فهرست مطالب

پژوهش های دانش انتظامی - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 61، زمستان 1392)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 61، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید دهقانی، فاطمه اکبرزاده*، علی نظرمنصوری صفحات 1-28

  افزایش انحرافات، آسیب های روانی و رفتارهای پرخطر دانشجویان در سال های اخیر حاکی از وجود ترس و نگرانی و نبود احساس امنیت در آنهاست. نیاز به امنیت در واقع یکی از نیازهای اصلی انسان است و از آنجا که سرمایه اجتماعی حاصل اعتماد و پیوندهای اجتماعی و زمینه ساز رفتار هنجارمند است می تواند نقش تعیین کننده-ای در احساس امنیت اجتماعی و بالطبع کاهش آسیب را در پی داشته باشد. از سویی احساس امنیت دانشجویان به عنوان قشر در حال تحصیل و اثرگذار در آینده جامعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی دانشجویان است. روش تحقیق پیمایشی است. جامعهآماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران هستند. بدین منظور نمونه ای 400 نفری از دانشجویان به صورت نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی می باشد. یافته های توصیفی نشان دادند که میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان در حد متوسط رو به پایین قرار دارد و بیشترین میزان دانشجویان دارای احساس امنیت اجتماعی در حد پایین و متوسط هستند. همچنین یافته های تحلیل دو متغیره حاکی از آن است که هیچ کدام از متغیرهای زمینه ای جنسیت، وضعیت تاهل، سن و تحصیلات با احساس امنیت اجتماعی دارای رابطه معنی دار نمی باشند؛. اما سرمایه اجتماعی و هر سه بعد آن ارتباط اجتماعی، مشارکت اجتماعی و دو خرده مقیاس آن (مشارکت رسمی و غیر رسمی)، اعتماد اجتماعی و سه خرده مقیاس آن (اعتماد تعمیم یافته، اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی) با احساس امنیت اجتماعی دارای رابطه مستقیم و معناداری است. نتایج به طور کلی نشان می دهد که اعتماد نهادی و ارتباط اجتماعی بیشترین تاثیر را بر احساس امنیت اجتماعی دارند و این دو متغیر مجموعا 37 درصد متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعی را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، ارتباط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی
 • اکبر زارع شاه آبادی، خدیجه زارع بیدکی صفحات 29-58
  زمینه و هدف
  امروزه استفاده از اینترنت که دارای کارکردهای متعددی در بین دانشجویان گسترش زیادی یافته است. یکی از این کارکرد ها برقراری ارتباط می باشد که از طریق پست الکترونیکی، چت روم ها، وبلاگ ها و سایت های مختلف انجام می شود. ارتباط برقرار کردن از طریق اینترنت، دارای کارکردهای مثبت و منفی می باشد که این مقاله به کارکردهای منفی آن توجه دارد.
  روش
  روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع پیماشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش رادانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد تشکیل می دهندکه درسال 90 تعداد آنها3260 نفر بوده است و براساس فرمول کوکران تعداد 121نفر بعنوان نمونه؛ به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. پس ازجمع آوری اطلاعات همه داده ها توسط نرم افزار Spssمورد پردازش قرار گرفت ومیزان روایی از طریق آلفای کرونباخ بدست آمده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد بین آسیب های اینترنتی به عنوان متغیر وابسته ومتغیرهای چون (جنس، سن،گمنامی (بازی نقش)احساس آزادی، نیاز به احترام، نیاز جنسی، گریز از مشکلات)به عنوان متغیر های مستقل ارتباط معنادار وجود دارد، ولی بین آسیب های اینترنتی ومتغیرهای چون(مقطع تحصیلی، شغل پدر، شغل مادر، درآمد تحصیلات مادر، تحصیلات پدر) ارتباط معنادار وجود ندارد. تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که از 7 متغیر مستقل وارد شده به معادله رگرسیونی، 4 متغیر گریز از مشکلات، سن، احساس آزادی ونیاز جنسی در تبیین آسیب های اینترنتی سهم معناداری دارند و حدود1/ 40 درصدتغییرات آسیب های اینترنتی را تبیین می کند در این میان سن بیشترین تاثیر را بر پیش بینی آسیب اینترنتی دارد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی ارتباطات اینترنتی، چت روم، نیاز، گمنامی، دانشگاه یزد
 • سیدعلی اکبر احمدی، امیر عباس نظری زاده، رضا سپهوند، امیر هوشنگ نظرپوری صفحات 59-79
  زمینه و هدف
  سرمایه روانشناسی از مفاهیم نوینی است که از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی، به کانون پژوهشی اندیشمندان حوزه رفتار سازمانی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین سرمایه روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشوربود.
  روش
  این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سرمایه روانشناسی و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و همبستگی پیرسون استفاده شد. جامعه آماری شامل1600 نفر از کارکنان پلیس فرودگاه های استان تهران شامل فرودگاه های بین المللی مهرآباد و امام خمینی (ره)بود که در سال 1391 مشغول به فعالیت بودند. نمونه پژوهش، شامل 383 نفراز کارکنان پلیساین دو فرودگاه بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
  یافته ها و
  نتایج
  نتایج پژوهش برای فرضیه ها نشان داد که بین سرمایه روانشناسی با کارآفرینی سازمانی کارکنان پلیس فرودگاه های کشوررابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تک تک ابعاد سرمایه روانشناسی شامل: امید، خوش بینی، تاب آوری و کارآمدی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه روانشناسی، رفتارسازمانی مثبت، کارآفرینی سازمانی
 • علی رستگار، صادق رضایی صفحات 79-106
  زمینه و هدف
  ساختار اجتماعی دائما در معرض تغییرات بی وقفه است و دولت ها و نهادهای برنامه ریزی اجتماعی نیز درتلاشند تا با این نوع تغییرات اجتماعی و شرایط انفجاری جدید خود را تطبیق دهند. در روند تغییرات هزاره سوم، هر روز با مفاهیم جدید و نوینی روبرو می شویم. که یکی از این مفاهیم مهم، واژه جهانی شدن است. در مورد این واژه نیزهمانند دیگرموارد، ممکن است مواضع مختلفی اتخاذ شود. از جمله برخی آن را گذرا دانسته و اهمیت ندهند و بعضی دیگر در یک اقدام انقلابی، کلیه ساختارهای قبلی را به روش، ساختار و فناوری جدیدی تبدیل کنند. در حوزه ناجا نیز مدیران سازمان ناجا باید نسبت به چالش های فرا روی سازمان و مسایل مهم از این قبیل و آینده پژوهی آن در جامعه نوین، توجه مقتضی را معمول دارند.که این مهم مسئله اساسی و هدف اصلی نگارش مقاله حاضر است. ویژگی بارز عصری که ما رد آن زندگی می کنیم، 1. تغییرات شتابنده؛ 2. غیرقابل پیش بینی بودن آینده است؛ بنابراین بی توجهی به آینده پژوهی و عدم شناسایی وکسب اطلاعات از فضای پیش رو، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای اثربخش فعالیت های سازمان را مورد شک و تردیدقرار خواهد داد و بلعکس شناخت آینده و چالش های فرا روی متاثر از فضای نوین، ظهور بازیگران جدید جهانی، ارتقای توان سازمان در شناخت بهترپیچیدگی ها، همسویی با دیگران، غافلگیر نشدن در مقابل تغییرات تکنولوژیکی سریع و مزیت رقابتی در روند جهانی شدن را به همراه دارد. اهداف و سوالات این مقاله عبارت اند از اینکه: جهانی شدن چیست و روند آن چگونه است؟ با روند فعلی جهانی شدن، جامعه نوین پیش رو (جامعه اطلاعاتی) چه چشم اندازی خواهد داشت؟ برخی از چالش هایی که ناجا در افق آینده تا 1404 با آن روبه روخواهد بود کدامند؟
  روش
  در تحقیق حاضر، که دارای جهت گیری کاربردی است روش تحقیق انتخاب شده، روش آمیخته و کثرت گرایی، شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، مشاهده اسناد و مدارک، مصاحبه به روش گروه های متمرکز و ابزار تجزیه و تحلیل تحقیق، تحلیل گفتمان از طریق ویرایش داده های حاصل از گروه های متمرکز و... می باشد.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق نیزبرخی چالش های فرا روی ناجا از دیدگاه خبرگان می باشدکه در ابعاد و عناوین 1. سیاسی و تقنینی؛ 2.فرهنگی و مردم (انسانی)؛ 3. استراتژی و ساختار؛ 4. خدمات و کالا (اقتصادی) شناسایی تقسیم بندی و ارائه شده است. محقق ضمن فهرست نمودن چالش های محتمل، راه کارهای پیشنهادی برای رفع کاستی ها و چالش همچنین پیشنهاد ایجاد مرکز آینده پزوهی را ارائه نموده است.
  کلیدواژگان: چالش های فرا روی پلیس، جهانی شدن، آینده پژوهی، چالش، جامعه اطلاعاتی
 • علی محمد احمدوند، غلامحسین نیکوکار، هادی فقیه علی آبیادی، علی محمد رضایی، علی اصغر نیکنام صفحات 107-140
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی، تعیین مولفه ها و شاخص های هر یک از ابعاد ارزشیابی آموزشی و تربیتی، تعیین مولفه ها و شاخص های ارزشیابی توانمندسازها، نتایج و پیامدهای نظام و همچنین تعیین وزن، اهمیت وارتباط هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارزشیابی این نظام انجام پذیرفته است.
  روش
  نوع پژوهش کاربردی بوده و در آن از روش های تحقیق کیفی و کمی بهره گرفته شده است. به منظور گردآوری داده های کیفی از نظرات 21 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی که در حوزه های آموزشی و تربیتی (اعتقادی- سیاسی، حفاظتی- امنتیی، نظامی- انتظامی، جسمانی و روان شناختی) صاحب نظر بودند، استفاده گردید و برای جمع آوری داده های کمی نیز از بین 249 استاد آن دانشگاه تعداد 151 نفر انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. اعتبار مدل با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرانباخ بررسی شد.
  یافته ها و
  نتایج
  نتایج نشان داد که مدل از اعتبار و پایایی رضایت بخشی برخوردار می باشد. مدل حاصله از سه بعد توانمند سازها، نتایج و پیامدها و همچنین دو وجه داخلی و خارجی تشکیل شده است که هر کدام از این ابعاد نیز از عوامل، ملاک ها و شاخص هایی تشکیل شده اند. بر اساس مدل 900 امتیازی، هر کدام از ابعاد توانمند سازها، نتایج و پیامدها به ترتیب دارای 400، 200 و 300 امتیاز می باشند. علاوه بر آن وجه داخلی توانمندسازها 60درصد (یعنی 240 امتیاز) و وجه خارجی توانمندسازها 40درصد از امتیازات مربوط به بعد توانمندسازها (یعنی 160 امتیاز) را به خود اختصاص داده اند. از بین 4 عامل مربوط به وجه داخلی توانمندسازها(رشد و یادگیری، ظرفیت و توان، فرایند های داخلی و بودجه و اعتبارات) بیشترین امتیاز مربوط به عامل رشد و یادگیری با 89 امتیاز می باشد. وجه خارجی توانمندسازها نیز از دو عامل تشکیل شده است که 83 امتیاز آن متعلق به قوانین و مقررات و 77 امتیاز آن متعلق به سیاست ها و راهبردها است. از 200 امتیاز بعد نتایج نیز 104 امتیاز مربوط به عامل آموزش و 96 امتیاز متعلق به عامل تربیت می باشد. بعد پیامدها نیز از 4 عامل تشکیل شده است. از 300 امتیاز پیامدها 96 امتیاز مربوط به عامل رضایت ذی نفعان داخلی، 84 امتیاز مربوط به رضایت ذینفعان خارجی، 57 امتیاز مربوط به سرآمدی در داخل و 63 امتیاز نیز متعلق به سرآمدی در خارج می باشد. در پایان و با عنایت به مجموع نتایج حاصله می توان گفت که مدل طراحی شده از اعتبار و پایایی رضایت بخشی برخوردار است و می توان از آن برای ارزشیابی نظام آموزشی و تربیتی دانشگاه علوم انتظامی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نظام آموزشی تربیتی، ارزشیابی آموزشی، مدل، دانشگاه علوم انتظامی
 • لیلا ذوقی، بیتا آجیلچی، زهرا نوبهار صفحات 141-166
  زمینه و هدف
  فشار های روانی ناشی از شغل، از جمله استرس هایی هستند که اگر بیش از حد باشند می توانند سبب عوارض جسمانی، روانی و رفتاری برای فرد شده، سلامت را به مخاطره انداخته، اهداف سازمانی را تهدید کرده و منجر به کاهش کیفیت عملکرد فرد می شود. یکی از روش های موثر برای کاهش این استرس مدیریت زمان است؛ بنابراین پژوهش با هدف ارتباط بین مهارت مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان زن ناجا انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است، به این منظور از بین50 نفر مدیران و کارمندان زن ناجا در تهران، تعداد40 نفر (12 نفر از مدیران و 28 نفر از کارمندان) به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و به کلیه گویه های پرسش نامه های مدیریت زمان و استرس شغلی پاسخ دادند.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تک متغیری و چند متغیری نشان داد که در مدیران زن، مدیریت زمان با استرس شغلی رابطه معنادار منفی داشت و آن را پیش بینی کرد. همچنین، از بین ابعاد مدیریت زمان، اولویت بندی اهداف و فعالیت ها، تفویض اختیار و مدیریت جلسات، ارتباط معنادار منفی با استرس شغلی در مدیران زن داشته و آن را پیش بینی کردند؛ اما بین مدیریت زمان و ابعاد آن با استرس شغلی در کارمندان زن رابطه معناداری به دست نیامد (05/ 0< P). با توجه به ارتقاء سطح بهداشت روانی شاغلان در حرفه های استرس زا و بهبود عملکرد جهت کاهش استرس در کارمندان پلیس زن نیاز به دوره های آموزش و یادگیری مهارت مدیریت زمان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، کارکنان زن، مدیران زن، مدیریت زمان
 • نسرین لطفی، محمد علی حاجی ده آبادی صفحات 167-186
  زمینه و هدف
  عقاید دینی و باورهای مذهبی در کنترل افراد و پیشگیری در موقعیت های خطرناک و جرم زا نقش عمده ای ایفا می کنند. به همین منظور به بررسی نقش مذهب در پیشگیری از وقوع جرم پرداخته ایم.
  روش
  در پژوهش میدانی با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر عوامل جمعیت شناختی سوالاتی مبنی بر تاثیر عوامل مذهبی در کاهش جرم بر روی 64 نفر از مجرمان زندانی و همچنین بر روی 40 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به عنوان افرد عادی جامعه مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی مورد استفاده شامل فراوانی و درصد فراوانی داده می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری آزمون باینومیال و آزمون خی دو استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده می شود.
  یافته ها و
  نتایج
  مطالعه نشان داد که با توجه به سطح معنا داری آزمون باینومیال و فراوانی مشاهده شده مجرمان مذهب را عامل مهم در کاهش جرایم می دانند؛ اما افراد عادی مذهب را در پیشگیری از جرم عامل موثر نمی دانند. در صورت پایبندی افراد جامعه به عقاید دینی نه تنها جرایم کاهش می یابد، بلکه موجب سعادت و رشد انسان می گردد.
  کلیدواژگان: جرم، مذهب، افراد مجرم، افراد عادی
|
 • Hamid Dehghani, Fatemeh Akbarzadeh, Ali Nazarmansouri Pages 1-28

  The increase of distortions, mental sufferings, and students’ risky behaviors in recent years imply the existence of fear and concerns and lack of security among them. In fact, the need for security is one of the basic requirements of human being. Since social capital is driven from trust and social ties and underlies the normative behavior, it can have a determining role in the sense of security and so reducing the damage. Meanwhile, the students’ sense of security as an educational and effective group in the future of society is of great importance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of social capital in the students’ sense of social security.The research method is of a survey type. The sample population of the study is all of the university students in Mazandaran University. To this end, a sample of 400 university students was selected using multistage stratified sampling method. The data collection instrument was social capital and sense of social security questionnaire.The descriptive results indicated that the amount of social capital among the university students is in downward moderate range and most of the students who have sense of security are in the low and moderate range. In addition, bivariate analysis indicated that none of the variables of gender, marital status, age and education is significant in relation to the sense of social security. But there is a direct relationship between all three dimensions of social capital and its relation to social participation, and its two subscales (participation in formal and informal), social trust and its three subscales (generalized trust, interpersonal trust and institutional trust) with a sense of social security.Overall results show that institutional trust and social relationships have the greatest impact on the sense of security and these two variables together explain 37% of the dependent variable of sense of social security.

  Keywords: Social security, Social capital, Social relation, Social participation, Social trust
 • Akbar Zare Shah Abadi, Khadigeh Zare Beedkey Pages 29-58
  Statement of the problem: these days, the use of internet, which has several functions, has increased among the university students. One of these functions is to communicate via electronic mail, chat rooms, blogs and various sites. Communicating via internet has both positive and negative functions and this article considers its negative functions.
  Methodology
  this study has been done in a survey method and the data collection tool was questionnaire. The statistical population is the university students majoring at human science; the number of the students was 3260 in 2011. Based on Cochran’s formula, 121 students were selected using simple random sampling method. After collecting the information, all the data were analyzed using SPSS software and then the reliability was obtained via Cronbach Alpha value.
  Findings
  the findings indicated that there is a significant relationship between internet damages as the dependent variable (gender, age, anonymity, and role-play) and the independent variables (sense of freedom, the need to respect, sexual needs, and escape from problems). But there is not a significant relationship between internet damages and the variable such as Educational level, father's occupation, mother's occupation, income, mother's education, father's education. The Regression Analysis shows that among the seven independent variables entered into the regression equation, four variables of escape from problems, age, sense of freedom, and sexual need have a significant role in explaining internet damages. It explains about 40.1 % of the changes in internet damages. Among them, age has the most significant role in predicting the internet damage.
  Keywords: Pathology of internet communications, Chat rooms, Need, Anonymity, Yazd University
 • Seyed Aliakbar Ahmadi, Amirabas Nazarizade, Reza Sepahvand, Amirhushang Nazarpoor Pages 59-79
  Background and
  Purpose
  psychological capital is a new concept that has been introduced since 2006 in the field of organization and management. Due to its unparalleled role in wealth creation and enterprise, it has become the focus of research among the scholars in the field of organizational behavior. The aim of this study was to determine the relationship between psychological capital and organizational entrepreneurship among the police staffs at the country’s airports.
  Methodology
  this study was a descriptive correlational study. The data were collected using Psychological Capital Inventory and entrepreneurship questionnaires. For data analysis, confirmatory factor analysis and Pearson correlation coefficient were used. The statistical population consisted of 1,600 police personnel working in 2012 in Tehran airports including Mehrabad International Airport, Imam Khomeini Airport. The sample population consisted of 383 police employees of the two airports that were selected by simple random sampling.Findings and
  Results
  the results of the study for the hypotheses showed that there was a significant positive relationship between psychological capital and organizational entrepreneurship of the country’s airports police personnel. And also, there was significant positive relationship among the individual dimensions of the psychological capital including: hope, optimism, resiliency and efficiency, and organizational entrepreneurship among police personnel of the country’s airports
  Keywords: Psychological capital, Positive organizational behavior, Organizational entrepreneurship
 • Ali Rastegar, Sadegh Rezaee Pages 79-106
  Background and
  Purpose
  the social structures have continually been exposing to constant changes and the planning institutions and governments are trying to adapt themselves with these types of social change and explosive conditions. In this trend of changes in the third millennium, we are confronted with new concepts every day. One of these important concepts is the term “globalization”. In the case of this term, like the other cases, different positions might be taken. Some people may consider that as a transient matter and may not pay much attention to it and some others may take a revolutionary act and convert all the previous structures to the new structure and technology. In the realm of I.R.I Police, the managers should take the challenges facing the organization and important issues like these and their future studies in modern society into special considerations. And this is the main purpose of present paper.The main characteristics of the era that we live in are: 1- accelerating change, 2- Unpredictability of the future. Therefore, ignoring the future studies and not identifying and acquiring the information from the areas ahead, would put the policy making, planning and effective implementation of organization’s activities in doubt. On the contrary, understanding the future and the facing challenges affected by the new environment will result in emergence of new global players, improving the capability of organization for better understanding of the complexities, alignment with the others, not getting surprised by the rapid technological changes and the competitive advantage in the process of globalization.The objectives and questions of this research are as follows: what is globalization and how does it go? With the current trend of globalization, what perspectives will the future modern society (Information Society) have? What are some of the challenges that I.R.I Police may face with until 2025?
  Methodology
  in the present study, which is in the direction of implicational research, the integrated and pluralistic approaches were employed. The data collection was conducted using library studies, studying documents, and focus group interviews. The data analysis tools were discourse analysis through editing the obtained data from focus groups and so on.
  Findings
  the findings are also some of the challenges facing I.R.I Police from the experts’ viewpoints that are identified and classified under the following titles and dimensions: 1- Political and legislative, 2- Cultural and people (humanistic), 3- Strategic and structure, 4- Goods and services (economic).
  Conclusion
  the researcher listed the possible challenges and proposed some strategies for solving the deficiencies and challenges. The researcher also proposed establishing the future study center.
  Keywords: Police challenges, Globalization, Future research, Challenge, Information society
 • Ali, Mohammad Ahmadvand, Gholamhossein Nikookar, Hadi Faghih Aliabadi Ali Mohammad Rezaee, Ali, Asghar Niknam Pages 107-140
  Background and
  Purpose
  the present study has been carried out aiming at designing an education system evaluation model in Police University, determining the indicators and criteria for each of the education evaluation dimensions, determining the indicators and criteria for empowerment evaluation, the results and consequences of the system, and also determining the weight, importance, and the relationship of each dimension, indicators, and the evaluation criteria of this system.
  Methodology
  this study is of an implicational type and the qualitative and quantitative methods are also employed in this research. In order to collect qualitative data, we got benefit of the viewpoints of 21 Police University administrators and faculty members who are expert in the field of police education and training (ideological-political, counterintelligence-security, military-disciplinary, physical fitness and psychological studies). In order to collect quantitative data, 151 professors were selected out of 249 professors and they answered the questionnaire. The validity of this model was obtained using the experts’ ideas and the reliability was obtained using Cronbach Alpha Coefficient.Findings and
  Results
  the results showed that the model has a satisfactory validity and reliability. The obtained model is formed of three dimensions of empowerment instruments, results, and consequences and also two internal and external dimensions and each of these dimensions is composed of some factors, criteria, and indicators. According to the 900-point model, each of the dimensions of empowerment instruments, results, and consequences have 400, 200, and 300 points, respectively. In addition, the internal dimension of empowerment instruments has devoted 60% (240 points) and the external dimension of empowerment instruments has devoted 40% (160 points) of all the points related to the empowerment instruments to themselves. Among the four factors related to the internal dimension of empowerment instruments (development and learning, capacity and power, internal process and budget), most of the points was for the factor of development and learning containing 89 points. The external dimension of empowerment instruments is also composed of two factors that 83 points of that are devoted to rules and regulations and 77 points of that are devoted to policies and strategies. 104 out of 200 points related to the dimension of results are devoted to the training factor and 96 points are devoted to education. The consequences dimension is composed of four factors. The 96 points out of 300 points of consequences are devoted to internal stakeholders’ satisfaction, 84 points are devoted to external stakeholders’ satisfaction, 57 points are devoted to the inside excel and 63 points are devoted to outside excel. At the end, according to the obtained results, it can be said that the formulated model has a satisfactory validity and reliability and it can be used for evaluating educational and training system in Police University.
  Keywords: Education system, Training evaluation, Model, Police University
 • Leila Zoghi, Bita Ajilchi, Zahra Nobahar Pages 141-166
  Background and
  Purpose
  job-related stress is one type of stress that if it is too much, it may cause physical, mental and behavioral side effects and endanger the individuals’ health, threaten the organizational objectives and then lead to the reduction of performance quality. One of the most effective ways to reduce the stress is time management. Therefore, the present study was carried out aiming at investigating the relationship between time management skill and job-related stress among women managers and personnel in I.R.I Police.
  Methodology
  the present research is a descriptive-correlational study. To this end, 40 out of 50 women managers and employees in Tehran I.R.I Police were selected using stratified sampling method (12 managers and 28 employees). They answered all items of the time management and job-related stress questionnaires.Analysis of
  Results
  the univariate and multivariate regression showed that there is a significant negative relationship between time management and job stress among women managers and it could predict the relationship. Also, among the dimensions of time management, prioritization of objectives and activities, delegating and managing meetings had a significant negative relationship with job stress among women managers and they could predict the relationship; but there was not any significant relationship between time management and job stress among women employees (p<.05).
  Conclusion
  regarding the improvement of employees’ mental health level in stressful jobs and promoting their performance for reducing stress among police women employees, the need for training and time management skills seem to be essential.
  Keywords: Job stress, Women employees, Women managers, Time management
 • Nasrin Lotfi, Mohammad Ali Hajidehabadi Pages 167-186
  Background and
  Purpose
  religious beliefs can play a significant role in controlling individuals in dangerous and crime-generating situations. So, we have addresses the role of religion in preventing crimes.
  Methodology
  in this field study using a questionnaire including demographic factors, some questions regarding the effect of religious factors in reducing crime was administered on 64 offenders and 40 students Qom Islamic Azad University as the ordinary people. The descriptive statistics were frequency, percentile. In order to examine the research hypotheses, the binominal and Chi-square tests were employed. The SPSS software was used for data analyses.
  Findings
  The results obtained from binomial test showed that with regard to the level of significance of binomial test and the frequency of data, criminals consider religion as an important factor in reducing crime. But ordinary people do not consider religion as an effective factor in reducing crime.
  Conclusion
  if people adhere to religious beliefs, not only the crime is reduced, but also it leads to human growth prosperity.
  Keywords: Crime, Religion, Criminals, Ordinary people