فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 63، تابستان 1394)
 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 63، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ریحانه هوشیار، معصومه بومی قوچان عتیق صفحه 83
  در بروز سرطان علاوه بر تغییرات ژنتیکی، تغییرات اپی ژنتیک نیز موثر هستند. مکانیسم های اپی ژنتیک، مجموعه فرآیندهایی از جمله: تغییرات ساختارهای ماکرومولکول های DNA و هیستون ها، تغییر وضعیت کروماتین، متیلاسیون DNA، مدیفیکاسیون های پروتئین های هیستونی پس از ترجمه و تاثیر انواع RNAهای غیر کدکننده هستند که منجر به بیان و یا عدم بیان یک سری ژن ها در سلول ها می شوند. برخی تغییرات برگشت پذیر اپی ژنتیک همانند: تغییر کونفورماسیونی DNA دورشته ای و پروتئین های هیستونی به واسطه اتصال داروها به آنها، حفظ ساختارهای چهاررشته ای تلومری، هیپرمتیلاسیون ژن ها و استیلاسیون و فسفریلاسیون هیستون ها، هدف های مناسبی در ارائه درمان های جدید برای انواع مختلف سرطان ها می باشند. در این مقاله، مهمترین مکانیسم های ملکولی اپی ژنتیک، تغییرات اپی ژنتیک در بدخیمی ها و درمان های مبتنی بر اپی ژنتیک مرور شده اند.
  کلیدواژگان: اپی ژنتیک، سرطان، DNA، هیستون
 • رجب ارباب پور، محمود گنجی فرد، شهناز طبیعی *، سید علیرضا سعادتجو صفحه 94
  زمینه و هدف

  بیهوشی دارای عوارض متعددی است که این عوارض بر اساس نوع عمل جراحی، داروی مصرفی و عمق بیهوشی متفاوت است. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر استفاده از مانیتورینگ شاخص دوطیفی (Bispectral index (BIS)) بر ریکاوری و عوارض بعد از عمل جراحی سزارین بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار دوسوکور، 68 بیمار کاندید عمل جراحی سزارین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. برای گروه شاهد، داروی نگهدارنده بیهوشی بر اساس وزن بدن و وضعیت همودینامیک تجویز شد؛ در حالی که گروه مداخله، داروی نگهدارنده بیهوشی را به صورت تیتره با حفظ شاخص دوطیفی بین 40 تا 60 دریافت کردند. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست پژوهشگرساخته ای بود که زمان های خارج کردن لوله تراشه بعد از اتمام عمل، ترخیص از واحد ریکاوری (بر اساس معیار Alderet) و بروز عوارض در ریکاوری در آن ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 16) و آزمون های آماری Independent t-test و Fisher Exact Test در سطح معنی داری 05/0p≤ تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین زمان خارج کردن لوله تراشه، در گروه شاهد 12/3±76/7 و در گروه مداخله 04/1±59/3 دقیقه (001/0p<) و میانگین زمان ترخیص از ریکاوری در گروه شاهد 92/5±06/18و در گروه مداخله 39/4±55/11دقیقه بود (001/0p<). میزان بروز عوارض ریکاوری پس از عمل در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (05/0p>).

  نتیجه گیری

  شاخص دوطیفی به عنوان مونیتورینگ عمق بیهوشی، در اعمال جراحی سزارین منجر به تسریع در زمان خارج کردن لوله تراشه، زمان ترخیص از ریکاوری و تسریع در هوشیاری مادر برای مراقبت از نوزاد می شود.

  کلیدواژگان: مونیتورینگ شاخص دو طیفی (BIS)، سزارین، عوارض بعد از عمل، ریکاوری
 • زهرا قیروانی، محمود زردست، محمدحسن پور فرد، مهران حسینی صفحه 104
 • پرهام ارجی، علی ناصری، حسن رخشنده، محمد جواد نجف زاده صفحه 115
 • حسن نکیسا، فاطمه ایوبی، وحید احسانی، مجتبی اکرمیان، فاطمه خواجه حسنی، محمدرضا رحمانی، محمد الله توکلی، علی شمسی زاده* صفحه 125
  زمینه و هدف

  استرس های اکسیداتیو، در تخریب نورون های واقع در جسم سیاه و ایجاد پارکینسون دخالت دارند. گزارش شده است، گیاه رازیانه دارای اثراتی بر تولید شیر و سیستم دوپامینرژیک و همچنین دارای اثرات آنتی اکسیدانی است. در این مطالعه، اثر عصاره دانه گیاه رازیانه بر مدل پارکینسونی ایجادشده توسط تزریق داخل بطنی 6- هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) در موش های صحرایی ماده بررسی شد.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 60 سر موش صحرایی ماده، به صورت تصادفی، به 6 گروه سالین، پارکینسونی و گروه های پارکینسونی تحت تیمار با عصاره تقسیم شدند. القای پارکینسون، با تزیق داخل بطنی تک دوز 6-OHDA انجام شد. عصاره متانولی رازیانه با دوزهای 100 و 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان، به دو روش مکرر (روزانه و به مدت14 روز قبل و 14 روز پس از تزریق 6-OHDA) و یا حاد (روز 14 پس از تزریق 6-OHDA) گاواژ شد. ارزیابی پارکینسون، با استفاده از آزمایش Rotarod و Wire grasping، چهاده روز پس از تزریق 6-OHDA انجام شد.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان داد که گاواژ مکرر با هر دو دوز 100 و 200 میلی گرم عصاره رازیانه به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان، فعالیت های حرکتی و قدرت عضلانی را در حیوانات پارکینسونی بهبود بخشید (05/0p<)؛ از سوی دیگر گاواژ حاد عصاره، اثر معنی داری بر عملکرد حیوانات پارکینسونی شده نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مزمن عصاره رازیانه می تواند باعث بهبود علایم ناشی از پارکینسون در موش های صحرایی ماده شود.

  کلیدواژگان: پارکینسون، رازیانه، 6، هیدروکسی دوپامین، موش صحرایی
 • سید رضا مظلوم، مهناز بهرامی، فرزانه حسن زاده، کاویان قندهاری صفحه 134
  زمینه و هدف
  سکته مغزی، یکی از علل عمده ازکارافتادگی است؛ بنابراین توسعه روش های درمانی جدید به منظور تسریع مرحله بهبودی؛ از لحاظ درمانی، اجتماعی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آینه درمانی بر توانایی راه رفتن بیماران پس از سکته مغزی برحسب قدرت عضلانی پای مبتلا به انجام رسید.
  روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 50 بیمار مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد، از طریق تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و آینه درمانی قرار گرفتند. در گروه مداخله، آینه درمانی در 20جلسه 30دقیقه ای انجام شد؛ بدین صورت که فرد، حرکات دامنه حرکتی اندام تحتانی را توسط سمت سالم در مقابل آینه انجام داده و تنها تصویر آینه ای آن را مشاهده می نمود. در هر دو گروه، برنامه ی معمول فیزیوتراپی نیز اجرا شد. قدرت عضلانی پای مبتلا با استفاده از ابزار 5نمره ای سنجش قدرت عضلانی و توانایی حرکتی اندام تحتانی قبل، حین و پس از درمان با استفاده از ابزار توانایی راه رفتن، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 5/11) و با کمک آزمون های آماری Kalmogorov– Smiranovو Shapiro–Wilks، Independent T-Test، Paired t-test، Mann– Whitney، Wilcoxon و ANOVA دوطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  دو گروه، قبل از مداخله، از نظر شاخص های توانایی راه رفتن برحسب قدرت عضلانی پای مبتلا و متغیرهای مداخله گر، تفاوتی نداشتند. پس از مداخله، بیماران در گروه آینه درمانی از نظر توانایی راه رفتن بر حسب قدرت عضلانی پای مبتلا نسبت به گروه کنترل، بهبودی قابل ملاحظه ای نداشتند (756/0p=)؛ اما بررسی بیماران از نظر توانایی راه رفتن، تفاوت آماری معنی داری بر حسب قدرت عضلانی پای مبتلا در جلسه دهم در دو گروه آینه درمانی و کنترل نشان داد (038/0p=).
  نتیجه گیری
  آینه درمانی در کنار برنامه توانبخشی می تواند توانایی راه رفتن بیماران را در برخی از مراحل پس از سکته مغزی بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: عملکرد اندام تحتانی، آینه درمانی، راه رفتن، قدرت عضلانی، سکته مغزی
 • نرگس یوسفپور، قاسم آهی، مریم نصری صفحه 145
  زمینه و هدف
  شناخت دقیق مشکلات و مسائل فرد مبتلا به سوگ، می تواند پیش شرط یک مداوای ثمربخش باشد؛ از این رو مفهوم سازی، سنجش ابعاد این پدیده، مراحل سوگ، علائم آن و تعیین روش های درمانی اثربخش، اهمیت شایانی دارد. به همین دلیل و نیز به منظور اهداف تحقیقاتی و بالینی، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر کاهش علائم مرتبط با سوگ، در افراد مبتلا به سوگ پیچیده انجام شد.
  روش تحقیق: این پژوهش، از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان کاشمر در سال 1393 که براساس ملاک های راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی- متن تجدید نظرشده- (DSM-IV-TR) و به تشخیص روانشناس بالینی و با نظارت روان پزشک، تشخیص سوگ عارضه دار دریافت کرده بودند، تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل30نفر بود که از بین داوطلبان شرکت در پژوهش، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، به مدت 8جلسه، به شیوه روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی آموزش دیدند. در پایان، از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب Beck بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS (ویرایش 22) و به کمک روش ANCOVA تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره اضطراب گروه آزمایش در پیش و پس آزمون به ترتیب: 27/5±00/23 و 75/4±00/15 و میانگین نمره گروه کنترل در پیش و پس آزمون به ترتیب: 59/5±40/24 و 57/5± 66/20 بود. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که با حذف اثر نمره های اضطراب پیش آزمون به عنوان متغیر همپراش، اثر اصلی متغیر آموزش بر نمره های اضطراب پس آزمون معنی دار شد (008/0P=) تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات اضطراب شرکت کنندگان در گروه های آزمایش و کنترل، برحسب عضویت گروهی، در مرحله پس آزمون معنی دار بود (01/0P<). میزان تاثیر این مداخله 23/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  می توان گفت که روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، بر کاهش اضطراب مبتلایان به سوگ عارضه دار تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، داغدیدگی، سوگ عارضه دار، روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
 • معصومه وکیلی ازغندی، محمدرضا نصیری، علی شمسا، محسن جلالی، محمد مهدی شریعتی صفحه 154
  زمینه و هدف
  نواحی حاوی فاکتورهای آزوسپرمی (AZF) واقع در بازوی بلند کروموزوم Y، دارای ژن هایی است که نقش و عملکرد خاص آنها در اسپرماتوژنز و باروری به طور کامل مشخص نشده است؛ از این رو، شناخت ارتباط بین ریزحذف های نواحی AZF با باروری مردان؛ تشخیص، درمان و مشاوره ژنتیک را مقدور می سازد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ریزحذف های کروموزوم Y در بیماران مبتلا به ناباروری اولیگواسپرمی و آزواسپرمی غیرانسدادی و شناسایی STS (ناحیه توالی اتصالی) نشانگرهای مناسب مرتبط با آنان بود.
  روش تحقیق: این مطالعه، بر روی 45مرد نابارور مبتلا به آزواسپرمی و الیگواسپرمی با دلایل غیر انسدادی و دارای کاریوتایپ نرمال که به مرکز ناباروری منتصریه مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. غربالگری مولکولی با استفاده از تکنیک Multiplex PCR و پرایمرهای STS، طبق راهنمای EAA/EMQN (آکادمی اندرولوژی/ شبکه کیفیت ژنتیک مولکولی اروپا) برای شناسایی ریزحذف ها در نواحی سه گانهAZF کروموزوم Y انجام شد.
  یافته ها
  از بین 45مرد نابارور، 3بیمار دارای ریزحذف های کروموزوم Y در ناحیه AZFa بودند. از این 3نفر، 2بیمار (7/7درصد) در ناحیه AZFc و یک بیمار (7/5 درصد) در ناحیه AZFa دارای ریزحذف بودند. نتایج نشان داد، ریزحذف های نواحی AZF نقش زیادی بر بروز آزواسپرمی و الیگواسپرمی در مردان نابارور دارد.
  نتیجه گیری
  بررسی ریزحذف های کروموزومY به عنوان یک آزمایش مولکولی با اهمیت برای کسب اطلاعات ژنتیکی قابل اعتماد در مردان مبتلا به ناباروری، قبل از استفاده از تکنیک های کمک باروری توصیه می شود؛ این امر به کاهش هزینه ها و اثربخشی درمان کمک خواهد نمود.
  کلیدواژگان: آزواسپرمی، اولیگواسپرمی، ریزحذف، ناباروری، AZF
 • محمودرضا بهروان، محمد ملکانه، بهزاد مصباح زاده، غلامرضا شریف زاده، محمدحسن نمایی، حامد بهنیا فر، زهره لاسجردی صفحه 161
  زمینه و هدف
  آمیب های آزادزی، به عنوان انگل های اختیاری، پاتوژن های فرصت طلب و آمیب های آمفی زوئیک توصیف شده اند که در محیط، به فراوانی منتشرمی شوند و در سیستم عصبی مرکزی انسان و حیوانات، ایجاد عفونت می کنند. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی آمیب های آزادزی در آب های سطحی شهر بیرجند به روش کشت و بررسی میکروسکوپی بر اساس ویژگی های ریخت شناسی بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 50نمونه آب، از آب های سطحی شهر بیرجند، ازاستخر پارک ها، میادین عمومی، آب نماها و ایستگاه های برداشت آب جمع آوری گردید و در آزمایشگاه، از فیلترهای کاغذی نیتروسلولز عبور داده شد. عناصر باقیمانده روی فیلترها، در محیط کشت آگار غیرمغذی کشت داده شد و پس از گذشت چند هفته، با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی، آمیب های رشدیافته شناسایی گردید.
  یافته ها
  از مجموع 50نمونه کشت داده شده بر روی محیط کشت آگار غیرمغذی، 19 (38%) نمونه آب، آلوده به آمیب جنس آکانتاموبا بود. در 2نمونه (4%) نیز آمیب آزادزی خانواده والکامفیده مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد، میزان قابل توجهی از آب های سطحی شهر بیرجند، به انگل آکانتاموبا آلوده می باشد؛ از این رو، توجه پزشکان به بیماری های ناشی از آن و توجه دست اندرکاران بهداشتی منطقه به نقش احتمالی آب های راکد سطحی در انتقال این عامل عفونی و نصب علایم خطر در این مکان ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آمیب های آزادزی، آب سطحی، ریخت شناسی، بیرجند
 • محمد ملکانه، سارا صادقی زاده بافنده، فاطمه حجی پور، محسن ناصری صفحه 169
  زمینه و هدف
  چای کامبوچا که حاصل تخمیر چای شیرین توسط قارچ کامبوچا است، دارای اثرات درمانی سودمندی در درمان بسیاری از بیماری هاست. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عصاره چای کامبوچا بر قند و پرفایل های لیپید خون در بیماری دیابت بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه مداخله ای، تعداد 28 سر موش های صحرایی نر نژاد Wistar در محدوده وزنی 250 گرم، در چهارگروه 7تایی قرار گرفتند و سپس توسط تزریق داخل صفاقی (IP) با آلوکسان، دیابتی شدند. غلظت های تجویزی گروه ها شامل: 20 و 80 میلی گرم بر کیلوگرم چای کامبوچا و 20میلی گرم بر کیلوگرم چای سیاه معمولی به مدت یک ماه بود. قند خون و وزن موش ها، قبل و بعد از دوره مداخله با هر یک از دو نوع چای و پارامترهای لیپید خون در انتهای دوره، مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین قند خون در موش های دیابتی دریافت کننده چای کامبوچا کاهش یافت و بیشترین میزان کاهش قند خون، در گروه دریافت کننده چای کامبوچا با غلظت mg/kg80 بود؛ همچنین چای سیاه نیز موجب کاهش قابل ملاحظه قند خون گردید.
  نتیجه گیری
  مصرف یک ماه چای کامبوچا، صرفا موجب کاهش میزان قند خون در مبتلایان به دیابت شده، اما موجب افزایش وزن می شود و بر پروفایل لیپید، آثار مطلوبی ندارد.
  کلیدواژگان: چای، کامبوچا، دیابت، لیپوپروتئین، قند
 • غلامرضا عنانی سراب، معصومه اسدی فرد، بهزاد مصباح زاده صفحه 176
  زمینه و هدف
  کارآمدی پروتکل های سفارش و تزریق خون، می تواند به صورت هدفمند باعث جلوگیری از اتلاف خون در بخش های بیمارستانی و به دنبال آن باعث کاهش بار اضافی روی بانک خون و صرفه جویی در هزینه ها شود. در این مطالعه توصیفی، میزان درخواست و مصرف خون در بخش های مختلف بیمارستان آموزشی ولی عصر (عج) بیرجند بررسی شدند تا گامی موثر در جهت آگاهی مراکز درمانی در مورد هماهنگی میزان نیاز و درخواست خون برداشته شود. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی، تعداد 1617بیمار از 16بخش از بیمارستان آموزشی و درمانی ولی عصر (عج) بیرجند که متقاضی دریافت خون بودند، در طی 4ماه ابتدایی سال 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از اطلاعات به دست آمده، نسبت خون های کراس مچ شده به تزریق شده (C/T)، مقدار متوسط واحدهای خون تزریق شده به هر مریض کراس مچ شده(TI) و احتمال یک تزریق خون در یک پروتکل درمانی (T%) محاسبه گردید.
  یافته ها
  از 2201 واحد کراس مچ شده، 1394 واحد، به 624بیمار تزریق شد. نسبت C/T کمتر از 5/2، T% بالاتر از 50% و TI بیشتر از 5/0 محاسبه گردید. بیشترین میزان C/T در بخش زایشگاه و کمترین آن در بخش ENT بود. در بخش های زایشگاه و زنان، میزان C/T و TI بیش از حد نرمال بود. شاخص های کلی C/T، TI و T%، در بخش های مختلف بیمارستان به ترتیب: 5/1، 3/1 و %1/60 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که الگوی تقاضا و مصرف خون در این بیمارستان از وضعیت مطلوب برخوردار است. در عین حال، الگوی مصرف خون در بعضی از بخش ها مانند بخش زنان و زایمان مطلوب نبود. با توجه به این نتایج، ضرورت بازنگری در نحوه سفارش خون و ایجاد یک سیستم نظارتی دقیق در مدیریت ارتباط بانک خون و بخش ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مصرف خون، نسبت کراس مچ به ترانسفوزیون، بانک خون
|
 • Reyhane Hoshyar, Masoomeh Boomi Ghoochane Atigh Page 83
  Both genetic and epigenetic changes are effective in cancer incidence and development.. .Epigenetic processes are alternations of DNA and histones conformations, chromatin remodeling, DNA methylation, post-translational modifications of histones and microRNAs patterns which are associated with genes expression or inhibition of them in cells. Some of reversible epigenetic changes such as DNA and histcone conformation alternations related to drug interaction, stabilization of telomeric quadruplex sequences, DNA hypermethylation and histone acetylation and phosphorylation have been recognized as promising novel therapeutic targets in various cancers. In the present review,. molecular mechanisms of epigenetics, epigenetic changes in tumors, and epigenetic based treatments are discussed.
  Keywords: Epigenetic, Cancer, DNA, Histone
 • Rajab Arbabpour, Mahmoud Ganji Fard, Shahnaz Tabiee, Seyyed Alireza Saadatjoo Page 94
  Background And Aim

  Anesthesia has several side effects which are different based on the type of surgery, medication, and depth of anesthesia. The present study aimed at identifying the effect of bi-spectral index monitoring on recovery and postoperative complications in caesarean.

  Materials And Methods

  In this double-blinded clinical trial study with control group, 68 women who were candidates for caesarean were selected using available sampling method and were then randomly assigned in to two groups. For the control group, anesthetic maintenance drug was prescribed based on every body’s weight and hemodynamic conditions while intervention group received titrated dose of anesthetic maintenance drug as needed for maintaining bi-spectral index between 40 and 60. Data collection tool.included a researcher-designed checklist in which the time of extubation after surgery, discharge from the recovery unit (based on Aldert benchmark), and complications during recovery were recorded in addition to demographic data. The obtained data was analyzed by SPSSsoftware(V:16) using statistical independent T test, as well as Fisher Exact test. at the significant level of P<0.05.

  Results

  Mean time of extubation was 7.76 ±3.12 in the control group and 3.59 ± 1.04 minutes in the intervention group (P<0.001). Mean time of discharge from recovery ward was 18.06 ± 5.92 in the control and 11.55 ±4.39 minutes in the intervention group (P<0.001). The incidence of postoperative recovery complications didn’t show any significant difference in the two groups (P>0.05).

  Conclusion

  Bi-spectral indicator, as a monitoring of the depth of anesthesia in caesarean section, speeds up the extubation time, discharge from recovery, and mother's consciousness to care their babies.

  Keywords: Bi, spectral index monitoring (BIS), Caesarean, Postoperative complications, Recovery
 • Hassan Nakisa, Fatemeh Ayoobi, Vahid Ehsani, Mojtaba Akramian, Fatemeh Khajehasani, Mohammadreza Rahmani, Mohammad Allahtavakoli, Ali Shamsizadeh Page 125
  Background And Aim

  Oxidative stresses are involved in neuronal degeneration of substantia nigra and thereby induction of Parkinson's disease. It is reported that Foeniculum Vulgare L. can affect lactating and modulating dopaminergic system activity and antioxidant activity as well. In the present study, the effects of methanolic extract of Foeniculum Vulgare seeds on a Parkinson’s disease model induced by ICV injection of 6-hydroxydopamin (6-OHDA) in female rats were investigated.

  Materials And Methods

  In this experimental study, 60 female rats were randomly divided into 6 equal groups including saline, Parkinson’s disease and Parkinson’s groups which were treated by different doses of the extract. Parkinson’s disease was induced by i.c.v injection of 6-OHDA. Methanolic extract of Foeniculum Vulgare seeds (100 and 200 mg/kg) was gavaged through two ways including repeated gavage (14 days before and 14 days after 6-OHDA injection) and acute gavage (once every day for 14 days after 6-OHDA injection). The induced Parkinson`s disease. was evaluated using Rotarod and Wire grasping tests on the day 14th after 6-OHDA injection.

  Results

  The findings of the study demonstrated that repeated gavage of Foeniculum Vulgare extract improved motility and muscle tone in Parkinson’s animals (Pp<0.05). However, acute gavage of the extract had no significant effect on the performance of Parkinson’s animals.

  Conclusion

  Results of the current study showed that chronic administration of Feoniculum Vulgare extract may improve Parkinson’s symptoms in female rats.

  Keywords: Parkinson, Foeniculum Vulgare L., 6, hydroxydopamine, Rat
 • Seyed Reza Mazlom, Mahnaz Bahrami, Farzaaneh Hasanzadeh, Kavian Ghandehari Page 134
  Background And Aim
  Stroke is one of major causes of disability. Therefore, it is important to introduce and develop new treatment approaches in order to improve and enhance post-stroke recovery process for medical, social, and economical purposes. The present study aimed at determining the effect of mirror therapy on walking ability of patients with stroke regarding the muscular power of the affected leg.
  Materials And Methods
  This semi-experimental study was done on 50 stroke patients that were hospitalized in Mashhad Imam Reza and Quaem hospitals. They were randomly classified into two equal groups of control. and mirror therapy(experimental group).For the experimental group, twenty 30 –minute sessions were daily held, so that every. patient did the range of motion of lower extremitiy of the healthy side in front of a mirror and observed just its mirror image. In addition to mirror therapy, the routine program physiotherapy was performed for both groups. Power of muscle in the affected leg was assessed on the basis of a 5-score scale and every patient`s walking ability was assessed before, during, and after intervention using function ambulation classification. Finally, the obtained data was analyzed by means of SPSS software(V:11.5), using independent T, paired T,Mann-Whitney and Wilcoxon statistical tests.
  Results
  The two groups showed no significant difference in terms of walking ability regarding the muscular power of the affected leg and confounding variables before intervention (P=0.210). Walking ability of the affected leg in mirror therapy group did not significantly improve.in comparison with the control group after intervention (P=0.756). But the walking ability regarding the muscular power of the affected leg in mirror therapy group was significantly improved in comparison with the control group in the 10th session (P=0.038).
  Conclusion
  Mirror therapy can improve walking ability of patients with stroke as a simple, inexpensive and a patient-oriented treatment.
  Keywords: Lower extremity function, Mirror therapy, walking ability, Muscular power, Sroke.
 • Ysefpoor, Ahi, Nasri Page 145
  Background And Aim
  Recognizing problems of those suffering from grief may be a precondition for an effective treatment. Therefore, conceptualization, measuring the dimensions of this phenomenon, the stages of grief, its symptoms and determining the effective therapies are very important. For this reason, and for clinical and research purposes,the present study aimed at investigating the effect of psychotherapy based on life quality improvement on anxiety of those suffering from complicated grief.
  Materials And Methods
  The current study was a semi – experimental one with a control group pretest-post-test design. The statistical population of this study consisted of all clients referring to Kashmar consulting. centers during 2013-2014, who were recognized to suffer from complicated grief, according to DSM-V-TR. The subjects were 30 men and women who were randomly selected from the volunteers that were divided into. two groups of control and experimen. The men and women were trained for 8 sessions by psychotherapy based on the quality of life. At the end, each group took a post-test. The assessment means applied in this study was. Beck’s Anxiety Inventory. The obtained data was analyzed by means of. SPSS software (V:22) using covariance analysis.
  Results
  Mean groups’ pre-test and post-test anxiety score. were 23.00 ±5.27 and 15.00±4.75, respectively. Mean control group score in pre - and post-test was 24.40 ± 5.59 and 20.66 ±5. 59,respectively. The findings revealed that in case of ignoring the effect of pre-test anxiety scores as the covariant variable, the main effect of training variable on post-test anxiety scores issignificant. In other words, the table revealed that there is significant difference between mean anxiety scores of the experimental and control groups in terms of inclusion in the post-test with 99% confidence (P< 0.01). The efficacy of this intervention was 0.23.
  Conclusion
  It was revealed that psychotherapy based on improving life quality improvement affects the reduction of anxiety of those who suffer from complicated grief.
  Keywords: Anxiety, Bereavement, Complicated grief, Psychotherapy based on improving life quality
 • Masoume Vakili Azghandi, Mohammad Reza Nassiri, Ali Shamsa, Mohsen Jalali, Mohammad Mahdi Shariati Page 154
  Background And Aim
  The Y-chromosome azoospermic factor (AZF) regions consist of genes whose specific roles and functions in spermatogenesis and fertility have not been completely clarified. Hence, recognition of the association between AZF microdeletions and male infertility has suggestions for the diagnosis, treatment, and genetic counseling. The main objective of the present study was investigation of Y chromosome microdeletions in the non-obstructive azoospermic and oligospermic patients in Mashhad and identification of appropriate STS markers associated with azoospermia and oligospermia.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was performed on 45 infertile men with azoospermia and oligospermia with normal karyotypes referred to infertility center of Montaseriyeh hospital in Mashhad. Molecular screening technique was performed by using Multiplex PCR and sequence-tagged sites (STS) primers according to the EAA/EMQN guideline for detection of microdeletions in Y-chromosomal AZF regions and the Y specific sequences.
  Results
  Three out of 45 infertile men had deletions in the AZFc and AZFa regions. Among every 3 infertile men, two patients (7.7%) and one patient (5%) had microdeletion in the AZFc region and in the AZFa, respectively. The results indicated that AZF microdeletions had a significant effect on azoospermia and oligospermia in infertile men.
  Conclusion
  Y-chromosome microdeletion analysis can be recommended as an important molecular test for infertile males to obtain reliable genetic information before the administration of assisted-reproductive techniques. It will help to decrease the cost and technical difficulty of the procedure.
  Keywords: Azoospermia, Oligospermia, Microdeletion, Infertility, AZF
 • Mahmoodreza Behravan, Mohammad Malekaneh, Behzad Mesbahzadeh, Golamreza Sharifzadeh, Mohammad Hasan Namaei, Hamed Behniafar, Zohreh Lasjerdi Page 161
  Background And Aim
  Free living amoebae (FLA) are amphizoic protozoa that are widely found in various environmental sources. They are known to cause serious infections in human and animal nervous systems.. The aim of the current study was to determine the presence of Acanthamoeba spp in surface water sources in Birjand city employing microscopic culture analysis based on morphology features of the amoebae.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 50 samples of surface water sources in Birjand city. including. parks pools, public squares, waterfronts, and water stations were collected and. transferred to the laboratory and were passed through nitrocellulose filter paper. The remained elements in the filters were cultured on non-nutrient agar (NNA) with 100μl Escherichia coli suspension. After a few weeks of using morphological features,the amoeba grown were identified.
  Results
  Out of the total of 50 samples cultured on non-nutrient agar (NNA), 19 (38%) samples.were morphologically polluted with Acanthamoeba spp,. In 2 samples (4%) a colony of Vahlkampfiidae were observed.
  Conclusion
  The results indicated that a significant percentage of surface water sources in Birjand city was contaminated with Acanthamoeba spp. It is necessary for physicians, therefore, to take into account the diseases caused by these infectious agents. Besides, local regional health professionals should take into consideration the potential role of surface stagnant water sources in transferring these infectious agents. Placing warning signs in areas contaminated with these infectious agents seems a useful measure.
  Keywords: Free living amoebae, Surface water, Morphology, Birjand
 • Mohammad Malekaneh, Sara Sadeghi Zadeh Bafandeh, Fatemeh Hajipoor, Mohsen Naseri Page 169
  Background And Aim
  Kombucha tea is made through fermentation of sweet tea by Kombucha fungus. It has beneficial therapeutic effects in the treatment of many diseases. The present study aimed at examining the effect of Kombucha tea extract on blood sugar and blood lipid profiles in diabetes.
  Materials And Methods
  Twenty-eight Wistar rats weighing about 250g were divided into 4 equal groups and then injected intraperitoneally (IP) with alloxan to induce diabetes. The administered concentrations were 20 and 80 mg/kg of Kombucha tea and 20 mg/kg of black ordinary tea for one month. The rats’ blood sugar and weight were tested before and after the intervention period but blood lipid parameters per either administration were also assessed at the end of the period.
  Results
  Mean blood sugar in the diabetic rats receiving Kombucha tea was reduced. Maximum reduction in blood sugar was observed in the group receiving Kombucha tea with concentration of 80 mg/kg. However, black tea significantly reduced blood sugar.
  Conclusion
  Kombucha tea consumption for a month only reduced blood sugar levels in diabetic patients. But increased the weight and not have favorable effects on lipid profile.
  Keywords: Kombucha tea, Diabetes, LipoproteinSugar
 • Gholamreza Anani Sarab, Masoomeh Asadi Fard, Behzad Mesbahzadeh Page 176
  Background And Aim
  Efficiency of blood request and transfusion, if purposeful, can prevent wasting of blood in hospital wards and as a result, decrease overload on the blood bank and spare various expenses..The aim of the present descriptive study was to assess the efficiency of blood utilization in Vali-Asr educational hospital in Birjand in order to take an effective step to make medical centers aware of the coordination required between blood need and blood request.
  Materials And Methods
  In this descriptive and cross-sectional study. Blood requests in 16 wards of a hemovigilance based hospital program over the first 4-months of 2013 were included. The cross-match transfusion ratio (C/T), the transfusion index (TI), and transfusion probability (T %) were calculated.
  Results
  Out of 2201 cross-matched blood units only 1394 units were transfused into 624 patients.. C/T T% and TI. were <2.5, >50% and >0.5 respectively. The most C/T was in the maternity ward and the least belonged to ENT ward. In both of these wards C/T and TI were more than normal.
  Results
  In total for 1617 patients ordered blood with the mean age of 41.55 + 23/94 years. Out of 2201 cross-matched blood units only 1394 units were transfused for 624 patients. The overall C/T ration, TI index and T% were 1.5, 1.3, and 60.1% respectively.
  Conclusion
  The overall C/T ratio and TI index obtained in this study are considered to be optimal compared with the standard figures of C/T< 2.5 and TI>5. However, blood utilization model in some wards like gynaecology was not appropriate, indicating a more effective guideline for blood order.
  Keywords: Blood utilization, Crossmatch, transfusion ratio, Blood bank