فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • صابر خداوردیزاده*، داود بهبودی، محمد خداوردیزاده، مریم صارمی صفحات 1-15
  افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در سال های اخیر موجب افزایش تقاضا برای استفاده تفرجی از مکان های فرهنگی و تاریخی شده است. آرامگاه شمس تبریزی شهر خوی در استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن ویژگی های فرهنگی و تاریخی، یکی از مناطق تاریخی و گردشگری مهم استان و کشور می باشد. لذا مطالعه ارزش تفرجی آرامگاه مذکور می تواند در رفع کمبودهای این مکان تاریخی و توسعه گردشگری فرهنگی در آن موثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راست نمایی برآورد گردید. داده های موردنیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 140 بازدیدکننده از آرامگاه مذکور با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 75 درصد بازدید کنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از آرامگاه مذکور می باشند. همچنین متغیرهای تحصیلات، رضایت بازدیدکنندگان، جنسیت، اندازه خانوار، درآمد و قیمت پیشنهادی اثر معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند ولی متغیر سن، ازلحاظ آماری معنی دار نبوده ولی علامت مورد انتظار را دارا بود. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای هر بار بازدید 6250 ریال و ارزش تفرجی سالانه آرامگاه شمس تبریزی حدود 375 میلیون ریال برآورد گردید.
  کلیدواژگان: ارزش تفرجی، ارزش گذاری مشروط، الگوی لوجیت، آرامگاه شمس تبریزی، تمایل به پرداخت
 • هاجر اثنی عشری*، مهدیه مسنن مظفری صفحات 17-25
  یکی از نهاده های مهم در بخش کشاورزی روستاهای شهرستان زابل که به منظور برداشت آب از چاه ها استفاده می شود و در چند سال اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است، نهاده برق می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده به برآورد تابع تقاضای برق در بخش روستایی شهرستان زابل طی سالهای 1364-1390 پرداخته و عوامل موثر بر آن شناسایی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در بلند مدت کشش قیمتی تقاضا منفی و بزرگتر از یک بوده، کشش درآمدی مثبت و بزرگتر از یک و درصد تغییرات تعداد مشترکین بر درصد تقاضا اثر معنی دار داشته است ولی دمای هوا اثری بر مصرف برق نداشته است. لذا با حذف یارانه حامل های انرژی و افزایش قیمت آن، درآمد کشاورزان و مصرف آنها کاهش می یابد. در کوتاه مدت نیز درصد تغییرات موارد فوق بر مقدار تقاضا اثر داشته و هر گونه شوکی پس از چهار دوره به تعادل می رسد.
  کلیدواژگان: تقاضای برق کشاورزی، روستا، زابل، مدل ARDL، یارانه
 • سیدعلی عوض زاده، آیت الله کرمی* صفحات 27-41
  به کارگیری بی رویه نهاده های تولیدی به منظور افزایش عملکرد محصول طی دهه های اخیر درنتیجه تخریب محیط زیست از یک سوء و ضرورت استمرار تولید در راستای امنیت غذایی از سوی دیگر، اهمیت توجه به پایداری نظام های بهره برداری را دوچندان کرده است. بر همین اساس هدف مطالعه ی حاضر، تبیین پایداری نظام های بهره برداری خرد دهقانی در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد بود. برای تعیین حجم نمونه ی آماری، از طریق جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان از میان 33064 خانوار کشاورز ساکن در منطقه ی موردمطالعه، حجم نمونه 380 نفر تعیین شد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ها انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود. به منظور سنجش میزان پایداری از شاخص ترکیبی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده شد که وزن هر یک از شاخص ها به روش آنتروپی تعیین گردید. یافته های پژوهش نشان داد که کل نظام بهره برداری خرد دهقانی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در وضعیت نیمه پایدار قرار دارد. افزون بر آن، نتایج نشان داد که وضعیت شاخص های پژوهش در بعد اقتصادی ناپایدار است و شاخص های بعد اکولوژیکی و اجتماعی در وضعیت نیمه پایداری قرار دارند. لذا تقویت بنیه اقتصادی بهره برداران می تواند به عنوان یکی از رویکردهای اصلی جهت افزایش سطح پایداری کشاورزی موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خرد دهقانی، شهرستان بویراحمد، کشاورزی پایدار، نظام بهره برداری
 • کریم نادری مهدیی*، حمید محمودیان، حشمت الله سعدی صفحات 43-59
  تحقیقات مختلف تاثیر مثبت استقرار صنایع در روستاها را بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی نشان داده و آن را موجب توسعه مناطق روستایی و توسعه ملی عنوان می کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی روستاهای شهرستان بهار بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، خانوارهای ساکن در روستاهای شهرستان بهار از استان همدان بود. جهت بررسی اثرات استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی تعداد 10 روستا (پنج روستا دارای صنایع تبدیلی و پنج روستا فاقد صنایع تبدیلی) به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای با در نظر گرفتن نسبت خانوار در هر روستا بود و تعداد نمونه ها توسط فرمول کوکران بدست آمد (324=N و 353=n). روایی و پایایی پرسشنامه نیز به ترتیب توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی و با محاسبه آلفای کرونباخ (آلفا = 899/ 0) تایید شد. نتایج بدست آمده حاکیست استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در روستاها تاثیر مثبت بر وضعیت امکانات رفاهی داشته است؛ همچنین یافته های تحقیق نشان داد که صنایع تبدیلی کشاورزی منجر به تفاوت معنی دار کیفیت زندگی در بین دو گروه روستاها شده است، به طوری که سطح کیفیت زندگی در روستاهای دارای صنایع تبدیلی بالاتر بود. نتایج تحقیق نشان داد استقرار صنایع تبدیلی در روستا منجر به رونق بخش کشاورزی و تولید محصولات مشابه صنایع تبدیلی توسط اهالی روستا شده و همین امر، باعث بهبود وضعیت درآمد آن ها شده است.
  کلیدواژگان: درآمد، صنعتی شدن روستا، صنایع تبدیلی، کیفیت زندگی
 • مهدی چرمچیان لنگرودی*، نجمه اسپهبدی نیا صفحات 61-74
  شوراهای اسلامی روستایی از مهم ترین تشکل ها و نهاد غیردولتی هستند که زمینه های مشارکت مردم در برنامه های ترویجی را مهیا می سازند و نقش مهمی در اجرا و به هدف رساندن برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی دارند. هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدار روستایی هست. برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه به کاربرده شد و 235 عضو شورای اسلامی شهرستان ساری انتخاب شدند. روش شناسی تحقیق، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود و مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی به ترتیب 78/ 0 و 77/ 0 به دست آمد. میانگین سنی اعضای شوراهای اسلامی شهرستان ساری 42 سال بود و ازنظر میزان تحصیلات 3 /39 اعضای شوراها دیپلم داشتند. میانگین سابقه عضویت در شورا هفت سال و 6/ 91 درصد اعضای شورا در روستا ساکن بودند. کشت محصولات جدید زراعی و باغی، بیمه نمودن محصولات زراعی و باغی و کاشت زراعی مکانیزه و استفاده از انواع کودهای زراعی در رتبه های اول تا سوم تمایل اعضای شورای اسلامی به نوآوری ونوپذیری بود. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که 9/ 42 درصد از تغییرات مربوط به مشارکت ترویجی شوراها را نوپذیری، ارتباطات، امور اجتماعی، نیاز آموزشی و شرکت در جلسات آموزشی تبیین می نماید. بیشترین اثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدار روستایی را امور اجتماعی با ضریب مسیر 308/ 0 داشت.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، روستا، شورا، مشارکت
 • مژگان خوش مرام*، نعمت الله شیری، لیلا شرفی صفحات 75-90
  این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل موثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه نسبت به کشاورزی ارگانیک انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارشناسان ترویج کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود (148=N)، که 123 نفر از آنان به روش نمونه گیری ساده تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSWin20انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش اکثر (57 درصد) کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک در حد خنثی بود. یافته های مقایسه میانگین ها از اختلاف معنی دار بین نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک براساس رشته تحصیلی آنان حکایت داشت. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای میزان مطالعه نشریات علمی- پژوهشی و استفاده از اینترنت توسط کارشناسان ترویج کشاورزی قادر به تبیین حدود 35 درصد از واریانس نگرش آنان نسبت به کشاورزی ارگانیک بودند. نتایج این مطالعه دستاوردهای مناسبی برای مدیران سازمان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی در جهت بهبود و ارتقای نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک دارد.
  کلیدواژگان: شاورزی پایدار، کشاورزی سبز، توسعه کشاورزی، شهرستان کرمانشاه
 • ابوذر پرهیزکاری *، محمدمهدی مظفری، رویا پرهیزکاری صفحات 91-101
  هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی منطقه الموت استان قزوین است. این تحقیق از نوع کاربردی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری در آن شامل کلیه خانوارهای روستایی منطقه الموت است. داده های موردنیاز مربوط به سال 92-1391 بوده که با تکمیل پرسشنامه از 328 خانوار نمونه جمع آوری شد. خانوارهای نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و فرمول کوکران انتخاب شدند. برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه های تنظیمی از روش آلفای کرونباخ، برای اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد از ضریب جینی، برای محاسبه رفاه اجتماعی از شاخص سن و برای تعیین معنی داری نابرابری توزیع درآمد از آزمون کروسکال- والیس استفاده شد. تحلیل آماری در محیط نرم افزاری SPSS صورت گرفت. مقدار ضریب جینی برای مناطق رودبارالموت شرقی، رجایی دشت و رودبارالموت غربی به ترتیب 52/ 0، 44/ 0 و 39/ 0 برآورد شد. نتایج نشان داد می دهد که توزیع درآمد خانوارهای روستایی در منطقه رودبار الموت شرقی نسبت به دیگر مناطق ناپایدارتر است. نتایج آزمون کروسکال-والیس نیز نابرابری توزیع درآمد را در منطقه الموت نشان می دهد. افزون بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم درآمد حاصل از فعالیت های باغداری مهم ترین عامل نابرابری توزیع درآمد در منطقه الموت است. نتایج حاصل از شاخص سن نیز نشان داد که خانوارهای روستایی منطقه رودبار الموت غربی از بیشترین سطح رفاه اجتماعی برخوردار هستند. با توجه به نتایج به دست آمده، برای توزیع پایدار درآمد و انتقال آن از بخش باغداری به سایر بخش ها، سرمایه گذاری کافی در امر آموزش، هماهنگی فعالیت های بازتوزیعی دستگاه های اجرایی، فراهم نمودن زمینه برای جذب گردشگر، ارائه تسهیلات به نسل جوان برای جذب در بخش زراعی و ایجاد شغل دوم در صنعت و خدمات برای کشاورزان منطقه الموت پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: توزیع درآمد، رفاه اجتماعی روستائیان، ضریب جینی، منطقه الموت
 • رقیه یوسفی حاجیوند، منصور غنیان، مسعود برادران، لیلا رمضانی صفحات 109-126
  تالاب شادگان، به عنوان یکی از تالاب های بین المللی کنوانسیون رامسر، تنوع زیستی کشاورزی بی نظیری در حوزه ی خود دارد که علاوه بر زراعت و دامداری، ماهیگیری، شکار پرنده، نی بری و برداشت علوفه نیز منافعی هستند که نصیب حاشیه نشینان آن می گردد. اما این بهره برداری ها، تهدیدهای زیادی برای حیات تالاب به همراه داشته است. لذا لزوم انجام فعالیت های مشارکتی مردم نهاد در حفاظت و مدیریت تالاب محسوس می باشد که این امر جز با شناخت سطوح نگرش و دانشی حاشیه نشینان میسر نخواهد بود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل نگرش خانوارهای روستایی و شناسایی عوامل موثر در خصوص تنوع زیستی کشاورزی در حوزه ی تالاب شادگان، به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی خانوارهای روستایی حوزه ی تالاب بوده است (950=N). نمونه ی آماری با استفاده از جدول مورگان، 273 خانوار به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند (273=n). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن، توسط پانل متخصصان دانشگاه رامین مورد اصلاح و تایید قرار گرفت. پایایی آن نیز با انجام آزمون پیشآهنگ در دهستان خنافره با استفاده از نرم افزار SPSSv20 برای گویه های دانش و نگرش به ترتیب 87/ 0و 83 /0 به دست آمد. یافته ها نشان داد 1/ 49 درصد از روستاییان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی نگرشی نسبتا منفی داشتند. همچنین متغیر دانش (با ضریب 548/ 0) توانسته بود بیشترین واریانس نگرش را تبیین نماید.
  کلیدواژگان: استان خوزستان، تالاب شادگان، تحلیل تشخیصی، تنوع زیستی کشاورزی، نگرش
|
 • Saber Khodaverdizadeh*, Davood Behbudi, Mohammad Khodaverdizadeh, Maryam Saremi Pages 1-15
  The increasing population and urban development in recent years has increased the demand for recreation in cultural and historic places. The tomb of Shams Tabrizi is located in Khoy,West Azerbaijan province due to its historical and cultural features being a, historic and touristic region of the province and the country. Therefore, due to the values of tourism and recreation, the existence of defieiencies in the historic site of the tomb can be effective in cultural tourism. This study is aimed at estimating the value of recreation in the tomb of Shams Tabrizi using contingent valuation. To investigate the factors affecting visitor’s willingness to pay, the logit model was estimated using maximum likelihood. The required data was obtained by usuing a questionnaire and interviews were collected on 140 visits to the tomb. The results showed that 75% of the visitors are willing to pay for visiting the tomb. The education variables, satisfaction, gender, household size, income and price have significant effects on the probability of willingness to pay, but they vary in age. The difference was not significant, but the sign was to be expected. The average willingness to pay was estimated to be the amount of 6250 Rials and the annual recreational value of the Shams Tabrizi 's tomb was estimated to be about 375 million Rials.
  Keywords: Contingent Valuation, Logit Model, Outdoor recreation Value, The Tomb of Shams Tabrizi, Willingness to Pay
 • Hajar Esnaashari*, Mahdieh Mosannan Mozafari Pages 17-25
  One of the important inputs of the agricultural sector in Zabol which uses harvesting waterfrom wells and has developed in recent years, is electricity input. Therefore, in this research using the ARDL model, electricity demand function in the agricultural sector in the area was estimated from 1985 to 2011 and effective factors were determined. The results show that in the long run, the price elasticity is negative and greater than one, income elasticity is positive and greater than one and also the percentage of users have a significant effect but temperature does not affect electricity consumption. Therefore, by eliminating subsidies and increase of energy sourcer prices, the income of farmers and their consumption will be reduced. In In the short run, all of the above variable changes affect the demand and each shock reaches an equilibirium after 4 billing periods.
  Keywords: Agricultural electricity demand, ARDL, Zabol
 • Sayed Ali Avazzadehand, Ayatollah Karami* Pages 27-41
  Inappropriate use of production factors in order to enhance product performance during the last decade as a result of adverse environmental degradation and the need for sustainable production and food security shows the importance of the stability of the agricultural exploitation system. Accordingly, this study is aimed at eluciating the stability of operating systems of small scale peasants in the rural area of Boyer-Ahmad County. To determine the statistical sample size Kerjcie and Morgan sampling table was used. Sample size was estimated from tables of 33064 farmers living in the area and a sample size of 380 was calculated for each district according to simple random sampling. The data collection instrument was a questionnaire with closed and open-ended questions, which includes four parts. In order to assess the stability of the composite index in the three dimensions of economics, social and ecological use, the weight of each index was determined by the entropy method. The results indicated that the stability of the whole system of exploitation of small sacle peasant’s wisdom in rural areas of the central district of Boyer- Ahmad County is in semi-sustainable conditions. In consequence, the results showed that the unstable economic indices and the social and ecological conditions are sustainable. Therefore, the strengthening of the economics of small scale farmers can improve the sustainability of agriculture which should be considered as one of the main goals.
  Keywords: Boyer, Ahmad County, Exploitation system, Family farming, Sustainable agriculture
 • Karim Naderi Mahdei*, Hamid Mahmoudian, Heshmatolah Saadi Pages 43-59
  Several studies have showed the positive effects of locating industries in rural area to improve the socio-economic status and it is considered as a reason for rural and national development. The purpose of this study was to analyze study of agroprocessing industries effects on the status of life in the rural area in Bahar County. The research type was the applied descriptive. The target population consisted of households that live in the rural area of Bahar County. For the study of agroprocessing industries effects, ten villages (five villagesthathave agroprocessing units, and five villages that do not have agroprocessing units) were selected as the society of samples. The used sampling method was Multi-stage cluster sampling technique to consider household ratio in the villages and the number of samples was calculated by using the Cochran formula (N=3249, n=353). The research instruments were questionnaires whose validity was confirmed by a panel of faculty members. Reliability was measured by Cronbach's alpha (α=0.899) and showed that the reliability of the questionnaire was acceptable. The results suggest that the agricultural industries in rural areas have a positive impact on the welfare facilities. The research findings showed that the agroprocessing industry led to significant differences in the quality of life between the two groups of villages, so that quality of life of the villages with agroprocessing industries was higher the others. The results showed that the establishment of industries in rural areas leads to agriculture boom and similar products by villagers causes their income to improve.
  Keywords: Rural industrialization, Processing industries, Income, Living conditions
 • Mehdi Charmchian Langerodi*, Najmeh Espahbodinia Pages 61-74
  The general aim of the present study is investigating the effective factors on the Rural Islamic Councils’ Participation in Extension about Rural Sustainable Development in Sari.The sample size was determined using Cochran’s formula. Categorical random sampling was applied in this study and 235 members of the Islamic council were selected in Sari. The methodology for the study consisted of quantity- descriptive and inferential methods. Cronbach’s alpha and ordinal θ obtained 77 percent and 78 percent, respectively.The average age of the Islamic council members in Sari was 42 years and 39.33 percent of the council members had a certificate of educational studies leading to a degree. The average age of membership record in the council was 7 years and 91.6 percent of the council members reside in the village. Establishment of new agricultural crops planting and gardening, agricultural and garden crops insurance, mechanized plantation and using types of agricultural fertilization in the first to third rank showed the inclination of the Islamic council members for innovation. Step by step regression results showed that 42.9 percent of the related changes for participation were determined by innovations, communications, social affairs, educational needs and participation in training meetings.
  Keywords: Rural, Sustainable development, Participation, Council
 • Mojgan Khoshmaram*, Nematollah Shiri, Leyla Sharafi Pages 75-90
  The main purpose of this study was to investigate the factors affecting the attitude of agricultural extension experts towards organic farming in the Kermanshah Township. Statistical population in this study consisted of all agriculture extension experts of the Jihade- Keshavarzi management and centres of agricultural services in the Kermanshah Township (N=148), 123 of whom were selected as research samples using random simple sampling method. The main instrument in this study was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was established by Cronbach's Alpha coefficient. The data was analyzed by using the SPSSWin20 software. The results showed that the attitude of the majority (57 percent) of agricultural extension experts towards organic farming in the Kermanshah Township was at the neutral level. The findings of mean comparison showed that there were significant differences between the attitudes of agricultural extension experts towards organic farming in the Kermanshah Township based on their field of study. In addition, the results of multiple regression analysis indicated that about 35 percent of the attitudes of agricultural extension experts towards organic farming is explained by the study of scientific research journal and using internet. The results of this study have applications for managers of the Jihad-e-Keshavarzi and centers of agricultural services in order to improve the attitudes of agricultural extension experts towards organic farming.
  Keywords: Agricultural Development, Green Farming, Kermanshah Township, Sustainable Agriculture
 • Abozar Parhizkari*, Mohammad Mahdi Mozaffari, Roya Parhizkari Pages 91-101
  The main objective of this research is to survey the income distribution and the social welfare of rural households in the Alamut region of the Qazvin province. This research uses a descriptive analytical approach and the statistical society includes all rural households of the Alamut region. The required data are related to the years 2012-2013 during which questionnaires completed by 328 sample households were collected. The sample households were chosen using the stratified random sampling method and the Cochran formula was used for their selection. To determine the validity and reliability of the questionnaire the Cronbach's alpha method was used. In order to measure the inequality of income distribution the Gini Coefficient was used, and in order to measure social welfare level the Sen Index was used. In order to determine the insignificance of the inequality of income distribution the Kruskal–Wallis Test was used. Statistical analyses were performed using the SPSS software. The value obtained for the Gini coefficient for the Eastern Alamut Roudbar, Raj Dasht and the Western Alamut Roudbar were estimated to be 0.52, 0.44 and 0.39 respectively. The result showed that the income distribution of rural households in the Eastern Alamut region is more unstable than that of the other regions. The Kruskal-Wallis test result showed inequality of income distribution in the Alamut region. Moreover, the results show that the share of gardening activities income is the most important factor in the equality of income distribution in the Alamut region. The results using the Sen Index show that the rural households of the Western Alamut region have the highest level of social welfare. According to the obtained results, for a stable distribution of income and its transfer from the gardening sector to other sectors, more investment in education, coordinating and redistribution of activities of executive agencies, provision of better means for attracting touristd, offering the facilities to the younger generation to attract them to the agricultural sector and creating second jobs in the industry and services sectors for the farmers in the Alamut region are recommended.
  Keywords: Alamut Region, Gini Coefficient, Income Distribution, Rural Social Welfare
 • Roghayeh Yousefi Hajivand, Mansour Ghanian, Masoud Baradaran, Leila Ramezani Pages 109-126
  Shadegan Wetland as one of wetlands of the international Ramsar convention, has unparalleled Agrobiodiversity at its domain. In addition to agriculture and ranching, fishing, bird hunting, straw cutting and also harvesting forages from the wetland are possible benefits that are marginaly utilized. However, these exploitations will bring many threats to the life of wetland. Therefore, the necessity of NGOs participatory activities are tangible in the conservation and management of the wetland, and this would only be possible by understanding the attitude and knowledge levels of those involved. So, the present study was conducted with the aim of analyzing the attitude of rural households and identify the important factors about agrobiodiversity at the domain of Shadegan Wetland using surveying method. The target population consisted of all rural households in the domain of Shadegan wetland (N=950). Sample were determined by using Morgan table and the Stratified proportional sampling, and 273 households were selected (n=273). The data collection tool was a questionnaire whose validity was confirmed by using a panel of experts in Ramin University. Also, the reliability of it was obtained by a pilot test and using SPSSv20 software. The reliability results obtained for items of knowledge and attitudes, were 0.87 and 0.83, respectively. The findings indicated that 49.1 percent of the people living in the rural areas had a relatively negative attitude towards agrobiodiversity. Also the “knowledge” variable (with a coefficient of 0.548) was determined as the most variance of attitude.
  Keywords: Khuzestan province, Shadegan wetland, Discriminant Analysis, Agrobiodiversity, Attitude