فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد پوراحمد*، ایوب معروفی، عبدالله شیخی، رزگار حمزه پور صفحات 1-26
  در طول تاریخ شهرها مکانی برای تامین امنیت انسان در برابر طبیعت وحشی و مخاطرات طبیعی و انسانی بوده اند. اما تغییرات گسترده شهرها در چند قرن اخیر و تمرکز سرسام آور جمعیت در مراکز شهری، شهر را به محیطی مخاطره آمیز تبدیل کرده است. تامین امنیت شهروندان و دفاع از همه امکانات و تسهیلات شهری به شیوه هوشمند و برنامه ریزی شده، راه را برای مفهوم پدافند غیرعامل شهری باز کرده است. برنامه ریزی کاربری اراضی به عنوان مهمترین وسیله برای تامین امنیت و دفاع غیر عامل شهری شناخته شده است. پژوهش حاضر به ارزیابی کمی و کیفی نقش کاربری مذهبی(مسجد) در تامین امنیت شهروندان شهر بوکان در مواقع خطر می پردازد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و داده های موجود به وسیله نرم افزار ArcGis و ابزارهای Spatial Analysis و Spatial Statistics مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج نشان میدهد که از نظر «راکندگی»، مساجد به شیوهای «مناسب» در سطح شهر بوکان مکانیابی شده اند اما از نظر «سرانه» موجود برای مواقع خطر در حد «بسیار پایینی» قرار دارند که سرانه هر نفر برای مسجد در شهر بوکان کمتر از 30 سانتیمتر است. در نهایت، شهر بوکان از نظر نقش کاربری مسجد در پنج سطح بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب پهنه بندی شد که نتایج نشانگر آنست بیش از «70 درصد»سطح شهر در سطح «نامناسب» قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مسجد، امنیت، پدافند غیرعامل شهری، شهر بوکان
 • علی حنفی*، جواد خوشحال دستجردی، بهلول علیجانی، سیروس فخری صفحات 27-56
  آب وهوا یکی از مهم ترین عوامل جغرافیایی تاثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است که همواره باید توسط طراحان حوزه دفاعی و نظامی در انتخاب دکترین ها، تاکتیک ها و حتی در انتخاب نوع نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت تاسیسات مدنظر قرار گیرد. یکی از دغدغه های فرماندهان راهبردی برای برنامه ریزی دراز مدت، آگاهی و شناخت از ویژگی های اقلیمی مناطق مختلف می باشد. برای ارزیابی و پهنه بندی شرایط اقلیم دفاعی در نیمه غربی کشور، 45 ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه که دارای دوره آماری بالای 20 سال بودند، انتخاب شده و داده های اقلیمی مربوط به پارامترهای دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف در دوره روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. سپس آستانه های عناصر اقلیمی تاثیرگذار در عملیات نظامی تعیین و احتمالات وقوع پارامترهای تاثیرگذار بر عملیات نظامی محاسبه شد و در نهایت با استفاده از روشAHP وزن دهی و رتبه بندی پارامترها صورت گرفته و شاخص اقلیم دفاعی به دست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نیمه غربی کشور از بعد اقلیم دفاعی به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می گردد. بخش شمالی شامل منطقه آذربایجان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل)، کردستان و همدان، بخش میانی شامل لرستان، کرمانشاه و شمال ایلام و بخش جنوبی شامل خوزستان و جنوب ایلام می باشد. در مناطق مرتفع و نسبتا مرتفع بخش های شمالی و میانی در بین ماه های اردیبهشت تا آبان شرایط مناسب اقلیم دفاعی(خوب تا عالی) و در بین ماه های آذر تا فروردین شرایط نامناسب اقلیم دفاعی حاکم است. در مناطق کم ارتفاع بخش های میانی و شمالی در ماه های تیر، مرداد، دی و بهمن شرایط نامناسب و در بقیه ماه های سال شرایط مناسب اقلیم دفاعی وجود دارد. در بخش های جنوبی منطقه (خوزستان و جنوب ایلام) در بین ماه های اردیبهشت تا مهر شرایط نامناسب، در ماه های آذر، دی و بهمن شرایط قابل قبول و در ماه های آبان، اسفند و فروردین شرایط مناسب از بعد اقلیم دفاعی حاکم است.
  کلیدواژگان: اقلیم شناسی نظامی، عملیات های نظامی، شاخص اقلیم دفاعی، نیمه غربی کشور
 • میرنجف موسوی*، رحیم سرور، افشار کبیری، خالد اسماعیل زاده صفحات 57-90
  هدف این مقاله، بررسی اثر ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان است. سوال اساسی پژوهش این است که آیا ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان موثر هستند؟ برای تبیین نظری مساله از رهیافت های عمده حوزه آسیب شناختی اجتماعی از جمله پیوند اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی برای این مسئله استفاده شده است. روش بررسی در این مطالعه، علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با گروه های هدف، پیمایش است. جامعه آماری این بررسی شامل تمامی زندانیانی بود که از خدمات و تسهیلات مرکز مراقبت بعد از خروج بهره مند شده بودند. مجموع این افراد به تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از مفید بودن وام در تغییر درآمد خانوار است. از بین فرضیه های مورد بررسی، بین هیچ یک از متغیرهای جنسیت، سابقه حبس، تعداد افراد تحت تکفل، مدت زمان انتظار تا دریافت وام، قومیت، تاهل زندانیان، محل سکونت (شهری- روستایی) و مهاجرت زندانیان آزاد شده رابطه معناداری با میزان اثربخشی وام های خود اشتغالی مشاهده نشد، درحالی که با متغیرهای کاهش جرایم بعد از آزادی از زندان، نوع مصرف وام ارائه شده، میزان مبالغ اعطایی، سن زندانیان آزاد شده، تحصیلات زندانیان، شغل زندانیان آزاد شده، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و گذراندن دوره های آموزشی در دوران حبس رابطه معناداری داشته است. براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، نوع خدمات دهی موثر به آنها، حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، عرضه خدمات موثر و کنترل از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، به پذیرش زندانیان آزاد شده در میان خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان و در نهایت حفظ پیوند آنها با جامعه، ارائه وام های خوداشتغالی به زندانیان اقدام موثری می باشد.
  کلیدواژگان: پیوند اجتماعی، وام های خود اشتغالی، زندانیان، جرم، آذربایجان غربی
 • سیدخلیل سیدعلی پور*، ابراهیم رستم گورانی، سیدمهدی حسینی صفحات 91-124
  اهمیت صنعت گردشگری به اندازه ای است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نظیر؛ آلمان، فرانسه، سوئیس در رقابتی تنگاتنگ و در پی بهره گیری هرچه بیشتر از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی این حوزه، توجه و تمرکز خود را بر توسعه روز افزون این صنعت معطوف نموده اند. جزیره پهناور قشم از جمله مکان هایی است که از قابلیت های گردشگری بالایی برخوردار است که با داشتن چشم اندازهای مختلف طبیعی و انسانی گام اول در راستای شناخت طبیعت ایران و تلاش در ثبت این آثار در سازمان های جهانی برداشته شده است. تاسیس و ثبت اولین پارک طبیعت ایران و خاورمیانه در همین راستا بوده است. منطقه آزاد از زمان تاسیس در قشم فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است. اما تحولاتی که در زمینه گردشگری در این منطقه رخ داده، نشان دهنده فعالیت روزافزون منطقه آزاد بوده است. آگاهی از کمبودها و تنگناهای بخش گردشگری می تواند زمینه شکوفایی و توسعه پایدار را فراهم کند. هدف از این پژوهش؛ بررسی سیاست ها و راهبردهای توسعه گردشگری در قشم است. برنامه ریزی در این زمینه و استفاده از فرصت ها و نقاط قوت در قشم می تواند در آینده ای نزدیک این منطقه را از نظر جذب گردشگر در رتبه بالایی قرار دهد. از طرفی توجه به نظم و امنیت اجتماعی در قشم با توجه به رشد جمعیتی این منطقه در سال های اخیر یکی از ضرورت های توسعه گردشگری است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل SWOT انجام شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که تدوین طرح جامع گردشگری و راهبردها و سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می تواند با شناسایی نقاط قوت و فرصت ها، زمینه شکوفایی گردشگری را فراهم نماید و از طرفی تهدیدات و نقاط ضعف را به حداقل برساند. کمبود امکانات و خدمات در سایت های پارک طبیعت، عدم تبلیغات در رسانه های داخلی و خارجی، نبود نیروی انسانی متخصص در زمینه گردشگری در بدنه منطقه آزاد قشم و عدم جذب سرمایه گذار خارجی از مهمترین مشکلات بخش گردشگری در منطقه آزاد قشم است. همچنین در زمینه امنیت اجتماعی در آینده منطقه آزاد با مشکلاتی مواجه خواهد بود و در صورت فقدان اقدامات اصولی، ناامنی در مناطق گردشگری افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: راهبردها و سیاست ها، گردشگری، مناطق آزاد تجاری، امنیت اجتماعی، منطقه آزاد قشم
 • کوروش احمد یوسفی، ابوذر پایدار کلسنگ*، جلال میرزایی صفحات 125-148
  یکی از چالش های امنیتی کشور ایران؛ وقوع درگیری جمعی در مناطقی است که به لحاظ اجتماعی؛ ساختار طایفهای دارند. نظام معتمدی که تا دهه 1340 نقش زیادی در تامین امنیت چنین فضاهای جغرافیایی داشت اخیرا در معرض تحولاتی قرار گرفته است. چنین تحولاتی؛ تاثیراتی مستقیم بر وضعیت امنیتی مناطق مذکور دارد. هدف تحقیق حاضر؛ بررسی ساختار طایفه ای- فامیلی و نقش نظام معتمدی در تامین امنیت پایدار منطقه جنوب کرمان میباشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نظام طایفه ای- معتمدی چه نقشی می تواند در تامین امنیت پایدار منطقه جنوب کرمان ایفا کند؟ تحقیق به لحاظ ماهیت؛ کاربردی و به لحاظ روش؛ تلفیقی از روش کیفی و پیمایش میباشد. روش گردآوری داده ها؛ مصاحبه و پرسشنامه بوده، و از آزمون های آماری T، و همبستگی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه نمونه شامل 10 نفر از سران طوایف، 10 نفر از کارکنان کلانتری ها و قضات منطقه، و 386 نفر از مردم محلی میباشد. نتایج نشان داد ساختار طوایف در حال بازتولید میباشد بگونه ای که در بخش زیادی از منطقه ساختار طایفه ای کمرنگ شده و در بخشی دیگر همواره پررنگ است. همچنین کیفیت عملکرد نیروی انتظامی و قضایی، و نیز ضعف ارزشهای اجتماعی در بین مردم مهمترین عوامل موثر بر وقوع درگیری های جمعی در منطقه هستند. احیای نقش معتمدین در قالب نهادسازی جدید، به عنوان موثرترین روش کنترل درگیری های جمعی در منطقه پیشنهاد میگردد.
  کلیدواژگان: ساختار طایفه ای، فامیلی، معتمدین، میانجی گری، امنیت پایدار، جنوب کرمان
 • محمدرضا درودی، الناز قاسمی صفحات 149-178
  در دوران معاصر با رشد جمعیت شهرنشین و پیچیده تر شدن ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهر، افزایش تضادها و نابرابری های اجتماعی از یکسو و انحرافات و کج روی های اجتماعی از سویی دیگر سبب نزول امنیت در محیط های شهری شده است. بطوری که امروزه ناامنی در محلات مسکونی به عنوان یکی از دغدغه های مدیریت شهری شناخته می شود. امنیت به عنوان یکی از شاخص های دستیابی به کیفیت زندگی، مفهومی است که تاثیر فراوانی بر سطح رضایت مندی مسکونی خانوار و جابجایی ساکنان از محله های مسکونی شان دارد. بدین منظور هدف از نگارش این پژوهش، اولویت بندی سیاست های موثر بر افزایش امنیت شهری در منطقه 20 شهرداری تهران است. محدوده مورد مطالعه به دلیل وجود برخی از مشکلات مانند تراکم بالای جمعیتی، وجود بافت های مساله دار مانند بافت های فرسوده و اسکان های غیر رسمی و غیره دارای مشکلاتی زیادی در زمینه امنیت شهری می باشد که به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می گیرد. نوع پژوهش بر اساس ماهیت از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که در تبیین ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه مدل از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده است. همچنین به منظور ارزیابی و رتبه بندی مولفه ها از تکنیک SWOT-FANP که در واقع تلفیقی از جدول سوات به همراه روش فرایند تحلیل شبکه ای و نظریه فازی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نیز به کارگیری نورپردازی مناسب، ایجاد مراکز جمعی، افزایش حس تعلق و هویت از طریق بالابردن کیفیت فضاها و ساماندهی فضاهای غیر قابل دفاع به عنوان اولویت های اول تا چهارم در ارتقای امنیت در محدوده مورد مطالعه شناخته شده است.
  کلیدواژگان: امنیت شهری، تکنیک SWOT، FANP، رضایتمندی سکونتی، منطقه 20 شهرداری تهران
|
 • Ahmad Pourahmad*, Aiub Maroufi, Abdollah Sheikhi, Rezgar Hamzepour Pages 1-26
  Historically, cities were safe place against wild and natural hazards for humanity. But changes have occurred in recent centuries and focus cities staggering population in urban centers, the city has become a risky environment. Security of citizens and protection of all city facilities and intelligent, planned way, the city has opened the way for the concept of passive defense. Land use planning is known as a means to ensure the security and defense of the city. This research assesses the role of religious land use (mosque) to making security for citizens in emergency and risk times. Applied method in the study is Descriptive – Analytical and existing data have analysis by ArcGIS software and Spatial Analysis and Spatial Statistics tools. Results showed that mosques have distributed in proper way in boukan city, But for the “capitation " in emergency time is "very low ", where per capita per person is less than 33 cm above the mosque in the city. Finally, the City of above five levels of user roles mosque in very good, good, fair, poor and very poor zoning, the results indicate that more than “73 percent” of the city is located in the “bad zone”.
  Keywords: Mosque, Safety, Urban Passive Defense, Bokan city
 • Ali. Hanafi, Javad. Khoshhal, Bohlul. Alijani, Sirous Fakhri Pages 27-56
  Climate is one of the most important factors that influence the geographical and military defense, which must be considered by the designers in the field of defense and military doctrine, tactics, and even the type of troops, military equipment, clothing, logistics and maintenance. One of the chief concerns of long-term strategic planning is knowledge of the military climatic calendar in the different parts of the country. To evaluate and Zoning the defense climate conditions in the western half of the country, 45synoptic station in the period of over 23years were selected and climatic data Include temperature, relative humidity, speed and direction of wind, cloud, visibility, rain and snow were received from the meteorological organization. Then, the thresholds of climatic elements in the military operation were determined and the probability of the parameters that influence the operation was calculated. Finally to obtain a defensive climate index, using AHP model for weighting and ranking parameters. The results of this study showed that the Western half of the countries is divided into three sections include North, Middle and South. The northern part of the region, including Azerbaijan(East Azerbaijan, West Azerbaijan, Zanjan and, Ardabil), Kurdistan and Hamadan, the middle section contains Lorestan, Kermanshah and north of Ilam and south, including Khuzestan and southern parts of Ilam. In the northern and central parts of the region (in Highlands and relatively Highlands)in the months of May to October suitable(good to excellent) climate conditions and in the months of December to April unsuitable climate conditions are dominant. In low height areas of central and northern parts of the region there are unsuitable climate conditions in the months of July, August, January and February and suitable climate conditions in the other months of year. In the southern parts of the region (Khuzestan and Ilam south) between the months of May to October unsuitable conditions, in the months of December, January and February, acceptable conditions and in November, March and April, suitable conditions are dominant.
  Keywords: Military Climatology, Military operation, Military Climate Index, the western half of the
 • Mir Najaf Mousavi*, Rahim Sarvar, Afshar Kabiri, Khalid Esmaeilzadeh Pages 57-90
  The purpose of this article understand loans for self-employment as a strategy to reduce repeat offenses for inmates and released inmates return to prison. The main issue of this research is whether expressed loans for self employment for prisoners returning to prison for repeat offenses and effective? To illustrate the main theoretical approaches to the problem of pathological social spheres, including social bonding and social control theory has been applied to this problem. Methods in this study, in addition to using available documents and interviews with target groups, the method are used. The study population consisted of all inmates who leave the care of the services and facilities of interest were care. All these population, 243 cases were analyzed statistically. The results indicate the usefulness of the modified loan income, changes in patient's quality of life issues and changes that would improve the living conditions of those things appears loans to be helpful. As the hypotheses examined, between any of the variables of gender, history of incarceration, number of dependents, waiting time to receive the loan, ethnicity, marital status, prisoners, residence (urban - rural) and migration of the released prisoners meaningful relationship with the loan effectiveness were observed for self employment, while reducing crime after release from prison with the variables, type of credit provided, the amount of funds granted, the released prisoners age, education, prisoners, released prisoners job, economic base - social spending have significant training in custody. The results of this study can be said to prevent and reduce repeat to crime and return to prison a free people, the kind of service they remove the label formal release of the prisoners, effective service delivery and control over care. This kind of action is not only the financial capital provided to them, but also as a form of social capital is seen as.
  Keywords: social bond, self, employed loans, prisoners, crime, western Azerbaijan
 • Seyyed Khalil Seyyed Alipour*, Ebrahim Rostam Gorani, Seyyed Mehdi Hoseini Pages 91-124
  Tourism is important to the extent that many developed countries of the world such as Germany, France, Switzerland and other countries in the competition, followed by further exploiting the advantages of both economic and social – cultural, They focus oriented attention on the development of this industry has been growing. Qeshm island including places of great tourist potential with a variety of natural and human landscapes first step towards understanding the nature of the attempt to capture the effects of global organizations has taken. Founded and registered in this regard is the first geo- park in Iran and the Middle East. Qeshm Island Since its founding has gone a lot of ups and downs. But the changes that have occurred in the field of tourism in this area represents a zone of activity was increasing. Aware of the shortcomings and bottlenecks can be providing prosperity and sustainable development of the tourism sector.The purpose of this study is evaluated policies and strategies for the development of tourism in the island. Planning in this area can be its upper ranks Island in the near future strengths in the area of tourist attraction in. However, according to the order and safety of the island due to population growth in recent years tourism development is a necessity. This research is done with descriptive study - an analysis using the SWOT model. The results of this study indicate that the tourism master plan and develop strategies and policies for the short, medium and long term Can identify strengths and opportunities provide flourishing tourism sector and also to minimize the threats and weaknesses. Lack of facilities and services in the geopark sites, lack of publicity in local and foreign media, lack of skilled manpower in the field of tourism the body of Qeshm and attract foreign investment in the tourism sector Qeshm is the biggest problem. The future of social security in the region will be free of problems. And the lack of proper security measures in the areas of tourism will increase.
  Keywords: Strategy, Policy, Tourism, Free Trade Zones, Social Security, Qeshm
 • Koroosh Ahmadyosefi, Jalal Mirzaei*, Aboozar Paidargoolsefidi Pages 125-148
  One of the security challenges of Iran is collective contacts, in regions that have a tribal structure socially, and insecurity is very much it this places, for example is collective struggles and tribal contacts. Trustworthy system -that had a great role in context of security in these geographical spaces- changed in recent years so this changes have straight effects on the security status in this regions. Question of this research is what are the characteristics of tribal and trustworthy structure in south Kerman, and what are these changes? Aim of this research is assessment of tribal system and role of trustworthy system of security in south Kerman. Method of data collection is questionnaire, and used from quality and quantity methods for the analyze data. Correlation and on sample t-test used for the analyze data in this research. Sample consists of 33 individual of local people, 13 individual of Confidantes and 386individual of other people. Results showed structural of tribal is regenerating so it destructed in some of tribes, and it continues in some of tribes from the other hand. Results of Quantity analysis showed the most important reasons of struggle and insecurity are quality of actions of juridical and security powers and weak social values.
  Keywords: The Family, Clan structure, Confidantes, Mediation, Sustainable Security, South Kerman
 • Mohammadreza Doroudi, Elnaz Ghasemi Pages 149-178
  In modern Contemporary with the growth of urban population and more complex aspects of economic, social, cultural city, increasing conflicts and social inequalities on the one hand and social procedural deviations and tilted the other hand, due to the decline of security in urban environments. Nowadays insecurity in urban residential neighborhoods is recognized as an urban management concern. Security considered as an indicator of access to quality of life, a concept that many effects on residential satisfaction level of the household and the relocation of residents from their residential neighborhood. In order purpose of this research is prioritize policies affecting the increase in security is urban the region 23 of Tehran. Study area due to some problems such as High population density, Deteriorated areas and informal settlements and so many problems in the field of urban security, as samples are examined. This study is based on the nature of the cross - sectional, which is expressed in the literature library and Internet research and modeling studies have been used. As well as to evaluate and ranking the components from SWOT-FANP technique is actually a compilation of the table with SWOT analysis of the network and fuzzy theory is used. The results also appropriate use of lighting, community centers, increased sense of belonging and identity by raising the quality of spaces and organizing spaces indefensible as the first and fourth priority on improving safety in the study area is known.
  Keywords: Urban Security, Technical SWOT, FANP, Residential Satisfaction, 23th Region of Tehran