فهرست مطالب

پرستاری داخلی - جراحی - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نیر سلمانی *، عباس عباس زاده، مریم رسولی، شیرین حسنوند صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  بستری شدن کودک در بیمارستان یکی از دلایل اصلی تنش و اضطراب برای والدین است. با توجه به اهمیت ارایه ی مراقبت خانواده محور، درک نیازهای والدین به منظور تامین و برآورده کردن آن ها، امری ضروری به شمار می آید. این مطالعه با هدف درک نیازهای والدین طی دوران بستری کودک در بیمارستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر، پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی بود. 18 نفر از والدین کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان های شهر یزد در سال 1391، به روش هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه ی عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت.
  یافته ها
  تحلیل داده ها، مضمون اصلی تداوم نقش والدی را آشکار کرد که خود شامل 5 طبقه ی نیاز به دریافت اطلاعات، نیاز به مشارکت در مراقبت، نیاز به آسایش، نیاز به حمایت روانی - عاطفی و نیاز به اطمینان خاطر بود.
  نتیجه گیری
  بنا بر یافته ها، ضروری است که پرستاران با تمرکز بر نیازهای شناسایی شده ی والدین و تلاش در جهت برآورده نمودن آن ها، زمینه را برای حفظ نقش والدی و در نتیجه بهبود کیفیت مراقبت از کودک فراهم آورند.
  کلیدواژگان: نیاز، والدین، کودک، مطالعه کیفی
 • لیلا طاهری، سعید سبحانیان، زهرا مصلی نژاد، محسن حجت * صفحات 10-16
  زمینه و هدف
  حفظ ضربان قلب نوزادان در محدوده طبیعی در بخش های ویژه، یک هدف خطیر مراقبتی محسوب می گردد. انجام مداخلات غیر دارویی در این زمینه حایز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر صوت قرآن و آوای لالایی بر تغییرات ضربان قلب نوزادان بستری در بخش ویژه نوزادان اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر بر روی 78 نوزاد بستری در بخش ویژه نوزادان یکی از بیمارستان های شهر جهرم، سال 93-1392 انجام شد. نوزادان به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه قرآن، لالایی و کنترل قرار گرفتند. نوزادان دو گروه مداخله در طول 3 روز و روزانه به مدت 20 دقیقه قرآن یا لالایی می شنیدند و نوزادان گروه کنترل در طول این مدت هدفون بدون صوت دریافت می کردند. تعداد ضربان قلب نوزادان بلافاصله قبل از شروع مداخله، 10 دقیقه و 20 دقیقه بعد از شروع و نهایتا 20 دقیقه بعد از پایان مداخله ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون های Greenhouse - Geisser، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس اندازه های مکرر تحت نرم افزار 19 SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین ضربان قلب نوزادان قبل از مداخله در گروه لالایی 135/77±16/15، قرآن 140/56±14/97کنترل 132/21±25/21بود که تفاوت آماری معنی داری با هم نداشتند؛ اما میانگین تغییرات ضربان قلب آن ها در دقیقه 20 روز دوم، در گروه لالایی (11/22± 126/67) در مقایسه با گروه کنترل (18/31± 134/31) و صوت قرآن (19/12± 138/81) به طور معنی داری کمتر بود (0/016= p).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر آوای لالایی در روز دوم مداخله بر کاهش ضربان قلب، می توان از این روش در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بهره برد. همچنین با توجه به اثرات شفابخش قرآن، تحقیقات بیشتری در این زمینه پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: قرآن، لالایی، نوزاد، ضربان قلب
 • سکینه سبزواری، نظر قنبرزهی *، فاطمه دربان، نسترن حیدری خیاط صفحات 17-23
  زمینه و هدف
  تریاژ برای سطح بندی بیماران جهت ارایه مناسب ترین درمان و انتقال آن ها به مراکز درمانی امری ضروری است. توافق در سطح بندی تریاژ بین پرستاران و کارکنان فوریت های پزشکی باعث افزایش دقت و کاهش زمان تحویل بیماران می شود؛ با این وجود نتایج برخی مطالعات نشان دهنده وضعیت نامناسب تریاژ است. این مطالعه با هدف تعیین میزان توافق کلی در سطح بندی تریاژ بین کارکنان فوریت های پزشکی، پرستاران و مربی تریاژ انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی حاضر، یک مربی، 5 پرستار تریاژ و 30 نفر از کارکنان فوریت های پزشکی شهر ایرانشهر در سال 1393 به روش سرشماری شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و فرم تریاژ بر اساس نمایه وخامت اورژانس (Emergency Severity Index) بود. 78 بیمار بصورت جداگانه توسط پرستاران تریاژ، کارکنان فوریت های پزشکی و مربی (به عنوان ملاک) مورد سطح بندی قرار گرفتند. میزان توافق کلی با استفاده از ضریب کاپا تحت نرم افزار آماری 16 SPSS مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  ضریب کاپا برای اندازه گیری میزان توافق کلی در سطح بندی تریاژ بین کارکنان فوریت های پزشکی و پرستاران 0/20=k، کارکنان فوریت های پزشکی و مربی 0/10= k، پرستاران تریاژ و مربی 0/19= k بدست آمد.
  نتیجه گیری
  طبق یافته ها، میزان توافق کلی در سطح بندی تریاژ بین پرستاران تریاژ، کارکنان فوریت های پزشکی و مربی ضعیف بود. لذا برگزاری دوره های آموزش تریاژ و اجرای تریاژ مشترک جهت افزایش توافق و کاهش زمان جابجایی بیماران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تریاژ، توافق، پرستار، مربی، کارکنان فوریت های پزشکی
 • کبری امیدی، فروزان آتش زاده شوریده *، اعظم شیرین آبادی فراهانی، باقر پهلوان زاده، لیلا خانعلی مجن صفحات 24-32
  زمینه و هدف
  پذیرش نوزاد در بخش های مراقبت ویژه نوزادان با عوارض زیادی همراه است. یکی از راهکارهای کاهش عوارض، ارایه مراقبت های پرستاری مطابق با استانداردهای پذیرش است. این مطالعه به منظور تعیین میزان مطابقت مراقبت های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، 267 مورد مراقبت پرستاری حین پذیرش در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی منتخب شهر قزوین در سال 1393 با روش نمونه گیری از رویداد سهمیه ای مورد مشاهده قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی نوزادان بستری و پرستاران شاغل، همچنین فهرست وارسی مراقبت های پرستاری حین پذیرش نوزاد، جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحت نرم افزار آماری 21 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان مطابقت مراقبت های پرستاری با استانداردها برابر با 51 درصد بود. 36/84 درصد مراقبت ها مطلوب، 14/03 درصد متوسط و 49/12 درصد مراقبت ها ضعیف ارایه می شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، عملکرد پرستاران در خصوص مراقبت های پرستاری حین پذیرش در مقایسه با استانداردها در سطح متوسطی قرار داشت. به منظور ارتقای کیفیت مراقبت ها، به کارگیری راهنمای بالینی مراقبت های پرستاری حین پذیرش نوزاد و نظارت بالینی مدیران پرستاری بر حسن اجرای آن ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مراقبت پرستاری، پذیرش، نوزاد، استاندارد
 • نصر الله علیمحمدی، منیژه اسلامی، حجت الله یوسفی * صفحات 33-40
  زمینه و هدف
  بیماران پس از عمل جراحی فتق دیسک کمر، درد و ناتوانی مزمن را تجربه می کنند که می تواند کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر حرکت درمانی بر کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی فتق دیسک کمر انجام شد.
  مواد و روش ها
  کارآزمایی بالینی حاضر به صورت سه مرحله ای با طرح مداخله قبل و بعد بر روی بیماران تحت جراحی فتق دیسک کمر بستری در یکی از بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1392 انجام شد. بیماران به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (32 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. برنامه حرکت درمانی 4 هفته بعد از جراحی به مدت 2 هفته انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات فردی و کیفیت زندگی SF-36 جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و واریانس با اندازه های مکرر تحت نرم افزار آماری 18 SPSSانجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کل کیفیت زندگی بیماران در گروه مداخله، 6 هفته (7/45 ± 65/2) و 3 ماه بعد از مداخله (8/2 ± 70/9) نسبت به قبل از مداخله (6/05 ± 31/5) افزایش معنی داری داشت (p<0/001). همچنین میانگین نمره کل کیفیت زندگی بیماران در دو گروه اختلاف معنی داری را نشان داد p<0/001)). ابعاد جسمی و روانی نیز در هر دو گروه در بازه زمانی 6 هفته و 3 ماه بعد از مداخله بطور معنی داری افزایش یافت که در گروه مداخله این اختلاف چشمگیرتر بود p<0/001)).
  نتیجه گیری
  حرکت درمانی موجب ارتقای کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی فتق دیسک کمر می شود. به کارگیری این برنامه توسط کادر بهداشتی درمانی جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: حرکت درمانی، کیفیت زندگی، فتق دیسک کمر، جراحی
 • صدیقه آرامی، مجید کاظمی *، علی اسماعیلی ندیمی صفحات 41-46
  زمینه و هدف
  یکی از شایع ترین روش های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، آنژیوگرافی عروق کرونر است که سبب افزایش سطح اضطراب می شود. اضطراب، خود عامل زمینه ساز در مشکلات قلبی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر طب فشاری در نقاط شن من قلبی و چشم سوم بر میزان اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شاهد دار بر روی بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در یکی از بیمارستان های شهرستان رفسنجان در سال 1394 انجام شد. 135 بیمار به صورت تصادفی بلوکی در سه گروه 45 نفره تقسیم شدند. دو گروه مداخله، طب فشاری را 30 دقیقه قبل از آنژیوگرافی به مدت 5 دقیقه در نقاط چشم سوم (Yintang) و شن من قلبی (HE-7) دریافت کردند و گروه کنترل، تحت طب فشاری در نقطه ای کاذب واقع در عضلات تنار دست قرار گرفتند. اضطراب بیماران یک ساعت قبل و 10 دقیقه بعد از مداخله مورد اندازه گیری قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فرم ویژگی های فردی و پرسشنامه سنجش اضطراب اشپیل برگر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی زوج، تی مستقل و آنالیز واریانس، تحت نرم افزار آماری 18 spss انجام گرفت.
  یافته ها
  پس از اجرای مداخله، میانگین نمره اضطراب در گروه چشم سوم از 16/3 ± 70/53 به 13/4 ± 62/06 و در گروه شن من قلبی از 14/9 ± 67/80 به 15/2 ± 60/46 کاهش پیدا کرد (0/001 > p). این اختلاف بین گروه های مداخله و کنترل معنی دار بود (0/04 = p).
  نتیجه گیری
  طب فشاری در کاهش اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر موثر است؛ از این رو می توان آن را به عنوان یک روش جهت کاهش اضطراب قبل از آنژیوگرافی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی، اضطراب، طب فشاری، پرستار
 • مژگان رهنما، فریبا یعقوبی نیا *، محمدرضا فیروز کوهی، حسین شهدادی، سید رضا حسن پور زاوه، عمر شهلی بر، احمد رضا سیاسری صفحات 47-56
  زمینه و هدف
  محیط بالینی مناسب با فراهم سازی فرصتهای یادگیری برای دانشجویان، نقش مهمی در آماده سازی آنها جهت بکارگیری دانش آموخته شده در بالین دارد. از آنجائی که تجارب دانشجویان در محیط بالینی بر کیفیت یادگیری آنها موثر است؛ مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای مرسوم انجام شد. نمونه گیری به روش هدفمند با مشارکت 13 دانشجوی پرستاری سال آخر، طی سال تحصیلی 93-1392در دانشکده پرستاری مامائی زابل صورت گرفت. روش جمع آوری داده ها مصاحبه ی نیمه ساختار یافته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی کیفی استفاده شد.
  یافته ها
  با بررسی نتایج، 5 طبقه اصلی شامل تهدیدات، دورنما، نیروهای دوگانه، فضای فکری و کنش های دانشجو به محیط آموزش بالینی و 10 طبقه فرعی استخراج گردید.
  نتیجه گیری
  از آنجائی که شکل گیری تجارب دانشجویان یکی از عوامل پیشگوئی کننده در تحقق یادگیری و تسهیل کننده ی فرآیند حرفه ای شدن آنها می باشد، بنابراین توجه مسئولین و مدیران به آموزش بالینی حائز اهمیت است تا بتوان تهدیدها و دغدغه های دانشجویان را کاهش داد، با برآوردن انتظارات آنها دورنمای خدشه دار شده ی رشته را ترمیم کرد، جذابیت حرفه را افزایش داده و باورها، کنش ها و احساسات مثبتی را در آنها ایجاد نمود.
  کلیدواژگان: تجارب، دانشجوی پرستاری، محیط آموزش بالینی
 • هانیه دهمرده، سید ابوالفضل وقار سیدین *، حامد امیری فرد، غلامرضا شریف زاده، فاطمه رخشانی زابل صفحات 57-63
  زمینه و هدف
  بیماری اسکلروز متعدد (Ms) به عنوان یکی از علل مهم ناتوانی در دنیا، می تواند نوعی احساس ناامیدی در فرد به وجود آورد. لذا به کارگیری روش های خودمراقبتی برای این بیماران حایز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر امید بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر، 88 بیمار مبتلا به اسکلروز متعدد عضو انجمن Ms شهر زاهدان در سال 94-1393، به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 44 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند.9 جلسه برنامه آموزشی بر اساس نیازهای بیماران و مبتنی بر الگوی اورم طراحی و اجرا گردید و با استفاده از چک لیست خودگزارش دهی، میزان به کارگیری برنامه ها توسط بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل و 3 ماه پس از اجرای مداخله، امید بیماران با استفاده از پرسشنامه «سنجش امید اسنایدر» اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج و کای اسکوئر تحت نرم افزارآماری 16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره کل امید و ابعاد تفکر عاملی و تفکر راهبردی، قبل و بعد از مداخله بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد؛ اما میانگین تغییرات نمره کل امید و ابعاد تفکر عاملی و تفکر راهبردی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل پس از اجرای برنامه آموزشی به طور معنی داری افزایش یافته بود (p<0/001)
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، اجرای برنامه آموزشی خودمراقبتی اورم می تواند امید بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد را افزایش دهد. با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر، اجرای تحقیقات بیشتری در این خصوص پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: خود مراقبتی، الگوی اورم، امید، اسکلروز متعدد
|
 • Nayyer Salmani *, Abbas Abbaszade, Maryam Rassouli, Shirin Hasanvand Pages 1-9
  Background And Objective
  One of the main sources of tension and anxiety for parents is hospitalization of child in hospital. Considering the importance of family-centered care، it is essential to understand the needs of parents in order to provide them. This study was conducted to identify the needs of parents during child hospitalization.
  Materials And Method
  The current qualitative study was conducted through conventional content analysis. Eighteen parents of hospitalized children in pediatric ward of hospitals in the city of Yazd in 2012 were selected through purposive sampling and semi-structured interviews were done. Data analysis was conducted using qualitative content analysis.
  Results
  Data analysis revealed “the continuing role of parent” as the major theme. This theme is including the five main categories of need to receive information، need to participate in care، need to comfort، need to psychological-emotional support and need to peace of mind.
  Conclusion
  Based on the results، it is essential that nurses focus on the identified needs of parents and try to meet them in order to maintain the role of parent and thus improving the quality of child care.
  Keywords: Need, parents, child, qualitative study
 • Leila Taheri, Saeid Sobhanian, Zahra Mosalanejad, Mohsen Hojat * Pages 10-16
  Background And Objective
  Maintain a normal heart rate in newborns in intensive care unit is an important goal in neonatal care. Non-pharmaceutical interventions in this area are important. The current study was conducted aimed to determine the effect of Quran and lullaby on heart rate changes of hospitalized neonates in NICU.
  Materials And Method
  The current clinical trial study was done on 78 hospitalized newborns in neonatal intensive care unit in one of the hospitals in Jahrom in 2013-2014. Newborns were selected through convenience sampling and then were randomly allocated to three groups، Quran، Lullaby and control groups. The newborne in two intervention groups listened to lullaby or Quran via headphones during 3 days and daily for 20 minutes and in control group، headphone was laid without voice for newborns. The heart rate of newborns was recorded immediately before the interventuion، 10 and 20 minutes after the starting the intervention and finally 20 minutes after the completion of it. Data were analyzed through SPSS 19 using Greenhouse - Geisser test، ANOVA and repeated measures ANOVA.
  Results
  The mean of heart rate of neonates in lullaby group، Quran and control groups before the intervention was respectively 135. 7 ± 6. 15، 140. 56 ± 14. 97 and 132. 21 ± 25. 21 that the difference between them was not statistically significant، but the mean change of their heart rate was significantly lower in twentieth minute in the second day in lullaby group (126. 67 ± 11. 22) in compare with control group (134. 31±18. 31) and Quran group (138. 81 ± 19. 12) (P = 0. 016).
  Conclusion
  With attention to the effect of lullaby in the second day on decreas the heart rate changes، this method can be used in the neonatal intensive care unit. Also، according to the healing effects of Quran، more research in this area is recommended.
  Keywords: Quran, lullaby, newborn, heart rate
 • Sakineh Sabzevari, Nezar Ghanbarzahi *, Fatemeh Darban, Nastaran Heydarikhayat Pages 17-23
  Background And Objective
  Triage is essential for classification of patients in order to providing the best treatment and their transport to medical centers. The concordance of triage level between emergency medical technicians and triage nurses increases the accuracy and reduce of delivery time of patients، however; the results of some studies demonstrated the poor triage of patients. This study was conducted aimed to determine the overall concordance of triage level between emergency medical technicians، triage nurses and instructor.
  Materials And Method
  In this descriptive study، one instructor، 5 triage nurses and 30 emergency medical technicians participated through census in Iranshahr in 2014. Data collection tools were the demographic information form and “Emergency Severity Index«triage form. 78 patients were triaged separately by emergency medical technicians، triage nurses and instructor (as criteria). The overall concordance was assessed by kappa coefficient using SPSS 16.
  Results
  The Kappa coefficient about the overall concordance of triage between emergency medical technicians and triage nurses was 0. 20، between emergency medical technicians and instructor was 0. 10 and between triage nurse and instructor was 0. 19
  Conclusion
  According to the results، the overall concordance in triage level between triage nurse، emergency medical technicians and instructor was poor. Therefore، triage training courses and implementation of common triage is suggested for increase the agreement rate and reduce the time of patient transfer.
  Keywords: Triage, concordance, nurse, instructor, emergency medical technician
 • Cobra Omidi, Foroozan Atashzadeh Shoorideh *, Azam Shirinabadi Farahani, Bagher Pahlevanzade, Leila Khanali Mojen Pages 24-32
  Background And Objective
  Newborn admission to the neonatal intensive care unit is associated with many complications. One of the solutions to reduce the complications is providing nursing care according to admission standards. This study was conducted aimed to determine the conformity rate of nursing care during newborn admission with the standards in Neonatal Intensive Care Units (NICUs).
  Materials And Method
  In this cross-sectional study، 267 neonatal nursing care during admission to NICUs in selected educational hospitals in Qazvin، in 2014 were selected and observed with quota sampling event. Data were gathered through demographic questionnaire for nurses and hospitalized newborns، checklist of neonatal nursing care during admission. Data were analyzed through descriptive statistics using SPSS 21.
  Results
  Conformity rate of nursing care during neonatal admission with the standards in neonatal intensive care units was 51 percent. Moreover، 36. 84 percent of nursing care during neonatal admission was desirable، 14. 03 percent was moderate، and 49. 12 percent was poor.
  Conclusion
  According to results، nurses’ performance concerning the nursing care during the admission was in moderate level in compare with standards. It is recommended the application of nursing clinical guide during the newborn admission and clinical supervision by nurse managers about optimizing the performance in order to improving quality of care.
  Keywords: Nursing care, admission, newborn, standard
 • Nasrollah Alimohammadi, Manijeh Eslami, Hojatollah Yousefi * Pages 33-40
  Background And Objective
  Patients after lumbar disc herniation surgery experience chronic pain and disability and can impact on their quality of life. This study aimed to determine the effect of movement therapy on quality of life of patients after lumbar disc herniation surgery.
  Materials And Method
  The current clinical trial study with before and after design in three stages was done on patients with lumbar disc herniation surgery in one of the hospitals in Isfahan in 2013. Patients were selected through convenience sampling and then were randomly allocated into two intervention and control groups (32 patients in each group). The movement program was implemented 4 weeks after surgery for 2 weeks. Data were collected through demographic questionnaire and SF-36 quality of life questionnaire. Data were analyzed by SPSS-18 using independent t-test and repeated measures ANOVA.
  Results
  There has been a significant increase in the mean of overall quality of life score in intervention group 6 weeks (65. 2 ± 7. 45) and 3 months after intervention (70. 9 ± 8. 2)، in compare with before the intervention (31. 5 ± 6. 05) (p < 0. 001). Also the mean of overall quality of life score showed the significant difference in two groups (p < 0. 001). Physical and psychological aspects increased significantly in both groups in the period of 6 weeks and 3 months after intervention، the increase was greater in intervention group than control group. (p<0. 001).
  Conclusion
  Movement therapy promotes the quality of life of patients after lumbar disc herniation surgery. Thus، using this program by health care professionals in improving the quality of life of patients is recommended.
  Keywords: Movement therapy, quality of life, lumbar disc herniation, surgery
 • Sedigheh Kazemi, Majid Kazemi *, Ali Esmaeili Nadimi Pages 41-46
  Background And Objective
  Coronary angiography is one of the most common diagnostic procedures in cardiac patients that can increase the level of anxiety. Anxiety also is a risk factor for cardiac disease. The present study aimed to determine the effect of acupressure at the hearts shenmen (HE-7) and the third eye (Yintang) on anxiety in patients undergoing coronary angiography.
  Materials And Method
  This randomized controlled trial was conducted on patients undergoing coronary angiography in one of the hospitals in Rafsanjan in 2015. 135 patients were randomly divided into three groups of 45 people. Two intervention groups received acupressure 30 minutes before angiography for 5 minutes in point''s yintang and hearts shenmen and control group received acupressure on false points near the thenar muscles. Anxiety of patients was measured one hour before and 10 minutes after the intervention. Data collection tools were including demographic form and Spielberger''s questionnaire. Data analysis was done using SPSS 18 and paired t-tests، independent T-test، and ANOVA.
  Results
  After intervention the mean score of anxiety in the yintang group was decreased from 70. 53±16. 3 to 62. 06±13. 4 and in hearts shenmen group from 67. 80±14. 9 to 60. 46±15. 2 (p<0/001). This difference between intervention and control groups was significant (p=0. 04).
  Conclusion
  Acupressure is effective in reducing anxiety in patients undergoing coronary angiography، thus; it is recommended as a method for reducing the anxiety before angiography.
  Keywords: Angiography, anxiety, acupressure, nurse
 • Mozhgan Rahnama, Fariba Yaghoubinia *, Mohamadreza Firouzkoohi, Hosein Shahdadi, Seyed Reza Hassanpour Zaveh, Omar Shohli Bor, Ahmad Reza Siyasari Pages 47-56
  Background And Objective
  Appropriate clinical environment has an important role in preparing students to use learned knowledge in practice through providing learning opportunities. Since the students’ experiences in the clinical setting affect on quality of their learning، the current study aimed to explain the experiences of nursing students concerning clinical education setting.
  Materials And Method
  The current study was conducted based on conventional content analysis. Sampling was done purposively and the participants were 13 last year nursing students in Zabol Nursing and Midwifery School in 2013-2014. Data collection was done through in-depth semi-structured interviews. Data analysis was conducted through qualitative content analysis approach.
  Results
  Based on the results، five major categories including threats، vision، dual forces، mindset and students’ action to clinical education and also10 subcategorie were identified.
  Conclusion
  Since the formation of students’ experiences in these environments is one of the predictive factors in achieving their learning and in facilitating the professionalization process، thus; the attention of managers in clinical settings is very important for decreasing the threats and concerns for students. In this way، the marred prospects of profession can be recovered through the meeting students’ expectations، attractiveness of the profession can be increased and the positive belief، actions and feelings can be created in students.
  Keywords: Experience, nursing student, clinical education setting
 • Hanie Dahmardeh, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin *, Hamed Amirifard, Gholam Reza Sharif-Zadeh, Fatemeh Rakhshani Zabol Pages 57-63
  Background And Objective
  Multiple sclerosis (MS) as one of the major causes of disability in the world، can create a sense of hopelessness in patient. Thus; the application of self-care methods is very important for these patients. The current study was conducted to determine the effect of self-care educational program based on Orem’s Theory on hope in patients with Multiple sclerosis.
  Materials And Method
  In this clinical trial study، 88 patients with multiple sclerosis who were registered in MS Association of Zahedan، were selected through convenience sampling and then randomly allocated into two intervention and control groups of 44 people in 2014-2015. Then، nine educational sessions were designed and conducted according to patients’ needs based on Orem’s Theory. The rate of implementing the program by patients was measured through a self-report checklist. The hope of patients was measured by Snyder Hope Scale before and 3 months after the intervention. Data were analyzed by SPSS 16 using independent T-test، paired t-test and Chi-square.
  Results
  The mean of total hope score، aspects of pathway thinking and agency thinking didn’t show significant difference between two groups before and after the intervention، but the mean of change score of total hope and aspects of pathway thinking and agency thinking in intervention group was increased significantly after the educational program in compare with control group (p<0. 001).
  Conclusion
  According to the results، implementation of Orem’s self-care program can increase the hope in patients with MS. Given the limitations of the present study، further studies is recommended.
  Keywords: Self, care, orem's theory, hope, multiple sclerosis