فهرست مطالب

نفس - سال یکم شماره 3 (پاییز 1393)
 • سال یکم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صادق خداویسی، سمیه شریفی نیا، ماندانا احمدی، حامد فخیم، حمید بدلی* صفحه 1
  آسپرژیلوس فومیگاتوس از شایعترین گونه های ایجاد کننده آسپرژیلوزیس مهاجم است که با بیماری و نیز مرگ و میر بالا در بیماران پرخطر، مانند افراد با نقص سیستم ایمنی یا نوتروپنی، مرتبط می باشد. با وجود استفاده از درمانهای ضد قارچی بروز آسپرژیلوزیس مهاجم در دهه های اخیر به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است. بنابراین مطالعات کنترل و پیشگیری از آسپرژیلوزیس مهاجم در این بیماران بسیار ضروری میباشد.
  در مطالعه مروری حاضر، از بانک های اطلاعاتی نظیر Pubmed Medline، Scopus، Google Scholar، Elsevier databases، Irandoc، Iranmedex، Magiran، SID و MEDLIB استفاده شد. کلید واژه های MeSH بکار گرفته شده در جستجوی مقالات شامل آسپرژیلوس، آسپرژیلوزیس تهاجمی، پیشگیری، کنترل و کموپروفیلاکسی بودند که بر اساس آن ها مقالات مرتبط منتشر شده در طی سال های 2000-2014 استخراج گردیدند و مطالعه مروری بر روی آن ها انجام گرفت.
  گونه های آسپرژیلوس توزیع جهانی دارند و به عنوان قارچ های ساپروفیت، آلاینده های متداول غذاهای نشاسته ای میباشند. همچنین بر روی بسیاری از گیاهان و درختان رشد می کنند. از سویی شیوع متعدد آسپرژیلوزیس تهاجمی در بیماران با نقص ایمنی شدید، با ساخت و ساز و یا فعالیت های نوسازی در داخل و اطراف بیمارستان ها مرتبط است. این یافته به احتمال زیاد ناشی از حضور کونیدی های متعدد موجود در هواست، که به راحتی از طریق هوا و احتمالا توسط حشرات پراکنده می شوند. بنابراین تشخیص زود هنگام، شناسایی و درمان آسپرژیلوزیس مهاجم می تواند مشکل باشد.
  بیماران با نقص سیستم ایمنی و یا افرادی که از سایر بیماری های ریوی رنج می برند بسیار مستعد ابتلا به آسپرژیلوزیس مهاجم هستند و حضور آسپرژیلوس در هوا یک فاکتور خطر عمده برای این بیماران محسوب می شود. بنابراین فهم صحیح از بیماری زایی، کنترل و درمان این عفونت در محیط بیمارستان، موجب ارایه و ارتقا آگاهی در زمینه پیشگیری و درمان آن می گردد.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوزیس، آسپرژیلوزیس تهاجمی، پیشگیری، کنترل، کموپروفیلاکسی
 • سارا جمشیدی، محمد جواد زارع سخویدی* صفحه 9
  انجام هرگونه رفتار پیشگیرانه، نیازمند آگاهی گروه در خطر از شرایط و ماهیت آلاینده ها می باشد. بیوآئروسل ها دسته ای از آلاینده ها می باشند که عوارض متعددی ایجاد می نمایند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی شیوع علایم تنفسی در دانش آموزان و ارتباط آن با درک ریسک آلودگی هوا و بیوآئروسل های موجود در هوا در مدارس شهر یزد می باشد.
  مطالعه حاضر بصورت مقطعی در زمستان 91 و بهار 92، در 20 مدرسه شهر یزد که بصورت نمونه برداری خوشه ایانتخاب شده بودند صورت پذیرفت. علایم تنفسی با استفاده از پرسشنامه بر روی 580 نفر دانش آموز بعنوان نمونه بررسی گردید. تعیین بیوآئروسل ها با دستگاه ایمپنجر و دبی 5/ 12 لیتر در دقیقه انجام شد. با کمک نرم افزار SPSS16 و بکارگیری آماره های توصیفی، آزمون های آماری ناپارامتریک (از قبیل من ویتنی و کای اسکویر) و با احتساب فاصله اطمینان 95% تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت.
  میانگین نمره آگاهی دانش آموزان در مورد آلودگی هوا متوسط بود. اختلاف معناداری از لحاظ میانگین آگاهی میان دو جنس وجود داشت بطوری که در دختران نسبت به پسران بالاتر بود (P<0/5). تفاوت شیوع علایم تنفسی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و در هر دو گروه دختران و پسران مشاهده شد. همچنین بین بیوآئروسل های موجود در هوا و شیوع علایم تنفسی ارتباط معناداری وجود داشت (P<0/5).
  شیوع علایم تنفسی و ارتباط آن با بیوآئروسل ها به دلیل تراکم دانش آموزان و عدم وجود تهویه مناسب در کلاس ها بود. درک ریسک دانش آموزان در مورد آلودگی هوا در حد مطلوبی قرار نداشت. لذا برگزاری کارگاه های آموزشی در مدارس و ارایه مسایل مهم بهداشتی و زیست محیطی به دانش آموزان ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: بیوآئروسل، مدارس، درک ریسک، علایم تنفسی، آلودگی هوا
 • حبیب امامی، گلنار رادمند، مریم تاج بخش*، بهار آقایی نیا، مارال امامی صفحه 14
  بر اساس مطالعات مختلف، به نظر می رسد تغذیه، نوع زندگی و رفتارهای بهداشتی بین افراد سیگاری و غیر سیگاری متفاوت است. از آنجا که سیگار کشیدن به عنوان یکی از مهمترین علل مرگ و میر و بیماری ها شناخته شد، تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای در افراد سیگاری می تواند تاثیر قابل توجهی بر بهبود کیفیت خدمات ارایه شده توسط کلینیک های ترک سیگار داشته باشد.
  در یک مطالعه مقطعی به مدت 6 ماه، 486 نفر شامل 226 نفر سیگاری (افراد مراجعه کننده به کلینیک ترک سیگار) و 160 نفر غیر سیگاری (اعضای خانواده افراد سیگاری) مورد بررسی قرار گرفتند. مشخصات دموگرافیک و نیز امتیاز آگاهی، نگرش و عملکرد آنها با سابقه مصرف سیگار، با استفاده از پرسشنامه لیکرت بین دو گروه ارزیابی شد.
  نسبت مردان سیگاری 70/ 67 % (153 نفر) در مقابل 23/ 44% (115 نفر) غیر سیگاری بود. میانگین امتیاز آگاهی، نگرش و عملکرد در افراد سیگاری تفاوت معنی داری با افراد غیر سیگاری در دو جنس نداشت با این وجود در گروه زنان غیر سیگاری، میانگین امتیاز نگرش بطور معنی داری بالاتر بود (8/ 4±3/ 40 در مقابل 7/ 5±1/ 37؛ 001/ 0= P-Value). در ارزیابی عملکرد تغذیه ای زنان، تفاوت معنی داری بین افراد سیگاری و غیر سیگاری وجود داشت (005/ 0< P-Value) و در مردان، در پیگیری برنامه ورزشی منظم بین افراد سیگاری و غیر سیگاری تفاوت وجود داشت (001/ 0< P-Value).
  علیرغم عدم وجود تفاوت معنی دار در دانش و عملکرد دو جنس بین دو گروه سیگاری و غیر سیگاری، زنان غیر سیگاری بطور معنی داری در نگرش و عملکرد تغذیه ای بهتر بودند. همچنین پیگیری انجام حرکات ورزشی منظم در مردان غیر سیگاری بیشتر از مردان سیگاری بود.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، سیگاری، غیر سیگاری
 • محمدرضا سهرابی، زهرا حاجی هاشمی، رضا وفایی* صفحه 24
  به منظور ارایه شواهد به سیاست گذاران مرکز مسیح دانشوری، این پژوهش با هدف بررسی روند تولیدات علمی این مرکز در پایگاه داده های اسکوپوس و «آی اس آی» در سال های 2009 تا 2012 انجام شد.
  در یک مطالعه توصیفی، تولیدات علمی و «شاخص اچ» تمامی اعضای هیات علمی دارای ردیف استخدامی پژوهشکده سل و بیماری های ریوی (بیمارستان دکتر مسیح دانشوری) در پایگاه داده های اسکوپوس و آی اس آی در سال های 2009 تا نیمه سال 2012 مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت اعلام تعداد مقالات و استنادات کل و سه سال و نیم گذشته به تفکیک سال، میانگین شاخص اچ در دو پایگاه اسکوپوس و آی اس آی تنظیم شد. تعداد مقالات بین رتبه های مختلف علمی نیز با استفاده از آنالیز واریانس مقایسه شد.
  میانگین (انحراف معیار) مقالات در پایگاه داده های اسکوپوس در سال های 2009 تا 2011 به ترتیب (3 /5) 7/ 3، (6/ 5) 3/3 و (3/ 5) 3/3 مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی برآورد شده است. این ارقام برای پایگاه داده های آی اس آی به ترتیب برابر (9/ 3) 5/ 2، (1/ 3) 7/ 1 و (8/ 3) 1/ 2 بوده است. میانگین شاخص اچ در پایگاه داده های اسکوپوس (3/3) 9/ 2 و برای آی اس آی (7/ 2) 4/ 2 محاسبه شد. تعداد کل مقالات و استنادات سه سال اخیر در رتبه استادی به طور معنی داری از رتبه های استادیاری و دانشیاری بالاتر بود (P<0/001).
  تولیدات علمی و استنادات مرکز مسیح دانشوری در پایگاه داده های اسکوپوس و آی اس آی در سه سال مورد بررسی روندی نسبتا ثابت داشته اما بالاتر از متوسط دانشگاه بوده است.
  کلیدواژگان: علم سنجی، مقاله، استناد، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • محمدرضا رئوفی، فاطمه ایلکا، سید مهدی اسلامی بهروزی، سعید پژوهان، محیا محمدی، گلنار افتخاری، علیرضا مانی، سهراب حاجی زاده* صفحه 31
  آسم یک بیماری تنفسی مزمن رایج با تنگ شدن برگشتپذیر راه های هوایی است. شواهد نشان میدهد الگوی تنفسی می تواند در افزایش مقاومت و تغییر ساختار مجاری هوایی نقش داشته باشد و عضله غیر طبیعی نیز باعث ایجاد افزایش پاسخ دهی مجاری هوایی و التهاب می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر الگوهای تنفسی بر مقاومت، پاسخ دهی مجاری هوایی به متاکولین و میزان بیان IL-8 و TNF-α در بافت شش موش صحرایی است. سه الگوی تنفسی مختلف شامل الگویی با حجم و تعداد تنفس ثابت، الگوی تنفسی سالم و الگوی تنفسی آسمی بر سه گروه جداگانه حیوان از طریق ونتیلاتور اعمال شد. مقاومت مجاری هوایی پس از 60 دقیقه تهویه و پس از تزریق داخل صفاقی دوزهای 1، 4 و 16 μg/kg متاکولین اندازه گیری شد. پس از تهویه، میزان بیان TNF-α و IL-8 در بافت شش با تکنیک real-time PCR بررسی شد. اختلاف معناداری در افزایش مقاومت مجاری هوایی بین سه گروه وجود داشت (P<0/05)، هرچند تفاوت معناداری در بیان IL-8 و TNF-α بین سه گروه وجود نداشت (P<0/05). اعمال الگوهای تنفسی مختلف با شرایط التهابی یکسان مجاری هوایی، میتواند باعث تغییر در مقاومت و پاسخ دهی عضله صاف مجاری هوایی به متاکولین شود.
  کلیدواژگان: آسم، مقاومت مجاری هوایی، الگوی تنفس، التهاب مجاری هوایی
 • شبنم اسلام پناه نوبری*، زهرا حسامی، اردا کیانی، آیدین پیرزه، علی تاجیک صفحه 38
  بیماری انسدادی مزمن ریه یک بیماری تنفسی شایع غیر مسری است که بار اجتماعی و اقتصادی سنگینی داشته و منجر به مرگ و میر در سراسر جهان می شود. علیرغم برخی مطالعات، نقش مصرف مواد مخدر و همراهی آن با مصرف سیگار هنوز به درستی شناخته نشده است. در این مطالعه نتایج اسپیرومتری بیماران مبتلا به COPD در بین بیماران با مصرف مواد مخدر، مصرف سیگار و مصرف توام آن ها، با یکدیگر مقایسه شده است.
  این مطالعه مشاهده ای گذشته نگر بوده و تمام بیماران مرد مبتلا به COPD بستری شده در بیمارستان مسیح دانشوری در بین سال های 93-91 مورد مطالعه قرار گرفتند و شدت بیماری آن ها بر اساس اسپیرومتری و بر طبق معیارهای GOLD بین گروه های با مصرف مواد مخدر، مصرف سیگار و مصرف هر دو، با یکدیگر مقایسه شدند.
  68 بیمار (9/ 43%) فقط سیگاری، 55 نفر (5/ 35%) فقط با مصرف مواد مخدر و 32 نفر (6 /20%) با مصرف توام سیگار و مواد مخدر بودند. تفاوت معنی داری در نتایج اسپیرومتری بین سه گروه وجود داشت و شدت بیماری در بین افراد با مصرف مواد مخدر بیشتر بود (001/ 0>P).
  شدت بیماری افرادی که مصرف مواد مخدر داشتند بیشتر از افرادی بود که فقط سیگاری بودند و مصرف مواد مخدر نداشتند. همچنین مطالعه نشان دهنده بیماری شدیدتری در زمان مراجعه و بستری این بیماران بود.
  کلیدواژگان: بیماری انسدادی مزمن ریوی، مصرف مواد مخدر، شدت بیماری
 • آذر برزگار، مهدی محققیان یعقوبی، میر سعید عطارچی، ترانه یزدانپرست، بهاره خوانساری، سیما محتشم، علی کرمانی، سید محمد سید مهدی* صفحه 44
  محیط کار، سلامت کارگران را تحت تاثیر قرار می دهد. کارگرانی که در محیط های دارای گرد و غبار کار می کنند در معرض استنشاق ذرات معلق هستند که ممکن است باعث آسیب ریه شوند. آزمون های عملکردی ریه با اسپیرومتری امکان شناسایی زودرس اختلالات ریوی را فراهم می آورد.
  در این مطالعه، که یک مطالعه مقطعی بود 212 نفر از کارگران یک صنعت تولید سولفات، وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها از ابتدای سال 1393 تا شهریور 93 انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، اسپیرومتری و اندازه گیری های محیطی، جمع آوری شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج این مطالعه نشان داد که اندکس های اصلی عملکرد ریوی در گروه دارای مواجهه، کمتر از گروه فاقد مواجهه بود ولی این تفاوت معنی دار نبود (P<0/05).
  در این مطالعه رابطه ای بین اندکس های ریوی و مواجهه با مقادیر اندک سولفات در کارخانه تولید سولفات یافت نگردید. مطالعات بزرگتر با حجم نمونه بیشتر و متدولوژی مناسب تر جهت بررسی بیشتر این موضوع نیاز است.
  کلیدواژگان: شاخص های عملکرد ریوی، سولفات، اسپیرومتری
 • مجید ملک محمد، بابک شریف کاشانی، سهیلا ظهیری فرد، ماندانا چیت سازان، سید محمدرضا هاشمیان* صفحه 49
  هدف این مطالعه توصیف یک مورد همومدیاستن در بیماری است که بعلت ترومبوآمبولی ریوی تحت درمان با وارفارین قرار گرفته بود. این گزارش شاید کمکی باشد تا تشخیص و درمان بیماران مبتلا به چنین عارضه نادر ولی تهدید کننده زندگی، تسهیل گردد.
  بیمار خانمی 80 ساله بودند که بعلت تنگی نفس، درد پلورتیک قفسینه سینه و دیسفاژی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری بستری گردیدند. بررسی های اولیه آزمایشگاهی نشاندهنده آنمی و INR بیشتر از 8 بود که با تزریق پلاسما تازه منجمد مرتفع گشت. آسپیراسیون مایع پلوری که در تصاویر رادیولوژی مشخص بود، هموتوراکس را نشان داد. سی تی اسکن قفسه سینه نیز پهن شدگی مدیاستن به علت همومدیاستن را مشخص ساخت. هیچ منبع خونریزیدهنده دیگری یافت نشد. با انجام اقدامات نگهدارنده و تصحیح اختلال انعقادی، علایم و نشانه های بیماری از بین رفتند.
  خونریزی مدیاستن با علل غیر ترومایی از عوارض نادر ولی تهدید کننده زندگی در موارد درمان با ضد انعقادها می باشد که حتی در موارد عدم وجود علایم و نشانه های خونریزی آشکار، باید آنها را مد نظر قرار داد.
  کلیدواژگان: بیماری های مدیاستن، هماتوم، هموتراکس، وارفارین، عوارض جانبی
|
 • Sadegh Khodavaisy, Somayeh Sharifiniya, Mandana Ahmadi, Hamed Fakhim, Hamid Badali* Page 1
  Aspergillus fumigatus is the most frequent species causing invasive aspergillosis (IA); disease that is associated with high mortality in high-risk patients, like immunocompromised or neutropenic cases. Despite the application of antifungal therapy, the incidence of invasive aspergillosis has remarkably increased in recent decades; therefore the studies of the control and prevention of invasive aspergillosis in such patients are highly required.In current review paper, the databases of Pubmed, Medline, Scopus, Google Scholar, Elsevier, Irandoc, Iranmedex, Magiran, SID and MEDLIB were search thoroughly. MeSH key words in our searches included the Aspergillus species, invasive aspergillosis, prevention, control, and chemoprophylaxis. The related articles, published during 2000-2014, were extracted and retrospectively studied.As a saprophytic fungi, Aspergillus species are common contaminants of starchy foods and grow in or on many plants and trees. Accordingly, several outbreaks of invasive aspergillosis in immunocompromised patients have been associated with construction and/or renovation activities in around hospitals. Aspergillus species has a worldwide distribution. This probably results from the production of numerous airborne conidia, which easily disperse by air movements and possibly by insects. Therefore early diagnosis, identification and treatments of invasive aspergillosis could be difficult.The immunocompromised patients or cases with underlying lung disorders are highly susceptible to invasive aspergillosis and the presence of Aspergillus in the air is a major risk factor for such patients. Therefore understanding of the pathogenicity, control and treatments of this infection in hospitals, as well as providing insights into prophylaxis, are important issues.
  Keywords: Aspergillosis, Invasive Aspergillosis, Prevention, Control, Chemoprophylaxis
 • Sara Jamshidi, Mohammad Javad Zare Sakhvidi* Page 9
  Any preventive behavior requires enough knowledge of the high risk groups about the condition and nature of the pollutants. Bio-aerosol are a class of pollutants that can cause multiple complications. So, the aim of this study was to investigate the prevalence of respiratory symptoms and its relation with the airborne bio-aerosols and perceived risk of air pollution in school students of the Yazd city.The current cross-sectional study was conducted on 580 students of 20 schools; selected by cluster sampling method; during the winter and spring 2013 in Yazd city. A questionnaire was used to evaluate the respiratory symptoms in participants. Also the bio-aerosols were determined by the impinger, while the rate was 12.5 liters per minute. The SPSS16 software and descriptive statistics, together with nonparametric tests (i.e. Mann-Whitney and Chi-square) with 95% confidence intervals were used for data analysis.The mean score of knowledge and attitude on air pollution were moderate and good respectively. There was a significant difference in mean of knowledge between two genders (p<0.05); it was higher in the girls than the boys. The different prevalence of respiratory symptoms in boys and girls were observed in guiding and high school levels. Also there was relation between airborne bio-aerosols and the prevalence of respiratory symptoms (p<0.05).The prevalence of respiratory symptoms and its relation to bio-aerosol concentrations were caused by the inappropriate ventilation of the classroom and it’s overcrowded by students. Risk perception of the students on air pollution was not acceptable. Thus, as the baseline for any promotion, it is necessary to organize some related workshops in the schools and provide the students with the major health and bio-environmental issues.
  Keywords: Bio-aerosol, schools, perceived risk, respiratory symptoms, air pollution
 • Emami Habib, Radmand Golnar, Tajbakhsh Maryam*, Aghaei Nia Bahar, Emami Maral Page 14
  According to different studies, it seems that nutrition, lifestyle and health behaviors differ between smokers and non-smokers. Since smoking is well known as one of the main reasons of mortality and illness; determination of knowledge, attitude and nutritional practice in smokers could have considerable effect on the quality of services provided by smoking cessation clinics.During a 6-month cross-sectional study, 486 people consist of 226 smokers (referred to cessation clinics) and 260 non-smokers (family members of smoker group) were evaluated; and their knowledge, attitude and nutritional practice scores together with the history of cigarette consumption and demographic characteristics were assessed by the LIKERT questionnaire and compared between two groups.The proportion of males was 67.70% (153) in smokers and 44.23% (115) in non-smokers. The mean scores of knowledge, attitude and nutritional practice in non-smokers were non-significantly more than smokers in both gender groups; except for the mean of females attitude score which was significantly more in non-smokers (40.3±4.8 vs. 37.1±5.7; p-value=0.001). In a nutritional practice assessment of females, there was a significant difference between smokers and non-smokers (p-value<0.005); and the following of regular exercise programs was different between smoker and non-smoker males (p-value<0.001) as well.Despite of non-significant difference in knowledge and nutritional practice of different genders between two smoking groups, non-smoker females was significantly better in regard of attitude and nutritional practice. Also following of regular exercise programs in non-smoker males was more than smokers.
  Keywords: knowledge, Attitude, Practice, Smoker, Non-smoker
 • Mohammad Reza Sohrabi, Zahra Haji Hashemi, Reza Vafaee* Page 24
  In order to provide applicable evidences for research policymakers of National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, this study aimed to assess the scientific productions of this institute in Scopus and ISI databases during 2009 to mid-2012.Through a descriptive study, all recruited faculty members of NRITLD (Dr M Daneshvari Hospital) were assessed in terms of scientific productions and H-index in Scopus and ISI databases from 2009 to mid-2012. Data were analyzed and means of total articles, articles in the last 3.5 years (divided by years) and H-index in Scopus and ISI were presented. Using analysis of variance, total articles were compared between scientific ranks.The means (Standard Deviation) of total articles in Scopus during the years of 2009, 2010 and 2011 were 3.7 (5.3), 3.3 (5.6) and 3.3 (5.3) per faculty member respectively. These numbers were 2.5 (3.9), 1.7 (3.1) and 2.1 (3.8) for ISI, too. Also, the means for H-index in Scopus was 2.9 (3.3), while for ISI it was 2.4 (2.7). The professors’ total articles and citations in the last 3 years were significantly higher than associate and assistant professors (P<0.001).Scientific productions and citations of NRITLD were constant during the last 3 years, but its mean was higher than the university’s mean.In order to provide applicable evidences for research policymakers of National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, this study aimed to assess the scientific productions of this institute in Scopus and ISI databases during 2009 to mid-2012.Through a descriptive study, all recruited faculty members of NRITLD (Dr M Daneshvari Hospital) were assessed in terms of scientific productions and H-index in Scopus and ISI databases from 2009 to mid-2012. Data were analyzed and means of total articles, articles in the last 3.5 years (divided by years) and H-index in Scopus and ISI were presented. Using analysis of variance, total articles were compared between scientific ranks.The means (Standard Deviation) of total articles in Scopus during the years of 2009, 2010 and 2011 were 3.7 (5.3), 3.3 (5.6) and 3.3 (5.3) per faculty member respectively. These numbers were 2.5 (3.9), 1.7 (3.1) and 2.1 (3.8) for ISI, too. Also, the means for H-index in Scopus was 2.9 (3.3), while for ISI it was 2.4 (2.7). The professors’ total articles and citations in the last 3 years were significantly higher than associate and assistant professors (P<0.001).Scientific productions and citations of NRITLD were constant during the last 3 years, but its mean was higher than the university’s mean.
  Keywords: Scientometrics, Article, Citation, NRITLD, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 • Mohammad Reza Raoufy, Fatemeh Ilka, Sayyed Mahdi Eslami-Behroozi, Saeed Pazhoohan, Mahya Mohammadi, Golnar Eftekhari, Alireza Mani, Sohrab Hajizadeh* Page 31
  Asthma is a common chronic respiratory disease with reversible narrowing of the airways. Evidences suggest breathing patterns can involve in increasing airway resistance and airway remodeling. Also, the abnormal muscle may be the cause of airway hyper-responsiveness and inflammation. The aim of this study was to evaluate the effect of breathing patterns on resistance, airways responsiveness to methacholine and expression of IL-8 and TNF-α in lung tissues of the rats. Using ventilator, three different breathing patterns including ventilation with constant volume and respiratory rate, normal breathing pattern and asthma breathing pattern were induced in three separate groups of animals. Airway resistance was measured after 60 minute ventilation and after intra-peritoneal injection of 1, 4, and 16 μg/kg methacholine. The expression of TNF-α and IL-8 levels in lung tissue were measured after ventilation by real-time PCR technique. There were significant increasing in airway resistance (p<0.05), whereas there were no significant differences in TNF-α and IL-8 expression among the groups (p>0.05). Applying different respiratory patterns in similar inflammatory conditions can cause changes in resistance and responsiveness of airway to methacholine.
  Keywords: Asthma, Airway resistance, Breathing pattern, Airway inflammation
 • Shabnam Eslampanah Nobari*, Zahra Hessami, Arda Kiani, Aaydin Pirzeh, Ali Tajik Page 38
  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common non-communicable chronic respiratory disease with huge economic and social burden leading to worldwide morbidity and mortality. Despite some clinical observations, the role of substance abuse and concomitant smoking is not yet clear. Accordingly in this study the spirometry results in COPD patients were compared between those with smoking, substance abuse, and both.In this retrospective study, all male patients with stable COPD admitted in a referral hospital were enrolled since 2011 to 2013 in a census manner. According to Gold criteria the spirometric severity were compared between those with smoking, substance abusers, and those using both.Sixty-eight patients (43.9%) were only smoker, 55 patients (35.5%) were only substance abuser, and 32 subjects (20.6%) were using both. There was significant difference between spirometric findings among three groups with higher severity among substance abusers (P<0.0001).The severity of disease among substance abuser subjects was more than participants who were smoker but not substance abuser. The abusers had more severe form of disease at the time of refer and admission.
  Keywords: COPD, Smoking, Substance abuse, Severity
 • Azar Barzgar, Mehdi Mohagheghian Yaghobi, Mirsaeed Attarchi, Taraneh Yazdanparast, Bahareh Khansari, Sima Mohtasham, Ali Kermani, Seyed Mohammad Seyedmehdi* Page 44
  Workplace environment influences the workers’ health. Workers who work in dusty environments are exposed to particulate matters which their inhalation may damage respiratory tract and parenchyma. The evaluation of lung function by spirometry can detect respiratory disorders in early stages.Two hundred and twelve workers of a sulfate-producing industry were recruited in this cross sectional study. Collecting data was carried out from March to September 2014. The data were collected by questionnaire, spirometry and environmental measurements and subsequently they were statistically analyzed by the software SPSS version 16.The results of the current study showed that major indices of pulmonary function were lower in exposed group than the unexposed group; however, the difference was not significant (P-value>0.05).There was no association between pulmonary indices and exposure to low amounts of sulfate in the sulfate producing factory. Nevertheless, it seems that further studies with greater sample size and different methodology are needed in this regard.
  Keywords: Pulmonary function indices, Sulphate, Spirometry
 • Majid Malekmohammad, Babak Sharif Kashani, Soheila Zahirifard, Mandana Chitsazan, Seyed Mohammadreza Hashemian* Page 49
  The aim of this study is to describe a case of hemomediastinum in a patient being treated with warfarin for pulmonary thromboembolism; in order to facilitate diagnosis and clinical management of patients suffering from this rare but life-threatening complication.An 80-year-old patient was admitted to Intensive Care Unit of Dr. Masih Daneshvari hospital, Shahid Beheshti Medical University due to pleuritic chest pain, dyspnea and dysphagia. The Patient's laboratory results showed anemia and an INR >8 and which was corrected by infusion of fresh frozen plasma. The aspiration of evident pleural fluid on chest radiograph, showed hemothorax. Mediastinal widening was assessed by chest CT-scan which denoted on a mediastinal hematoma. There was no other site of bleeding. Symptoms subsided with supportive care and correction of coagulopathy.Non-traumatic mediastinal hemorrhage is a rare and potentially life-threatening complication of anticoagulant therapy which must be taken into consideration even in the absence of symptoms of overt bleeding.
  Keywords: Mediastinal Diseases, Hematoma, Hemothorax, Warfarin, Adverse effects