فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/19
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سید هادی زرقانی*، مرتضی رضوی نژاد صفحه 1

  تولید و تجارت مواد مخدر با گردش مالی سه هزار میلیارد دلاری آن، امروزه به یک عرصه ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. از این رو می توان از آن با عنوان ژئوپلیتیک مواد مخدر یاد کرد. در این عرصه با بازیگرانی در سه سطح محلی، منطقه ای و جهانی روبه رو هستیم؛ به این ترتیب در پایین ترین سطح یعنی سطح محلی، کشاورزان افغانستانی قرار دارند که با وجود زحمت و تلاش زیاد کمترین میزان سود ناشی از این تجارت غیرقانونی را به خود اختصاص می دهند. در سطح دوم، قاچاقچیانی قرار دارند که وظیفه انتقال و قاچاق مواد مخدر را از داخل افغانستان به بازارهای منطقه بر عهده دارند و با توجه به نوع فعالیت خود، سودهای متفاوتی را نیز دارند. سرانجام در بالاترین سطح، مافیای جهانی مواد مخدر و کارتل های بین المللی هستند که در سطح جهانی به این تجارت کثیف مشغولند والبته بالاترین سودها را از آن خود می سازند و عموما از تعقیب و مجازات قانون در امان هستند. از سوی دیگر تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دارای آثار و پیآمدهای زیانباری برای همسایه های این کشور به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد همسایگی ایران با افغانستان، همچنین قرار گرفتن ایران در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر، امنیت مناطق مرزی شرق را به طور خاص و امنیت کل کشور را به طور عام از چشم انداز سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تهدید جدی قرار داده است. قاچاق مواد مخدر، کالا، رفت وآمدهای غیر مجاز مرزی، قاچاق انسان، افزایش درگیری ها و ناامنی های مرزی، افزایش قتل، شرارت و گروگان گیری در مناطق مرزی، گسترش اعتیاد و پیامدهای منفی پرشمار آن از جمله این تهدیدات است. این مقاله می کوشد با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ژئوپلیتیک مواد مخدر در افغانستان به بررسی پیامدهای تولید و قاچاق مواد مخدر بر امنیت مناطق مرزی شرقی کشور بپردازد.

  کلیدواژگان: امنیت، مرزهای شرقی، ژئوپلیتیک، مواد مخدر
 • کیومرث ملکی، میرستار صدرموسوی، محمدرئوف حیدری فر، اقبال پاهکیده، آرزو شفاعتی صفحه 29

  بروز تهاجمات و تجاوزات موجب شده که اصل دفاع در ایجاد شهرها همواره مورد توجه قرار گیرد. پدافندغیرعاملبه عنوانیکیاز موثرترینوپایدارترین روش هایدفاعدرمقابله باتهدیدات نظامیمدنظر بیشتر کشورهایجهانبودهوهست. در جنگ های احتمالی آینده، هدف دشمن حمله به مراکز حساس و ازمیان بردن زیرساخت های دفاعی و صنعتی کشور مورد تهاجم است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزار GIS و تحلیل AHPبه ارزیابی میزان سازگاری کاربری های راهبردی شهر سنندج نسبت به یکدیگر و توزیع آن ها در شهر سنندج با توجه به معیارهای کمی و کیفی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین میزان ناسازگاری کاربری اراضی شهری و محدوده بحرانی در حاشیه شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج به علت تجمیع کاربری های حساس نظیر کاربری تاسیسات و تجهیزات شهریو کاربری نظامی و انتظامی است و دیگر محدوده های شهری از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردارند.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، کاربری های حساس، جنگ، سنندج
 • ناصر سلطانی* صفحه 59

  استان آذربایجان غربی با دارا بودن بیش از 850 کیلومتر مرز مشترک با سه واحد سیاسی مستقل ترکیه، عراق و آذربایجان و دو واحد سیاسی خودمختار جمهوری نخجوان آذربایجان و کردستان عراق، دچار مسائل متعدد مرزی است که در این راستا، گسترش لجامگسیخته قاچاق و فعالیت گروه های اشرار و معارض، از جمله چالش های اساسی این بخش از سرزمین ایران است. از اینروی، نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در نخستین ماه های سال 1386، با فعالسازی هنگ های مرزی خود، اقدام به اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی (انسداد) در مرزهای استان کرد. در اینباره پرسشی مطرح است؛ این که آیا اهداف پیش بینی شده در طرح انسداد مرزی، بهویژه کنترل روند روبهرشد قاچاق و چالش های امنیتی در خطوط و مناطق مرزی استان آذربایجان غربی محقق شده است؟ روش مطالعه، تلفیقی از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. در بخشهایی از پژوهش، به مستندات و داده های یگانهای مرزبانی و انتظامی استان استناد شده است و در بخشهایی هم با حضور در منطقه مورد مطالعه، اقدام به گردآوری داده و اطلاعات مورد نیاز شده است. برای دستیابی به پاسخ آن پرسش، اقدام به بررسی اسناد و گزارشهای موجود در هنگهای مرزی، دایره قاچاق کالا و ارز و... شد. از سوی دیگر، روش مشاهده و مصاحبه هم در برنامه کار قرار داشت. نتایج حاصل از مطالعات اسنادی و پیمایشی، حاکی از آن است که با اجرای طرح انسداد در مرزهای استان پس از گذشت چهار سال، تغییرات مثبت و محسوسی در روند رو به کاهش پدیده قاچاق و فعالیت گروه های اشرار و معارض قابل مشاهده است؛ اما با این وجود، مشکلاتی بر سر راه تداوم این طرح وجود دارد.

  کلیدواژگان: مرز، طرح انسداد مرز، آذربایجانغربی
 • حسین ربیعی*، مهتاب نورمحمدی صفحه 113
 • محمد سریرافراز، سمیه سادات مکیان صفحه 137

  جرم پدیده ای است که بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی، حقوقی و غیره را شامل می شود. اما به نظر می رسد اصلی ترین عامل بروز چنین پدیده ای، عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، توزیع نامناسب درآمد و تورم باشد. اما سوال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تاثیر گذاشته و باعث ارتکاب پدیده شوم جرم می گردد؟ پاسخ به این سوال تنها زمانی محقق خواهد شد تا با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رشته ای به مسئله فوق نگریسته شود. لذا نگارندگان در اقدامی نوآورانه بر آن شدند با رویکردی میان-رشته ای، سعی در پیشگیری از وقوع جرم نمایند. بدین منظور نگارندگان معتقدند اگرچه نمی توان مشکلات اقتصادی را به راحتی از بین برد اما به کمک علم روانشناسی می توان اثرات منفی آن را بر روح و روان انسان تا حدود زیادی کاهش داد که یکی از دستاوردهای آن کاهش انگیزه برای وقوع جرم می باشد. روش شناسی انجام تحقیق بر پایه برآورد تابع تقاضای جرم بوده و در نهایت نتیجه گرفته می شود که عوامل اقتصادی تاثیر بسزایی در شکل گیری پدیده جرم دارد.

  کلیدواژگان: اقتصاد، انگیزه، انسان، پیشگیری، جرم، روان شناسی
|
 • Seyed Hadi Zarghani* Page 1

  oday, narcotics production and trade with a 3000 billion dollars capital turnover has become a geopolitical arena and thus can be referred as narcotics’ geopolitics. In this arena we face players in three local, regional and global levels. At the lowest level, i.e the local level, there are Afghanistan’s farmers who make the lowest profit from this illegal business despite the fact that they make great effort. At the second level , the smugglers are placed who transfer narcotics from Afghanistan to the regional markets and make different profits related to their activities. Finally, at the highest level, there are international mafia and drug cartels which are engaged in this dirty businesses at global level and while making the biggest profit, they are generally freet from prosecution and legal punishment. On the other hand, the production and smuggling of narcotics in Afghanistan has harmful consequences for its neighboring countries, particularly to the Islamic Republic of Iran. The findings of this study show that Iran’s neighborhood with Afghanistan, also, its location at the main route of drug smuggling threaten the security of Iran’s western borders in particular and Iran’s national security in terms of political, security, social and cultural, in general seriously . Drug and goods smuggling, illegal border crossings, human trafficking, increase in border conflicts and insecurity, increase in murder and felony, holding people for ransom in boundary regions, and etc. are some of these threats. This paper reviews the consequences of narcotics production and smuggling for Iran’s eastern boundary regions’ security ;using a descriptive-analytical method while explaining the narcotics geopolitics in Afghanistan.

  Keywords: Security, Geopolitics, Drugs, Afghanistan, Khorasan-e Razavi Province, Eastern Bor
 • Kiomars Maleki, Mir Sattar Sadr Musavi, Mohammad Rauf Heydari, Eghbal Pahkide Page 29

  invasions and military penetrations have caused defense factor to be noticed in cities construction. Passive defense has been noticed by countries as a one of the effective and stable methods in confronting military threats. Considering the importance of this matter and the fact that the purpose of enemy in the future is to attack to the sensitive centers and to devastate the defensive and industrial infrastructures of attacked country, this article, using GIS and AHP, investigated the compatibility rate of strategic land uses of Sanandaj in relation to each other and their distributions in Sanandaj by considering qualitative and quantitative factors. The findings of research show that most of the incompatibility rate of urban land uses and critical zones are located in eastern and southeastern of Sanandaj because of the aggregation of most sensitive land uses like urban equipment and military land uses, and the other urban areas have suitable situation.

  Keywords: passive defense, Sensitive Land Uses, War, Sanandaj
 • Naser Soltani* Page 59

  est Azerbaijan province has more than 850 km common borders with three independent political units of Turkey, Iraq and Azerbaijan and the two autonomous political units Nakhchivan and Kurdistan that have several boundary problems. Increase in smuggling and activities of opposition groups are two major challenges in this part of Iran. So, police in the West Azerbaijan Province began to obstruct the borders in 2007. In this relation, the question is whether or not the predicted objectives in the project have been achieved, in particular controlling the increase in smuggling and security challenges in the West Azerbaijan lines and boundary regions. The study uses a combination of descriptive - analytical and survey methods. In some parts of the study, documents and data of border patrols and the police have been used, and data and information have been tried to be gathered in other parts by visiting the region under study. The results of the studies and survey evidence showed positive and tangible changes have occurred in the process of reduction in smuggling and activities of opposition groups after four years of borders obstruction. Nonetheless, there are some difficulties in the path of performing this the project.

  Keywords: Obstruction, Border, west Azerbaijan
 • Hossein Rabiei* Page 113

  ecurity is one of the most important components and considerations of all governments and it can be studied in various sections including economic, political, social and cultural sections and at both national and international levels. Security which shows government efficiency plays an important role in the public satisfaction with the government. It is said that a government which is not able to establish an adequate level of security in its own society, will be faced a popular dissatisfaction and internal instability and, in this conditions, its survival will be endangered. Smuggling is an issue that is one of the government responsibilities and functions and the governors' treatment with this problem affect the security of society and citizens' satisfaction with the government. Although it seems that smuggling affects the economic conditions of countries, in addition to economy, it harms other aspects of government and its sovereignty. Using a documentary method, this research is an attempt to evaluate this hypothesis: “the existence of any kind of smuggling in a country affects its composing elements -territory, nation and government- and disability in controlling this problem harms security and, thus, public satisfaction with government”. This study reveals that smuggling is not only the effect of a weak and inefficient government, but also its cause. In other words, there is a cause-and-effect relation between insecurity and smuggling.

  Keywords: Security, smuggling, Government Efficiency, Public Satisfaction
 • Mohammad Sarirafraz* Page 137

  rime is a phenomenon that includes many factors such as social, economical, psychology and legal. But it seems that the main factor underlying this phenomenon is economical factors like: unemployment, poverty, unequal income distribution, inflation and etc. but the question is: how do these factors affect humans and cause the perpetration of crime? Upon study intends to tender necessary solutions in direction to arising tolerance outset and ethical outset of human in not proper economical situation, by using scientific identifying of this phenomenon, and compilation economics and psychology sciences. So from this way the incentive crime occurrence decreases. So the writers of this essay decide to prevent from occurrence of crime and villainy with compilation psychology, sociology and economic sciences, in an innovational action.

  Keywords: Economy, Incentive, Human, Prevention, Crime, Psychology