فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 19 (تابستان 1394)
 • پیاپی 19 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/09
 • تعداد عناوین: 14
|
 • آزاده علایی، جواد حامدی، فاطمه محمدی پناه، سعید محمدی معتمد، سید مهدی رضایت صفحات 9-18
  سابقه و هدف
  از بین بیش از 23000 متابولیت ثانویه میکربی شناخته شده، 42% آنها از اکتینوباکترها جدا شده است. این متابولیت های ثانویه فعالیت زیستی وسیعی نظیر فعالیت های ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد انگلی، ضد ویروسی، ضد تومور، سرکوب کننده ایمنی، حشره کش، ضد التهاب، آنتی اکسیدان و دیگر فعالیت ها را دارند. در سال های گذشته پژوهش های متعددی در مورد این فعالیت های زیستی در کشور انجام شده است، با این وجود گزارشی در مورد فعالیت آنتی اکسیدانی اکتینومایست های کشور منتشر نشده است. هدف این پژوهش بررسی توان تولید آنتی اکسیدان های طبیعی از منابع میکروبی با منشاء بومی است.
  مواد و
  روش
  50 سویه اکتینومایست بومی ایران، ذخیره شده در مرکز کلکسیون میکروارگانیسم های دانشگاه تهران انتخاب شدند و پس از انجام مراحل اسپورزایی، پیش تخمیر و تخمیر، عصاره مایع تخمیر با اتیل استات استخراج شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مایع تخمیر بدون حلال، به روش DPPH با استفاده از مقایسه آنتی اکسیدان های اسیدآسکوربیک و BHA مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سمیت عصاره ها با استفاده از تست آرتمیا مورد بررسی قرار گرفت. سویه های منتخب دارای فعالیت به روش مولکولی شناسایی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در میان 50 عصاره اکتینومایست، 10% عصاره ها فاقد فعالیت آنتی اکسیدانی، 20% دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بالا (200IC50<)، 32% دارای فعالیت آنتی اکسیدانی متوسط (400
  کلیدواژگان: اکتینومایست، آنتی اکسیدان، DPPH، تست آرتمیا
 • سید حمیدرضا خاتمی، رامین فلاح زاده، جلیل فلاح مهرآبادی، محمد داود غفاری صفحات 19-23
  سابقه و هدف
  فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت (G-CSF) به عنوان فاکتور رشد هماتوپوئیتیک می تواند سلول های بالغ خونی را تحریک نمایند و امروزه نوع نوترکیب آن در درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی سرطان های سرکوبگر میلوئید، پیوند مغز استخوان، شیمی درمانی در لوسمی میلوئید حاد و نوتروپنی مزمن و شدید به کار می رود. هدف از این مطالعه، مقایسه بیان G-CSF نوترکیب انسانی در دو سویه از اشریشیاکلی بوده است.
  مواد و روش ها
  ژن G-CSFانسانی با تغییر کدون های آن به صورت بهینه شده برای بیان در سیستم پروکاریوتی، در وکتور pGEM سنتز شده و در وکتور بیانی pET23a همسانه سازی شد. سپس وکتور pET/G-CSF در دو سویه بیانی از اشریشیاکلی به نام Origami و BL21، ترانسفرم شد و بیان آن در این دو میزبان مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج هضم آنزیمی، صحت مراحل کلونینگ را در وکتور pET23a نشان داد. همچنین تحت شرایط یکسان و بعد از القای میزبان ها با IPTG، بیشترین بیان پروتئین rhG-CSF در سویه Origami E. coli مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سویه E. coli Origami سویه مناسبی جهت بیان G-CSF انسانی می باشد و این سویه می تواند به عنوان یک میزبان مناسب جهت بیان این پروتئین در مقیاس بالاتر پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت انسانی، پروتئین نوترکیب، بهینه سازی کدون، سویه های بیانی اشریشیا کلی
 • هدی خصالی اقطاعی، سمانه ستاری، فرزانه وها بزاده صفحات 24-31
  سابقه و اهداف
  آنزیم لیپاز (EC.3.1.1.3) به عنوان عضوی از گروه کربوکسیلیک استر هیدرولازها، کاتالیز آبکافتی تری آسیل گلیسرول را جهت آزاد سازی اسیدهای چرب، گلیسریدها و گلیسرول به عهده دارد. با شناخت توانایی لیپاز جهت کاتالیز واکنش استریفیکاسیون، فصل گسترده ای در زمینه کارایی های این آنزیم آغاز شده است. قارچ رایزوپوس اوریزا، از جمله منابع میکروبی شناخته شده در تولید آنزیم لیپاز است. تمرکز مطالعه حاضر بر روی تعیین زمان بهینه رشد قارچ جهت تولید و نگه داشت آنزیم لیپاز درون -سلولی است و همچنین فعالیت استریفیکاسیون سلول های کشت یافته به فرم آزاد و تثبیت یافته مقایسه شد. بیوکاتالیست سلولی تولیدی جهت کاتالیز واکنش سنتز استر نرمال-بوتانول و اولئیک اسید تنظیم شد و پیشرفت واکنش مذکور در حضور و عدم حضور غربال های مولکولی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  سلول های رایزوپوس اوریزا تثبیت یافته بر پایه لوفای اسفنجی جهت مقایسه با فرم کشت آزاد سلول تهیه شد. سنجش فعالیت استریفیکاسیون از روش کدورت سنجی و با تعیین میزان اسید چرب با قی مانده در محلول واکنش انجام شد.
  یافته ها
  بر طبق سنجش های انجام شده بیوکاتالیست سلولی به هر دو فرم تثبیت یافته و آزاد در زمان کشت 48 ساعت حداکثر فعالیت استریفیکاسیون دارند. همچنین تثبیت سلولی سبب افزایش فعالیت استریفیماسیون سلولی می شود (4 برابر). ماکزیمم بازده تولید استر پس از برقراری تعادل در 9 ساعت %86 گزارش شده است که در حضور غربال های مولکولی این بازده تا %96 بهبود می یابد.
  نتیجه گیری
  تثبیت سلولی اثر به سزایی در بهبود فعالیت سنتزی آنزیم لیپاز درون سلولی دارد. هم چنین زمان کشت سلول از اهمیت ویژهای در تعیین میزان ترشح آنزیم لیپاز به خارج از سلول برخوردار است. حذف آب توسط غربال های مولکولی یک روش مناسب جهت افزایش بازده فرایندهای استریفیکاسیون است.
  کلیدواژگان: رایزوپوس اوریزا، لوفا اسفنجی، لیپاز درون سلولی - غربال های مولکولی آب- بوتیل اولئات
 • حسن ابراهیمی شاهم آبادی، رحیمه رسولی، سید ابراهیم علوی، مائده کوهی مفتخری اصفهانی، عظیم اکبرزاده صفحات 32-38
  سابقه و هدف
  در دهه های اخیر به حامل های دارورسانی در مقیاس نانو بسیار توجه شده است. در طول دو دهه گذشته، نانوذرات سیانوآکریلات به میزان گسترده ای به عنوان حامل های دارورسان مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این مطالعه تولید نانوذرات پلی بوتیل سیانوآکریلات (PBCA) به روش پلیمریزاسیون امولسیونی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  از روش پلیمریزاسیون امولسیونی و با استفاده از دکستران 70 کیلودالتون به عنوان پایدارکننده، نانوذرات پلی بوتیل سیانوآکریلات ساخته شد. نانوذرات تولیدشده با استفاده از دستگاه های زتاسایزر، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری توصیف شدند. اثر عوامل پلیمریزاسیون بر روی اندازه و توزیع اندازه، بررسی گردید. این عوامل شامل دکستران 70 کیلودالتون، پلی سوربات-80، غلظت یونH+، زمان پلیمریزاسیون، درجه حرارت و سونیکاسیون بودند.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد که غلظت معینی از پایدارکننده برای تولید بهینه نانوذرات، مورد نیاز است. این غلظت در این مطالعه 2 درصد تشخیص داده شد. اثر یون H+ تعیین کننده بود. بطوریکه در 4pH کاهش شدید بازده تولید اتفاق افتاد. همچنین اندازه و توزیع اندازه بالاتر نانوذرات، در دمای oC 50 نسبت به دمای اتاق به دست آمد. نقش سورفاکتانت پلی سوربات-80 در غلظت 001/0 درصد بر روی خواص نانوذرات مثبت ارزیابی شد. علاوه بر این، با افزایش زمان پلیمریزاسیون از 5/5 ساعت به 18 ساعت، نانوذرات شکیل تر به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند که خواص نانوذرات تحت تاثیر عوامل مختلف است که با دستکاری این عوامل می توان نانوذرات با خواص مطلوب به دست آورد. نانوذرات PBCA تحت تاثیر عوامل مختلف است و با دستکاری صحیح آنها می توان نانوذراتی قابل قبول و مطلوب تهیه کرد.
  کلیدواژگان: نانو، پلی بوتیل سیانوآکریلات، دکستران، پلیمریزاسیون امولسیونی
 • سپیده روح الامین، بهمن زاهدی، علی ساعی، فرهاد نظریان فیروز آبادی صفحات 39-46
  سابقه و هدف
  استخراج RNA ی با کمیت و کیفیت مطلوب از نیاز های بنیادی زیست شناسی مولکولی است. جداسازی RNA از بافت های گیاهان چوبی به علت حضور مقادیر زیادی از کربوهیدارات ها، تانن ها و ترکیبات پلی فنولی با مشکلاتی روبروست. بنابراین دستیابی به یک روش استخراج مناسب که بتواند RNA ی کیفی مطلوبی را تولید کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق سه روش استخراج RNA شامل: 1- زارعی و همکاران، 2-IHBT و 3- روش تغییر یافته CTAB-LiCl مورد بررسی و از پوست میوه های رسیده به عنوان مواد گیاهی برای استخراج RNA استفاده گردید.
  یافته ها
  در نهایت با توجه به کمیت و کیفیت RNA استخراجی و نتایج حاصل، روش زارعی و همکاران به منظور استخراج RNA با خلوص بالا از پوست انار انتخاب شد. بیشترین مقدار RNAبا کیفیت مطلوب از 100 میلی گرم بافت پوست میوه به مقدار 642 نانوگرم با روش زارعی و همکاران بدست آمد.
  نتیجه گیری
  از میان روش های مورد آزمایش، روش زارعی و همکاران مناسب ترین روش برای گیاهان با ترکیبات فنولی بالا به ویژه انار می باشد. از این رو نیازی به استفاده از کیت های استخراج و مواد شیمیایی خطرناک احساس نمی شود.
  کلیدواژگان: اسپکتروفتومتری، استخراج RNA، الکتروفورز ژل آگارز، انار، مواد پلی فنولی
 • لیلی احمدی، عظیم اکبرزاده، محسن چیانی، جعفر مسعود سینکی صفحات 47-52
  سابقه و هدف
  از فناوری نانو در طراحی فرمولاسیون جدید داروها استفاده می گردد. نانوحامل ها برای داروها یا مواد فعال بیولوژیک به منظور بهبود شاخص درمانی استفاده می شوند.کارایی شیمی درمانی با افزایش زمان در معرض دارو قرار گرفتن سلول ها نسبت مستقیم دارد لذا نانو حامل ها به دلیل اندازه کوچکشان به بافت مورد نظر نفوذ کرده و در نتیجه باعث تجمع کارآمد دارو در جایگاه هدف می گردند. 6-جینجرول که اثر مهارکنندگی بررشد سلول های سرطان دارد دراین تحقیق به صورت فرمولاسیون نانو آرکئوزوم پگیله 6-جینجرول تهیه وتاثیر آن بر روی سلولهای سرطانی رده سلولی M CF-7 بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  درابتدا لیپیدهای هالوباکتر سالیناروم استخراج و 6-جینجرول محلول در اتانول،پلی اتیلن گلیکول2000 و توئین80 به آن افزوده وبه کمک اواپوریتور ماده آلی استخراج و سپس رسوب حاصل را در محیط بافر فسفات حل نموده و سپس سونیکه گردید. قطر ذرات با دستگاه زتاسایزر اندازه گیری و در نهایت اثر سایتوتوکسیسیتی فرمولاسیون به روش MTTمورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  قطر نانو آرکئوزوم پگیله 6-جینجرول برابر290 نانومتر بود. همچنین بازده انکپسولاسیون 6- جینجرول در نانو آرکئوزوم پگیله معادل 33/96درصد بدست آمد. سلولهای سرطانی، تحت اثر این فرمولاسیون در دوزهای مختلف تفاوت نشان دادند.
  نتیجه گیری
  ابعاد نانوذرات و مقدار انکپسولاسیون به منظور دارورسانی هدفمند مناسب بود، همچنین نانو آرکئوزوم پگیله 6-جینجرول اثر سایتوتوکسیسیتی بر روی سلولهای سرطان سینه رده سلولی M CF-7 داشت.
  کلیدواژگان: نانوحامل ها، آرکئوزوم، 6، جینجرول، رده سلولی M CF، 7
 • سجاد یزدان ستاد، راحله طاهری، هاتف آجودانی صفحات 53-60
  سابقه و هدف
  سلولز یکی از پرمصرف ترین پلیمرهای زیستی جهت تولید کاغذ، منسوجات و مواد پزشکی می باشد. با توجه به محدودیت منبع اصلی سلولز و حفظ منابع طبیعی، یکی از روش های جالب تولید سلولز روش میکروبی است. از طرف دیگر، به دلیل خالص نبودن سلولز گیاهی و همراهی با لیگنین و همی سلولز، استفاده از سلولز باکتریایی که پلیمری خالص می باشد، ارجحیت دارد. این مطالعه به منظور جداسازی باکتری بومی سودوموناس لوتئولا جهت تولید سلولز و بررسی کیفیت و کمیت تولید سلولز توسط آن انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  چندین نمونه از سرکه های محلی، آبمیوه ها و میوه ها در محیط هسترین-شرام آگار کشت داده شدند. باکتری سودوموناس لوتئولا با آزمون های بیوشیمیایی جداسازی و با روش تایپینگ مولکولی تایید شد. پس از کشت باکتری در محیط هسترین-شرام براث، سلولز در محیط تولید شد. لایه سلولزی تولید شده، پس از تیمار با SDS و NaOH خالص سازی و خشک گردید. در نهایت، هضم آنزیمی با سلولاز و بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) سلولز تولید شده را تایید کرد.
  یافته ها
  باکتری گرم منفی سودوموناس لوتئولا از نمونه های تهیه شده جداسازی شد. سپس باکتری در محیط هسترین-شرام براث کشت داده شد و پس از 6 روز گرماگذاری در 30 درجه سانتی گراد، سلولز تولید شد. نتایج هضم آنزیمی نشان دهنده حضور سلولز در محیط کشت باکتری بود. بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره نیز نشان داد که سلولز تولید شده توسط این باکتری دارای ساختار فیبری و شبکه مانند است.
  نتیجه گیری
  این مورد، اولین گزارش تولید سلولز توسط جدایه بومی سودوموناس لوتئولادر ایران است. کیفیت و کمیت سلولز تولید شده توسط این باکتری در مقایسه با سلولز تولید شده با سویه استاندارد مطلوب ارزیابی شد، لذا به عنوان منبع جدید تولید سلولز معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: سلولز، هسترین، شرام، سودوموناس لوتئولا، میکروسکوپ الکترونی نگاره
 • پریوش کیانی، محمد مهدی محمودی صفحات 61-68
  سابقه و هدف
  بیوسورفکتانت ها یا بیوامولسیفایرها ترکیبات کاهش دهنده کشش سطحی بوده که توسط بسیاری از باکتری ها و قارچ ها تولید می شوند. اهمیت این ترکیبات را در مقایسه با سورفکتانت های سنتزی می توان در عدم سمیت، سازگاری با محیط زیست، فعالیت در دما،pH و شوری بالا برشمرد. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس های تولیدکننده بیوسورفکتانت و ارزیابی میزان کارآیی بیوسورفکتانت تولید شده بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش، نمونه گیری از محصولات لبنی و کشت در محیط MRS انجام شد. سویه های جداسازی شده با قابلیت تولید بیوسورفکتانت بر اساس تست های بیوشیمیایی و مولکولی مورد شناسایی قرار گرفتند. شرایط بهینه تولید بیوسورفکتانت بررسی گردید و فعالیت امولسیفایری آن در یک سیستم مدل غذایی مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع نه سویه لاکتوباسیلوس از محصولات لبنی جدا شد که در بین آنها دو سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس پنتوزوس بیشترین قابلیت تولید بیوسورفکتانت را دارا بودند. بیوسورفکتانت های استخراج شده از هر دو باکتری نشان دادند که از قابلیت مناسبی در فرایند امولسیون کنندگی برخوردار هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که می توان سویه هایی از لاکتوباسیلوس با قابلیت مناسب تولید بیوسورفکتانت جداسازی نمود و در صورتی که بتوان هزینه های تولید را کاهش داد، امکان بکارگیری چنین سویه هایی جهت تولید بیوسورفکتانت در مقیاس صنعتی به منظور جایگزینی برای امولسیفایرهای سنتزی در صنایع غذایی وجود دارد.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس، بیوسورفکتانت، عوامل فعال سطحی
 • نسرین فاروقی، مسعود ملکی، کریم الله قاسمی گرمی، آرش عبدالملکی صفحات 69-76
  سابقه و هدف
  گیاه خرزهره از گیاهان دارویی است که دارای اثرات بیولوژیک متنوعی از جمله اثرهای آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال می باشد. در این تحقیق اثرهای تراتوژنیک و سمیت عصاره متانولی این گیاه بر جنین جوجه به عنوان مدل جانوری مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  عصاره متانولی استخراج شد. عصاره مورد نظر در حلالDMSO حل شده و در غلظت های 5، 10، 20، 40، 60 و80 میکروگرم بر میلی لیتر در محل کیسه هوای تخم مرغ های نطفه دار در روز سوم گرما گذاری تزریق گردید، ودر دمای 7/37-38 درجه سلسیوس گذاشته شد.
  یافته ها
  در روز 19 پس از گرماگذاری جنین ها از تخم بیرون آورده شدند، مشاهدات نشان داد که بترتیب 4/78، 65، 7/56، 7/46، 66/36 و 66/21 درصد از جنین ها در مقایسه با گروه شاهد زنده ماندند و میزان60/43LD50=بر حسب میکروگرم به ازای هر تخم مرغبدست آمد. ناهنجاری های ظاهری شاملتاخیر در رشد، بدشکلی منقار و پا چنگکی بود در حالیکه ناهنجاری های اسکلتی شامل حذف مهره های دمی و کلسیفیه نشدن مهره های دمی بود.
  نتیجه گیری
  بررسی ها نشان داد که با افزایش غلظت عصاره متانولی درصد مرگ و میر در مقایسه با گروه شاهد افزایش می-یابد و این عصاره در غلظت های پایین اثر سمیت و ناهنجاری زایی ناچیزی دارد. با توجه به سمیت کم عصاره در غلظت های پایین این عصاره می تواند برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرد، و نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه است.
  کلیدواژگان: تخم مرغ نطفه دار، ناهنجاری، سمیت، جنین جوجه، گیاه خرزهره
 • فاطمه نجات زاده صفحات 77-84
  سابقه و هدف
  شوید با نام علمی ((Anethum graveolens L. یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی، آرایشی و غذایی استفاده می شود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق اثر کودهای زیستی نیتروکسین و شیمیایی نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید به صورت طرح فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل کود زیستی نیتروکسین در چهار سطح (بذرمال، سرک، هردو، شاهد) و فاکتور دوم کود شیمیایی نیتروژن در سه سطح (صفر،50، 100کیلوگرم)، تلفیق کود زیستی نیتروکسین و کود شیمیایی نیتروژن و شاهد (بدون کود) بود. برداشت گیاه شوید در مرحله رسیدگی کامل دانه ها انجام شد. اثرات مقادیر ارتفاع بوته، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد چتردر بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چترک، وزن هزار دانه و اسانس مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و اجزاء عملکرد دانه به جز شاخص برداشت تحت تاثیر کودهای زیستی نیتروکسین قرار گرفته و بالاترین میزان این صفات مربوط به کاربرد کود زیستی نیتروکسین بود، هرچند بین این تیمار و تلفیق کود نیتروکسین و نیتروژن اختلاف معنی داری مشاهده نشد. کاربرد کودهای شیمیایی نیتروژن سبب افزایش معنی دار ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، اجزاء عملکرد دانه، درصد اسانس به جز تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نسبت به شاهد شد. نتایج نشان داد که میزان اسانس نیز به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار گرفته و کاربرد کود زیستی نیتروکسین و پس از آن کود شیمیایی نیتروژن بیشترین میزان اسانس را تولید نمودند. نتایج نشان داد کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر ترکیبات تشکیل دهنده اسانس شوید تاثیر داشته و با تیمارهای مختلف کودی میزان کاروون نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  کاربرد کودهای زیستی به تنهایی و یا در ترکیب با کود شیمیایی در بهبود صفات کمی و کیفی گیاه دارویی شوید تاثیر مثبتی داشته و به جای مصرف مداوم کود شیمیایی می توان با استفاده بهینه از نهاده های زیستی در راستای کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی ناشی از مصرف کود شیمیایی نیتروژنه گام برداشت.
  کلیدواژگان: اسانس، شوید، کود زیستی، نیتروژن، نیتروکسین
 • سید پژمان شیرمردی، مصطفی عرفانی، عباس زارع، علی سرزعیم صفحات 85-94
  سابقه و هدف
  پپتید سه گانه یICD-85 با وزن مولکولی 10000 تا 30000 دالتون می باشد که از سم مار قهوه ای ایرانی AgkistrodonHalysو سم عقرب زرد رنگ Hemiscorpiuslepturus استخراج گردید. این ترکیب از طریق ایجاد آپوپتوز باعث مهار سلول های سرطانی می گردد.در این مطالعه، تولید و نشاندارسازی این پپتید سه گانه انجام پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  ابتدا این پپتید سه گانه از سم مار و عقب زرد رنگ توسط فرایند های تحریک جدا شده و پس از انجام جداسازی از روش کروماتوگرافی ژل و کروماتوگرافی با کارایی بالا، این پپتید سه گانه ICD85 توسط ید-131 با روش کلرامین نشاندار گردید.
  یافته ها
  نتایج توزیع بیولوژیکی نشان داد که این ترکیب نشاندار در یک موش مبتلا به سرطان پستان در مدت یک ساعت به میزان حدود 15درصد در تومور تجمع دارد و ارگانهایی همچون کبد و کلیه بیشترین تمرکز را دارد. نسبت توزیع ترکیب ICD-85 در غده سرطانی نسبت به خون معادل 293 درصد مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  ترکیب ICD-85 نشاندار با ید-131 می تواند بعنوان یک عامل تشخیصی در تصویربرداری تومورهای سرطانی سینه مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع با نتایج به دست آمده از توزیع بیولوژیکی در بدن موش تایید گردید.
  کلیدواژگان: ید، 131، پپتید سه گانهICD، 85، نشاندارسازی
 • قادر حبیبی، معصومه عابدینی صفحات 95-100
  سابقه و هدف
  از آنجایی که در سالهای اخیر نقش عنصر کم مصرف سیلیکون در انبارمانی مورد توجه قرار گرفته است، در این تحقیق، از سیلیکون برای افزایش طول دوره انبارمانی رقم شابلون آلو (Prunussalicina‘Shablon’) استفاده شد.
  مواد و روش ها
  میوه ها بلافاصله پس از برداشت در دو گروه آزمایشی تقسیمبندی و گروه اول به مدت 30 دقیقه در محلول 5 گرم در لیتر سیلیکات و گروه دوم (شاهد) در آب مقطر قرار گرفتند.سپس نمونه ها به دمای 4 درجه سانتیگراد و رطوبت حدود 80 درصد انتقال یافتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هر چند تیمار سیلیکون فعالیت آنزیم کاتالاز را در میوه آلو متاثر نکرد ولی باعث کاهش افت وزن میوه ها، افزایش معنی دار غلظت فنلها و همچنین افزایش فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و فنیلآلانینآمونیالیاز نسبت به شاهد شد.
  بحث: سیلیکون با افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز باعث کاهش معنی دار مقدار مالوندیآلدئید وبا افزایش فعالیت فنیلآلانینآمونیالیازباعث زیادشدن غلظت فنلها در میوه آلو شد و در نهایت توانست باعث بالارفتن مقاومت میوه ها در برابر تنش سرما شود.
  نتیجه گیری
  سیلیکون از یک طرف با افزایش توان سیستم آنتیاکسیدانت باعث بالا رفتن مقاومت میوه ها در برابر تنش سرما شد و از طرف دیگر با افزایش غلظت فنلهابر کیفیت و ارزش غذایی آنهاافزود.
  کلیدواژگان: فنیل آلانین آمونیالیاز، آلو، سیلیکات، سوپراکسید دیسموتاز، فنل کل
 • معصومه کثیری، علی وزیری، مهدی ارجمند، حسن ابراهیمی شاهم آبادی، عظیم اکبرزاده صفحات 101-108
  سابقه و هدف
  از نانوذرات آرکئوزومی در دارورسانی، به منظور افزایش اثربخشی دارو و کاهش عوارض جانبی استفاده می شود. در همین راستا در این مطالعه از این نانوذره به عنوان حامل سیس پلاتین استفاده شد.
  مواد و روش ها
  پس از کشت آرکی باکترهای متانوژن در محیط کشت مایع روتین و رشد آن، از سانتریفیوژ برای جداسازی آرکئوزوم از غشاء آرکی باکتر استفاده گردید. سپس با استفاده از بافرفسفات حاوی پلی اتیلن گلیکول و سیس پلاتین و هم زن مغناطیسی، امولسیونی هموژن از آرکئوزوم ها به دست آمد. همچنین از سونیکاسیون جهت تهیه ابعاد نانو از آرکئوزوم ها و بارگذاری دارو بر روی این نانوذرات استفاده گردید. میزان کپسولاسیون سیس پلاتین در نانوذرات آرکئوزوم با استفاده از اولتراسانتریفیوژ و جداسازی سوپرناتانت، تعیین شد. از تست MTT و رده سلولی MCF-7 جهت تعیین سمیت سلولی سیس پلاتین نانوآرکئوزومه پگیله، غیر پگیله و استاندارد استفاده شد.
  یافته ها
  نانوذرات حاوی دارو با موفقیت ساخته شدند. میزان سیس پلاتین بارگذاری شده بر نانوآرکئوزوم غیرپگیله و پگیله بترتیب 52/54% و 16/70% تخمین زده شد. همچنین اندازه این ذرات بترتیب 84/132 و 31/388 نانومتر محاسبه گردید. میزان سایتوتوکسیسیتی دارو در حالت آرکئوزومه پگیله بیشتر از غیرپگیله تخمین زده شد. اما به هرحال، این مقادیر نسبت به شکل استاندارد دارو به میزان قابل ملاحظه ای، بیشتر برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  از نانوحامل های آرکئوزوم می توان به عنوان حامل مناسب سیس پلاتین استفاده کرد، که در این بین پگیلاسیون نانودارو باعث افزایش کارایی آن نسبت به شکل غیرپگیله می شود.
  کلیدواژگان: دارورسانی، آرکئوزوم، سیس پلاتین، سرطان سینه
 • زهرا حجازی، محمدرضا عباس زادگان، مهران غلامین، محمد مهدی فرقانی فرد صفحات 109-114
  سابقه و هدف
  کنسر تستیس آنتی ژن ها دست های از آنتی ژن ها می باشند که به طور ویژه بیان آن ها در سلول های زایا و انواع مختلفی از سرطان ها دیده شده است. یکی از اعضای این خانوادهMAGEA4 می باشد که این آنتی ژن با انواع تومورها در ارتباط است. از آنجا که عملکرد این ژن هنوز به درستی مشخص نشده است، هدف از این مطالعه تکثیر و کلونینگ این ژن در وکتور بیانی به منظور تولید پروتئین نوترکیب بیان کننده MAGEA4 است.
  مواد و روش ها
  از طریقPCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی حاوی برش آنزیم محدود کننده ژن MAGEA4 تکثیر شد. محصول PCR خاص شده بین سایت های BamH1 وXho1 وکتور pTZ57/R قرار گرفت و در سویه Top10 اشرشیاکلی ترانسفورم گردید و توسط IPTG وX-Gal غربالگری شد. صحیح قرا گرفتن قطعه MAGEA4 توسط برش آنزیمی و تعیین توالی بررسی گردید. سپس ساب کلونینگ این ژن در وکتور بیانی pRUF با همان جایگاه های برش آنزیمی صورت پذیرفت.
  یافته ها
  تایید نهایی از طریق PCRکلنی و برش آنزیمی، تعیین توالی صورت گرفت. بنابراین ژنMAGEA4 در جایگاه برشی آنزیمی پلاسمید pRUF کلون شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر گام مهمی جهت تولید پروتئین نوترکیب و استفاده از آن جهت پی بردن به عملکرد این ژن و اهداف درمانی به منظور درمان سرطان می باشد.
  کلیدواژگان: کنسر تستیس آنتی ژن، MAGEA4، کلونینگ، وکتوربیانی pRUF
|
 • Azade Alaee, Javad Hamedi, Fatemeh Mohammadipanah, Saeed Mohammadi Motamed, Seyed Mehdi Rezayat Pages 9-18
  Aim and
  Background
  Among more than 23,000 microbial secondary metabolites discovered, 42% of them are separated from actinobacteria. These secondary metabolites have wide range of biological activities such as antibacterial, antifungal, antiparasitic, antiviral, antitumor, immunosuppressive, insecticide, antiinflammatory, antioxidant and other activities. In the past few years, numerous studies have been conducted on these biological activities in the country, but no report has been published about the antioxidant activity of local actinomycetes resources. The purpose of this research is to achieve natural antioxidants with lower physiological hazards associated with local microbial resources.
  Materials And Methods
  Fifty strains of native actinomycetes preserved at the University of Tehran Microorganism collection were selected randomly and after sporolation and prefermentation and fermentation, bacterial extracts were prepared. At first, antioxidant activity of the extracts was evaluated by DPPH method. These results were evaluated with synthetic antioxidants including ascorbic acid and BHA. Also cytotoxic activity of the extracts was measured on Artemia. Elected strains were recognized with molocular method.
  Results
  According to the results, 10% of extracts have no antioxidant activity, 20% of the extracts have high antioxidant activity (IC50<200), 32% of extracts with medium antioxidant activity (200
  Keywords: actinomycetes, DPPH, Artemia test, antioxidant compounds
 • Hamid Reza Khatami, Ramin Fallah Zadeh, Jalil Fallah Mehrabadi, Mohammad D. Ghafari Pages 19-23
  Aims and
  Background
  Human granulocyte colony stimulating factor (hG-CSF) is a hematopoietic cytokine that stimulates activation of mature blood cells. Nowadays, recombinant hG-CSF is successfully used for the treatment of neutropenia in patients suffering from cancer of myeloid suppressor, bone marrow transplant, acute myeloid leukemia and acute/severe neutropenia. The aim of this study was the increased expression of hG-CSF and production of the soluble protein with disulfide bonds by E.coli strains (Origami and BL21).
  Materials And Methods
  The synthesized hG-CSF gene (in pGEM vector) was subcloned into pET23a expression vector and then the recombinant plasmid was transformed into Origami and BL21 hosts. Afterwards, expression levels were compared in two hosts.
  Results
  Enzymatic digestion results showed the accuracy of the cloning procedures in vector pET23a. Also under the same conditions and after induction of different hosts with IPTG, best hG-CSF protein expression was observed in strain Origami E.coli.
  Conclusion
  The results showed that E.coli (Origami) is appropriate strain for the expression of human G-CSF and this strain can be used as suitable host for the expression of this protein in higher scale.
  Keywords: granulocyte colony stimulating factor (hG, CSF), Recombinant Protein, optimization of codon, E.coli Expression strains
 • Hoda Khesali Aghtaei, Samaneh Sattari, Farzaneh Vahabzadeh Pages 24-31
  Aim and
  Background
  lipase is a carboxylic ester hydrolase enzyme (EC.3.1.1.3), which acts on triglycerides to release fatty acids, monoglycerides, diglycerides and glycerol. With respect to the biological process advantages against chemical process plus the ability of lipase to catalyze the revers reaction (i.e., esterification) a vast chapter on this enzyme scientific applications was started. The focusing point in this study was to determine the optimum cultivation time for free and immobilized form of Rhizopus oryzae with regard to producing membrane-bound lipase. With the usage of n-butanol and oleic acid in a non-polar environment (n-hexane as solvent) the esterification reaction was carried out while the effect of molecular sieves on the final yield was considered.
  Materials And Methods
  Rhizopus oryzae cells in the form of immobilized on cellulose support particles or free cells are used as a whole cell bicatalyst. Colorimetric method was used for measuring the esterification activity (i.e., determination of residual free fatty acid in reaction media).
  Results
  Membrane-bound lipasees which are produced by both, immobilized and free form of the cell reach their maximum activity after 48 hour. Also the biocatalyst esterification activity was improved approximately 4-folds by the immobilization of fungal cell on loofa sponge. More than 96% efficiency was gained in synthesis of 1-butyl-oleate ester in the presence of 4 g molecular sieve.
  Conclusion
  Immobilization could improve the membrane-bound lipase esterification activity. The lipase secretion to the culture media significantly affected by cultivation time. To reach a complete esterification reaction (approximately 100%), water adsorption with use of molecular sieve is an appropriate method.
  Keywords: Rhizopus oryzae – loofa sponge– butylolaete – membrane, bound lipase – Molecular sieves
 • Hasan Ebrahim Shahmabadi, Rahimeh Rasouli, Seyed Ebrahim Alavi, Maedeh Koohi Moftakhari Esfahani, Azim Akbarzadeh Pages 32-38
  Aim and
  Background
  In recent decades, drug carriers in nano scale have been focus of attentions. In last two decades, cyanoacrylate nanoparticles have been widely studied as drug nanocarriers. In this work, production of polybutyl cyanoacrylate (PBCA) nanoparticles by emulsion polymerization has been investigated.
  Material And Methods
  polybutyl cyanoacrylate nanoparticles were produced by emulsion polymerization using 70 KDa dextran as stabilizer. Nanoparticles were described by Zeta sizer, scanning electron microscope and light microscope. Effect of polymerization factors on size and distribution of particles, was studied. Such factors include 70 KDa dextran, polysorbate-80, concentration of H+ ion, polymerization time, temperature and sonication.
  Results
  This study indicates that a definite portion of stabilizer is essential for the production of nanoparticles. This concentration was recognized to be 2%. Effect of H+ ion was considerable as a sharp decrease was observed in pH 4. In comparison with room temperature, higher size and distribution of nanoparticles was gained in temperature of 50 °C. Effect of polysorbate-80 in concentration of 0.001% on nanoparticles was evaluated to be positive. Furthermore, increasing polymerization time from 5.5 to 18 hours resulted in synthesis of more appropriate nanoparticles.
  Discussion
  The results illustrate that nanoparticles properties depend on various factors and manipulation of such factors can result in desirable properties.
  Conclusion
  PBCA nanoparticles are under the influence of various factors and we can make an acceptable and desirable nanoparticle by their proper manipulation.
  Keywords: Nano, poly butyl cyanoacrylate, Dextran, Emulsion Polymerization
 • Sepideh Rouholamin, Bahman Zahedi, Ali Saei, Farhad Nazarian Firouzabadi Pages 39-46
  Aims and
  Background
  RNA extraction with high quantity and quality is a fundamental requirement for molecular biology studies. Presence of carbohydrate, tannins, proteins and polyphenols compounds have created problem for extracted RNA from woody plant. Therefore, it is important to a suitable extraction method to produce a good quality RNA.
  Materials And Methods
  Methods for RNA extraction were compared to choose the best method of RNA extraction from pomegranate (Punica granatum L.) peel. These methods included 1-Zarei et al 2- IHTB 3-CTAB–LiCl modified method.
  Results
  Of the methods tested, Zarei et al method is the most appropriate method for plants with high phenolic compounds, especially pomegranate. Hence the need for the use of dangerous chemical material and extraction kits is not felt.
  Conclusion
  At the end of experiment with attention to results and comparison between methods, Zarei et al method was selected as the best method for RNA extraction from fruit peel with high quantity, quality and purity. Maximum amount of RNA with high quality that extracted from Zarei et al method was 642 ng per 100 mg peel tissue.
  Keywords: Spectrophotometry, RNA Extraction, Gel electrophoresis, Punica granatum, polyphenols compounds
 • Leili Ahmadi, Azim Akbarzadeh, Mohsen Chiani, Jafar Masoud Sinaki Pages 47-52
  Aims and
  Background
  Nanotechnology is used to design new formulations of drugs. Also, nanocarriers are utilized for drugs or biologically active substances to improve the therapeutic index. Chemotherapy effectiveness has direct proportion to increase the time of exposing cells near drug. Due to their small size the nanocarriers will then penetrate into the target tissue causing an efficient drug accumulation at the target position.6-gingerol which inhibited efficacy on cancer cell growth in this research preparation as formulation of nanoarchaeosomal PEGylated 6-gingerol and evaluate its impact on cancer cells MCF-7 cell line.
  Material And Methods
  First Halobacterium salinarum lipids were extracted and added 6–gingerol (dissolved in ethanol), Polyethylene glycol (PEG) 2000 and Twee n 80 to it and with the use of Avaporator extract the organic solvent, then were dissolved in buffer phosphate environment and Sonication. Their particle diameter measured with Zeta sizer device and finally evaluated the effect of the formulation cytotoxicity by MTT.
  Results
  The diameter of the nanoarchaeosomal PEGylated 6-gingerol was equal to 290 nm. The encapsulation efficiency of 6–gingerol in nanoarchaeosomal PEGylated was also equivalent to 96/33 percent, respectively. The Cancer cells against the effect of this formulations showed difference in different doses.
  Conclusion
  The dimensions of the nanoparticles and the encapsulation efficiency was suitable for targeted drug delivery, and nanoarchaeosoma PEGylated 6–ginger showed cytotoxicity effects on breast cancer cells MCF-7 cell line.
  Keywords: nanocarriers, archaeosomal, 6, gingerol, MCF, 7 cell line
 • Sajjad Yazdansetad, Raheleh Taheri, Hatef Ajoudanifar Pages 53-60
  Aims and
  Background
  Cellulose is the most widely used biopolymer to produce paper, textiles and biomedical materials. One of the interesting methods to produce cellulose is microbial resource due to the shortage of cellulose original resources. On the other hand, the use of microbial cellulose as a pure polymer and absence of lignin and hemicellulose is preferred. The present study was aimed to isolate Pseudomonas luteola producing cellulose bacterium to produce cellulose and evaluate its production quality.
  Materials And Methods
  Samples from different local vinegars, juices and fruits were cultured in Hestrin-Schramm agar medium. Pseudomonas luteola was isolated with biochemical tests and verified by 16S rRNA typing method. After cultivation of the isolate in Hestrin-Schramm broth, cellulose was produced in medium. The cellulose layer was treated by SDS and NaOH, then purified and dried. Finaly, the produced cellulose was verified by cellulase enzyme and scaning electron microscope (SEM).
  Results
  In this study, the gram-negative organism Pseudomonas luteola was isolated and identified. Then, the isolate was cultured in Hestrin-Schramm broth and cellulose was produced after 6 days incubation at 30°C. The enzymatic digestion results were showed that the cellulose has been presented in culture medium. Scaning Electron Microscope (SEM) image was revealed that the produced cellulose by the isolate has fibrous and plexiform structure.
  Conclusion
  This is the first report on cellulose production by native isolate of Pseudomonas luteola in Iran. The quality of produced cellulose by the organism is appropriate in comparison with the cellulose produced by standard strain, thus is presented to produce cellulose as a new resource.
  Keywords: cellulose, Hestrin, Schramm, Pseudomonas luteola, Scanning Electron Microscope
 • Parivash Kiani, Mohammad Mehdi Mahmoodi Pages 61-68
  Aim and
  Background
  Biosurfactants or Bioemulsifiers are surface tension-reducing compounds that are produced by many bacteria and fungi. Importance of these compounds in comparison with synthetic surfactants can be outlined as no toxicity, environmental friendly, activity in high temperature, pH and salinity. The purpose of this research was the isolation and identification of biosurfactant-producing Lactobacillus and evaluating the effectiveness of produced biosurfactant.
  Materials And Methods
  In this study, sampling of dairy products and culturing in MRS medium was performed. The isolated strains with capability of production of biosurfactant were identified based on the biochemical and molecular methods. The optimum conditions of biosurfactant production were investigated and its emulsifier activity was studied in a food model system.
  Results
  Altogether, nine strains of Lactobacillus isolated from the dairy products among them, Lactobacillus plantarum and Lactobacillus pentosus had the greatest capability for biosurfactant production. The extracted biosurfactants from both bacteria showed that they have good capability in emulsification process.
  Conclusion
  The results of this research showed that it is possible to isolate strains of lactobacillus with appropriate capability of biosurfactant production and if the costs of production can be reduced, there is possibility of using such strains for production of biosurfactant in industrial scale as a substitution of synthetic emulsifiers in food industry.
  Keywords: Lactobacillus, Biosurfactant, Surface active agents
 • Nasrin Farooghi, Masoud Maleki, Karimollah Ghasemi Germi, Arash Abdolmaleki Pages 69-76
  Aims and
  Background
  Nerium oleander is a medicinal plant with various biological activities such as antibacterial, antioxidant and cytotoxic effects. In the present work, methanolic extract of plant was used for the evaluation of toxicity and teratogenic effects on chicken embryo as an animal model.
  Materials And Methods
  Methanolic extracts were prepared. Methanolic extract solutions in DMSO were injected in air sac of chicken eggs at concentrations of 5, 10, 20, 40, 60 and 80 μg/egg. Seventy two hours after incubation, eggs were placed at 37.7-38C° incubator.
  Results
  On the day 19 after incubation, eggs were opened and shown that 78.4, 65, 56.7, 46.7, 31.66 and 21.66 percent of embryos were alive, Results showed that LD50 was at the concentration of 43.60μg/egg. Morphological and skeletal abnormalities in the treatment groups showed that club foot and beak deformity were occurred in morphology while caudal vertebrate deletions, unossification or uncalcification of caudal vertebrates were appeared in skeleton of the Chickens.
  Conclusion
  The study of methanolic extract showed that, with increasing concentration, mortality increased. The extract in low concentrations had negligible toxicity and teratogenic effects which can be used as therapeutic aims.
  Keywords: Fertile egg, Abnormality, Toxicity, Chick embryo, Nerium oleander
 • Fatemeh Nejatzadeh Pages 77-84
  Aims and
  Background
  Dill (Anethum graveolens L.) is one of the most important medicinal plants with great applications in different medicinal industries. In present study, effects of biological and chemical nitrogen fertilizers were evaluated on growth, yield and essential oil composition of dill.
  Materials And Methods
  This research was conducted under field condition in randomized complete block design with three replications and two factors. The treatments included Nitroxin biofertilizer in four levels (control, seed inoculation, topdress, seed inoculation and topdress), and chemical fertilizer was applied in three levels (0, 50,100 Kg/ha), combinations of biofertilizer and chemical fertilizer and control. Different characteristics such as plant height, number of umbel per plant, number of umbellet per umbel, number of grain per umbelet, 100 seed weight, grain yield, biologic yield and oil percentage were recorded.
  Results
  According to the results, the highest height, biologic yield and grain yield components (except harvest index) obtained on biological fertilizer. Results showed the highest biologic yield and grain yield components, essential oil percent (except the number of umbel per plant, 100 seed weight and harvest index detected in chemical fertilizer). Results showed that the highest essential oil content was detected in biological fertilizer and chemical fertilizer. Identification of essential oil composition showed that content of carvone increased with the application of biofertilizers and chemical fertilizers.
  Conclusion
  Application of biofertilizers enhanced yield and other plant criteria in this plant. Generally, it seems that using biofertilizers or combinations of biofertilizer and chemical fertilizer could improve dill performance in addition to reduction of environmental pollution.
  Keywords: Anethum graveolens, biofertilizer, essential oil, Nitrogen, Nitroxin.
 • Seyed Pezhman Shirmardi, Mostafa Erfani, Abbas Zare, Ali Sarzaeem Pages 85-94
  Aims and
  Background
  ICD-85 with weight of 10,000 to 30,000 Daltons is a triple peptide derived from Iranian brown snake venom, scorpion venom of Agkistrodon Halys and yellow Hemiscorpius lepturus. This compound inhibits cancer cells by inducing apoptosis. In this study, the preparation and labeling of this triple peptide has been done.
  Materials And Methods
  At first, these triple peptides were isolated from snake and yellow scorpion venom by gel and high performance liquid chromatography. Labeling with iodine-131 was performed through chloramine-T method and radiochemical analysis involved sephadex G-25 method. The stability and biodistribution of radio peptide was checked in the presence of PBS and mice respectively.
  Results
  The results of biodistribution showed that the labeled compound has about 15% accumulation in breast tumor and in other organs such as liver and kidney they have the highest radio peptide concentration. Tumor to blood ratio for radio peptide is more than 293 percent.
  Conclusion
  The labeled ICD-85 by 131I can be an agent for diagnosis of breast cancer tumors.
  Keywords: Iodine, 131, ICD, 85 triple peptide, labeling
 • Ghader Habibi, Masumeh Abedini Pages 95-100
  Aims and
  Background
  In this study, the efficacy of silicon (Si) was determined in order to increase the pool of phenols and antioxidant activity in plum (Prunus salicina Shablon) fruits and, thereby, enhance postharvest plum fruit quality.
  Materials And Methods
  The fruits were randomly divided in two groups so that Si-treated group immersed for thirty minutes in solutions of 5 g/l Si and were air-dried at room temperature. The activities of catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) were determined.
  Results
  Postharvest silicon application had no effect on CAT activity; in contrast, weight loss, total phenolics concentration, lipid peroxidation as well as phenylalanine ammonia-lyase (PAL) and SOD activity responded positively to the Si treatment. Silicon application raised phenylalanine ammonia-lyase activity and total phenol concentrations led to increase the fruit’s ability to better withstand stressful cold impacts. In addition, Si considerably reduced the rise in malondialdehyde (MDA) content during storage, obviously because of an efficient scavenging following significant enhancement of SOD activity.
  Conclusion
  Postharvest Si application raised antioxodant activity and total phenolic, reduced malondialdehyde content and lipid peroxidation, and led to increase the fruit’s ability to better withstand stressful cold impacts. These results suggest that Si application may be recommended for increasing storage life and maintaining their quality.
  Keywords: phenylalanine ammonia, lyase, plum, silicate, superoxide dismutase, total phenol
 • Masoumeh Kasiri Pages 101-108
  Aim and
  Background
  Archaeosome nanoparticles are used in drug delivery to improve the efficacy of therapeutic agents and decrease the side effects. In this study, archaeosome nanoparticles were used as Cisplatin carrier.
  Material And Methods
  Methanogenic archaea were successfully cultured in a routine liquid medium. Archaeosome was extracted from the membrane of archaea using centrifugation process. After that homogenous emulsion of archaeosome was raised in phosphate buffer saline containing poly ethylene glycol and Cisplatin under motion by stirrer. Sonication performance was also recruited to obtain the nano sized archaeosome and Cisplatin entrapment. While Cisplatin encapsulation efficiency was estimated in supernatant after separation by ultracentrifuge, cytotoxicity effects of Cisplatin in the free form and encapsulated on the archaeosome were calculated in the breast cancer MCF-7 cell line using MTT assay.
  Results
  Drug-containing nanoparticles were synthesized successfully. The entrapment efficiency for pegylated and non pegylated nano archeasomes was estimated 70.16 and 54.52% respectively. Size of the nanoparticles was shown to be 132/84 and 388.31 nm for non pegylated and pegylated nanoparticles respectively. Although cytotoxicity effects of Cisplatin was increased when drug become associated with NPs, this effect was predominant when pegylation process was contributed to construct the Cisplatin loaded nano archaeosome.
  Conclusion
  The results of our study suggested that archaeosome nanocarriers could be used as a suitable carrier for Cisplatin while pegylation increases the efficiency of preparation.
  Keywords: Drug delivery, Archaeosome, Cisplatin, Breast Cancer
 • Zahra Hejazi, Mohammad Reza Abbaszadegan, Mehran Gholamin, Mohammad Mahdi Forghanifard Pages 109-114
  Aim and
  Background
  Cancer/testis (CT) antigens are a category of tumor antigens that are typically expressed only in the human germ line, and in several types of tumor. MAGEA4 is one member cancer testis antigen family that has relation with other tumors. Since the biological function of MAGEA4 is unclear, the aim of the present study was amplification and cloning of the gene in the expression vector to produce recombinant protein that expresses MAGEA4.
  Material And Method
  Using PCR specific primers including restriction site, MAGEA4 was amplified. The purified PCR products were ligated between the BamH1 and Xho1 sites of pTZ57/R cloning vector and transformed into Escherichia coli Top10 strain and screened by IPTG and X-Gal. The correct orientation of MAGEA4 fragment was identified by restriction enzyme analysis and sequencing of constructed plasmid. Then sub cloning was carried out within pRUF expression vector with the same restriction site.
  Result
  The final confirmation was performed using colony PCR, double digesting and sequence analysis. Therefore the MAGEA4 gene was cloned into the restriction site of pRUF.
  Conclusion
  This study is an important step for producing recombinant proteins and is used to find the function of this gene for therapeutic targets.
  Keywords: Cancer Testis Antigen, Cloning, MAGEA4, Expression vector pRUF