فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال سوم شماره 10 (زمستان 1393)
 • سال سوم شماره 10 (زمستان 1393)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/11/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عیسی صفوی، بهار ضمیران*، معصومه معارف وند، ملیحه عرشی صفحه 3
  مقدمه
  مطالعات جهانی نشان می دهند که زنان بیشتر از مردان در معرض فقر و متعاقب آن بیشتر در خطر آسیبهای اجتماعی وکاهش سطح سلامتی میباشند. به ویژه دختران نوجوان و زنان جوان به دلیل دسترسی کمتر به آموزش، حمایت، سرمایه اقتصادی و مهارتهای لازم برای ارتقای وضعیت اقتصادی خود آسیب پذیرترند. در این مقاله استراتژی های توانمندسازی دختران و زنان جوان که در آفریقا و آمریکای لاتین انجام شده، مرور و مقایسه شدهاند.
  منابع: در این مطالعه مروری، مقالات و گزارش های ارائه شده درسایت بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، موسسه(AGALI)، مرکز بانک جهانی فقر و گروه جنسیتی آمریکا و منطقه کارائیب و استراتژی های بکار گرفته شده در بیست و سه پروژه توانمندسازی در بیست و چهار کشور، مرور، تحلیل، دسته بندی و مقایسه شدند.
  روش
  این مطالعه با شیوه مرور نظاممند منابع، هفت استراتژی توانمندسازی شامل استراتژی های ارائه خدمات مالی، اشتغال و مهارت های زندگی و حمایت اجتماعی در آفریقا و استراتژی های مدل برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان در حوزه کشاورزی، افزایش کسب درآمد زنان، فعالسازی بازارکار زنان در آمریکای جنوبی و دریای کارائیب استخراج شد.
  بحث و نتیجه گیری
  بکار گرفتن استراتژی های متنوع با توجه مقتضیات و عوامل فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی متفاوت، احتمال موفقیت برنامه های توانمندسازی را افزایش میدهد.
  کلیدواژگان: تجربه معنوی، تالاسمی، روش کیفی، تحلیل مضمون
 • کبری واعظی* صفحه 14
  مقدمه
  نظر به اینکه مطالعات اندکی با توجه به زمینهی فرهنگی با موضوع تجربه معنوی زنان از ابتلا به بیماری تالاسمی به ویژه در حوزه مداخلات حرفه ای صورت گرفته است، مطالعه حاضر با هدف شناخت و توصیف تجربه معنوی زنان از ابتلا به بیماری تالاسمی انجام شد.
  روش
  در این مطالعه که با رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی انجام شد، بیست ویک نفر از زنان مبتلابه تالاسمی با استفاده از نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. تکنیک گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاری و تحلیل کیفی داده ها با استفاده از تحلیل مضمونی انجام گرفت.
  نتایج
  تجربه معنوی زنان از ابتلا به بیماری تالاسمی در قالب سه مضمون اصلی «باورهای معنوی» و «تجربه های درونی» و «اقدامات خیرخواهانه» و چهار زیر مضمون «ارتباط درونی با خدا»، «تجربه اوج»، «تجربه رنج» و «خدمت به همنوعان» طبقه بندی شد که در درون مایه تجربه معنوی جای گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان از اهمیت تجربه معنوی زنان از ابتلا به بیماری تالاسمی دارد. معنویت، زنان مبتلا به تالاسمی را قادر میسازد کارکرد فردی، روانی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. از این رو شایسته است مددکاران اجتماعی در ارائه مداخلات حرفه ای و مراقبت های همه جانبه از این بیماران به تجربه های معنوی این افراد توجه خاص داشته باشند.
  کلیدواژگان: تجربه معنوی، تالاسمی، روش کیفی، تحلیل مضمون
 • شهنام ابوالقاسمی* صفحه 22
  مقدمه
  هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی نمایش درمانی بر شادکامی و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی می باشد.
  روش
  پژوهش حاضراز نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی تشکیل دادند. به منظور انتخاب نمونه ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین هشت مرکز پیش دانشگاهی، دو مرکز و از هر مرکز دو کلاس و مجموعا نود دانشآموز انتخاب شدند. در مرحله بعد از بین دانش آموزانی که نمره آنها در پرسش نامه شادکامی بیست و نه تا پنجاه و یک و نمره اعتماد به نفس آنها کمتر از صفر و به سمت منهای ده بود چهل نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. بیست نفر در گروه آزمایش و بیست نفر در کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در ده جلسه آموزش نمایش درمانی شرکت داده شدند. در پایان جلسات آموزشی هر دو گروه مجددا مورد ارزیابی قرارگرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش نمایش درمانی به طور معناداری بر شادکامی و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر موثر است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش به نظر میرسد نمایش درمانی میتواند به عنوان یک برنامه ی آموزشی درجهت افزایش شادکامی و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر در مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نمایش درمانی، شادکامی، اعتماد به نفس
 • علی غلامی*، کیومرث بشلیده صفحه 28
  مقدمه
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی زنان مطلقه انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع تحقیق آزمایشی با گروه های آزمایش و گواه است. جامعه آماری کلیه زنان مطلقه شهرستان لامرد بودند که از طریق فراخوان دعوت شده بودند تا برای شرکت در کلاس های آموزشی به هسته مشاوره و شبکه های بهداشت شهرستان مراجعه کنند. برای نمونه گیری، با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از بین متقاضیان، پس از کسب موافقت از آنها به منظور شرکت کردن درجلسات |پژوهش، سی نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا هر دو گروه پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر را تکمیل کردند. سپس برای گروه آزمایش هشت جلسه آموزش هوش هیجانی اجرا شد و در نهایت، پس آزمون اجرا و نتایج با استفاده از نرم افزار spss با هم مقایسه شدند.
  نتایج
  نتایج این پژوهش نشان داد، آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی زنان مطلقه تاثیر گذاشته و باعث کاهش علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب آنان شده است. همچنین بر اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی نیز تاثیر معناداری داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  آموزش هوش هیجانی روش مناسبی جهت افزایش سلامت عمومی زنان مطلقه است. با علم به شیوع بالای طلاق و تبعات روانی- اجتماعی آن پیشنهاد می شود از این روش برای کاهش پیامدهای روحی روانی طلاق،افزایش سلامت عمومی و درمان دیگر مشکلات و مسائل آنان به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سلامت روان، زنان مطلقه
 • وجیهه آرمان مهر، سیده مهلا حجازی*، اکرم خوارزمی، نورالله مرادی کله لو صفحه 40
  مقدمه
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر دلبستگی به مذهب و باور به قانون وتاثیر آن بر بزهکاری نوجوانان میباشد.
  روش
  در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. چهارصد دانشآموز سال سوم دبیرستان های شهر ساری به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای انتخابشدند. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوری و پایائی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفت. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه شانزده از طریق آزمونهای T،F و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  در این پژوهش چهل و یک و یک دهم درصد نمونه ی مورد بررسی پسر و پنجاه و هشت و نه دهم درصد، دختر بوده اند. برای تبیین رابطه ی مذهب، باورمندی به قانون وتاثیر آن بزهکاری از نظریه ی پیوند اجتماعی هیرشی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای دلبستگی به مذهب و باور به قانون، رابطه ی معکوس و معناداری با بزهکاری داشته اند. نتایج آزمونهای معناداری بر حسب متغیرهای زمین های نیزنشان داد میزان بزهکاری دختران نسبت به پسران به طور معناداری کمتر است. میزان دلبستگی به مذهب و باور به قانون در بین دختران نیزنسبت به پسران بیشتر است.
  بحث و نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود جهت علاقهمند ساختن نوجوانان به مذهب، از طریق برنامه های دینی و ارتباط موثر با متولیان مذهبی برنامه ریزی های لازم صورت گیرد. همچنین زمینه ی باورمندی نسبت به قانون به واسطه ی موثر دانستن قانون و اعتماد به قانون گزاران و مجریان قانون فراهم شود.
  کلیدواژگان: بزهکاری، دلبستگی به مذهب، باور نسبت به قانون، نظریه پیوند اجتماعی هیرشی
 • اکبر بخشی نیا* صفحه 48
  مقدمه
  کشور ما با سوانح و بلایای طبیعی و غیرطبیعی بسیاری روبروست و هر از چند سالی زلزله ی مهیبی جان عدهای را می گیرد و خرابی های زیادی به بار می آورد. سازمان ها و گروه های مختلفی در جهت پیشگیری از این سوانح و بلایا، و یا در صورتی که اتفاق افتاد، در کاهش خسارت و تلفات و ساماندهی مردم آسیب دیده و بازسازی مناطق سانحه دیده درگیر هستند. نقش مددکاران اجتماعی در این حوادث چیست؟ آنان تا به حال چه قدر نقش داشته اند و به صورت مطلوب چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟
  هدف این مقاله ی مروری بررسی و معرفی کردن نقش های مددکاران اجتماعی در بلایای طبیعی، به ویژه زلزله است.
  منابع اطلاعات: استفاده از منابع داخلی و خارجی درباره ی بحران و سوانح طبیعی و اقدامات مددکاران اجتماعی در آنها (شامل 12منبع فارسی و 10 منبع انگلیسی).
  روش
  با استفاده از روش های مروری منظم و به شیوه ی اسنادی و کتابخانه ای، منابع، مقالات، کتابها و اسنادهای مرتبط با موضوع بررسی شدند.
  نتایج
  رویکرد مددکاران اجتماعی به سوانح و بلایای طبیعی که بخش بزرگی از جمعیت را در بر میگیرد، مدیریت سانحه، بحران مبتنی بر جامعه، خودامدادی محله ای، و مددکاری اجتماعی جامعهای در هماهنگی با سایر سازمانها وسیستم هاست. مددکاران اجتماعی میتوانند در بلایای طبیعی نقشهای متعددی هم در سطح کلان (جامعهی کلی و جامعه ی آسیب دیده) و هم در سطح خرد و میانی (فرد و گروه های درگیر و آسیب دیده) ایفاء نمایند.
  بحث و نتیجه گیری
  بررسی و تحلیل این نقشها و آگاهی از فعالیتها و اقدامات آنها توسط مددکاران اجتماعی وسازمانهای دستاندرکار مدیریت بحران، نجات و امداد و همچنین جامعه می تواند منجر به استفاده ی بیشتراز توانایی های مددکاران اجتماعی در این حوزه گردد.
  کلیدواژگان: مددکاری اجتماعی، سوانح طبیعی، زلزله
|
 • Maliheh Arshi, Masoomeh Maarefvand, Bahar Zamiran*, Eisa Safavi Page 3
  Introduction
  International studies show that women are at risk of poverty, social disadvantage and reduction of their health more than men. In particular teenage girls and young women due to less access to education, advocacy, economic capital and skills to improve their economic status are more vulnerable. In this paper, reviewed and compared strategies for empowering girls and young women in Africa and Latin America.Source: This study done with systematic review articles method. The World Bank, the International Monetary Fund Institute reports, The Adolescent Girls’ Advocacy and Leadership Initiative (AGALI) and world bank- poverty- inequality and gender group America and the Caribbean Region was assayed. 23 projects of empowerment strategies used in 24 countries and reviewed, analyzed, classified and compared.
  Methods
  Seven strategies were extracted. These strategies includes: financial services, employment and life skills and social protection in Africa and gender equality strategies, women empowerment in agriculture, increase of women income and activation of women labour in Latin America and the Caribbean were extracted.
  Conclusions
  Using of different strategies according to the needs and cultural factors, social and geographic items Recommended.
  Keywords: Economic Empowerment, Young Women, Young Girls
 • Kobra Vaezi* Page 14
  Introduction
  Since there is no much research on spiritual experiences of women with Thalassemia especially in professional interventions, this research was done to recognize and describe women’s spiritual experiences about Thalassemia.
  Methodology
  In this qualitative and phenomenological research, 21 women with Thalassemia were selected through a targeted sampling for interview. Data were gathered through a semi-structural interview and data qualitative analysis was done through thematic analysis.
  Results
  Spiritual experiences of women with Thalassemia were classified into three main subjects, i.e. “beliefs”, “internal experiences”, “helpful works” and four sub-subjects such as “internal relation with God”, “experience of spirituality pinnacle”, “suffering experience”, and “fellowmen serving”.
  Conclusions
  The results of this research explicit the importance of spiritual experiences of women with Thalassemia. Spirituality improves personal, mental and social hope in women with Thalassemia. In result, it is better for social workers to pay more attention to the spiritual experiences of these patients during their professional interventions and comprehensive cares.
  Keywords: Spiritual Experience, Thalassemia, Qualitative Method, Thematic Analysis
 • Shahnam Abolghasemi* Page 22
  Introduction
  The purpose of this study is surveying the impact of teaching drama therapy on the happiness and self-esteem per-university girls student.
  Methodology
  Research design has been experimental and pretest and after test type with control group. The population of this study is all of the per-university girls student in Babolsar city. First, by applying the simple random sampling method we selected 2 per-university centers among 8 centers Babolsar, and of each school 2 classes and eventually 90 persons have been selected. Then between those girls which their happiness mark was in first quarter (25-51) and their self-esteem mark was less than zero to -10, 40 qualified girls were chosen by random method, 20 in experimental group and 20 in control group. Experimental group participate in 10 drama therapy teaching sessions. At the end of course both group were evaluated for second time. resulted data has been analyzed using multi variable covariance test.
  Results
  Results show that the teaching drama therapy has been effective on the happiness and self-esteem of per-university girls student.
  Conclusions
  According to the research findings seem to drama therapy can be used as a training program to increase happiness and confidence of female students in schools.
  Keywords: Drama Therapy, Happiness, Self, Esteem
 • Ali Gholami*, Keyomars Bashlide Page 28
  Introduction
  Health is one of the most necessary concepts human’s complication world. The purpose of this study was to determine the effect of Emotional intelligence on General Health of divorced women.
  Methodology
  This study is experimental with experimental and control groups. Statistical population were divorced women of the Lamerd city that they had invited for use the educational classes enroll in Counseling Center and Health House of city. Method of sampling was simple sampling. Of they had enrolled, 30 had selected and had divided into the experimental and control groups randomly. First, two group filled out Goldberg and Hieler General Health Questionnaire (pretest). then the intervention programs were carried through 8 sessions of Emotional intelligence for experimental group, but the control group did not receive. In the next step, two group filled out Goldberg and Hieler General Health Questionnaire as post test, and at the end, the data was Compared by SPSS software.
  Results
  The results of analysis showed Emotional intelligence is effective on General Health divorced women. This way significantly had reduced the mean scores of the experimental group compared to the control group on somatic symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and depression.
  Conclusions
  The data have found in our study was that Emotional intelligence is a suitable way on increase of general health. In view of high prevalence of divorce and its psychological aftermaths Hence we suggest the Emotional intelligence is recommend for treat divorce psychological aftermaths and other mental problems of divorced women.
  Keywords: Emotional Intelligence, General Health, Divorced Women
 • Vajihe Armanmehr, Seyede Mahla Hejazi*, Akram Kharazmi, Noorallah Moradi Page 40
  Introduction
  The main objective of the present study is surveying the relationship between attachment to religion and belief in the law with delinquency.
  Methodology
  The method of research was survey. 400 junior high school students in Sari city were selected by multi-stage stratified random sampling method and answered to the questionnaire. Validity and reliability of questionnaire was confirmed by face validity and Cronbach’s alpha coefficient respectively. Data were analyzed by SPSS-16 software using F and T tests and Spearman correlation coefficient.
  Results
  In this study, 41/1% of the sample was male and 58/9% were female. To explain the relationship between religion and belief in law with delinquency, the Hirschi’s theory of social ties was used. Results showed that attachment to religion and belief in the law variables had a significant and inverse relationship with delinquency. The test results in terms of the demographic variables showed a significant reduction in delinquency level in girls than boys. Also, the attachment to religion and belief in the law variables were more in girls than boys.
  Conclusions
  Regarding significant and inverse relationship between attachment to religion and belief in the law with delinquency, it is recommended that create interest to religion in teenagers by planning for making religious programs more attractive. Also, the needed conditions for belief to law were prepared by belief to effectiveness of law and trust to law makers.
  Keywords: Delinquency, Attachment to Religion, Belief in the Law, Hirschi's Theory of Social Ties
 • Akbar Bakhshinia* Page 48
  Introduction
  Our country is faced to many natural and unnatural disasters and accidents, and whenever across several years a horrible earthquake is caused to die many people and is caused numerous destructions. Many different organizations and people groups are involved in preventing these disasters and accidents, and if happened, they try decreasing it damages and causalities and rebuilding the damaged zones. What is especially the role of social workers and generally the social work profession in these events? How much have they had already a role, and ideally what roles can they play?Purpose of this article is examining and introducing the roles of social workers in natural disasters, especially in earthquake. Data resources: In this study, have been used internal and external resources about natural crises and disasters and the roles of social workers in them (including 12 Persian resources and 10 English resources).
  Methodology
  In this study, resources, articles, books and documents related with the subject were reviewed based on library and documentary method.
  Results
  The approach of social work to natural accidents and disasters that embrace a large part of population, is the crisis management, the community based crisis/disasters management, neighborhood self –relief, and community social work coordinated with other systems and organizations. Although, case work and group social work is used within community social work, social workers can play many roles both in macro level (general society and the damaged community), and in micro and meso level (about involved and damaged individuals and groups).
  Conclusions
  Reviewing and analyzing these roles and being aware from them by both social workers themselves and the practicing organizations in crisis and relief and rescue management and also general public could result in the best useful from strengths and capabilities of social workers in this area.
  Keywords: Social Work, Natural Disasters, Earthquake