فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یدالله کریمی پور، جهانگیر حیدری*، منیر یاری صفحات 1-32
  به اعتقاد مازلو، نیازهای ذاتی انسان، فعال کننده و هدایت کننده رفتارهای او است و روش هایی که برای ارضای آنها به کار گرفته میشود، اکتسابی بوده و در فرهنگ های مختلف، متفاوت هستند. از آنجا که این نیازها به صورت سلسله مراتبی منظم شدهاند تا زمانی که نیازهای پایینتر که شدت بیشتری دارند ارضا نشوند، نیازهای بالاتر فعال نمی شوند. کشورها نیز در راستای حفظ و استمرار موجودیت و بقای خود به ترتیب سلسله مراتبی هرم مازلو دارای نیازها و اهدافی هستند که در عرصه-ی سیاست خارجی و داخلی - براساس شرایط ژئوپلیتیک و فضای راهبردی حاکم بر منطقه- درصدد مرتفع کردن آن نیازها هستند. در منطقه خلیجفارس با توجه به تعدد منابع تنش، واکنش های کشورها بیشتر معطوف به موضوع امنیت است که در سطح دوم هرم سلسله مراتبی مازلو قرار دارد. اهمیت این موضوع در منطقه خلیجفارس چنان افزایش یافته که به هدف اولیه ی سیاست خارجی کشورهای منطقه مبدل شده و نوعی رویکردهای تعارض برانگیز و رقابت آمیز را به منظور دستیابی به امنیت، شکل داده است. بنابراین دستیابی به دیگر نیازها مانند؛ احساس تعلق و روابط دوستانه، احترام متقابل نسبت به ارزش ها، اعتمادسازی و خودشکوفایی درون منطقه ای در گرو گذر از سطوح پایین هرم نیاز است. از این رو این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با توجه به هرم مازلو، کنش های رفتاری کشورهای پیرامون خلیج فارس در کدام سطح این هرم قرار دارند و عوامل موثر بر این وضعیت کداماند؟ به سبب پرشماری منابع تنش مانند؛ ایران هراسی، اختلافات مرزی، تحول در توازن قوا در منطقه و... کنش های رفتاری کشورهای منطقه متوجه سطح دوم یا نیازهای امنیتی هرم مازلو است که بازتابهای آن در قالب مسابقات تسلیحاتی، پیوند راهبردی با قدرت های فرامنطقه ای، اتخاذ رویکردهای متعارض در عرصه سیاست خارجی و... نمود یافته است.
  کلیدواژگان: هرم سلسله مراتبی مازلو، منطقه خلیج فارس، سیاست خارجی، امنیت
 • علی اکبر امین بیدختی*، نوید شریفی صفحات 33-52
  امنیت اجتماعی و گردشگری دو مقوله وابسته به یکدیگر هستند، وجود احساس امنیت برای گردشگران می تواند رضایت و سفرهای آتی به مناطق بازدیده شده را به همراه داشته باشد. ایجاد امنیت و ارائه خدمات حفاظتی به گردشگران، به خصوص گردشگران نوروزی که طیف وسیعی از هموطنان را شامل می شود از وظایف اصلی نیروی انتظامی و نهادهای ذیربط است، بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های عملکرد نیروی انتظامی در ایجاد امنیت اجتماعی گردشگران نوروزی است. جامعه آماری تحقیق شامل؛ گردشگران نوروز 1393 ورودی به شهر سمنان است که از این تعداد 386 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. همچنین به منظور تحلیل داده ها از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد که حضور نیروی انتظامی و استقرار پایگاه های راهنما، تاثیرگذارترین و توانایی آرامش بخشیدن و کمک، تاثیرپذیرترین شاخص عملکرد نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی گردشگران نوروزی است.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، دیمتل فازی، نیروی انتظامی، گردشگر، نوروز
 • سپیده ابراهیمی جم*، رضا احمدیان صفحات 53-76
  نیاز به امنیت، همواره از بنیادی ترین نیازهای بشر بوده و حکومت ها در هر زمان به گونه ای سعی بر تامین آن داشته اند، اما امروزه با قدم نهادن در عصر جدید و تحولات ناشی از آن، در تمامی زمینه ها، به خصوص فضاهای شهری با مشکلات ناامنی و فقدان فضاهای قابل دفاع مواجه هستیم. در این میان، پایانه های درون و برون شهری به عنوان یکی از مهمترین مکان های شهری به دلیل خدمت رسانی برای رفع یکی از مهمترین نیازهای مردم در شهرهای امروزی یعنی جابجایی با این مشکل روبرو هستند. به نظر می رسد که بی توجهی به اصول طراحی بر اساس فضاهای قابل دفاع و کارکرد شبانه روزی برخی فضاها و تبدیل شدن مکان ها به نامکان، جزء عوامل اصلی شکل گیری فضاهای بی دفاع در پایانه غرب هستند. در این پژوهش با روش تحقیق میدانی و تکنیک مشاهده و مصاحبه ناآشکار، به بررسی معیارهای تدوین شده و برگرفته از نظریه ها و... در سایت پایانه غرب پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده با همپوشانی های متعدد پهنه های حاصل شده و ارزش گذاری آنها بر اساس طیف لیکرت در دو بازه زمانی، در نهایت به دو نقشه پهنه بندی سایت پایانه غرب بر اساس شدت خطر و ناامنی ناشی از رعایت نکردن معیارها دست یافتیم. یافته های پژوهش نشان می دهد، فضاهایی که براساس مشاهدات و مصاحبه ناآشکار و...، توسط مردم جزء ناامن ترین فضاها مطرح شدند، با پهنه های نهایی هم پوشانی دارند که این مساله توجه نکردن به کارکرد شبانه روزی و تاثیر عوامل و معیارهای طراحی فضاهای قابل دفاع بر میزان ناامنی و ایجاد فضاهای بی دفاع را اثبات می کند. در نهایت راهکارهایی برای رفع فضاهای بی دفاع بر اساس اولویت پهنه ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: امنیت، فضای شهری، فضای قابل دفاع، فضای غیر قابل دفاع، مکان و نامکان، پایانه بین شهری
 • سیدعلی عبادی نژاد*، اکیر نصرتی صفحات 77-104
  مطالعه رابطه متقابل محیط کالبدی شهرها با رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجار آن، موضوعی است که طی چند دهه اخیر به مطالعات جغرافیایی افزوده شده و چارچوب علمی و عملی برای مطالعه و شناسایی ناهنجاری ها در فضای جغرافیایی فراهم آورده است. در تحقیق حاضر با انتخاب شهر ارومیه به عنوان مطالعه موردی، سعی شده تا قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در زمینه سرقت از منزل به آزمون گذاشته و خروجی های حاصله در قالب نقشه مناطق جرم خیز، ارایه شود. روش مورد استفاده برای انجام این تحقیق، آماری-گرافیکی است. بدین مفهوم که برای تحلیل الگوهای مکانی- زمانی جرم از مدل های آماری گرافیک مبنا در محیط GIS استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل از به کارگیری GIS نشان می دهد که الگوی فصلی وقوع سرقت منازل در شهر، متمرکز بر فصول بهار و تابستان و الگوی هفتگی بر روزهای آخر هفته (پنج شنبه و جمعه) متمرکز است.
  کلیدواژگان: تحلیل مکانی، زمانی، توزیع جغرافیایی، سرقت منزل، GIS، ارومیه
 • فاطمه کوچکی نژاد*، علیار رحمانی پور صفحات 129-144
  در عصر حاضر یکی از راه های دفاع از امنیت مرزها، روی آوردن به پدافند غیرعامل و اجرای اصول و مبانی آن است. تمامی نهادها، سازمان ها، نیروها و حتی مردم عادی نیز می توانند در پدافند غیرعامل نقش موثری برعهده بگیرند. جامعه عشایری کشورمان نیز که یکی از سه جامعه شهری، روستایی و عشایری را تشکیل می دهد. از لحاظ عامل مهم موقعیت انسانی، آحاد افراد جامعه عشایری به دلیل نوع ساختار اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت فردی و اجتماعی، دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند و در تمام دوران حیات سیاسی و اجتماعی، آماده دفاع از دین، ملت و مملکت بوده اند. پدافند غیرعامل نه تنها می تواند سطح توانمندی عشایر مرزنشین را افزایش دهد، بلکه موجب افزایش امنیت وآگاهی در بین آن ها می شود. این پژوهش با هدف شناخت میزان آگاهی عشایر منطقه ی مورد مطالعه از پدافند غیرعامل و ارتباط آن با امنیت مرزی انجام گرفته است، روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است. برای مطالعه ی دقیق موضوع پژوهش، افزون بر مطالعه اسنادی از روش کمی (پیمایشی و استفاده از نرم افزار SPSS) و کیفی (مصاحبه) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، ملاحظه می شود که امروزه تهدیدات دشمن در خصوص کاهش آستانه تحمل مردم و کاهش پایداری ملی پیچیده تر شده است و از این نظر، مهم ترین راهبرد آگاهی رسانی وآگاهی بخشی به مردم در مقابل روش ها و شیوه های دشمنان است. بنابراین برای مقابله با تهدیدهای جدید دشمنان باید سطح آگاهی مردم به خصوص جامعه عشایری که دارای ویژگی های خاصی در ابعاد انسانی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی می باشند، نسبت به این تهدیدها افزایش پیدا کند.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، سطح آگاهی، عشایر، امنیت
|
 • Yadollah Karimipoor, Jahangir Heydari*, Monir Yarei Pages 1-32
  Maslow Believes, The intrinsic needs, activating and directing the behavior of human. Methods that are used to satisfy them, acquired and they are very Differences from one culture to other cultures. Because these needs are arranged as hierarchically, until the lower needs, those who are more severely, notsatisfied, Turns to emergence of higher needs does not activate. Also Countries in order to maintain their existence and survival, respectively in the hierarchical pyramid of Maslow, have some needs and a goal that in the arena of domestic and foreign policy seeks to eliminate of them. According to multiplicity of sources of tension in the Persian Gulf region, countries are more focused on the interaction of security that is the second level of Maslow's hierarchy. The importance of this matter in the Persian Gulf region have risen that The primary purpose of foreign policy in the region emerged as a challenging and competitive approaches to conflict in order to achieve security there. So achieve to the other needs like: a sense of belonging and friendship, mutual respect towards the values, Building Trust and self-actualization depends on the regional transition from the lower levels of the pyramid is required.This descriptive -analytical study seeks to explain and Looking for an answer to this question that, According to Maslow pyramid, Behavioral actions of the Persian Gulf region countries at each level of the pyramid located and Which factors affect this status? Because of the various sources of stress Such as: Iran fears, Border disputes, Change in the balance of power in the region and...Behavioral actions of nations in this region have focused on the second level or security needs Maslow pyramid. Its reflections have appeared in the form of Arms race, Strategic link with trans-regional powers, Conflicting approaches in foreign policy and....
  Keywords: Maslow's Hierarchy Pyramid, Persian Gulf Region, Foreign Policy, Security
 • Aliakbar Aminbeidokhti*, Navid Sharifi Pages 33-52
  Social security and tourism are two inter-related issues. A sense of security for tourists can lead to satisfaction and future trips to the visited regions. Security and protective services provided to tourists especially Norouz tourists which includes a large number of fellow citizens is the main tasks of the police forces and related institutions. So the aim of this research is to identify the police performance indicators for maintaining Norouz tourist's social security. The statistical population consists of tourists visited the city of Semnan during 1393 Norouz,of which 386 people were selected as sample using simple random sampling method. Information was collected through a researcher made questionnaire. For data analysis dematel fuzzy technique was used. Results indicate the presence of police and the establishments of guide bases were the most influential and the most effective police performance indicator for maintaining social security of Norouz tourists.
  Keywords: Social security, Fuzzy dematel technique, police, Tourism, Norouz
 • Sepideh Ebrahimijam*, Reza Ahmadian Pages 53-76
  The need for security has been the most basic of human needs at all over the history which has tried to provide it in various ways. But today entering in the present era and changes resulting from that in all fields, especially in urban areas, we are faced with problems of insecurity and lack of defensible spaces. Among urban terminals, and more importantly, suburban terminals and western terminal of Tehran, as one of the most important urban places of service to meet the needs of people, transportations, in the modern cities is also faced with such problems. It seems that, lack of attention to the design principles based on defensible spaces and their circadian function and conversion from place to non-place are the major factor of forming defenceless places in Tehran western terminal.In the present study, by applying survey, observation and obscure interview techniques, we investigate the developed criteria which retrieved from theories and … in western terminal site and the recorded data had been analyzed, then resulted with multiple overlapping zones, valued based on Likert spectrum in two time intervals.Finally, we obtained two zoning map of west terminal site based on risk and insecurity resulting from inconsistency with criteria. The findings show that areas raised by people observations and obscure interviews were overlap and among the most insecure areas of the proposed zones, which proved the lack of attention to circadian function and the impact of factors and defensible space design criteria on the level of insecurity and creation of defenceless spaces. Finally, some guidelines have been presented in order to eliminate the defenceless spaces based on priority of zones.
  Keywords: Defendable space, defenceless space, Space, Non space, between cities terminal
 • Seyed Ali Ebadi Nezhad*, Akbar Nosrati Pages 77-104
  In this research Uremia was chosen as a case study. Trying to capabilities of GIS, sprung on the robberies of house and The resulting output in the form of a map of the crime-ridden areas, should be introduced.the method used is Statistical-graphical. The results show that the seasonal pattern of home robberies is concentrated in the spring and summer. Weekly pattern is concentrated on the weekends (Thursday and Friday).
  Keywords: Analysis of spatial, temporal, Geographical distribution, house robberies, GIS, Urmia
 • Mohammad Ghasemi*, Mohsen Safipoor Pages 105-128
  For some times, the blocking of boundaries in Iran is one of the most important matters and it is to be implemented. This blocking is going on in digging the canal, constructing the police stations, using the barbed wire, building the wall and using the modern control optical equipments.Boundaries blocking takes more human and financial resources, and if this action does not support from the government s` organizations it will be not only a useless activity but also it make some important problems in this zone.Thee aims of research is tic insider the effect of blocking styles(such as using barbed wire, digging the canal and earth work, extending the police stations, building watch towers, building concrete wall and installing surveillance camera)in Sistan-Balouchestan boundaries to the security of this province.(the purpose is to consider the disciplinary effects such as control and management of boundaries, decreasing the insurgent motions preventing from exporting the internal productions, increasing of drug findings and smuggled goods and controlling of cars and walking traffic). all of this study has been shaped based on experts view point.
  Method
  This research is practical based on the goal and attributive survey in gathering data. The number of member in statistical in this research are local experts including: army, disciplinary and judicial people in Sistan-Balouchestan province that at least have been worked in this province for 4 years. The sample of this research is 61 members including 55 males and 6 females. The scholar takes total number of the sample.
  Results
  From the respondents viewpoint, all activities in blocking the eastern boundaries of Iran, have the most effect in" the control of unauthorized traffic", "decreasing the insurgent motions", "preventing of drug transportation", "preventing of exporting the internal productions", "better control and management of the boundaries" and also result shows the lowest effect in" revenue level of frontiers", "employment ", and "increasing of national production" all in range.
  Keywords: Obstructive Border Measure, Security, Sistan, Balouchestan, Border Guards, Frontiers
 • Fatemeh Kouchaki Nejad*, Aliyar Rahmani Poor Pages 129-144
  In present era, one of the defence mechanisms for border security is using passive defence and its principles; a matter that can be discussed in human functionality. In passive defence, all organizations and forces and even common people can play an effective role. The nomadic society of our country which comprises one of the three main communities (urban, rural and nomadic) has unique characteristics in terms of the important factor of human situation of nomadic society due to its social structure and constituting elements of personal and social characteristics. They have always been ready to defend from religion, nation and country thorough all political and social periods. Passive defence can increase not only this group’s capabilities but also their security and awareness. This research was performed aimed at recognizing the awareness of passive defence and its relation with border security in nomads in the region under study. The analytical-descriptive method was used. For an attentive study in addition to documented study, quantitative (survey and SPSS) and qualitative (interview) methods were used. Based on results of this research, it is observed that today the threats of enemy on diminishing the tolerance threshold of people and national stability have become complex. In this regard, the main solution is providing awareness against the strategies and techniques of enemies. Thus, in order to defeat their serious threats, the awareness of people especially the nomadic society who possess special features in humane, geographical, cultural, social and political dimensions should be increased.
  Keywords: Passive Defence, Awareness Rate, Nomads, Security