 g/L) were investigated on the removal cyanide as a target contaminate. Chemical composition ES were analyzed using a Philips model XL- 30 scanning electron microscope (SEM) with energy-dispersive X-ray microanalysis (EDX). The specific surface and pore size distributions of ES were measured via Brunauer-Emmett-Teller (BET) isotherm and Barrett-Joyner-Halenda (BJH) methods using a Micrometrics particle size analyzer. The concentration of cyanide in solution before and after treatment was determined using the titrimetric method as described in the standard methods.
  Results
  Analysis of the ES component using the EDX technique showed that the main part of it consisted of calcium and its other components were magnesium، iron، aluminum and silicate. The experimental data showed that the maximum cyanide removal occurred at pH of 11، adsorbent dose (0. 5 g/L) and 40 min contact time. The kinetic evaluation indicated that the pseudo-second-order kinetic had the best fit to the experimental results predicting a chemisorptions process. The equilibrium adsorption of cyanide onto ES was well represented by the Langmuir equation.
  Conclusions
  As a result، ES as waste materials was revealed as a very efficient and low-cost adsorbent and a promising option for removing cyanide from industrial wastewaters.
  Keywords: Eggshells, Adsorption, Cyanide, Isotherm, Kinetic