فهرست مطالب

پردازش و مدیریت اطلاعات - سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 82، تابستان 1394)
 • سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 82، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/08
 • تعداد عناوین: 13
|
 • رحمت الله فتاحی صفحات 899-900
 • سعید اسدی، خانم فاطمه مرادی صفحات 901-922
  این پژوهش به بررسی رابطه بین صنعت و میزان تولیدات علمی درباره استان های کشور می پردازد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که با استفاده از روش علم سنجی و تکنیک آمارخوانی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی درباره استان های کشور به عنوان ثروت علمی و آمار مربوط به وضعیت صنعت و معدن در تمام استان های کشور بر اساس اطلاعات پایگاه های علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، نمایه استنادی علوم ایران و نیز سالنامه های آماری کل کشور است. داده های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که در سال های 1383 تا 1387، بیشترین تعداد تولید علم درباره استان های کشور به ترتیب با 405، 263، 261، 228 و 226 عنوان تولید علمی متعلق به استان های فارس، گلستان، مازندران، اصفهان و تهران بوده است. با توجه به آمارهای مربوط به 12 شاخص صنعت و معدن نیز به ترتیب استان های اصفهان، خراسان رضوی، یزد، کرمان و تهران بهترین وضعیت صنعت و معدن در کشور را دارا هستند. از میان 12 شاخص مورد بررسی، تنها 4 شاخص تعداد پروانه بهره برداری از کارگاه های صنعتی، میزان اشتغال در کارگاه های صنعتی، ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاه های صنعتی و تعداد شاغلان در معادن فعال کشور با میزان تولیدات علمی درباره ی استان های کشور دارای همبستگی مثبت بودند. با توجه به یافته های این پژوهش می توان چنین بیان کرد که وضعیت صنعت و معدن در تمام استان های کشور، همبستگی ناچیزی با تولیدات علمی درباره این استان ها دارد
  کلیدواژگان: شاخص های صنعتی، توزیع جغرافیایی، ثروت علمی، ایران، تولیدات علمی
 • مهشید التماسی صفحات 923-937
  هدف
  سازمان دهی همواره با هدف تسهیل بازیابی اطلاعات و دانش رواج داشته است و برای نیل به این هدف نظام های سازمان دهی دانشی مختلفی ایجاد شده اند. در دنیای امروز اقتصاد اطلاعات و اقتصاد دانش بنیان، مزیت رقابتی سازمان هاست و چون نظام های سازمان دهی دانش را می توان از ارکان ایجاد صرفه اقتصادی به شمار آورد، این مقاله در پی بررسی دو نظام سازمان دهی دانش دهدهی دیویی به نمایندگی از نظام های سنتی و نظام فوکسونومی به نمایندگی از نظام های نوین، برای بررسی میزان صرفه اقتصادی هر یک برای کتابخانه هاست.
  روش
  جامعه این پژوهش را 4800 عنوان پایان نامه یک کتابخانه دانشگاهی بود و روش آن را روش تطبیقی-مقایسه ای بر اساس فرمول ارزش اطلاعات و کتابخانه ای بوده است. در این مقاله اطلاعات مالی و آمار و ارقام از طریق اطلاعات کتابداران و مسئولان مالی کتابخانه مدنظر در دسترس قرار گرفته است.
  یافته ها
  نظام فوکسونومی تا حدودی از نظام دیویی دارای صرفه اقتصادی بیشتری است.
  کلیدواژگان: اقتصاد اطلاعات، اقتصاد دانش بنیان، ارزش اطلاعات، نظام های سازماند هی دانش، رده بندی دهدهی دیویی، فوکسونومی
 • هاجر ستوده، زهرا مزارعی، مهدیه میرزابیگی صفحات 939-963
  هدف
  این پژوهش با مطالعه رابطه میان شاخص های مرسوم علم سنجی و نشان های مقالات در حوزه موضوعی علم اطلاعات و کتابداری در بازه زمانی 2004 تا 2012، به بررسی امکان استفاده از داده های نشان گذاری در ارزیابی پژوهش و محاسبه اثرگذاری علمی می پردازد.
  روش شناسی: پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی، از نوع همبستگی و با رویکرد تحلیل استنادی می باشد. نمونه هدفمند این پژوهش مقالات نشان گذاری شده در سایت نشان گذاری علمی «سایت یولایک» می باشد. داده ها با استفاده از نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی، گزارش استنادی مجلات، و همچنین «سایت یولایک» جمع آوری شده اند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که به لحاظ آماری، رابطه معنادار، مثبت و ضعیفی میان شمار استنادات و نشان های مقالات وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که «مقالات پژوهشی»، «مقالات مروری»، و «همایش نامه» بیش از دیگر انواع مدارک نشان گذاری شده اند. مقالات نشان گذاری شده در مقایسه با مقالات نشان گذاری نشده به طور کلی و در سطوح نوع مدرک و سال انتشار نیز از میانگین استنادی بالاتری برخوردار می باشند.
  نتیجه گیری
  وجود همبستگی بین استنادها و نشان های دریافتی مقالات حاکی از آن است که نشان ها نیز می توانند همانند استنادها بازنمونی از اثرگذاری مقالات علمی باشند. با این حال، با توجه به قوی نبودن ضرایب همبستگی، جایگزینی این دو دسته شاخص توصیه نمی شود. بلکه می توان از داده های نشان گذاری به عنوان مکمل شاخص های علم سنجی در ارزیابی پژوهش و محاسبه اثرگذاری علمی بهره برد. مقالات نشان گذاری شده در مقایسه با مقالات نشان گذاری نشده از میانگین استنادی بالاتری برخوردار است که می تواند نشان از گزیده گری کاربران در انتخاب مقالات برای نشان گذاری باشد و بعد دیگری از توان دگرسنجه ها در سنجش اعتبار اثر را بازتاب دهد.
  کلیدواژگان: سایت های نشان گذاری، نشان ها، دگرسنجه ها، ارزیابی پژوهش، سایت یولایک، کتابداری و اطلاع رسانی
 • سعیده ابراهیمی، زینب فرشته حکمت، عبدالرسول جوکار صفحات 965-996
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف سنجش امکان پیش بینی رفتار اطلاع جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر مبنای جهت گیری های هدف و ابعاد خلاقیت انجام شده است.
  روش پژوهش: از بین جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، نمونه ای مشتمل بر 221 نفر (134 دختر و 87 پسر) به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای خوشه ایانتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های رفتار اطلاع-جویی (خسروجردی و دیگران 1388)، جهت گیری هدف به شیوه محقق ساخته و پرسشنامه مدادی کاغذی چندگزینه ای سنجش خلاقیت (عابدی 1372) بود که توسط دانشجویان تکمیل شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها به شیوه تحلیل گویه، تعیین شد. نتایج آزمونها بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه ها بود. داده های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: یافته های حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که الف) همه ی ابعاد جهت گیری های هدف پیش بینی کننده ی مثبت برای بعد قضاوت ربط رفتار اطلاع جویی می باشند. ب) بعد جهت گیری پرهیز از شکست و بعد بسط خلاقیت پیش بینی کننده های مثبت و بعد سیالی خلاقیت، پیش بینی کننده ی منفی برای بعد زمان به عنوان عامل انگیزاننده می باشند.ج) بعد جهت گیری معطوف به یادگیری و جهت گیری پرهیز از شکست پیش بینی کننده های مثبت برای بعد تایید دانش پیشین رفتار اطلاع جویی می باشند. د) بعد جهت گیری معطوف به یادگیری و بعد ابتکار خلاقیت پیش بینی کننده های مثبت برای بعد خلق اندیشه های نو رفتار اطلاع جویی می باشند. ه) بعد تلاش برای جست و جوی اطلاعات در رفتار اطلاع جویی تنها از طریق بعد جهت-گیری معطوف به یادگیری به صورت مثبت و معنادار قابل پیش بینی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود رابطه مثبت و معنی دار بین ابعاد جهت گیری هدف و خلاقیت با رفتار اطلاع جویی و امکان پیش بینی رفتار اطلاع جویی دانشجویان از طریق متغیرهای روان شناختی فوق، می توان بیان نمود که موفقیت یا عدم موفقیت دانشجویان در اطلاع جویی و دسترسی به اطلاعات و همچنین عملکرد بهینه در فعالیت های پژوهشی نه تنها محصول مهارتهای تخصصی آنها بلکه برگرفته از مسائل روان شناختی همچون ابعاد جهت گیری هدف و خلاقیت می باشد.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع جویی، ابعاد جهت گیری هدف، خلاقیت، پیش بینی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز
 • افسانه حاضری، محمد توکلی زاده راوری، وجیهه ابراهیمی صفحات 997-1023
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار موضوعی حوزه مدیریت دانش با تحلیل کلیدواژه های مدارک موجود در پایگاه وب آو ساینس به روش تحلیل هم واژگانی انجام شده است. طبقه بندی موضوعات با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی وارد انجام شده و میزان شباهت موضوعی حوزه های مرتبط با محاسبه شاخص دربردارندگی مشخص شده است. یافته ها نشان می دهد که حوزه های «مدیریت»، «علوم کامپیوتر-سامانه های اطلاعاتی» و «علم اطلاعات/ کتابداری» به ترتیب بیشترین تعداد مدارک مربوط به این حوزه را دارند. با ترسیم نمودار توانی مربوط به کلیدواژه های نویسندگان، از کل 5570 کلیدواژه 96 مورد به عنوان موضوعات پرکاربرد شناسایی شدند. سه نمودار خوشه ایماحصل سنجش هم رخدادی بین موضوعات پرکاربرد در سه حوزه ی مورد بررسی بدست آمده است. مقایسه ی این نمودارها نشان می دهد که 6 خوشه موضوعی، حاوی جمعا 16کلیدواژه با هم در هر سه حوزه مشترک هستند. در این پژوهش هم چنین خوشه های شناسایی شده مربوط به حوزه های مختلف به صورت ذهنی دو به دو با هم مقایسه شدند. در این رابطه حوزه های مدیریت و علم اطلاعات/ کتابداری با داشتن 14 خوشه مشترک بیشترین شباهت را به یکدیگر نشان دادند. همچنین، حوزه ی-سامانه های اطلاعاتی با 28 خوشه متفاوت، بیشترین افتراق را با دو حوزه دیگر دارد و حوزه های مدیریت و علم اطلاعات/ کتابداری هر کدام با 18 خوشه، کمترین افتراق را با حوزه های دیگر دارند. در بررسی میزان اشتراک کلیدواژه های یک حوزه با حوزه های دیگر، شاخص دربردارندگی کلیدواژه های هر حوزه با حوزه دیگر محاسبه شد. نتایج این مرحله حاکی از این است که حوزه علم اطلاعات/ کتابداری بیشترین کلیدواژه های مشترک با دو حوزه دیگر را دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، خوشه بندی، هم رخدادی کلیدواژه ها، هم پوشانی موضوعی، شاخص دربردارندگی
 • فرناز غیاثی، نوید نظافتی، سجاد شکوهیار صفحات 1025-1049
  هدف از این تحقیق خوشه بندی کاربران داده های دریایی با استفاده از تکنیک داده کاوی است. با محقق شدن این هدف، سازمان های دریایی قادر به شناخت داده های موجود خود و همچنین اطلاع از نیازهای کاربران خود خواهند شد. در این تحقیق برای پیاده سازی داده کاوی از مدل استاندارد CRISP-DM استفاده شده است. داده های مورد نیاز، از اطلاعات و پروفیل 500 کاربر داده دریایی از سال 1386 تا 1393 در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، استخراج شده است. برای خوشه بندی از الگوریتم TwoStep استفاده شده است. در این تحقیق، برای نخستین بار با استفاده از خوشه بندی، الگویی میان کاربران داده های دریایی اعم از دانشجو، سازمان و پژوهشگر، و اطلاعات داده های مورد درخواست آنها (منبع داده، نوع داده، مجموعه داده، پارامتر و منطقه جغرافیایی) کشف شد. مهمترین خوشه های بدست آمده عبارتند از کاربر دانشجو با منبع داده بین المللی، کاربر دانشجو با نوع داده شیمی دریا، کاربر دانشجو با مجموعه داده «پایگاه داده اقیانوسی جهانی»، کاربر سازمان با پارامتر نیترات و کاربر دانشجو با منطقه جغرافیایی خلیج فارس. کشف این الگوها، مدیران ارشد را قادر می سازد تا بدرستی در مورد داده های موجود خود و برنامه ریزی برای جمع آوری داده در آینده، تصمیم گیری کنند و درک بهتری از نیازهای کاربران خود داشته باشند، همچنین کاربران داده در راستای تقاضای خود هدایت شوند. در پایان پیشنهاداتی به منظور بهبود عملکرد سازمان های دریایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: استاندارد CRISP، DM، الگوریتم TwoStep، خوشه بندی، داده کاوی، داده دریایی
 • پیمان اخوان، سید مهدی حسینی سرخوش صفحات 1051-1084
  تسهیم دانش یک قابلیت اساسی در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی می باشد زیرا از طریق آن کارکنان می توانند در به کارگیری دانش، نوآوری و نهایتا مزیت رقابتی سازمان مشارکت داشته باشند. تسهیم دانش اثربخش میان کارکنان می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر زمان، هزینه و کیفیت فعالیت های تحقیق و توسعه در چنین سازمان هایی تاثیر بگذارد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل انگیزش فردی و سازمانی موثر بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز تحقیق و توسعه صنعتی از طریق ترکیب دو نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه مبادله اجتماعی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیه ها نیز از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل 85 داده گردآوری شده از جامعه آماری اثر منفی ادراک از دست دادن قدرت دانش و اثر مثبت ادراک لذت بردن از کمک به دیگران و ادراک افزایش شهرت را بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تایید نمود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که نگرش نسبت به تسهیم دانش و هنجارهای ذهنی منجر به افزایش قصد تسهیم دانش در کارکنان شده و این قصد در نهایت موجب افزایش رفتار تسهیم دانش در کارکنان می شود. علاوه بر این، نتایج تحقیق از اثر معنادار عوامل سازمانی جو سازمانی و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب بر هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده حمایت نمود. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق، توصیه هایی برای شاغلان حرفه ای در حوزه مدیریت دانش به منظور ترغیب تسهیم دانش میان کارکنان در مراکز تحقیق و توسعه صنعتی به همراه پیشنهادهایی برای محققان آتی جهت پوشش شکاف های تحقیق حاضر ارائه خواهد شد.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مبادله اجتماعی، عوامل انگیزشی، عوامل سازمانی
 • حمید جمشیدی، رضا تهرانی صفحات 1085-1106
  امروزه اینترنت ابزاری پذیرفته شده و پر کاربرد برای تجارت، تبدیل شده و تغییرات بنیادی در ساختار صنعت و تجارت به ارمغان آورده است؛ در این میان حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که در فضای الکترونیکی فعالیت می کنند، به عنوان یک چالش استراتژیک در زمینه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی در فضای مجازی مطرح است. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت طراحی رابط بر وفاداری مشتریان وب سایت ها از طریق نقش رضایت و اعتماد مشتریان است. جامعه ی آماری این پژوهش مشتریان وب سایت سنتر مارکت، می باشد که از میان آنها نمونه 320 نفری انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS وAMOS انجام شده و روش آماری مورد استفاده در این پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری است. نتایج نشان می دهد که کیفیت سیستم و کیفیت طراحی رابط به طور معناداری بر رضایت و اعتماد مشتریان وب سایت تاثیرگذار است؛ اما کیفیت اطلاعات بر این متغیرها تاثیر گذار نیست.
  کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، کیفیت طراحی رابط، وفاداری، رضایت مشتری، اعتماد
 • آزاده فریدی اقدم، محمود مرادی، بهمن نوروزپور صفحات 1107-1129
  بسیاری از سازمان ها به منظور بهره گیری از منافع سیستم های مدیریت دانش، این سیستم ها را به عنوان یک روش سیستماتیک برای به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت دانش استفاده می نمایند تا قدرت رقابتی و کارایی شان افزایش یابد. به هرحال محدودیت هایی در دستیابی به اهداف این سیستم ها وجود دارد که منجر به عدم استفاده کامل از مزایای بالقوه این سیستم ها می گردد. مقاله حاضر به شناسایی محدودیت های موثر بر ناخشنودی کاربران در خلال یک مطالعه پیمایشی در سازمان های بهره بردار این سیستم می پردازد. این عوامل به سه دسته محدودیت-های کیفیت سیستم، کیفیت دانش و کیفیت خدمات دسته بندی شده و مدل مفهومی تحقیق ارائه می گردد. برای جمع آوری داده های مربوط به مدل ساختاری از پرسشنامه استفاده گردید و سپس جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارWarp PLS استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محدودیت کیفیت دانش به صورت آماری مهم ترین فاکتور موثر بر روی ناخشنودی کاربران می باشد و بعد از آن محدودیت کیفیت خدمات و کیفیت دانش به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: سیستم های مدیریت دانش، محدودیت های کیفیت سیستم، محدودیت های کیفیت دانش، محدودیت های کیفیت خدمات، نارضایتی کاربران(93، 10، 29)
 • رقیه محمدی پیله رود، عصمت مومنی، سیدمهدی طاهری صفحات 1131-1146
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تعیین چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهش را 3316 اصطلاح منتشر شده در اصطلاحنامه اخلاق اسلامی تشکیل می دادند که با یکدیگر رابطه همبسته دارند و روش گردآوری داده ها، روش اسنادی (کتابخانه ای) بود. بر اساس یافته های پژوهش چهریزه «ماهیت و ذات» با 23 چهریزه فرعی و زیرمجموعه، و 78.55 درصد استفاده، بیشترین کاربرد در روابط همبسته اصطلاحنامه اخلاق اسلامی را دارد؛ و چهریزه مکان بدون چهریزه زیرمجموعه و 0.05 درصد استفاده، کمترین کاربرد در روابط همبسته اصطلاحنامه اخلاق اسلامی را دارد. در نتیجه می توان بیان کرد که چهریزه «ماهیت و ذات» بیشترین بسامد، و چهریزه مکان کمترین بسامد را در میان چهریزه های شبکه روابط همبسته میان مفاهیم درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی دارند. در این پژوهش مطابق با نیاز اصطلاحنامه اخلاق اسلامی 6 چهریزه تعریف شد که عبارتند از چهریزه حب و دوستی، چهریزه پایه و اساس/رکن، چهریزه آفت ها و آسیب ها، چهریزه صفات درونی/ احساس، و چهریزه علایم و نشانه ها.
  کلیدواژگان: تعیین چهریزه ها، اصطلاحنامه اخلاق اسلامی، روابط همبسته درون حوزه ای، روابط همبسته برون حوزه ای
 • احسان پرنور، جلال رضایی نور صفحات 1147-1171
  با توجه به حجم عظیم اطلاعات بدون ساختار داخل سازمانها و همچنین در وب، یافتن پاسخی به نیاز دانشی در زمان اندک، دشوار می باشد. به این منظور علاوه بر موتورهای جستجو که در آنها ویژگی های فردی کاربران در نظر گرفته نمی شوند، سیستمهای پیشنهادگر بوجود آمده اند که بر اساس رفتارهای پیشین کاربران سعی در کمک به دسترسی به دانش مورد نیاز آنها دارند. استفاده از این سیستمها در وب سایتها و شبکه های اجتماعی در حال گسترش است. سیستمهای پیشنهادگر خبره نیز با پیشنهاد افراد خبره ی دارای دانش به جای ارائه اطلاعات، این امکان را فراهم کرده اند تا کاربران سئوال های خود را از افراد خبره بپرسند. ارتباط با متخصصان باعث می شود که علاوه بر انتقال مطلب، با انتقال تجارب و دانسته ها، بینش و فهم در مورد موضوع منتقل شود. ما در این مقاله، از رزومه-های اساتید دانشگاه به عنوان پروفایل افراد خبره استفاده کرده و مدل پیشنهادگر خبره ی جدیدی ارائه کرده ایم که پرسش کاربر را دریافت کرده و افراد خبره را در زمینه ی این پرسش پیشنهاد می کند. ما با ترکیب ماتریس همبستگی کلمات، مدل فضای برداری و الگوریتم پیجرنک مدلی ارائه کرده ایم که در مقایسه با روش های مرجع دقت بالاتری در شناخت افراد خبره دارد. این مدل در سیستمهای دانشگاهی، داخل سازمانی و همچنین در محیط وب که متخصصان دارای اطلاعات رزومه باشند کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: سیستم های پیشنهادگر، فروم های آنلاین، خبره یاب، مدل فضای برداری
 • نورمحمد یعقوبی، جواد شکوهی صفحات 1173-1196
  هدف اصلی ما در این پژوهش ارائه سیستمی جامع و راهکاری علمی به منظور سنجش و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی می باشد. در مطالعات موجود، تنها از ابعاد اثربخشی سیستم های اطلاعاتی و نه از عوامل موثر بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی، به منظور ارزیابی این سیستم ها استفاده گردیده است. این مطالعه بدنبال رفع خلا موجود می باشد. پس از مطالعه ادبیات موضوع و دریافت نظرهای 55 نفر از خبرگان سازمان فناوری اطلاعات نزاجا، سنجه های تاثیر گذار بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی در مراکز نظامی استخراج شدند. در پژوهش حاضر داده ها بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به عنوان یک فرایند تصمیم گیری چند شاخصه تحلیل شده اند. در مجموع 39 زیرمعیار در قالب 8 معیار اصلی جهت ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی در مراکز نظامی تعیین شدند. نتایج نشان می دهد که معیارهای عوامل سازمانی و کیفیت اطلاعات به ترتیب رتبه های اول و دوم را در ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی دارند. در پایان از مدل مذکور برای ارزیابی اثربخشی سیستم های اطلاعاتی در 5 مرکز نظامی و رتبه بندی این مراکز استفاده شده است.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعاتی، اثربخشی سیستم های اطلاعاتی، سنجه های ارزیابی، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه
|
 • Dr Saeid Asadi, Fatemeh Moradi Pages 901-922
  This study investigates the relationship between industrial indicators and scientific productivity of Iranian provinces. As an applied research، some scientometrics as well as statistical methods have been utilized. The data were gathered from IRANDOC، SCI and Iranian Annual Fact Book. Descriptive analysis as well as Pierson’s correlation showed that during 2004-2008، Fars، Golestan، Mazandaran، Isfahan and Tehran proved to have more local research indexed in the mentioned databases. Regarding all industrial and mining indicators، Isfahan، Khorasan Razavi، Yazd، Kerman and Tehran provinces stood on top. Small correlation was noticed between the industrial situation of Iranian provinces and their scientific productivity.
  Keywords: Industrial indicators, Geographic distribution, Scientific wealth, Iran, Science production
 • Mahshid Eltemasi Pages 923-937
  Purpose
  Information organization have been a way to facilitate information retrieval. Thus، different knowledge organization systems have been developed over the years. In today''s world information and knowledge based economy are the competitive advantage of organizations، and since that knowledge organization systems are one of the pillars of the economy advantage، so this paper sought to investigate the two knowledge information systems: Dewey decimal system to represent the traditional systems and modern systems of representative Folksonomy، in economy advantage in libraries.
  Methodology
  The study sample of this paper is 4800 thesis of an academic library، and this research method is the comparative method، based on the value of information formula.
  Results
  The results of this study indicate that Folksonomy system is much more economical than Dewey system. This article is an original study has not been published before in any other publication. So Folksonomy is a economical knowledge organization system.
  Keywords: Information economy, knowledge based economy, the value of information, knowledge organization systems
 • Hajar Sotudeh, Zahra Mazarei, M. Mirzabeigi Pages 939-963
  Objective
  the objective of this study was to examine the relationship between scientometrics indicators and bookmarking data in order to determine the applicability of bookmarking data in research evaluation and assessment of scientific impact. This study has conducted in levels of articles and document types in Information & Library Science in 2004 to 2012.
  Methodology
  This study is an applied research in term of objective، and the data gathering scheme is descriptive of correlation type with a citation analysis approach. The purposeful samples of this study are bookmarked articles. The data are gathered using social science citation index (SSCI)، journal citation report (JCR)، and CiteuLike (the scientific social bookmarking site).
  Findings
  The statistical findings of this investigation indicate that there is a meaningful، weak and positive relationship between citation count and bookmark count. These findings also indicate that the research articles، review، and proceedings papers are bookmarked more frequently than other document types. Bookmarked articles compared with those unbookmarked have been shown higher mean citation generally as well as in the levels of document types and publication year.
  Conclusion
  The presence of correlation between citations and bookmarks implies that bookmarks can represent article''s scientific impact. However، according to the weakness of this correlation، replacing these two indicators is not recommended; the bookmarking data can be used as a supplementary metric in research evaluation and assessment of scientific impact. Bookmarked articles in comparison with those unbookmarked have been shown higher mean citation which reflect user''s selectivity in article bookmarking and represent another aspect of altmetrics validity.
  Keywords: Social bookmarking sites, Altmetrics, Research evaluation, CiteuLike
 • Saeideh Ebrahimy, Zeinab Fereshteh Hekmat, Abdolrasoul Jowkar Pages 965-996
  Purpose
  The present study has been done with the goal to assessing the possibility of prediction of information seeking behavior of graduate students based on the dimensions of goal orientations and creativity.
  Method
  Study sample consisted of 221graduate students from Shiraz University (134 girls and87boys) were selected with cluster sampling method. Gathering data tool consists of information seeking behavior questionnaires (Khosrowgerdy، Olumy، Naghshine&Mohseny،1388)، goal orientation questionnaire designed by the researcher، and also multiple choice paper and pencil test (MPPT) questionnaire for measuring creativity ((Abedy،1372) that were completed by students. To determine reliability of measures، Cronbach Alpha Coefficient and to examine validity، factor analysis methods were used. The test results asserted acceptable validity and reliability of instruments. Research data analyzed with Multiple Regressions Test.
  Results
  Results of simultaneous multiple regressions showed that، a) all dimension of goal orientation was positive predictor of relevance judgment dimension of information seeking behavior. b) avoidance goal orientation dimension and elaboration dimension of creativity was positive and fluency dimension of creativity was negative predictor of time as a motivated factor dimension of information seeking behavior. c) learning goal orientation and avoidance goal orientation dimensions was positive predictor of confirm previous knowledge dimension of information seeking behavior. d) learning goal orientation dimension and originality dimension of creativity was positive predictor of creating new ideas dimension of information seeking behavior. e) Trying to search for information dimension of information seeking behavior only through learning goal orientation dimension is predicted as positive and significant.
  Conclusion
  to attention on existence of positive and meaningful relationship between goal orientations، dimensions of creativity with information seeking behavior and possibility of prediction of information seeking behavior of graduate students by aforesaid psychological variants، can explain that success or un success in information seeking behavior of students and access to information and optimum work on researching functions are not only productive of students specially skills but also are impressible of psychological issues like goal orientations and creativity.
  Keywords: information seeking behavior, goal orientations, creativity, graduate students, Shiraz University
 • Dr Afsaneh Hazeri, Dr Mohammad Tavakolizadeh Ravari, Vajihe Ebrahimi Pages 997-1023
  Although a relatively new discipline، Knowledge Management (KM) is an area with a wide range of theoretical concepts and practical implications. The applicability of KM in different environments، and the vast value and benefits of its application، have led to great developments within the discipline over the last few years. The interdisciplinary nature of KM has also provided the opportunity for contributions by people from different disciplines، which in turn has lead to the rapid advancement of KM boundaries. This paper aims to examine the subject structure of the KM discipline through keyword analysis of documents in the Web of Science، using a hierarchical clustering approach and an inclusion index. Within the Web of Science categories، according to the findings، the three categories of «Management»، «Computer Science Information Systems» and «Information Science Library Science» claim the highest number of documents in this area. Of 5570 author keywords،، 96 keywords are identified as «highly used» keywords. Three hierarchical clusters (dendrograms) are formed from co-occurrence analysis of highly used keywords in the three categories. A comparison of these denrograms indicates that six clusters، including a total of 16 keywords، are common in the three categories. Looking at clusters of the three categories revealed that two categories - Management and Information Science Library Science - have 14 common/shared clusters، and therefore the highest degree of similarities. However، the category of Computer Science Information Systems، with 28 unique clusters، differs most markedly from the other two categories. To investigate the rate of common keywords from one category to another، the inclusion index is calculated. Results of this exercise indicate that the category of Information Science Library Science has the highest number of common keywords.
  Keywords: Knowledge management, Clustering, Keywords co, occurrence, Subject overlap, Inclusion index
 • Farnaz Ghiasi, Navid Nezafati, Sajjad Shokohyar Pages 1025-1049
  The objective of this research is marine data users clustering using data mining technique. To achieve this objective، marine organizations will enable to know their data and users requirements. In this research، CRISP-DM standard model was used to implement the data mining technique. The required data was extracted from 500 marine data users profile database of Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Sciences (INIOAS) from 1386 to 1393. The TwoStep algorithm was used for clustering. In this research، patterns was discovered between marine data users such as student، organization and scientist and their data request (Data source، Data type، Data set، Parameter and Geographic area) using clustering for the first time. The most important clusters are: Student with International data source، Chemistry data type، “World Ocean Database” dataset، Persian Gulf geographic area and Organization with Nitrate parameter. Senior managers of the marine organizations will enable to make correct decisions concerning their existing data. They will direct to planning for better data collection in the future. Also data users will guide with respect to their requests. Finally، the valuable suggestions were offered to improve the performance of marine organizations.
  Keywords: CRISP, DM standard, TwoStep algorithm, Clustering, Data mining, Marine data
 • Peyman Akhavan, S. Mahdi Hosseini Sarkhosh Pages 1051-1084
  Knowledge sharing is a fundamental ability in industrial research and development centers through which employees can contribute to knowledge application، innovation، and ultimately the competitive advantage of the organization. Effective knowledge sharing among employees may considerably impact duration، cost and quality of research and development activities in such organizations. Therefore، this paper is aimed at examining the effects of motivational and organizational determinants in forming knowledge-sharing behavior in an industrial research and development center through synthesizing theory of planned behavior and social exchange theory. A descriptive-survey methodology was conducted and a questionnaire developed for data gathering. Partial Least Squares (PLS) method also used to test research hypotheses. Result of analyzing 85 questionnaires indicated that individuals’ attitudes toward knowledge sharing are positively affected by perceived enjoyment in helping others and perceived reputation enhancement، while negatively affected by perceived loss of knowledge power. It is also revealed that attitude toward knowledge sharing and subjective norms significantly determine intention to share knowledge، which then determines knowledge sharing behavior. In addition، research findings supported the positive effects of organizational climate and information and communication facilities as organizational determinants on subjective norms and perceived behavioral control، respectively. At last، based on research findings، some practical implications for knowledge management practitioners to foster knowledge sharing in industrial research and development centers suggested and research opportunities for future researchers to fill this research’s gaps proposed.
  Keywords: Knowledge sharing, Theory of Planned Behavior, Social exchange theory, Motivational determinants, Organizational determinants
 • Hamid Jamshidi, Dr Reza Tehrani Pages 1085-1106
  In the present era، Internet as an accepted and useful tool for commerce، buying and selling has become and Fundamental changes in the structure of industry and commerce has brought; in this among the preservation and strengthening customer loyalty for companies that are operating in Electronics space as a strategic challenge Is discussed In the field of maintain and develop a competitive position in the virtual space. This study sought to evaluate the impact of system quality، information quality and interface design quality on customer loyalty websites through role of the customers’ satisfaction and trust. The Population Statistical of this study is “Center market” website customers that among them 320 samples were selected randomly. Data analysis by using SPSS and AMOS statistical software was done and the statistical methods used in this study، structural equation modeling. The results show that the system quality and interface design quality significantly influences on the satisfaction and trust of web site customers; But does not influence the quality of information on these variables. The study also found that customer trust causing is His satisfaction and both variables the trust and satisfaction are influence on the customer loyalty.
  Keywords: Information quality, system quality, interface design quality, customer loyalty, satisfaction, trust
 • Azadeh Faridi Aghdam, Dr Mahmoud Moradi, Bahman Norouzpour Pages 1107-1129
  In today’s knowledge based economy; knowledge has become the most important competitive advantage of organizations. On the other hand، Information technology improves business values by playing an enabler role in knowledge management infrastructure. Many organizations to take advantage of the benefits of knowledge management systems have introduced، design and use KM systems as a systematic way of applying IT to KM. These systems help organizations to improve competitive power and efficiency in knowledge management. However، there are limitations in reaching these goals leading to failure to make full use of the potential benefits of these systems. Thus، this article studies limitations in these systems through an empirical survey. By reviewing literature، limitation factors divided into three categories: system quality limitations، knowledge quality limitations and service quality limitations. System quality limitations refer to the information processing system criteria. A questionnaire was developed and distributed among the users in several companies that implemented this system. Data were collected and analyzed based on 176 questionnaires related to structural modeling. Then in order to analyze the data، Warp PLS has been employed. The results show that knowledge Quality were statistically and service quality and system quality respectively the most significant factors that affects user dissatisfaction and there is a positive relationship between three limitations redounded to user dissatisfaction of the knowledge management systems.
  Keywords: Knowledge Management Systems, System Quality Limitations, Knowledge Quality Limitations, Service Quality Limitations, User Dissatisfaction
 • Roghayeh Mohammadi Pilehruod, Dr Esmat Momeni, Dr Seyyed Mahdi Taheri Pages 1131-1146
  This research was done with the aim of identifying and determining facets in network of correlated relationships of inside and outside field of Islamic Ethic Thesaurus using content analysis method. The research society consisted of 3316 published terms in Islamic Ethic Thesaurus which have correlated relationship together. The method of data collecting was documentary (Library). According to the findings Personality Facet، with 23 lateral and subset facets and 78. 55 percent usage، has the most usage in correlated relationships of Islamic Ethic Thesaurus. The Space Facet without subset facet and 0. 05 percent usage، has the minimum usage in correlated relationships of Islamic Ethic Thesaurus. Thus، it can be said that ‘Personality’ Facet has the most frequency، and ‘Space’ Facet has the minimum frequency between facets of network of correlated relationships in concepts of inside and outside field of Islamic Ethic Thesaurus. In this study according to the requirements of Islamic Ethic Thesaurus 6 facets were described which include facets of love and friendship، facets of foundation/basis، facets of pests and damages، facets of internal characteristics/sense، facets of signs and symptoms، and facets of ranks and grade.
  Keywords: Facet Determining, Islamic Ethic Thesaurus, Inside Field Correlated Relationship, Outside Field Correlated Relationship
 • Ehsan Pornour, Jalal Rezaenoor Pages 1147-1171
  Due to the enormous volume of unstructured information available on the Web and inside organization، finding an answer to the knowledge need in a short time is difficult. For this reason، beside Search Engines which don’t consider users individual characteristics، Recommender systems were created which use user’s previous activities and other individual characteristics to help users find needed knowledge. Recommender systems usage is increasing every day. Expert finder systems also by introducing expert people instead of recommending information to users have provided this facility for users to ask their questions form experts. Having relation with experts not only causes information transition، but also with transferring experiences and inception causes knowledge transition. In this paper we used university professors academic resume as expert people profile and then proposed a new expert finding model that recommends experts to users query. We used Term Correlation Matrix، Vector Space Model and PageRank algorithm and proposed a new hybrid model which outperforms conventional methods. This model can be used in internet environment، organizations and universities that experts have resume dataset.
  Keywords: Recommender Systems, Online Forums, Expert Finding, Vector Space Model
 • Noor Mohammad Yaghoubi, Javad Shukuhy Pages 1173-1196
  In this study، we sought to provide a comprehensive and scientific approach to assess the continuing effectiveness of information systems. In the present studies، only the dimensions of effectiveness of information systems have been used to assess these systems. This study is seeking to eliminate the gap. After reviewing the literature and receive comments of 55 experts of NZAJA IT، the indicators that affecting the effectiveness of information systems in military centers were extracted. In this study، data based on fuzzy analytic hierarchy process as a process of multi-criteria decision were analysis. A total of 39 Criteria and 8 sub-criteria to assess the effectiveness of information systems in military centers were set. The results show that organizational factors and data quality have rank first and second in evaluating the effectiveness of information systems in military organizations. At the end of the model for evaluating the effectiveness of information systems in five military base is used.
  Keywords: Information systems, Information systems effectiveness, Evaluation measures, Multiple attribute decision making