فهرست مطالب

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی - سال دوم شماره 5 (تابستان 1393)
 • سال دوم شماره 5 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عفت سادات مهدیزاده، محمدرضا خدابخش*، فریبا کیانی، صادق حاجی زاده نداف صفحات 7-17
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تکنیک های مختلف پرورش خلاقیت ریاضی بر باور انگیزشی و شناختی در درس ریاضی دانش آموزان دختر انجام گردید. در این پژوهش، از طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه گواه استفاده گردید. جامعه آماری کل دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر مشهد بودند. 40 دانش آموز به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند و در گروه های آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) جایگزین گردیدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسش نامه الگوهای یادگیری سازشی (میدلتن و میگلی، 1997) بود که متشکل از خرده مقیاس های خودکارآمدی ریاضی (باور انگیزشی) و مشغولیت شناختی (باور شناختی) در درس ریاضی بود. ابتدا پرسش نامه الگوهای یادگیری سازشی به عنوان پیش آزمون بر روی کلیه آزمودنی ها اجرا گردید، پس از آن برنامه پرورش خلاقیت ریاضی بر روی گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات آموزشی بار دیگر پرسش نامه الگوهای یادگیری سازشی به عنوان پس آزمون بر روی کلیه آزمودنی ها اجرا گردید. داده ها در نرم افزار spss وارد شد و با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون خودکارآمدی شغلی و مشغولیت تحصیلی در دو گروه کنترل و آزمایش نشان داد که عملکرد ریاضی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معنی داری یافت. بنابراین پرورش خلاقیت ریاضی تاثیر معنی داری بر بهبود خودکارآمدی ریاضی و مشغولیت شناختی دانش آموزان در درس ریاضی داشت. لذا پیشنهاد می شود در طراحی محتوای دوره های آموزشی، به منظور بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان، تکنیک های مختلف پرورش خلاقیت به خوبی گنجانده شوند.
  کلیدواژگان: خلاقیت ریاضی، باور انگیزشی، خودکارآمدی ریاضی، باور شناختی، مشغولیت شناختی، دانش آموزان دختر
 • حسین زارع، مجید برادران صفحات 18-26
  یکی از فرایندهای شناختی اساسی انسان، حل مساله است که به عنوان یک فرایند شناختی سطح بالا با دیگر فرایندهای شناختی نظیر یادگیری، تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل تعامل دارد. هدف اساسی پژوهش حاضر هنجاریابی، بررسی روایی و اعتبار پرسش نامه حل مساله پارکر در دانشجویان دوره کارشناسی بود. نمونه پژوهش 360 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و به پرسش نامه حل مساله پارکر و حل مساله کسیدی و لانگ پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این پرسش نامه دارای 4 عامل می باشد که در مجموع 18/59 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار آزمون به روش آلفای کرونباخ 84/0، به روش بازآزمایی 81/0 و به روش دونیمه کردن 63/0 و ضریب همبستگی با پرسش نامه حل مساله کسیدی و لانگ 65/0 به دست آمد. این مطالعه تایید نمود که پرسش نامه حل مساله پارکر به عنوان ابزاری معتبر و مناسب برای سنجش حل مساله در جامعه ایرانی می باشد.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، حل مساله پارکر و دانشگاه پیام نور
 • کاظم برزگر بفرویی، مهدی برزگر برفویی، یعقوب ملایی بهرامی صفحات 27-42
  هدف از پژوهش، بررسی نقش جهت گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان است. بدین منظور 150 نفر از دانشجویان پسر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه انگیزش تحصیلی، پرسش نامه اهداف پیشرفت، و پرسش نامه راهبردهای فراشناختی خواندن را تکمیل کردند. سپس، داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین جهت گیری هدف عملکرد-گرایشی، تسلط- اجتنابی، راهبردهای فراشناختی خواندن و انگیزش درونی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد- گرایشی، عملکرد- اجتنابی و انگیزش بیرونی رابطه معنی داری مشاهده شد. همچنین بین جهت گیری هدف عملکرد- گرایشی، تسلط- گرایشی و بی انگیزگی نیز رابطه معنی دار مشاهده شد. ضرایب رگرسیون چند متغیری نشان داد که جهت گیری هدف عملکرد-گرایشی، تسلط-گرایشی و راهبردهای فراشناختی خواندن می توانند انگیزش درونی و هدف عملکرد- اجتنابی می توانند انگیزش بیرونی و بی انگیزگی را پیش بینی کنند. مطابق نتایج بدست آمده، اهداف پیشرفت و راهبردهای فراشناختی خواندن با انگیزش تحصیلی رابطه دارند و در موقعیت های تحصیلی باید به این متغیرها توجه کرد.
  کلیدواژگان: جهت گیری هدف، راهبردهای فراشناختی خواندن، انگیزش تحصیلی، دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان
 • جواد امانی ساری بگلو*، فیروزه سپهریان آذر، شهرام واحدی صفحات 43-54
  از خودبیگانگی، حالت انزوا از یک گروه یا فعالیتی است که انتظار می رود فرد در حالت عادی با آن گروه احساس همبستگی نموده یا با آن فعالیت درگیر شود. نوجوانانی که دچار از خودبیگانگی تحصیلی هستند، تبدیل به بزرگسالانی می شوند که از لحاظ اقتصادی و سیاسی منزوی بوده و در فقر زندگی می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی چندسطحی رابطه فرهنگ مدرسه، نیازهای روان شناختی اساسی و از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان بود. بدین منظور، 1029 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده و به پرسش نامه های از خودبیگانگی تحصیلی، فرهنگ مدرسه و نیازهای روان شناختی اساسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار HLM استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که در سطح فردی نیازهای روان شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) اثر منفی و معنی دار بر از خودبیگانگی تحصیلی دارند. در سطح مدرسه نیز اثرات روابط دانش آموزان و معلمان و فرصت های آموزشی بر متغیر وابسته منفی و معنی دار بود. اما روابط دانش آموزان و انتظارات هنجاری اثر معنی داری بر این متغیر نداشتند. به طور کلی یافته های پژوهش بر لزوم توجه به نقش عوامل چندسطحی در مطالعه از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان تاکید می کنند.
  کلیدواژگان: از خودبیگانگی تحصیلی، نیازهای روان شناختی اساسی، فرهنگ مدرسه، نظریه خودتعیین گری
 • احمد رستگار، محمدحسن صیف، سعید طالبی صفحات 55-68
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش بینی اضطراب رایانه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس براساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک در مورد باورهای هوشی و جهت گیری هدف، به روش تحلیل مسیر انجام شد. برای این منظور 523 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس (203 نفر دختر و 320 نفر پسر) به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و طبقه ای نسبتی انتخاب و به پرسش نامه ای متشکل از خرده مقیاس های باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و اضطراب رایانه پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که باورها‍‍ی هوش‍‍ی ذاتی از طریق واسطه گری اهداف اجتناب - عملکرد و رویکرد - عملکرد بر اضطراب رایانه دارای اثر غیر مستقیم و مثبت و باورهای افزایشی در مورد هوش از طریق واسطه گری اهداف تبحری بر اضطراب رایانه دارای اثر غیرمستقیم منفی می باشد. همچنین مشخصه های برازندگی مدل برازش شده پیش بینی اضطراب رایانه، حمایت تجربی مناسبی را جهت کاربرد رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک در یک بافت آموزشی متفاوت با بافت سنتی فراهم نمود.
  کلیدواژگان: اضطراب رایانه، باورهای هوشی، اهداف پیشرفت
 • کیوان مرادی، مظفرالدین واعظی، محمد فرزانه، محمد میرزایی صفحات 69-80
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران می باشد، که تعداد آن ها برابر با 14304 دانش آموز است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 375 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع چندمرحله ای بوده است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه خوش بینی تحصیلی دانش آموز (اسچنن موران و همکاران، 2013) و معدل نمرات دانش آموزان استفاده شده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ «923/0» ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. یافته ها نشان داد: 1) بین خوش بینی تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی در مدارس متوسطه پسرانه مناطق 6 و 9 شهر تهران، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 2) از میان سه مولفه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (تاکید تحصیلی دانش آموزان، اعتماد دانش آموزان به معلمان و احساس هویت دانش آموزان نسبت به مدرسه)، تاکید تحصیلی دانش آموزان بیشترین سهم را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارد.
  کلیدواژگان: خوش بینی تحصیلی، تاکید تحصیلی دانش آموز، اعتماد دانش آموز، احساس هویت نسبت به مدرسه، پیشرفت
 • حسنعلی ویسکرمی، سعیده سبزیان، فاطمه پیرجاوید، هوشنگ گراوند صفحات 81-94
  در چند دهه اخیر، ایجاد و پرورش مهارت های یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان به یکی از اهداف آموزشی تبدیل شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. از جامعه آماری مذکور نمونه ای به حجم 352 نفر (30 درصد مرد و 70 درصد زن) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده مقیاس، سبک های فرزندپروری بامریند و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، از روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چندمتغیره) نیز استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که سبک فرزندپروری مستبدانه با راهبردهای شناختی و خودتنظیمی دارای رابطه منفی و معنی داری است اما بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با راهبردهای شناختی و فراشناختی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که فقط سبک فرزندپروری مقتدرانه سهم قابل ملاحظه ای در پیش بینی نمره راهبردهای خودتنظیمی و شناختی دارد. همچنین نتایج آزمون مانووا نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ سبک فرزندپروری مقتدرانه، راهبردهای شناختی و راهبردهای خودتنظیمی تفاوت معنی داری وجود دارد. اما بین دانشجویان گروه های آموزشی مختلف فقط از لحاظ راهبردهای خودتنظیمی تفاوت معنی دار بود. باید از نتایج این تحقیق والدین را آگاه نمود و سبک صحیح فرزندپروری را به صورت جزوه، کارگاه آموزشی، جلسات خاص و غیره به آن ها آموزش داد.
  کلیدواژگان: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی، سبک های فرزندپروری
|
 • Efat Sadat Mahdizade, Mohammadreza Khodabakhsh*, Fariba Kiani, Sadegh Hajizadeh Nadaf Pages 7-17
  The aim of this study was to investigate the effect of various techniques of mathematical creativity development on motivational and cognitive beliefs in mathematics among female students. The research method was pre-test and post-test design with a control group. The population of study includes every female students at guidance school in Mashhad city. 40 students were selected by multi-stage sampling method and were replaced in the experimental (n=20) and control (n=20) groups. The used tool included adaptive learning models questionnaire (Middleton and Midgley، 1997)، which consists of mathematics self-efficacy (motivational beliefs) and cognitive engagement (cognitive beliefs) subscales in math. Beginning، adaptive learning models questionnaire was performed as a pre-test on all subjects، then mathematical creativity program were run on experimental group while control group did not receive any training. After training sessions، adaptive learning models questionnaire was performed as the post-test on all subjects. Data was entered into spss software and was analyzed by using descriptive indexs and independent t test. Comparing the difference mean of pre-test and post-test of mathematical self-efficacy and cognitive engagement in two control and experimental groups showed mathematic performance of experimental group has increased rather than the control group at post-test. Therefore، mathematical creativity development has a significant influence on mathematical efficacy and cognitive engagement enhancement in math. Thus، we suggest to include mathematical creativity technique in desiging training courses to improve students’ math performance.
  Keywords: mathematical creativity, motivational beliefs, mathematical self, efficacy, cognitive beliefs, cognitive engagement, Female students
 • Hosein Zare, Majid Baradaran Pages 18-26
  One of the fundamental human cognitive processes is problem solving. As a higher-layer cognitive process، problem solving interacts with many other cognitive processes such as learning، decision making and analysis. The purpose of this research was to prepare norm scores and determine the validity and reliability of parker''s problem solving inventory (PPSI) in B. A. college students. The samples were 360 persons that were selected in Guilan Payame Noor University by cluster random sampling method and completed PPSI and Cassidy & Long Problem Solving Style Questionnaire. The results of the factor analysis revealed that the inventory with four factor explained 59/18% of the total variance. Also، Results showed that Cronbach Alpha coefficients 0/84، test–retest reliability 0. 81 and split half was 0. 63 and Coefficient of correlation between with Cassidy & Long Problem Solving Style Questionnaire was 0. 65. The research emphasize that PPSI is a reliable and suitable instrument for measuring problem solving among Iranians.
  Keywords: Normalization, parker's problem solving, Payame Noor University
 • Kazem Barezegar Barfooei, Mehdi Barzegar Barfooei, Yaaghob Mollaee Bahrami Pages 27-42
  The purpose of this study is investigating the role of goal orientation and metacognitive reading strategies in predicting academic motivation in university student. The participants were 150 male students those were selected by using simple random sampling method. For assessing the research variables، the participants completed two measures: The Academic Motivation Scale version for student، Achievement Goal Questionnaire and metacognitive reading strategies questionnaire. Data were analyzed through Pearson correlation coefficient and multiple regression methods. The results showed that there are significant relationship between goal orientation performance-approach، mastery - avoidance، metacognitive strategies in reading and intrinsic motivation. Between goal orientation performance - approach، performance - avoidance and extrinsic motivation was a significant relationship. Was observed significant relationship between goal orientation performance-approach، mastery - avoidance، and amotivation. The results of regression that coefficients showed that goal orientation performance-approach، mastery-approach and metacognitive reading strategies can predict intrinsic motivation and goal performance - avoidance can predict extrinsic motivation and amotivation. With regard to the results، achievement goals and metacognitive reading strategies related to academic motivation and should be emphasized in academic settings.
  Keywords: Goal Orientation, metacognitive reading strategies, motivation, students, Farhangian University
 • Javad Amani Saribagloo*, Firozeh Sepehrian-Azar, Shahram Vahedi Pages 43-54
  Alienation is the state or experience of being isolated from a group or an activity to which one should belong or in which one should be involved. Adolescents who are alienated often become adults who are socially alienated، who live in poverty، and who are politically powerless. The aim of current research was multi level analysis of the relationship between school culture، basic psychological needs and adolescents'' academic alienation. 1029 high school students of Urmia city were randomly selected through multiphase cluster sampling method and answered to academic alienation، school culture and basic psychological needs questionnaires. Using HLM software for data analysis، the findings revealed that in individual level basic psychological needs (autonomy، competence and relatedness) had negative and significant effect on academic alienation. In school level، the effects of students-teachers relationship and educational opportunity on dependent variable were negative and significant. But the effects of students'' relationships and normative expectations weren''t significant. In general، research findings emphasize on multi level factors roles in studying academic alienation.
  Keywords: Academic alienation, Basic Psychological Needs, School Culture, Self, determination theory
 • Ahmad Rastegar, Mohammadhasan Seif, Saeid Talebi Pages 55-68
  The present study was done with the aim of presenting a model for predicting computer anxiety of Fars province Payame Noor University students based on Dweck’s cognitive-social approach regarding intelligence beliefs and goal orientations through path analysis. To do this، 523 students (320 female and 203 male) were selected through multistage cluster and stratified ratio sampling and answered to a questionnaire composed of intelligence beliefs، achievement goals and computer anxiety subscales. Results showed that entity intelligence beliefs have indirect positive effect on computer anxiety through the mediation of performance-avoidance and performance-approach goals. Incremental intelligence beliefs have indirect and negative effect on computer anxiety through the mediation of mastery goals. Moreover، the goodness of fit indices of the fitted model for predicting computer anxiety provided empirical support for application of Dweck’s cognitive-social approach in an instructional context different from the instructional traditional one.
  Keywords: computer anxiety, intelligence beliefs, achievement goals
 • Keivan Moradi, Mozaffaroddin Vaezi, Mohammad Farzaneh, Mohammad Mirzaei Pages 69-80
  The present paper aims to investigate the relationship between academic optimism and academic achievement in boys high schools students of districts 6، 9 in Tehran city. Descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of all the students of those schools (14304 student). According to Morgan table، 375 students were selected as samples. Multistage sampling method was used in this research. Student academic optimism questionnaire (Tschannen-Moran et al، 2013) and the average student scores was used for data collection. The questionnaire reliability was evaluated based on cronbach’s alpha (students academic optimism =α0. 923). To analyze data inferential statistics (pearson coefficient of correlation and step wise regression) were used. The findings are as follows: [1] There was a significant positive relationship between student­''s academic optimism and academic achievement in boys high schools of districts 6، 9 in Tehran city. [2] Among students academic optimism dimensions (students academic press، students trust in teachers، students identification with school)، students academic press accounted for the highest degree of variance in academic achievement.
  Keywords: academic optimism, student academic press, student trust, sense identification with school, achievement
 • Hasanali Veis Karami, Saeideh Sabzian, Fatemeh Pirjavid, Hoshang Garavand Pages 81-94
  In recent decades، creating and fostering self-regulated learning skills in students has become one of the educational goals. thus، The purpose of this study was to investigate the relationship between self-regulated learning strategies and with perception of parenting styles of students in Ferdowsi University of Mashhad. The research method was descriptive correlational. Statistical population included all undergraduate students of Ferdowsi University of Mashhad. The statistical population mentioned a size sample of 352 individuals (30% male and 70% female) were selected by random stratified relative. Research instruments were the “Perception of Parents Scale” (POPS).، and the “students achievement goal orientations & -motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ)”. Data was analyzed by using both descriptive (Mean، and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation، Multiple regression، Multivariate Analysis of Variance). The results of Pierson Correlation Coefficient revealed that there is significant and minus relationship between Authoritarian style with self-regulatory and cognitive learning strategies (P<0/05). But there is significant and positive relationship between Authoritative style with self-regulatory and cognitive learning strategies. Results of multiple regression revealed that self-regulatory and cognitive learning strategies can be predicted by Authoritative style (P<0/05). In addition، the results of MANOVA indicated that there is significant difference between male and female students in authoritative styles، self-regulatory and cognitive learning strategies (P<0. 05). but there is significant difference between in educational groups only in self-regulatory learning strategies. Parents must be informed of the results of the research and the correct style of parenting as pamphlets، workshops، special sessions and had taught them.
  Keywords: perception of parenting styles, self, regulatory learning strategies, cognitive learning strategies