فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 96، مرداد و شهریور 1394)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 96، مرداد و شهریور 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرامرز زکوی، مهران ماپار، فاطمه دباغی تبریز، سمیه کلانتری صفحات 245-254
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین عوامل در طول عمر رستوریشن های ثابت، تطابق مارجینال آنها با دندان است. در تحقیق حاضر تطابق مارژینال کوپینگ های زیرکونیایی ساخته شده از قالب و کست با یکدیگر مقایسه شدند تا روش دقیقتر مشخص شود.
  روش بررسی
  در این مطالعه از ده دندان پرمولر سالم استفاده شد. دندانها بوسیله توربین با فرز شولدر با لبه روند تراش داده شدند. از هردندان قالبگیری شد و سپس توسط اسکنر، اسکن شد. اطلاعات بدست آمده از قالب به نرم افزار کامپیوتری وارد شده، دستور ساخت توسط کامپیوتر برای دستگاه تراش ارسال شد. در فاصله ای که تراش رستوریشن آغاز می شد، بلافاصله قالب توسط گچ ویژه دای ریخته شد. کست بدست آمده اسکن شد. اطلاعات بدست آمده از کست به نرم افزار کامپیوتری وارد شده و بقیه مراحل مثل قالب انجام شد. کوپینگ های بدست آمده از روش اول(قالب) و روش دوم (کست) به طور جداگانه روی دندان های تراش خورده قرار گرفته و گپ مارجینال با استفاده از مشاهده مستقیم بوسیله میکروسکوپ SEM در 2 ناحیه ی باکال/ لینگوال و مزیال/دیستال و 5 نقطه در هر ناحیه به طور تصادفی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  با آزمون آماری دوطرفه ANOVA مشخص شد که ابعاد مارجینال گپ بین گروه های مورد آزمایش دارای اختلاف معنی داری بود(0/01> p). ولی ابعاد مارجینال گپ بین دو ناحیه مورد آزمایش(باکال/لینگوال و مزیال/ دیستال) دارای اختلاف معنی داری نبود(0/05
  نتیجه گیری
  دقت مارجینال کوپینگ های زیرکونیایی به روش های مختلف قالبگیری دیجیتالی بستگی دارد. همه رستوریشن ها دقت مارجینال قابل قبولی نداشتند و ساخت کوپینگ ها از کست دقت بیشتری را نشان داد.
  کلیدواژگان: تطابق مارجینال، زیرکونیا، CAD، CAM
 • فرامرز زکوی، ارمغان علیخانی، آرزو آقاکوچک زاده، الهام قناطیر، صباح کریمی صفحات 255-261
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت باند عاج بررسی عوامل تاثیرگذار در بهبود این چسبندگی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت ترمیم های کامپوزیت داشته باشد
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، روی40 دندان مولر سوم انسان انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه 20تایی تقسیم شدند، سپس سطح صافی از عاج سایش یافته در سطح اکلوزال دندان ها ایجاد شد. سطح عاج به دست آمده توسط اسید سولفوریک 38% اچ شد، دو لایه باندینگ قرار داده و کیور شد. در این مرحله در داخل مولدهای پلاستیکی که از قبل با قطر داخلی3 میلیمتر و ارتفاع 2 میلیمتر تهیه شده اند و روی سطح عاج قرار گرفته اند کامپوزیت قرار داده شد و کیور شد. نمونه ها 24ساعت در آب مقطر قرار گرفتند. گروه اول: در این گروه وقتی مولد هنوز حضور دارد استحکام برشی کامپوزیت اندازه گیری شد. گروه دوم: در این گروه بعد از این که مولد برداشته شد استحکام برشی کامپوزیت اندازه گیری شد. در هر گروه استحکام باند برشی توسط دستگاه تست یونیورسال LMT100 ارزیابی گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار باند برشی 2 گروه مورد مطالعه به این صورت بود: گروه اول (0/17±12/52) و گروه دوم(0/25±10/05).نتایج آزمون آماری نشان داد که بین میانگین استحکام باند برشی گروه ها تفاوت معنی دار وجود دارد(p<0/001).
  نتیجه گیری
  اعمال نیروجهت خارج نمودن مولد قبل از انجام آزمون نهایی می تواند استحکام باند را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: استحکام باند برشی، عاج، رزین کامپوزیت
 • ساناز شریفی شوشتری، ثمره عباسی، سعید فتاحیان، نغمه نیرومند، علی حبیبی کیا، محمد عزیزیان، نرگس پناهنده، ساغر هرندی صفحات 263-272
  زمینه و هدف
  ضایعه ناحیه پری اپیکال دندان یک مساله بالینی است که اغلب در کشف و تشخیص آن مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ضایعه پری اپیکال براساس مشاهده ناحیه رادیولوسنسی در ناحیه پری اپیکال دندان می باشد، بنابراین در تشخیص ضایعه پری اپیکال، بررسی رادیوگرافی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم(PSP) با پردازش معمولی و معکوس در تشخیص ضایعات پری اپیکال در شرایط invitro است.
  روش بررسی
  در این پژوهش، تجربی - آزمایشگاهی با استفاده از دندان های پره مولر تک ریشه ای که در ساکت های استخوان مندیبل خشک گوسفند جایگذاری شدند 60 ضایعه مصنوعی در زیر اپکس دندان ها ایجاد شد. از این آسیب ها با دو روش رادیوگرافی دیجیتال PSP با پردازش معمولی و معکوس تصویربرداری به عمل آمد. دو متخصص رادیولوژی فک و صورت وجود یا عدم وجود ضایعه در تصاویر در PSP با پردازش معمولی و معکوس از هر دندان را بررسی کردند.
  یافته ها
  متوسط حساسیت مشاهده گرها در رادیوگرافی PSP با پردازش معمولی در ضایعات mm 25/0، mm 0/5، mm 1 به ترتیب 46/7%، 63/5% و 93/3% که با رادیوگرافیPSP با پردازش معکوس به 45%،60% و 86/6% کاهش یافت. رادیوگرافی دیجیتال با پردازش معمولی دارای ویژگی(66/7%) بیشتری نسبت به رادیوگرافی دیجیتال با پردازش معکوس(3/63%) شد.
  نتیجه گیری
  حساسیت رادیوگرافی دیجیتال با پردازش معمولی با معکوس تفاوتی ندارد.
  کلیدواژگان: ضایعات پری آپیکال، رادیوگرافی دیجیتال، پردازش تصویر، پردازش معکوس
 • نوشین ارسطو، شاهین گوهرپی، حسین نگهبان سیوکی، محمد جعفر شاطرزاده یزدی، رضا صالحی صفحات 273-281
  زمینه و هدف
  آسیب لیگامان متقاطع قدامی(ACL) از عمده ترین آسیب های مفصل زانو بشمار می رود. آزمون های عملکردی اغلب برای ارزیابی عملکرد زانو بعد از آسیب های لیگامانی زانو استفاده شده اند. هدف از این مطالعه مقایسه برخی آزمون-های عملکردی و سطح ناتوانی میان بیماران آسیب ACL و بیماران جراحی بازسازی شده و افراد سالم می باشد.
  روش بررسی
  36 مرد (12 نفر با آسیب ACL، 12 نفر جراحی بازسازی ACL و 12 فرد سالم) در این مطالعه شرکت داده شده اند. افراد پس از تکمیل پرسشنامه Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score(KOOS)، 5 آزمون عملکردی شامل آزمون های تک پرش، سه پرش متقاطع، پرش عمودی، دویدن رفت و برگشت و هم انقباضی را یک بار در اندام درگیر و بار دیگر در اندام سالم انجام می دادند.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشاندهنده وجود اختلاف معنادار در مسافت طی شده آزمون های عملکردی تک پرش و سه پرش متقاطع بین دو گروه بیماران آسیب ACL و گروه سالم و همچنین بین دو گروه بیمارانی که جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی انجام داده اند و گروه سالم می باشد. در بررسی اختلاف میان دو اندام نیز، مسافت طی شده در آزمون های عملکردی تک پرش، سه پرش متقاطع و پرش عمودی در دو گروه آسیب ACL و گروه جراحی شده اختلاف معنادار نشان داد. در مقایسه ابعاد پرسشنامه KOOS نیز سه بعد درد، فعالیت های روزمره، ورزش و فعالیت های تفریحی میان دو گروه آسیب ACL و جراحی شده اختلاف معنادار نشان داد.
  نتیجه گیری
  این آزمون های عملکردی برای ارزیابی عملکرد بیماران آسیب ACL و بیماران جراحی بازسازی شده ACL مناسب بوده است.
  کلیدواژگان: آسیب لیگامان متقاطع قدامی، آزمون های عملکردی، جراحی بازسازی لیگامان متقاطع قدامی
 • نصرت بهرامی، سلمان نجفوند دریکوندی، سمیه بهرامی، پریسا کرمی ورنامخواستی، لادن مهدی پورکورانی صفحات 283-293
  زمینه و هدف
  هوش هیجانی به عنوان عامل پیش بینی کننده سلامت روانی، اجتماعی، موفقیت تحصیلی و شغلی اهمیت شایانی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین بررسی میزان هوش هیجانی و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1392 انجام شد.
  روش بررسی
  تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری 234 نفر از دانشجویان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی - سهمیه ایی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای دو قسمتی مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه هوش هیجانی بار - آن بدست آمدند. اعتبار و پایایی پرسشنامه بترتیب با اعتبار محتوا و روش همسانی درونی استفاده شد و میزان آلفای کرونباخ هوش هیجانی 0/93 گزارش گردید.
  یافته ها
  در این پژوهش، اکثریت دانشجویان(69/23%) میزان هوش هیجانی در سطح خوب داشتند. همچنین بین هوش هیجانی کلی با وضعیت تاهل ارتباط آماری معنی دار وجود داشت(0/05> P). بررسی بین عوامل هوش هیجانی با مشخصات فردی نشان داد که بین عامل عزت نفس با جنس و سطح تحصیلات رابطه معنی داری وجود دارد(0/05> P). همچنین بین عوامل خود شکوفایی، همدلی، حل مسئله، خوش بینی با وضعیت تاهل ارتباط معنی داری وجود داشت(0/05> P).
  نتیجه گیری
  دانشجویان مورد مطالعه از نظر هوش هیجانی در سطح خوبی بودند. گرچه هوش هیجانی بالائی در عوامل خودآگاهی هیجانی، عزت نفس و کنترل تکانش داشتند اما ارتقاء سایر مهارت های این هوش از جمله خودشکوفایی، واقع گرایی و خودابرازی ضروری است.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سلامت روانی اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان
 • علی دلیرروی فرد، کامبیز معصومی، آرش فروزان صفحات 295-300
  زمینه و هدف
  پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و پرستاران با استرس های زیادی مواجه می باشند. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود هدف از این مطالعه ارزیابی استرس شغلی در میان پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای گلستان و امام خمینی اهواز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 55 پرستار با استفاده از پرسش-نامه(expanded nursing stress scale)ENSS انجام گرفت. داده ها با روش های آمار توصیفی و آزمون مجذور کای و با نرم افزار SPSS ورژن 13 آنالیز شدند. سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  46 نفر از شرکت کنندگان در این مطالعه زن و 9 نفر مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان 0/91562 ±886/31 سال بود. هیچ ارتباط معنی داری بین استرس شغلی و جنس و همچنین استرس شغلی و وضعیت تاهل یافت نشد، اما بین استرس شغلی و سن رابطه ی معنی داری وجود داشت. مهمترین عوامل ایجاد استرس شغلی در پرستاران به ترتیب بیماران و خانواده های آنها، حجم کار و عدم اطمینان در مورد درمان ها (به ترتیب 2/30، 2/25 و 2/21) می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش توجه به عوامل استرس زای بیماران و خانواده های آنها، حجم کارو عدم اطمینان در مورد درمان ها به عنوان مهمترین فاکتورهای استرس زا در پرستاران ضروری می باشد. سن به عنوان فاکتور مهمی در سطح استرس شغلی پرستاران اورژانس مطرح است.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، پرستار، پرسشنامه پرسشنامه ی ENSS، بخش اورژانس
 • احمد فرج زاده شیخ، یوسف رنجبر، حسین مقدادی، آمنه عالمی صفحات 301-308
  زمینه و هدف
  باکتری های جنس استافیلوکوکوس بیشترین فراوانی را در بین ایزوله های جدا شده از نمونه های بالینی به خود اختصاص داده اند. گونه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین A نسبت به گونه های فاقد این توکسین قدرت ماندگاری بیشتری را در برابر دفاع ایمنی میزبان و آنتی بیوتیک ها دارا می باشند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی ژن انتروتوکسین A در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی، و ارتباط آن با مقاومت های ضد میکروبی می باشد.
  روش بررسی
  تمامی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی، پس از تایید توسط تست های بیوشیمیایی، میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آن توسط روش دیسک دیفیوژن آگار مورد ارزیابی قرار گرفت. و روش PCR برای اثبات وجود ژن انتروتوکسین A به کار گرفته شد.
  یافته ها
  از 222 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس، 102(94/45%) ایزوله واجد ژن انتروتوکسین A بودند و این ایزوله ها دارای مقاومت بالایی در مقابل آنتی بیوتیک های سیپروفلوکسازین، متی سیلین، جنتامایسین، اریترومایسین و کلیندامایسین بودند.
  نتیجه گیری
  ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس که واجد ژن انتروتوکسین A هستند در بیمارستان های گلستان و امام خمینی دارای فراوانی بالایی بودند و این ایزوله ها از مقاومت آنتی بیوتیکی بالاتری نسبت به سویه های فاقد این ژن برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسین A، PCR، دیسک دیفیوژن
 • بهروز حاجیلو، مهرداد عنبریان، مصطفی سپهریان، سارا صادقی، حامد اسماعیلی صفحات 309-321
  زمینه و هدف
  خستگی موضعی عضلانی در اندام تحتانی می تواند سبب اختلال در هم-انقباضی حین راه رفتن شود. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر خستگی موضعی عضلات چهارسررانی بر هم انقباضی عضلات اطراف زانو در مرحله استانس راه رفتن بود.
  روش بررسی
  برای این مطالعه 24 دانشجوی مرد انتخاب شدند. برای ایجاد خستگی عضلات چهارسررانی از دستگاه Leg Extension با بار 50 درصد یک تکرار بیشینه استفاده شد. فعالیت الکترومایوگرافی سطحی عضلات راست رانی، پهن خارجی، پهن داخلی، دوسر رانی، نیم وتری، دوقلوی خارجی، دوقلوی داخلی و درشت نئی قدامی هنگام راه رفتن قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی ثبت و هم انقباضی عضلانی مفصل زانو محاسبه شد. روش آماری t همبسته برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد (0/05>P).
  یافته ها
  هم انقباضی عمومی در مرحله تماس(0/001=P) و پیشروی(0/009=P) کاهش معنی داری را نشان داد در حالی که در مرحله پیشروی افزایش معنی داری در هم انقباضی فلکسوری جهت دار مشاهده شد(013 /0=P). در نسبت فعالیت عضلانی چهارسررانی به همسترینگ در مرحله تماس کاهش (0/036=P) و در مرحله پیشروی افزایش مشاهده شد (0/013=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان چنین نتیجه گیری کرد که خستگی موضعی عضلات چهارسررانی باعث تغییر در نسبت فعالیت عضلات همسترینگ به چهارسررانی شده و سیستم کنترلی بدن با تغییر در هم انقباضی عضلات اطراف زانو، برای جبران ریسک خطر ناشی از خستگی می شود.
  کلیدواژگان: عضلات چهارسررانی، خستگی، هم انقباضی، الکترومایوگرافی، راه رفتن
 • کاظم خیابانی، سیف الله همت، روح الله رزمدیده، سید امید کیهان، مجید احمدفر صفحات 322-332
  زمینه و هدف
  هدف ارزیابی بیومکانیکال نیروی جویدن با روش Finite Element Analysis در شکستگی ناحیه زاویه فک پائین پس از درمان با روش-های مختلف مینی پلیت گذاری و مقایسه ان با مندبیل سالم و تعیین مطلوبترین روش مینی پلیت گذاری در شکستگی ناحیه زاویه فک پائین از نظر بدست اوردن بهترین نیروی جویدن می باشد.
  روش بررسی
  از تصاویر (CBCT (cone beam computed tomography تهیه شده از مندبیل انسان مدل سه بعدی جهت انجام Finite Element Analysis بازسازی گردید. چهار الگوی مختلف شکستگی بروی مدل ها ایجاد گردید. هر الگوی شکستگی توسط پنج روش مختلف پلیت گذاری ثابت شد پس از اعما ل نیروهای عضلات نیروی جویدن برحسب نیوتن ثبت گردید.
  یافته ها
  بهترین نیروی جویدن متعلق به الگویی بود که در ان یک مینی پلیت بروی ریج مایل خارجی و یک مینی پلیت در بوردر تحتانی کورتکس طرفی مندبیل قرار داده شده بود. کمترین نیروی جویدن نیز مربوط به قرار دادن یک مینی پلیت بر روی بوردر فوقانی کورتکس طرفی بود.
  نتیجه گیری
  Finite Element Analysi روشی موثر در اندازه گیری غیر مستقیم نیروی جویدن می باشد. جهت بازسازی نیروی جویدن مطلوب از لحاظ بیو مکانیکی در افراد دچار شکستگی ناحیه زاویه فک پائین توصیه می شود از دومینی پلیت در دو پلن مختلف استفاده شود.
  کلیدواژگان: نیروی جویدن، انالیز finite element، شکستگسی زاویه مندبیل، مینی
 • ساناز شریفی شوشتری، نغمه نیرومند، مهدی کاظم نژاد، ثمره عباسی، علی حبیبی کیا، فراز صداقت صفحات 333-341
  زمینه و هدف
  ضایعه ناحیه پری اپیکال دندان یک مساله بالینی است که اغلب د ر کشف و تشخیص آن مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ضایعه پری اپیکال براساس مشاهده رادیولوسنسی در ناحیه پر ی اپیکال دندان می باشد، بنابراین در تشخیص ضایعه پری اپیکال، بررسی رادیوگرافی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم (psp) و معمولی در تشخیص ضایعات پری اپیکال در شرایط invitro است
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی با استفاده از دندان های پره مولر تک ریشه ای که در ساکت های استخوان مندیبل خشک گوسفند جایگذاری شدند60 ضایعه مصنوعی با ابعاد 25/0 و 5/0 در زیر اپکس دندانها ایجاد شد. از این ضایعات با دو روش معمولی و دیجیتال تصویربرداری به عمل آمد. دو متخصص رادیولوژی فک و صورت وجود یا عدم وجود ضایعه در تصاودر psp و معمولی از هر دندان را مورد بررسی قرار دادند.
  یافته ها
  متوسط حساسیت مشاهده گرها در رادیوگرافی معمولی در ضایعات 0/25mm، 0/5mm، 1mm به ترتیب 30%، 46/7 %، 85% بود که با رادیوگرافی psp به 46/7 %، 5/63 %، 93/3 % افزایش یافت، ولی رادیوگرافی معمولی دارای ویژگی(85%) بیشتری نسبت به رادیوگرافی دیجیتال(66/7 %) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر به نظر می رسد که خصوصا در ضایعات کوچک psp نسبت به رادیوگرافی معمولی حساسیت تشخیصی بالاتری در کشف ضایعات پری اپیکال دارا می باشد.
  کلیدواژگان: ضایعات پری آپیکال، رادیوگرافی دیجیتال(psp)، رادیوگرافی معمولی
 • علیرضا جهانشاهی، لیلا یزدان پناه، حاجیه شهبازیان، بهناز ورامینیان، سید محمود لطیفی صفحات 343-351
  زمینه و هدف
  این مطالعه جهت مقایسه اثر متفورمین بر سطح اسید فولیک سرم و ویتامین B12 مبتلایان به دیابت نوع دو انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه اپیدمیولوژیک تحلیلی(مورد-شاهدی) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز در سال 92-1391 انجام شد. بیمارانی که بیش از یک سال تحت درمان با متفورمین بودند به عنوان گروه مورد و بیماران تحت درمان با سایر داروهای پایین آورنده قند خون و انسولین به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. از این بیماران یک نمونه خون ناشتا (12 ساعت بعد از نخوردن غذا) اخذ و سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک اسید در آنها اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS17 انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه گروه مورد شامل20 (14 نفر زن و 6 نفر مرد) با متوسط سن 32/9±75/53 سال و گروه شاهد نیز شامل 20 نفر بودند. تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین سطح سرمی B12 و اسید فولیک یافت نشد.(p به ترتیب 0/19و 0/8) بین سن بیماران و میزان اسید فولیک(0/47=p) و ویتامین 0/78=B12 (p) همچنین مدت بیماری ارتباطی مشاهده نگردید. میانگین سطح سرمی اسید فولیک و ویتامین B12 در زنان ومردان گروه متفورمین و سایر داروها تفاوتی نشان نداد (به ترتیب 0/07 و 0/7=P).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه ارتباطی بین مصرف متفورمین بامیانگین سطح سرمی B12 و اسید فولیک دیده نشد. سن، مدت بیماری، طول مدت مصرف متفورمین، دوزاژ متفورمین مصرفی و BMI (نمایه توده بدنی) تاثیری در سطح سرمی ویتامین B12و اسید فولیک نداشت.
  کلیدواژگان: دیابت، متفورمین، اسید فولیک، ویتامین B12
 • بررسی تاثیر فیلترهای پردازش تصویر دیجیتال بر روی تشخیص لندمارک های رادیوگرافی لترال سفالومتری
  نسیم شمس، نغمه نیرومند، مهرناز مرادی نژاد، ثمره عباسی، علی حبیبی کیا، بهار شمس صفحات 353-366
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت شناسایی دقیق لندمارک ها جهت آنالیز بهتر رادیوگرافی لترال سفالومتری، یافتن روش مناسب پردازش تصاویرجهت شناسایی هر لندمارک می-تواند سودمند باشد، لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر فیلترهای پردازش تصویر دیجیتال بر روی تشخیص لندمارک های رادیوگرافی لترال سفالومتری پرداختیم.
  روش بررسی
  تصاویر لترال سفالومتری به دست آمده از 30 بیمار با روش های پردازش sharpen، shadow، negative، 3d emboss و به شکل پردازش نشده توسط دو مشاهده گر بررسی شدند. به مشاهده گرها به وضوح نقاط A، B، N، Orbitale،، Pronasal، Subnasal، Pogonion بافت نرم، Menton بافت نرم امتیاز داده شد. نتایج توسط آزمون های آماری فریدمن و ویلکاکسون بررسی شدند.
  یافته ها
  جهت تشخیص نقاط N، Orbitale و Pronasal روش 3d emboss کمترین امتیاز را دارا بود و سایر روش ها تفاوت معناداری را نشان ندادند. جهت تشخیص نقاط A، Subnasal، Pogonion’ و Menton’ روش های 3d emboss و negative کمترین امتیاز را دارا بود و نسبت به هم تفاوت معناداری نداشتند و سایر روش ها تفاوت معناداری را نشان ندادند.. جهت تشخیص نقطه B، تمام روش ها تفاوت معناداری را نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به بررسی های انجام شده واضح است که پردازش تصاویر لترال سفالومتری با فیلترهای مختلف الزاما منجر به بهبود آنها نشده بلکه انتخاب اشتباه الگوریتم ها و فیلترها ممکن است منجر به کاهش کیفیت تشخیصی تصاویر شود.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی لترال سفالومتری، رادیوگرافی دیجیتال، پردازش تصویر
|
 • Faramarz Zakavi, Mehran Mapar, Fatemeh Dabbaghi Tabriz, Somayeh Kalantari Pages 245-254
  Background And Objectives
  One of the most important factors in restorations durability is their marginal integrity. Contradictory results are witnessed in previous studies; some find the conventional methods more accurate and others believe that the CAD-CAM is better. In this study، ma l fitness of zirconium copings that made from conventional impression and gypsum cast were compared. Subjects and
  Methods
  In this study، ten healthy premolar teeth were used. The teeth were prepared with a round edge shoulder bur. An impression was taken from each tooth and the impression was scanned with the scanner. The information obtained from the impression were transferred to software، and the computer sent the fabrication command to the milling device. While restoration milling is being started، the cast was made by special dye plaster. The obtained cast was scanned. The collected information of the cast was transferred to the software and the rest of the stages were done similar to the cast. The copings gained by the first and second methods are placed on the shaped tooth separately and the marginal gap was measured by direct observation using the SEM microscope in two Bucall/lingual and mesial/distal areas and five random points in each area were measured.
  Results
  There was significant difference in marginal gap dimensions between the tested groups (P<0. 01). However، there was no meaningful difference between the marginal dimensions between the two tested areas (Bacall/lingual and mesial/distal) (P>0. 05).
  Conclusion
  Zirconia-based copings marginal accuracy depends on digital impression techniques although all of restorations did not have acceptable marginal accuracy and making copings from cast showed higher accuracy. ►Please cite this paper as: Zakavi F، Mapar M، Dabaghi Tabriz F، Soumayeh Kalantari2. Comparison of Zirconia Copings Marginal Fitness Made from a Conventional Impression Technique and Gypsum Cast Technique by CAD/CAM.
  Keywords: Marginal fitness, Zirconia, CAD, CAM
 • Faramarz Zakavi, Armaghan Alikhani, Arezoo Agha Koocakzadeh, Elham Ghanatir, Sabah Karimi Pages 255-261
  Background And Objectives
  Because of importance of dentin bond، and the factors that affect improving adhesion of dentin need to be considered، The objective of this study was to comparative of shear bond strength of composite resin to human dentin in two methods in vitro. Subjects and
  Methods
  This experimental study was performed on 40 specimens that were divided randomly into two groups (n= 20، 3rd molar teeth). Then a flat surface of dentin was created on the occlusal surface. The produced dentin level was etched by acid phosphoric 38%; then two bonding layers were placed and cured. Composites filled inside the plastic tubes on 3mm inner diameter، 2 mm height were placed on dentin surface and cured. The specimens were stored in distilled water for 24 hr. The composite shear bond strengths were measured، by universal (LMT 100)، for the first group when the tubes were still in place، while for the second group it was measured after removal of the tubes. Composite shear bond strengths were measured by universal for both groups during the presence and after the removal of the tube.
  Results
  Significant statistical differences between the means of shear bond strength between the first group (12. 52 ± 0. 17) MPa، and second group (10. 05 ± 0. 25) MPa (P<0. 001).
  Conclusion
  Appling the force for exiting of tube prior performing of final test، could decrease the bond strength.
  Keywords: shear bond strength, dentin, composite resin
 • Sanaz Sharifi Shooshtari, Samareh Abbasi, Saeid Fatahian, Naghmeh Niroomand, Ali Habibi Kia, Mohammad Azizian, Narges Panahandeh, Saghar Harandi Pages 263-272
  Background And Objectives
  periapical lesions in a clinical problem is that there are often difficulties in detecting it. Since the diagnosis of periapical lesions in the periapical radiolucency on the observation area، so the diagnosis of periapical radiographic evaluation is important. The Target of this study is to assess the diagnostic exactness of indirect digital radiography (PSP) and the conventional processing in diagnosis of periapical lesions at invitro conditions. Subjects and
  Methods
  In this experimental - laboratory research، 60 synthetic lesions were formed under the apex of teeth using of single-root premolar teeth placed in the dried Mandible bone of sheep. These lesions were taken radiographs by two methods of digital and conventional. Two oral and maxillofacial radiologists examined the presence or absent of lesions in PSP pictures by conventional and reverse processing in each tooth.
  Results
  The average sensitiveness of observers in PSP radiography with conventional processing in mm1، 0mm/5، mm%25 are 46%، 63. 5%، and 93. 3% respectively which were reduced to 45%، 60% and 86. 6% with PSP radiography of reverse processing. Digital radiography with conventional processing has the characteristics of (66%) in comparison with the (63. 3%) digital radiography of reverse processing.
  Conclusion
  There is no significant difference between the sensitiveness of digital radiography with conventional and reverse processing.
  Keywords: Peripical lesions, Digital Radiography, Image processing, Reverse Processing
 • Nooshin Arastoo, Õshahin Goharpey, Hosein Negahban, Mohammad Jafar Shaterzade Yazdi, Reza Salehi Pages 273-281
  Background And Objectives
  A lesion of the anterior cruciate ligament (ACL) is a major trauma of the knee. Functional tests are often used to assess knee function after knee ligament injuries. The purpose of this study was to compare some functional tests and disability level between patients with ACL deficiency (ACLD)، ACL Reconstruction (ACLR)، and healthy people (HP). Subjects and
  Methods
  Thirty six men with diagnosed ACLD، ACLR، HP (n=12 in each group) participated in this study. After completing Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) questionnaire، participants performed five functional tests، including single leg hop، cross hop، vertical jump، shuttle run، co-contraction with intact and injured leg.
  Results
  Findings showed significant differences in distance of single leg hop and cross hop tests between either ACLD or ACLR patients and healthy people (P<0/05،P<0/05، respectivly). While comparing two legs، the distance of single leg hop، cross hop and vertical jump tests in both ACLD and ACLR patients were significantly different (P<0/05). In addition three dimensions of KOOS questionnaire including pain، activity of daily living and sport and recreational activities showed significant differences between ACLD and ACLR patients (P<0/05).
  Conclusion
  These functional tests are appropriate for assessment of function and disability levels in patients with ACLD and ACLR.
  Keywords: Anterior cruciate ligament injury, Anterior cruciate ligament reconstruction, Functional tests
 • Nosrat Bahrami, Salman Najafvand Derikvandi, Somayeh Bahrami, Parisa Karami Varnamkhsti, Ladan Mehdi Pourkoorani Pages 283-293
  Background And Objectives
  Emotional intelligence is of paramount importance and is employed as a predictor of mental health، social، educational and career success. The aim of this study was to determine the status of emotional intelligence and its association with demographic variables among students of Dezful University of Medical Sciences in 2013. Subjects and
  Methods
  A descriptive-analytical study was carried out. The population of the study comprized 234 students of the Dezful University of Medical Sciences selected by random sampling-quota. The research data were collected using demographic characteristics and Bar-On Emotional Intelligence Questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire was provided by content validity and internal consistency، and Cronbach''s alpha level of 0. 93 was reported.
  Results
  The majority of students (69 %) had an overall good level of emotional intelligence. There was a significant relationship between the overall emotional intelligence and marital status (P<0. 05). The relationship between emotional intelligence and demographic factors showed that there is a significant relationship between the self-esteem with gender and education level (P<0. 05). In addition، there was a significant relationship between the factors as self-actualization، empathy، problem solving، optimism with marital status (P<0. 05).
  Conclusion
  The students had a good level of emotional intelligence in regard to emotional consciousness، self-esteem and impulse control، but improvement of other skills such as self-actualization، realism and self presentation are also important. Training classes organized by the experts are recommended for improving the skills and help students'' progress.
  Keywords: Emotional Intelligence, Emotional, social health, Academic status, Students
 • Ali Dalirooyfard, Kambiz Masoumi, Arash Forouzan Pages 295-300
  Background And Objectives
  Nursing is a stressful job and nurses are confronted with a lot of stresses. Job stress can lead to a loss of creativity، job dissatisfaction، feeling of inadequacy، depression and reduced quality of nursing care. The aim of the present study was to assess the level of job stress among the nursing staff of Golestan and Emam Khomeini hospitals in ahvaz during 2014. Subjects and
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 55 nurses of Emergency department of Golestan and Emam Khomeini hospitals using the Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) questionnaire. Data were analyzed by SPSS-13 software using descriptive statistics and X2 tests with the significant level of P≤0. 05.
  Results
  Fourty six (84 %) subjects were female and 9 (16%) were male. The mean age of the participants was 31. 9 ±0. 9 years. there was no significant relationship between the job stress and gender Moreover، no significant relationship was found between the job stress and marital status. There was a significant relationship between the job stress and age. The most frequent job stressors among the men and women were problems with patients and their families، workload and uncertainty concerning treatment (2. 30، 2. 25، 2. 21 respectively)، espectively.
  Conclusion
  Attention to problems with patients and their families، workload and uncertainty concerning treatment as most stressor factors in nurses is essential. Age of staff member is an effective factor in stress level among the nursing staff.
  Keywords: job stress, nurse, ENSS questionnaire. Emergency department
 • Ahmad Farajzadeh Sheykh, Yousef Ranjbar, Hossein Meghdadi, Ameneh Alami Pages 301-308
  Background And Objectives
  Staphylococcus species have higher abundance among isolated isolates from clinical samples. The spices of Staphylococcus aureus which produces enterotoxin A is more viable against host immune defence. The purpose of this study was to assess the relative abundance of entrotoxin A gene and its relation with antimicrobial resistance in isolates of Staphylococcus aureus isolated from clinical samples. Subjects and
  Methods
  All of the isolates of Staphylococcus aureus from sample of patient sent to Golestan and Imam Khomeini hospital clinical labs، were tested biochemically in order to confirm the presence of Staphylococcus aureus strains. Antibiotic resistance of the isolates was assessed by disk diffusion method and PCR method for detection of entrotoxin A gene.
  Results
  Among 222 isolates of Staphylococcus aureus from different clinical samples، 102 (45. 94%) of these isolates had entrotoxin A gene. This isolates has been highly resistant to the antibiotics such as Ciprofloxacin، methicillin، gentamicin، erythromycin and clindamycin.
  Conclusions
  The frequency of the Staphylococcus aureus isolates which produces enterotoxin A Gene in Golestan and Imam Khomeini hospitals was high (46. 3% and 45. 7% Respectively). This samples also have more resistance against antibiotics than the other which has not gene.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Entrotoxin A, PCR, Disk diffusion
 • Mehrdad Anbarian, Berooz Hajiloo, Mostafa Sepehrian, Sara Sadeghi, Hamed Esmaeili Pages 309-321
  Background And Objectives
  Localized muscle fatigue in lower extremity can result in disturbance muscular co-activation during walking. The purpose of this study was to examine the effect of quadriceps fatigue on muscle co-activation of the knee during stance phase of walking. Subjects and
  Methods
  Twenty-four university male students participated in this study. Leg extension machine was used to induce quadriceps fatigue with 50% of one-repetition maximum load. Surface electromyographic signals from rectus femoris، vastus medialis، vastus lateralis، biceps femoris، semitendinosus، lateral gastrocnemius، medial gastrocnemius and tibialis anterior muscles were recorded during walking before and after fatigue protocol. Paired t-test was used to analyze the data (P<0. 05).
  Results
  General co-contraction during contact phase (P=0. 001) and propulsion phase (P=0. 009) decreased significantly. Directed co-contraction during propulsion phase increased significantly (P=0. 017). Flexor directed co-contraction during propulsion phase increased significantly (P=0. 013). Hamstring to Quadriceps activity ratio during contact phase decreased significantly (P=0. 036) and propulsion phase increased significantly (P=0. 013).
  Conclusion
  According to the results of this study، it can be concluded that localized quadriceps muscle fatigue alters the quadriceps to hamstring activity ratio consequently، the body attempts to compensate risk factors for related-fatigue with co-activation pattern of the knee muscles.
  Keywords: Quadriceps muscles, Fatigue, Co, activation, Electromyography, Walking
 • Kazem Khiabani, Seifollah Hemmat, Roohollah Razmdideh, Seyed Omid Keyhan, Majid Ahmadfar Pages 322-332
  Background And Objective
  The aim of this study was to compare bite force in different mandibular angle fracture patterns after reduction and fixation with miniplate osteosynthesis with intact mandibles using finite element analysis (FEA). Subject and
  Methods
  Three-dimensional finite element models of human mandible was prepared using CBCT. Simulated intact mandible and 4 different types of angle fractures were fixed with 5 different fixation methods of titanium miniplates. The finite element analysis was performed to determine bite force during clenching in the intercuspal position under loading with full masticatory forces.
  Results
  Bite force in the mandible reduced with 2 miniplates were closer that in the intact mandible. The use of double miniplates on the inferior border of the lateral cortex and external oblique ridge showed the best bite force and the single plate on superior border of the lateral cortex pattern was the worst.
  Conclusion
  This study presented a FEA based indirect method to estimate bite force. Finite element method can be effective tool in maxillofacial researches. Double miniplate fixation method for patients with mandibular angle fracture have a biomechanical advantage over 1 miniplate on the restoration of bite force.
  Keywords: Bite force, Finite Element Analysis, Mandibular angle fracture, Miniplate osteosynthesis
 • Sanaz Sharifi Shooshtari, Naghmeh Niroomand, Mehdi Kazem Nezhad, Samareh Abbasi, Ali Habibi Kia, Faraz Sedaghat Pages 333-341
  Background And Objectives
  The lesion in periapical area is a clinical problem in with some difficulties in its diagnosis. Since the diagnosis of the periapical lesion is based on the observation of radiolucency in the teeth periapical area، the objective of this study was to assess the diagnostic accuracy of indirect digital radiography (PSP) and the conventional radiography in diagnosis of periapical lesion in invitro condition. Subjects and
  Methods
  In this experimental-laboratory research، 60 synthetic lesions (0. 25، 0. 5، 1mm) were formed under the apex of teeth by means of single-root premolar teeth replaced in the dried mandible bone of sheep. These lesions were imaged by two methods of digital and conventional radiography. Two maxillofacial radiologists examined the presence or absence of lesions in PSP radiographs and conventional processing in each periapical area.
  Results
  The average accuracy of observation in conventional radiography for 0. 25، 0. 5 and 1 mm was 30، 46 and 85 % respectively، which was increased respectively to 46. 7، 63. 5 and 93. 3 % for PSP radiographs. The conventional radiography had the specificity of 85 % in comparison with 66% for digital radiography.
  Conclusion
  It seems that، particularly for small lesions، PSP has a higher diagnostic sensitivity in diagnosis of periapical lesions in comparison with conventional radiography.
  Keywords: Periapical lesion, (PSP) Digital radiography, Conventional radiography
 • Alireza Jahanshahi, Leila Yazdanpanah, Hajieh Shahbazian, Behnaz Varaminian, Seyed Mahmoud Latifi Pages 343-351
  Background And Objectives
  This study was designed to compare the serum folic acid and vitamin B12 levels in type 2 diabetes patients among ptients being under treatment with metformin with those being treated with other antidiabetic drugs or insulin. Subjects and
  Methods
  This epidemiological analytical (case- control study) was carried out on 40 diabetic patients reffered to Golestan hospital diabetes clinic of Ahvaz in 2012-2013. Patients who were treated with metformin for more than one year were considered as case group (n=20، 14 female and 6 male، aged 53. 75±9. 32 years) and patients who were treated with other anti-diabetic drugs and insulin were considered as control group. A fasting blood sample was collected from both patient groups and the level of serum folic acid and vitmain B12 was measured. Correlaton between serum folic acid and vitmain B12 with age، sex، disease duration، dosage of metformin intake and BMI were statitically analysed. Data analysis was carried out using SPSS 17.
  Results
  No significant differences in B12 and folic acid serum levels between the two groups. Significant relationship was not shown between age and folic acid (P=0. 47)، vitamin B12 (P=0. 76) serum levels as well as disease duration and body mass index (BMI). The mean serum folic acid and vitamin B12 in men and women of case group and control group showed no significant differences (P=0. 7 and 0. 07 respectively).
  Conclusion
  In this study، there was no significant correlation between metformin consumption and serum vitamin B12 and folic acid levels. Age، disease duration، duration of metformin consumption، metformin dosage intake and BMI had no effect on serum vitamin B12 and folic acid levels.
  Keywords: Diabetes, Metformin, Folic Acid, Vitamin B12
 • Effects of Digital Image Processing Filters on Detection of Lateral Cephalometric Landmarks
  Nasim Shams, Naghmeh Niroomand, Mehrnaz Moradinejad, Samareh Abbasi, Ali Habibi Kia, Bahar Shams Pages 353-366
  Background And Objectives
  Accurate identification of landmarks of lateral cephalometric radiographic is important for analysis. The objective of this study was to investigate the effects of digital image processing filters on detection of lateral cephalometric landmarks. Subjects and
  Methods
  Lateral cephalometric radiographs were acquired from 30 patients. The unprocessed images and those processed using Shadow، Sharpen، Negative and 3D Emboss filters were assessed by two observers and scored for clarity of points A، B، N، Orbitale، Pronasal، Subnasal، Pogonion’ and Menton’. The results were statistically analyzed using Friedman and Wilcoxon tests.
  Results
  For detection of points N، Orbitale and Pronasal، 3d emboss filter had the lowest rating and the other methods were not significantly different. For detection of points A، Subnasal، Pogonion’ and Menton’، 3d emboss and negative filters had the lowest rating and these two filters were not significantly different and the other methods were not significantly different. For point B all methods were not significantly different.
  Conclusions
  The results of this study clearly showed that processing of lateral cephalometric radiographs with different filters does not necessarily lead to improvement of the image but a wrong selection algorithms and filters may reduce the diagnostic quality of the images.
  Keywords: Lateral cephalometric radiography, Digital radiography, Image processing