فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پریسا محمدی*، سپیده عامری تورزنی، خدیجه کیارستمی، سارا غروی، زهرا فلاحی صفحه 1
  هیدروکربن های نفتی یکی از شایع ترین آلوده کننده های محیط زیست هستند که مشکلات جدی زیست محیطی ایجاد می کنند. گیاه پالایی خاک آلوده هماهنگ با سیستم ریشه ای گیاه انجام می شود. ریزوسفر گیاه همراه با میکروارگانیسم های این ناحیه در افزایش تجزیه آلاینده های متنوع آلی خاک نقش مهمی دارند. در این تحقیق به بررسی میکروبی ریشه گیاه ذرت پس از طی یک دوره رشد 60 روزه در سه نوع خاک شاهد، آلوده به نفت و آلوده به نفت همراه با کود نیتروژنی پرداخته شد و باکتری های ناحیه ریشه شناسایی شد. پس از تعیین مقاوم ترین باکتری به نفت خام، توانایی تولید بیوسورفکتانت در باکتری های جدا شده از خاک های آلوده بررسی شد. نتایج شمارش تعداد باکتری ها نشان داد که تعداد کل کلنی های میکروبی خاک شاهد از دو تیمار دیگر بیشتر بود و در میزان تنوع میکروارگانیسم ها نیز تفاوت مشاهده شد. مشخص شد که تمام باکتری های جدا شده از خاک های آلوده توانایی تولید مقادیر مختلف بیوسورفکتانت را دارند.
  کلیدواژگان: گیاه پالایی، میکروارگانیسم، بیوسورفکتانت، آلودگی نفتی، تیره گندمیان
 • حورا مومنی، سیدمحسن حسینی*، حامد یوسف زاده صفحه 15
  تحقیق حاضر به منظور مقایسه شاخص های فتوسنتزی در پایه های مختلف انجیلی سالم وآلوده به دارواش در دو موقعیت داخل و خارج توده در جنگل جلگه ای تمیشان نور انجام پذیرفت. در هریک از موقعیت ها، 5 درخت سالم و 5 درخت آلوده انتخاب شد و پارامتر های فتوسنتز، هدایت روزنه ای، تعرق و میزان دی-اکسیدکربن بین سلولی اندازه گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای در شاخه سالم و آلوده درختان آلوده به دارواش، بسته به موقعیت قرار گیری درختان، تفکیک هر درخت و نوع شاخه متفاوت است. میزان تعرق و میزان دی اکسیدکربن بین سلولی در شاخه سالم و آلوده با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری داشت. بیشترین میزان فتوسنتز، هدایت روزنه ای، تعرق و دی اکسیدکربن بین سلولی هم در داخل و هم در خارج توده، مربوط به درختان سالم است (به استثنای هدایت روزنه ای در خارج توده). هم در داخل و هم در خارج توده، شاخه سالم درخت آلوده دارای میزان فتوسنتز بیشتری در مقایسه با شاخه آلوده درخت آلوده است. همچنین مقایسه دو گانه هر چهار پارامتر تحت بررسی حاکی از آن است که فتوسنتز، هدایت روزنه ای، تعرق و دی اکسیدکربن بین سلولی شاخه های سالم در داخل توده از مقدار بیشتری در مقایسه با خارج از توده برخوردار است. در این تحقیق مشخص شد که حضور دارواش، سبب اختلال در فعالیت های فتوسنتزی گیاه میزبان گشته و انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: دارواش، هاستوریوم، تنش، هدایت روزنه ای، فتوسنتز
 • محمد نبیونی*، شهربانو عریان، محمد ایوبی پور، طیبه رمضانی صفحه 25
  هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر دود حاصل از سوزاندن برگ های یک ساله گیاه V.speciocum موجود در منطقه یزن بویین زهرا در ترمیم زخم پوست آسیب دیده موش صحرایی نر نژاد ویستار بود. در این بررسی تجربی پایه ای، در شرایط درون تنی، 36 سر موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی در سه گروه کنترل، شم و گروه تجربی تحت تیمار قرار گرفتند. روز جراحی روز صفر محسوب شد و تیمار 10 روز ادامه یافت. در روز 14، موش ها با کلروفرم کشته شدند و نمونه برداری از محل بستر زخم جهت مطالعات هیستولوژیکی با رنگ آمیزی اختصاصی تری کروم ماسون و وان گیسون برای کلاژن و نیز جهت سنجش میزان جذب نوری اسید آمینه هیدروکسی پرولین تحت بررسی قرارگرفت. بررسی گروه های تجربی نشان داد که ضخامت اپیدرم، قطر فولیکول های مو، تعداد و قطر عروق خونی در رنگ آمیزی وان گیسون و تری کروم ماسون افزایش معناداری در مقایسه با گروه های شم وکنترل نداشت، اما تعداد فولیکول های مو در گروه تجربی تیمار با دود کاهش یافت. قطر کلاژن در گروه تیمار افزایش یافته بود، ولی این افزایش معنادار نبود. به علاوه میزان جذب نوری اسید آمینه هیدروکسی پرولین گروه های تجربی نسبت به گروه شم وکنترل در سطح p<0.001معنادار بود. نتایج نشان داد که استفاده از دود برگ های یک ساله گیاه گل ماهور، به طور-کلی باعث افزایش سرعت ترمیم زخم و بسته شدن آن نشد و احتمالا در مرحله تکثیر از مراحل ترمیم زخم اثر اندکی از خود نشان داد که به بررسی بیشتری احتیاج دارد.
  کلیدواژگان: پوست آسیب دیده، ترمیم زخم، گل ماهور، دود برگ، موش صحرایی نر نژاد ویستار
 • حدیث روشندل*، رشید جامعی صفحه 36
  علف کبکی گیاهی است متعلق به تیره شیرپنجه که غدد زیرزمینی غنی از آلکالوئید دارد. در پژوهش حاضر، محتوای آلکالوئید تام غدد زیرزمینی علف کبکی مناطق نقده، زنجان و بوکان به روش اسپکتروفتومتری بررسی شد. اثر برخی مشخصات خاک منطقه رویش مانند نیتروژن کل، پتاسیم، اسیدیته خاک، نوع بافت خاک و محتوای نیترات غدد زیرزمینی، بر روی محتوای آلکالوئید تام گیاه سنجیده شد. نتایج تحلیل داده ها تفاوت معنی داری میان محتوای آلکالوئید تام گیاه علف کبکی نقده، زنجان و بوکان نشان داد. نتایج همچنین تفاوت معنی داری را میان محتوای نیترات علف کبکی در سه منطقه نشان داد. بیشترین و کمترین محتوای نیترات به ترتیب مربوط به نقده و بوکان بود. بررسی نمونه های خاک مناطق مختلف نشان داد که بافت خاک نقده رسی- لومی، زنجان سیلتی- رسی- لومی و بوکان لومی- شنی است. همچنین مشخص شد که با افزایش درصد شن خاک، مقدار آلکالوئید تام گیاه افزایش می یابد. اثر اسیدیته خاک بر محتوای آلکالوئید تام معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: نیترات، آلکالوئید تام، بافت خاک، نیتروژن، پتاسیم
 • مریم اهوازی*، ولی الله مظفریان، محمد مهدی چرخچیان صفحه 48
  تحقیق حاضر فلور منطقه رودبار الموت در شمال شرق استان قزوین، واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی را مطالعه می کند. الموت به دو بخش الموت بالا و الموت پایین تقسیم می شود. کمترین ارتفاع در این منطقه 1265 متر مربوط به روستای شهرک و بیشترین ارتفاع 4175 متر مربوط به کوه های سیاهلان است. میزان بارش سالیانه 3/368 میلی متر و میانگین دمای سالانه 14 درجه سانتی گراد است. پوشش گیاهی منطقه شامل 642 گونه و زیر گونه متعلق به 373 جنس از 76 تیره گیاهی است. بزرگترین تیره ها به ترتیب تیره کاسنیان (Asteraceae) با 88 گونه، تیره باقلائیان (Fabaceae) با 64 گونه، تیره گندمیان (Poaceae) با 56 گونه، تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 48 گونه، تیره کلمیان (Brassicaceae) با 46 گونه، تیره کرفسیان (Apiaceae) با 41 گونه، تیره میخکیان (Caryophyllaceae) با 34 گونه و تیره گل سرخیان (Rosaceae) با 30 گونه هستند. از تعداد کل گونه های گیاهی، 190 گونه متعلق به گیاهان دارویی رایج، 51 گونه مربوط به گیاهان کاربردی در طب سنتی منطقه، 59 گونه انحصاری ایران، 37 گونه سمی، 75 گونه علف هرز، 119 گونه علوفه ای، 17 گونه کاشته شده است.
  کلیدواژگان: عناصر رویشی، گیاهان دارویی، گیاهان سمی، فلورستیک
 • نیر محمدخانی، ناصر عباسپور* صفحه 64
  شوری یکی از عوامل مهم محیطی است که رشد گیاه و تولید محصول را محدود می کند. انگور جزو گیاهان نسبتا حساس به شوری طبقه بندی شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر شوری بر پراکسیداسیون لیپیدی غشا، اجزای آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو در چهار ژنوتیپ انگور Vitis vinifera L. (قره شانی، لعل بیدانه، ساچاق و شاهرودی) بود که عمدتا در زمین های اطراف دریاچه ارومیه رشد می کنند. محتوای مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم های آنتی-اکسیداتیو در ریشه و برگ همه ژنوتیپ ها به طور معنی داری (p<0.05) افزایش یافت. ژنوتیپ های قره شانی و لعل بیدانه بیشترین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و کمترین مقدار پراکسیداسیون لیپیدی غشا را نشان دادند. شوری اثر معنی داری هم بر انباشتگی فنل کل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در همه ژنوتیپ ها داشت. ژنوتیپ قره شانی بیشترین مقدار فنل کل و فعالیت PAL را نشان داد. همبستگی مثبت معنی داری بین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، محتوای فنل کل و فعالیت PAL در برگ همه ژنوتیپ ها وجود داشت. به نظر می رسد ژنوتیپ های قره شانی و لعل بیدانه سیستم آنتی اکسیدانی بهتری در مقایسه با دیگر ژنوتیپ ها دارند و قابلیت بیشتری برای تحمل شوری نشان می دهند.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیداتیو، تنش غیر زیستی، فعالیت PAL
 • فاطمه شهسواری، مهدی عباس نژاد*، ریحانه نادری، سعید اسماعیلی ماهانی صفحه 73
  اسید آسکوربیک به منزله یک ویتامین و تعدیل کننده عصبی در بیشتر نواحی مغز پستانداران از جمله پوسته هسته اکومبنس یافت می شود. در تحقیق حاضر به بررسی نقش اسید آسکوربیک در پوسته هسته اکومبنس بر حافظه فضایی و یادگیری موش های صحرایی پرداختیم. به این منظور از 35 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار در محدوده وزنی 270-220 گرم در 5 گروه استفاده شد: گروه کنترل، شاهد و سه گروه دریافت کننده دوزهای (12، 24 و 48 μg/rat/side) اسید اسکوربیک. یک هفته پس از بهبودی تزریق به داخل پوسته هسته اکومبنس صورت گرفت. سی دقیقه پس از تزریق، حیوان در ماز آبی موریس (MWM) قرار گرفت و شاخص-های یادگیری و حافظه فضایی ثبت و تحلیل شد. نتایج نشان داد اسید اسکوربیک به طور معنی داری در دوز μg/rat/side 48 مسافت طی شده و زمان رسیدن به سکو پنهان را در مقایسه با کنترل شاهد افزایش می دهد (p<0.001). تزریق داخل پوسته هسته اکومبنس اسید اسکوربیک به نقص یادگیری فضایی انجامید.
  کلیدواژگان: حافظه فضایی و یادگیری، اسید آسکوربیک، پوسته هسته اکومبنس، ماز آبی موریس
|
 • Parisa Mohammadi*, Sepideh Ameri Toorzani, Khadijeh Kiarostami, Sara Gharavi, Zahra Fallahi Page 1
  Total petroleum hydrocarbons (TPHs) is one of the most important environmental challenges. Phytoremediation of oil-polluted soil depends on microorganisms of the rhizosphere. This study attempts to evaluate the microbial impact of Zea mays rhizosphere during a 60 day period using three different treatments: control soil، oil-polluted soil and oil-polluted soil including fertilizer (NH4No3، K2HPO4). Then، the rhizosphere bacteria were identified. The results showed that CFU per gram of control soil was higher than other treated soils، an indication of oil stress on microbial population. In addition، more bacterial diversity was observed in soils and different bacteria were isolated from the soils. Finally، the most resistant bacteria to the oil pollution were assayed. The assay of isolates indicated that all of those separated from the oil-polluted soil have the ability to produce biosurfactant in different quantities. Further investigation must be carried out to optimize the degradation of oil by these isolates.
  Keywords: phytoremediation, microorganism, biosurfactant, oil pollution, Poaceae
 • Houra Momeni, Seyed Mohsen Hosseini*, Hamed Yousefzadeh Page 15
  This investigation was conducted to compare the photosynthetic indices in ironwood trees infected by Viscum album L. and healthy trees located both in stand and out of stand in plain forest of Tamishan، Nour city. In each position، five healthy and five infected trees were selected and photosynthetic parameters، stomatal conductance، transpiration and internal CO2 were examined. Results showed that the amount of photosynthesis and stomatal conductance in healthy and infected branches were varied depending on the position of trees، individual trees and branch type. The amount of transpiration and internal CO2 were significantly different in healthy and infected branches. The highest amount of photosynthesis، stomatal conductance، transpiration and internal CO2 both within and out of stand، were measured in healthy trees (except for stomatal conductance in out of stand). Both within and out of stand، healthy branch of infected tree indicates higher level of photosynthetic activity compared with infected branch. Also، twofold comparison of the four parameters investigated showed that photosynthesis، stomatal conductance، transpiration and internal CO2 in healthy branches within stand were higher than those out of stand. It was also discovered that Viscum album caused disruption in photosynthetic activities of the host plant that، is why conducting supplementary studies in this regard is suggested to future researchers.
  Keywords: Viscum album, hastorium, stress, stomatal conductance, photosynthesis
 • Mohammad Nabiuni*‚ Shahrbanoo Oryan‚ Mohammad Ayobipour, Tayebeh Ramezani Page 25
  The aim of this study was to assess the effect of the smoke of Verbascum speciocum leaves grown in ''Bouein Zahra'' region، on the healing of skin lesions in Wistar rats. In this study in vivo conditions، 36 adult male Wistar rats were randomly divided into 3 groups. The operation day was considered as day zero and the procedure took 10 days. After the end of the treatment، i. e.، on the 14th day، rats were killed by choloroform and samples were collected for histological analysis Masson trichrome and Vangason staining for collogen and hydroxyprolline amino acid OD assessment was applied. Studies in experimental groups exposed to the smoke of the leaves revealed that there was no increase in epidermis thickness، hair follicles diameter، skin، nor in the number and diameter of blood vessels as compared with control and sham groups. However، the amount of hair follicles was decreased. There was an increase in collogen diameter but this increase was not significant. But a significant increase was observed in OD of hydroxyl proline amino acid assessment (p<0. 001) in experimental groups compared with sham and control groups. The results indicated that the use of smoke of V. speciocum leaves on the skin lesion had absolutely no increase on the wound healing ratios and its closure; it maximally could had very little effect on the proliferation as one step in the repair process، which needs further investigation.
  Keywords: skin lesion, wound healing, Verbascum speciocum, leaf smoke, adult male wistar rat
 • Hadis Roshandel*, Rashid Jamei Page 36
  The tubers of Bongardia chrysogonum، belonging to to Podophyllaceae، are rich in alkaloids. In this study، total alkaloid content of the tubers of this plant in Naghadeh، Zanjan and Boukan were determined by spectrophotometeric method. In addition، the effects of soil characteristics such as total nitrogen، potassium، pH، soil texture and tubers nitrate levels on the plant total alkaloid content were measured. The results of the analyses indicated significant differences between the total alkaloid content of B. chrysogonum in these three regions. Moreover، the results showed significant differences among nitrates amounts of this plant in these habitats. The highest and lowest nitrate contents belong to Naghadeh and Boukan plants، respectively. The evaluation of soil samples of these three regions indicated that the texture of soil in Naghadeh is clay-loamy، in Zanjan it is silty- clay- loamy and in Boukan it is loamy- sandy. It was also discovered that increase in plant total alkaloid content depends on the increase of sand percentag in soil to some extent. The effect of soil pH on total alkaloid content turned out to be nonsignificant.
  Keywords: nitrate, total alkaloid, soil texture, nitrogen, potassium
 • Maryam Ahvazi*, Valiollah Mozaffarian, Mohammad Mehdi Charkhchian Page 48
  This paper explores flora of Rudbar Alamut region in NE of Ghazvin province situated in the south slope of central Alborz Chain Mountains. Alamut is divided into two parts، upper Alamut and lower Alamut. The minimum height in the region is 1265 m، located in Shahrak village، while the maximum height is 4175 m، located in Siahlan Mountain. Average of annual precipitation is 368. 3 mm and annual average temperature is 14ºC. This reveals that 642 species and subspecies belong to 373 genera and 76 plant families growing in the region. The largest families are Asteraceae with 88 species، Paoilionaceae with 64، Poaceae with 56، Lamiaceae with 48، Brassicaceae with 46، Apiaceae with 41، Charyophyllaceae with 34 and Rosaceae with 30، respectively. Nearly 190 species are medicinal plants، of which 51 are used traditionally by local inhabitatants، 59 species are endemic، 37 species are poisonous for animal and rarely for man، 75 species are weeds، 119 species are forage، and 17 species are cultivated.
  Keywords: chorotype, medicinal plants, poisonous plants, floristics
 • Nayer Mohammadkhani, Naser Abbaspour* Page 64
  Salinity is one of the important environmental factors that limit plant growth and product. Grapes are classified as salt sensitive plants. This paper attempts to evaluate the salinity effects on membrane lipid peroxidation، antioxidant components and antioxidative enzymes activity in four grape genotypes (Vitis vinifera L.، Gharashani، LaaleBidaneh، Sachagh and Shahroodi) that commonly grow in the regions around Urmia Salt Lake. We came to the conclusion that malondialdehyde content and antioxidative enzymes activity increased significantly (P<0. 05) in roots and leaves of all these genotypes. Gharashani and LaaleBidaneh genotypes showed higher antioxidative enzymes activity and lower membrane lipid peroxidation. Also، salinity had a significant effect on the accumulation of total phenolics content and phenylalanine ammonia lyase activity in all genotypes. Gharashani genotype showed the highest total phenols and PAL activity. There was a significant positive correlation among antioxidant enzymes activity، total phenolics content and PAL activity in leaves of all genotypes. It seems that Gharashani and LaaleBidaneh genotypes have a better antioxidant system compared with others and show higher efficiency for salinity tolerance.
  Keywords: antioxidative enzymes, abiotic stress, PAL activity
 • Fatemeh Shahsavari, Mehdi Abbasnejad*, Reihaneh Naderi, Saied Esmaeili Mahani Page 73
  Ascorbic acid (AA) as a vitamin and neuromodulator is present in most parts of CNS such as nucleus accumbens shell (Acbsh). This study evaluates the effect of intra-nucleus accumbens shell injection of AA on spatial learning and memory. 35 adult male Wistar rats (220-270 g) were divided into 5 groups: control (intact)، sham AA (injected normal saline as AA vehicle) as well as 3 groups of AA (12، 24 and 48 μg/rat/side). After one week of recovery injections were performed. Thirty minutes after each injection the rats were trained in the Morris Water Maze (MWM) and spatial learning and memory parameters were recorded and then analyzed. The results showed that AA at the dose of 48 μg/rat/side significantly increased the travelled distance and latency time to reach the hidden platform in comparison with either control or sham groups (p<0. 001). Intra-Acbsh injection of AA led to deficiency of spatial learning.
  Keywords: spatial learning, memory, ascorbic acid, nucleus accumbens shell, morris water maze