فهرست مطالب

Scientific Journal of Rescue Relief - Volume:7 Issue: 1, 2015
 • Volume:7 Issue: 1, 2015
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/04/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات پژوهشی
 • کاظم علی آبادی *، عباسعلی داداشی رودباری، محمدعلی اسدی زنگنه صفحه 1
  مقدمه
  بلایای جوی-اقلیمی به عنوان پدیده های قهری در میان مخاطرات آب و هوایی، آسیب پذیری ها و پاسخ به نیازها به شمار می روند. ایران در منطقه ای قرارگرفته که به شدت تحت تاثیر توفان های گرد و غبار است. تحقیقات نشان می دهد که بسامد و شدت این توفان ها در سال های اخیر افزایش یافته است. در این پژوهش با توجه به اهمیت توفان های گرد و غبار و به تبع آن ریزگرد ها و با هدف بررسی جامع ویژگی های شدیدترین موارد منجر به وقوع توفان های گرد و غبار طی سال های اخیر در غرب و جنوب غرب ایران در یک دوره زمانی 4 روزه در اسفند90 سعی شد تا ضمن ارزیابی ساختار منطقه ای گردش جو و سازوکار اصلی حاکم بر وقوع و منشا توفانهای گرد و غبار وارد شده به مناطق نامبرده و مسیر حرکت آنها شناسایی شود.
  روش
  در پژوهش حاضر، ساختاری کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق سنجش از دور محسوب میشود. به منظور تبیین علل و منابع اصلی گرد و غبار این توفان، ساختار گردش منطقه ای جو بررسی شد. تعیین منابع اصلی گرد و غبار برای هر یک از توفان های گرد و غباری نیز با بهره گیری از مدل لاگرانژینی HYSPLIT و با استفاده از روش ردیابی پسگرد انجام شد. همچنین برای ارزیابی و مقایسه نتایج، از خروجی های مدل DREAM 8b و مقادیر ضخامت نوری هواویزه (AOT) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق بیانگر آن است که در زمان وقوع توفان گرد و غبار جریانات زیرین جو در یک حرکت شرقی از جانب عراق به سمت غرب ایران می وزند. بررسی نقشه های همدید نشان داد که مولفه مقیاس منطقه ای گردش جو در ترازهای زیرین نقش اصلی را در وقوع توفان های گرد و غباری جنوب غرب و جنوب ایران بر عهده دارند. این در حالی است که در زمان وقوع توفان یک کم فشار قوی در شرق ایران شکل می گیرد و در چنین شرایطی بادهای غربی سبب ورود گرد و غبار به منطقه می شوند. نتایج رهگیری جریان باد که با استفاده از مدل HYSPLIT در روز های مورد مطالعه انجام گرفت، نشان داد که به طور کلی منابع اصلی توفان گرد و غبار کشور شمال تا شمال غرب عراق و شرق سوریه می باشد. پایش داده های حاصل از شاخص AOT و مدل DREAM 8b نیز این مورد را تایید می کند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی گرد و غبارها از دو مسیر به کشور منتقل می گردند. الف) مسیر شمال غرب- جنوب شرق (از مناطق شمال غرب عراق و شرق سوریه گرد و غبارها را به منطقه منتقل می کند)؛ ب) مسیر غرب به شرق (از مرکز عراق گرد و غبارها را به جنوب غرب و غرب ایران منتقل می کند). همچنین مشخص شد که ذرات گرد و غبار در لایه ای کم عمق و در پایین ترین لایه جو به منطقه منتقل می گردند. در روز وقوع توفان عمق ذرات بالا و برابر با 9/ 0 بوده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که گرد و غبارهای موجود در جو منطقه مورد مطالعه برای سلامتی بسیار خطرناک هستند.
  کلیدواژگان: توفان گرد و غبار، ضخامت نوری، مدل HYSPLIT، مدل DREAM 8b
 • محمدعلی سالکی ملکی*، معصومه قاسمی صفحه 21
  مقدمه
  زلزله به عنوان یکی از مهم ترین ناملایمات طبیعی زمین، همواره در زمان کوتاهی، خسارات غیرقابل جبرانی را به پیکره سکونتگاه های بشری وارد ساخته است. یکی از مهم ترین مسائلی که بعد از زلزله با آن مواجه می شویم انتقال مصدومان و حادثه دیدگان زلزله به اماکن امن و مراکز درمانی است. بعد از زلزله، سیستم حمل و نقل شهری به عنوان مامن و راهی برای حمل و نقل امدادی، اطفای حریق و مانند آن عمل می کند. شهر تبریز یکی از شهرهای بزرگ و مهم ایران است که در جایگاه پهنه با خطر بسیار بالای زلزله قرار دارد. مجاورت با گسل تبریز و وجود سرمایه های عظیم صنعتی، فرهنگی و تاریخی، شهر تبریز را به عنوان خطرناک ترین شهر از نظر خطر زمین لرزه معرفی می کند. وجود بافت های فرسوده زیاد همراه با معابر تنگ و باریک با عرض کم و لزوم صرفه جویی زمان در امداد رسانی، لزوم یک مسیریابی بهینه برای تخلیه آسیب دیدگان زلزله را در این شهر اثبات می کند.
  روش
  مدل اصلی به کار رفته در این مقاله مدل تحلیل شبکه است که از توابع طول مسیر، سرعت حرکت در مسیر، نوع مسیر و موانع موجود در مسیر و شاخص closeness در آن استفاده شده است. علاوه بر توابع مورد استفاده در مدل عوامل و معیارهایی از قبیل ظرفیت مراکز درمانی، خطرپذیری مکان و... نیز در فرایند تحقیق دخیل بوده است. روش تحلیل شبکه در این تحقیق به صورت یک فرایند سلسله مراتبی4 مرحله ای است.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که زمان انتقال مصدومان از 3 الی 30 دقیقه در نوسان است و میانگین آن معادل 14 /8 دقیقه است. در زمینه مراکز درمانی و میزان مراجعات می توان گفت که بیمارستان ارتش، سینا، 29 بهمن و شهریار به دلیل قرار گرفتن در مسیر تقاطع های غیر همسطح یا دوری از مراکز بحران بدون مسیر (مراجعه) و بیمارستان های کودکان، امام رضا (ع) و شمس به دلیل نزدیکی بیشتر به مراکز بحرانی و قرار گرفتن در مسیر بهینه دارای 2 مسیر (مراجعه) هستند.
  نتیجه گیری
  در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت زمان به دست آمده در این تحقیق برای حمل مصدومان به مراکز درمانی بهینه نیست و باید بازنگری اساسی در جانمایی مراکز درمانی نسبت به مراکز بحران و خطر صورت گیرد.
  کلیدواژگان: زلزله، تحلیل شبکه، شاخص، closeness، مسیر
 • حدیثه قیصری*، حسن آهار، محسن، احدنژاد صفحه 35
  مقدمه
  پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران به عنوان مکان هایی مناسب در مواقع بحرانی که همه شرایط و وضعیت های طبیعی به هم خورده است، یکی از راهکارهای مناسب برای کم کردن میزان آسیب ها و خسارات می باشد. یکی از موارد قابل توجه قبل از احداث این پایگاه ها مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن برای پایگاه باشد و همچنین برای کارایی هرچه بیشتر پایگاه موثر و مفید واقع شود. در این مقاله، با شناخت پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران و کارکردهای آنها به درک الزامات ضروری در مکان یابی این پایگاه ها خواهیم پرداخت. همچنین، بافت قدیم شهر کرمانشاه برای مطالعه موردی انتخاب شده است که ایجاد این پایگاه ها در مکان های مناسب در شرایط بحرانی در آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
  روش
  در این تحقیق، ابتدا فاکتورهای مناسب برای مکان یابی تعیین شده و وزن دهی داده ها برای مکان یابی پایگاه ها انجام گرفته است. سپس با توجه به قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی برای حل مسائل پیچیده شهری و سهولت در تحلیل و آنالیزهای مکانی، از توانایی های این سیستم برای آماده سازی، تلفیق و تحلیل لایه ها بهره گرفته شده است. تحلیل نهایی با استفاده از روش همپوشانی وزنی در محیط GIS صورت گرفته است. در نهایت، به تعیین مکان های بهینه برای احداث و طراحی پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران مبادرت شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد 04/ 10 درصد از اراضی بافت فرسوده کرمانشاه کاملا سازگار و 58/ 5 درصد کاملا ناسازگار می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، نقاطی از شهر که دارای فضاهای شهری مناسب از قبیل فضاهای سبز، ورزشی، آموزشی و... می باشند و شرایط دسترسی مناسبی دارند پتانسیل نسبتا بهتری برای استقرار این پایگاه ها دارند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، پایگاه های چندمنظوره پشتیبانی مدیریت بحران، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل شاخص همپوشانی وزنی
 • مریم افشاری*، عبدالله محمدیان هفشجانی، حمید صالحی نیا، سلمان خزایی، مهدی محمدیان صفحه 51
  مقدمه
  حوادث ترافیکی به عنوان وقایع قابل پیش بینی و پیشگیری، از مشکلات سلامتی محسوب می شوند، زیرا هزینه های زیادی به کشورهای در حال توسعه وارد می کنند. مطالعه خصوصیات اپیدمیولوژیکی حوادث رانندگی، اطلاعات با ارزشی برای تشخیص اولویت های پژوهشی در اختیار می گذارد. این مطالعه، با هدف بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی رانندگان ایران در 1392 انجام شد.
  روش
  این مطالعه مقطعی، با استفاده از داده های برنامه ثبت حوادث کل کشور مربوط به 1392 انجام شد. تمامی حوادث ترافیکی که مجروح برای دریافت خدمات به هر یک از بیمارستان های خصوصی یا دولتی مراجعه کرده است در این تحقیق لحاظ شده اند که این تعداد 189329 مصدوم می باشد. میزان بروز حوادث عابران پیاده در هر ده هزار نفر محاسبه شد. برای نقشه بندی رخداد حوادث از نرم افزار GIS و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 2010-Excel و 11 Stata استفاده شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر، همه رانندگانی که دچار حوادث ترافیکی شده بودند شامل 129506 مرد و 59823 زن بودند. همچنین مشاهده شد که میزان حوادث ترافیکی در مردان بیشتر از زنان بود (به ترتیب 40/ 68 و 60/ 31 درصد) و بیشترین افراد آسیب دیده مربوط به گروه سنی 20 تا 24 سال است. در ضمن، بیشترین حوادث ترافیکی رانندگان در کوچه و خیابان (55 درصد) رخ داده بود.
  نتیجه گیری
  میزان آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی در رانندگان بسیار بالا و پیشگیری از آنها ضروری می باشد. بدین منظور شناسایی عوامل مرتبط با آسیب های ترافیکی برای طراحی یک مداخله موثر کمک کننده است.
  کلیدواژگان: حوادث ترافیکی، آسیب، رانندگان
 • ابراهیم جهانگیر *، مهری اذانی، مرتضی مرادی پور صفحه 61
  مقدمه
  جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از حدود 600 پایگاه امداد و نجات ثابت، خدمات تخصصی امداد و نجات را در تمام طول سال به هموطنان سراسر کشور ارائه می کند. در این میان پایگاه های جاده ای به عنوان یکی از اصلی ترین فعالیت های این جمعیت قریب به نیمی از این پایگاه ها را به خود اختصاص می دهد که در طول بیش از 32000 کیلومتر از جاده های بین شهری یا برون شهری کشور پراکنده اند. با توجه به گستردگی و همچنین تنوع عملکرد و وظایف در مناطق جغرافیایی متغیر باید سطح برخورداری یا محرومیت پایگاه های امداد و نجات جاده ای هلال احمر کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت حوادث و سوانح رانندگی کشور تعیین گردد.
  روش
  در این پژوهش، با استفاده از شاخص مرکزیت وزنی، 20 شاخص اصلی در 282 پایگاه جاده ای در 31 استان کشور از لحاظ برخورداری از امکانات و تجهیزات تخصصی و الزامی امداد و نجات ارزیابی شدند و در چهار گروه برخوردار، نسبتا برخوردار، نسبتا محروم و محروم طبقه بندی شدند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج، به طور کلی می توان گفت که 139 پایگاه جاده ای در جمعیت هلال احمر که 49 درصد از مجموع کل پایگاه های جاده ای را دربرمی گیرند از امکانات مناسبی برای ارائه خدمات امداد و نجات در حوادث و سوانح رانندگی در جاده های برون شهری برخوردارند و بیش از نیمی از این پایگاه ها (143 پایگاه) یعنی 51 درصد از آنها امکانات و تجهیزات مناسبی برای ارائه خدمات امداد و نجات ندارند و نیازمند تقویت و توسعه در این بخش می باشند.
  کلیدواژگان: امکانات و تجهیزات تخصصی امداد و نجات، پایگاه های جاده ای، جمعیت هلال احمر، شاخص مرکزیت وزنی
 • شیما شفیعی باغبادرانی*، علی چیت ساز، علی شائمی برزکی صفحه 70
  مقدمه
  بحران ها بخشی از فضای کسب و کار هستند و حذف تمامی بحران هایی که سازمان را تهدید می کنند ناممکن است. عملیات مدیریت بحران سازمان را قادر می سازد تا پاره ای از بحران ها را از میان بردارد و برخی دیگر را به نحوی موثر اداره کند و ابزار لازم برای یادگیری کامل و سریع از بحران های واقع شده را در اختیار بگیرد. مدیریت بحران این پیام ضمنی را منتقل می کند که اصل بر بحران است و هیچ سیستمی درحالت تعادل پایدار و بلندمدت نیست. بنابراین هرچند سازمان ها قادر به پیش بینی و برنامه ریزی دقیق برای آینده نیستند، اما باید برای غلبه بر بسیاری از تهدیدات شناخته شده و ناشناخته، آمادگی لازم را کسب کنند. حصول این آمادگی جز از طریق استفاده از تجربیات دیگران و نشر این تجارب ارزشمند و مهم تر از آن یادگرفتن این تجارب و به کاربستن آنها به دست نمی آید. لذا در این پژوهش تاثیر زیرساخت های تسهیم دانش بر بهبود کیفیت اجرای عملیات مدیریت بحران از طریق یادگیری سازمانی در بین امدادگران جمعیت هلال احمر استان اصفهان تحلیل می شود.
  روش
  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شامل تمامی امدادگران پایگاه های خیابانی و شعب مختلف جمعیت هلال احمر در 24 شهر استان اصفهان است که تعداد آنها در مجموع 3082 نفر و حجم نمونه 360 نفر به دست آمد و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم می باشد. در این پژوهش به منظور روایی پرسشنامه محقق ساخته از روش روایی محتوا و روایی سازه و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج گویای روایی و پایایی مناسب پرسشنامه ها می باشد. برای توصیف داده های پژوهش و تحلیل عاملی تاییدی و آزمون معادلات ساختاری از نرم افزار های 20-SPSS و PLS استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی، بار عاملی راهبرد و استراتژی، فرهنگ، ساختار و فناوری اطلاعات در زیر ساخت تسهیم دانش به ترتیب برابر867/ 0، 842/ 0، 824/ 0 و 828/ 0 می باشند. بار عاملی یادگیری سازمانی با ابعاد سازگاری، تک حلقه ای، دو حلقه ای و سه حلقه ای به ترتیب 837/ 0، 864/ 0، 847/ 0 و 876 / و ابعاد مدیریت بحران (پیشگیری، آمادگی، واکنش، بازبینی مجدد)، به ترتیب 804/ 0، 840/ 0، 881/ 0 و 783/ 0 برآورد شد. میزان تاثیرگذاری تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی و مدیریت بحران به ترتیب 81 درصد و 24 درصد و میزان تاثیرگذاری یادگیری سازمانی بر مدیریت بحران 58 درصد برآورد گردید. نتایج حاصل از مقادیر آزمون t مدل ساختاری در آنالیز مسیر بین تسهیم دانش و یادگیری سازمان (87/ 37 =t و p<0.0001)، تسهیم دانش و مدیریت بحران (36/ 4= t و p<0.0001) و یادگیری سازمانی و مدیریت بحران رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، استراتژی های سازمان برای ایجاد مشوق های انگیزشی و فضای دوستانه برای به اشتراک گذاری هر چه بیشتر تجارب باید تغییر یابند. همچنین انجام مانورهای متعدد، بازبینی های مجدد به شکل سازنده و گروهی و اتخاذ نظام آموزشی نوین و نیز مستند سازی تجارب حاصل از ماموریت های گوناگون در مخازن الکترونیکی لازم و ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش، یادگیری سازمانی، مدیریت بحران
 • حسن آقامیری، کیوان صداقتی*، وحید آگاه صفحه 88
  مقدمه
  از دیرباز بیشتر کمک های مردمی به جمعیت شیر و خورشید سرخ سابق و هلال احمر فعلی، در قالب نهاد حقوقی «وقف» بوده است. وقف از منظر صرف حقوقی برای جمعیت هلال احمر مطلوب نبود و به دلیل تضییقات ایجادی از جمله عدم جدایی واقف (مالک اولیه) و ادامه سلطه و اقتدار آن بر موقوفه از طریق تعیین متولی و ناظر و عدم امکان یا صعوبت تغییر وضعیت حقوقی موقوفه و در واقع، ناکارآمدی آن برای شکل دهی به کمک های شهروندان، مغلوب نهادهای رقیب مانند صلح و هبه است. با این حال، از منظر رئالیسم حقوقی و حقوق عمومی، نتیجه عکس شده است و وقف بر «صلح» و «هبه» ارجحیت دارد، چرا که در وقف، نظارت کمک کنندگان به هلال (واقفین) تا پایان حیات موقوفه ادامه دارد. پس از انعقاد وقف، واقف از موقوفه جدا نمی گردد و در واقع نظارت مردم بر حکومت، یعنی نظارت واقف بر نماینده حکومت (جمعیت) تحقق می یابد. چه اینکه، هنر حقوق و اداره جامعه در برقراری بازی برد برد و تجمیع و تلفیق منافع متعارض است. بدین لحاظ به تاسی از فقه پویای شیعه و پذیرش این نکته که انجام کامل و صحیح وظایف هلال احمر جز با کمک شهروندان صورت نگرفته است و حکومت به تنهایی، توان مالی تامین اعتبارات لازم را ندارد؛ راه میانه و سوم مطلوب است. نظری مبتنی بر استفاده از 1 مزایای حقوق عمومی و نظارتی وقف 2 علاقه وافر مردم به نهاد وقف 3- اطلاعات مطلوب شهروندان از وقف و البته جمع آن با نکات مطلوب عقود صلح و هبه. لذا به نظر می رسد جمعیت باید با اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده، ضمن تشویق و تکریم وقف، شرایط، ویژگی ها و جهات مورد نظر خود و در واقع مورد نیاز کشور را به مردم معرفی و با توجه به آن، موقوفات را قبول نماید.
  کلیدواژگان: وقف، جمعیت هلال احمر، نظارت مردم بر حکومت، جهات وقف، رئالیسم حقوقی
 • حسین صمدی میارکلایی*، عباس بابایی، حمزه صمدی میارکلایی صفحه 102
  مقدمه
  سازمان های موفق کارکنانی دارند که به مسئولیت های رسمی بسنده نمی کنند، وقت و انرژی خود را بدون محدودیت، وقف شغل و سازمان شان می کنند. چنین رفتارهای نوع دوستانه که نه تجویزی است و نه درخواستی، موجب تسریع فعالیت های سازمانی می شود. رفتار شهروندی سازمانی (OCB) به عنوان رفتارهای فردی ای تعریف شده است که بصیرتی است و به طور مستقیم و به وضوح از طریق سیستم رسمی پاداش شناخته نشده و به آن پاداش داده نمی شود. یکی از عوامل موثر بر این رفتارها رضایت شغلی می باشد. رضایت شغلی را به عنوان «میزانی که کارکنان شغل و جنبه های گوناگون شغل شان را دوست دارند» تعریف کرده اند.
  روش
  این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد و جامعه مورد مطالعه در این تحقیق همه کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق 123 نفر از کارکنان سازمان مورد مطالعه به روش نمونه-گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده که رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه 20 سوالی (فرم کوتاه) رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) برای سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار SPSS و LISREL و با آزمون همبستگی و تحلیل مدل معادلات ساختاری و در سطح معنی داری 05/ 0انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با میزان همبستگی (665/ 0) و نیز میان ابعاد رضایت شغلی، شامل رضایت درونی (684/ 0) و رضایت بیرونی (582/ 0)، با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری یافت شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط میان رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در این تحقیق، سیستم منابع انسانی سازمان می تواند از طریق طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، برنامه های دقیق توسعه مدیریت، تنظیم سیستم های پرداخت منصفانه و طراحی اسباب و لوازم شغلی برای افزایش رضایت شغلی و در نهایت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گام بردارد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، صنایع نساجی هلال احمر
 • مقاله آموزشی
 • سعید حیدری کلده، اشرف سادات موسوی، االهام ملک زاده، نواب شمس پور صفحه 114
  مقدمه
  در مقاله های پیشین با عنوان «کسب نشان هلال احمر توسط ایرانیان» و «جمعیت هلال احمر از تشکیل تا تثبیت»، «جمعیت هلال احمر در دوران تثبیت» به بررسی دوران تاریخی تشکیل جمعیت هلال احمر (شیر و خورشید سابق) و حضور جمعیت هلال احمر در زلزله تربت، بررسی اولین نظامنامه، اولین مجمع عمومی، اعلان تشکیل بین المللی جمعیت و مسائل مربوط به دوران مدیریتی جمعیت بین سال های 1302 تا 1320 و بررسی تاریخی زلزله های سلماس و شیروان پرداختیم. در یک قرن نوع دوستی (4) به بررسی دوران مدیریتی جمعیت هلال احمر بین سال های 1320 تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دو بخش جداگانه می پردازیم. در این شماره، اساسنامه، ساختار و فعالیت های امدادی و حضور جمعیت در زلزله های لار، بویین زهرا، کاخک و طبس و در شماره آتی فعالیت های درمانی و بشردوستانه و فعالیت کارکنان جمعیت در دوران پیروزی انقلاب با تکیه بر اسناد ساواک بررسی می شود
  کلیدواژگان: زلزله لار، زلزله طبس، زلزله کاخک، اساسنامه جمعیت، دکتر حسین خطیبی، فعالیت های امدادی
|
 • Kazem Aliabadi*, Mohammadali Asadi Zangeneh, Abbasali Dadashi Roudbari Page 1
  Background
  Weather and climate disasters are as inevitable phenomena among climate risks, vulnerabilities and responding to the needs. Iran is located in an area that is severely affected by dust storms. According to the researches, the frequency and intensity of the storms have increased in recent years. In this study, given the importance and determining the characteristics of the most severe cases lead to dust storms and haze; the regional atmospheric circulation assessed and the main source of dust storms identified in the areas by using HYSPLIT model and their path in recent years in the West and South West Iran (in a 4-day period on March, 2012).
  Method
  This functional study examined remote sensing. However, in order to explain the main causes of dust storms, the structure of regional atmospheric circulation were studied and determined by Using HYSPLIT model and retroviral tracking method. As well as to evaluate and compare the results, the outputs DREAM 8b model and the optical thickness values of AOT were used.
  Findings
  According to the results, the flow of the lower atmosphere from Iraq (West) blows to the west of Iran during a dust storm. The study of the synoptic maps showed that the regional scale of atmospheric circulation in the lower levels plays the major role in occurrence of dust storms in south and southwest of Iran. However, during the storm, a strong low pressure center formed in east of Iran; in this situation, west winds penetrate the dust storm to the region. By using HYSPLIT model, the results of tracking the wind showed that the main sources of dust storms are in the north to the northwest of Iraq and east of Syria based on the monitoring AOT data and DREAM 8b model.
  Conclusion
  In general, duststorm is moved to the country in two paths; first, Northwest to Southeast (Northwest regions of Iraq and East of Syria); second, West to East direction (from the center of Iraq to the Southwest and West of Iran). It was also found that dust particles are transported to the shallow and lowest layer area of the atmosphere. On the day of storm, the particles depth was high (0/9); so it can conclude that dust storms in the atmosphere in area studied are very dangerous for the health.
  Keywords: dust storms, optical thickness, the HYSPLIT, the DREAM 8b, Iran
 • Mohammad Ali Saleki Maleki*, Masoumeh Ghasemi Page 21
  Background
  Earthquake as a major natural disaster always imposes irreversible damages to human settlements in a short time. The transfer of the injured and casualties to safe places and medical centers is one of the important issues after earthquakes. Public transportation system after an earthquake is a safe way to relief transport, firefighting and etc. Tabriz is one of the major cities in Iran which placed in a high-risk earthquake zone. Proximity to fault line, massive industrial, cultural and historical investment made Tabriz as the most dangerous city in terms of earthquake. However, high distressed areas, narrow streets and the need to timesaving in relief prove the necessity of optimal routing in order to evacuate the affected people.
  Method
  The model of network analysis used in this study is a 4-step hierarchical process with functions along the way, path speed and type, the obstacles in the path and closeness index; as well as functions, factors and criteria such as capacity of health centers, risk location and etc. has been involved.
  Findings
  The findings are as follows: the time of injured transferring to the hospital varies from 3 to 30 minutes (with an average of 8.14 min); there is no way from the hospitals of Artesh, Sina, 29 Bahman and Shahriyar because being away from the center of the crisis and location; however, the hospitals of Shams, Children’s, Emam Reza have two paths due to their proximity to the crisis centers.
  Conclusion
  According to the results, the time obtained to carry the injured and casualties to the medical centers is not optimal; thus a basic review should be done in order to locate the crisis center in hospitals and medical centers.
  Keywords: Earthquake, network analysis, closeness indicator, route
 • Hadiseh Gheisari*, Mohsen Ahadnejad, Hassan Ahar Page 35
  Background
  Multi-purpose bases of disaster management as an appropriate strategy are suitable locations in critical situations in order to reduce damages and losses. Before the establishment, the selection of proper location should be considered due to the safety assessment and performance evaluation of the bases. With regards to recognize the multi-purpose bases and their functions, this study aims to realize essential requirements for selecting a suitable location. Thus, the old urban texture of Kermanshah city was selected as the case study.
  Method
  In this paper, the important factors and weighting of the data were determined to locate bases. Then, the capability of GIS is used to prepare, integrate and analyze layers based on system ability for solving complex problems and facilitate spatial analysis. The final analysis has been made by using weighted overlap method in GIS. In the end, optimal locations for design and construction of multi-purpose bases of crisis management have been provided.
  Conclusion
  The results show that 10/04% and 5/58% of lands of Kermanshah with old texture are fully compatible and completely incompatible respectively. Also, areas of the city which have both good urban spaces and easy access such as green spaces, sports, educational and etc. have relatively better potential to establish the bases.
  Keywords: locating, multi, purpose bases of crisis management, GIS, weighted overlap index
 • Maryam Afshari*, Salman Khazaie, Abdollah Mohammadian Hafshejani, Mahdi Mohammadian, Hamid Salehiniya Page 51
  Background
  Road traffic accidents, which are predictable and preventable events, have emerged as the serious health problems due to high costs for developing countries. The study of the epidemiology of traffic accidents provides valuable information for identifying research priorities. This study aimed to evaluate the epidemiology of road traffic accidents in Iran in 2013.
  Method
  In this cross-sectional study, all traffic accidents which the injured (about 189329) referred or admitted to the public or private hospitals were selected and studied by using data from accidents record system in 2013. The rate of pedestrian accidents was estimated per ten thousands. Also, for data analysis EXCEL-2010, Stata 11 and GIS were used.
  Findings
  In this study, all drivers (129506 male and 59823 female) who were injured in road accidents were studied. The results showed that men involved in more traffic accidents than women (68/40% and 31/60% respectively); also, most affected people were in the age group of 20 to 24 years, and most accidents occurred on the street (55%).
  Conclusion
  Damages caused by traffic accidents in drivers are very high in the country and prevention is essential. Therefore, identifying factors with relevance to traffic accidents will be helpful in order to make effective interventions.
  Keywords: traffic accidents, injury, drivers
 • Mehri Azani, Morteza Moradi Pour, Ebrahim Jahangir* Page 61
  Background
  With 600 rescue and relief fixed bases, Red Crescent society of the Islamic Republic of Iran provide the specialized rescue and relief services to people throughout the year across the country. However, the road relief bases are the main activities of the society which cover more than 32000 km of urban or suburban roads. Given the diversity functions and duties in variable geographical regions, having the facilities in road rescue and relief bases in Red Crescent society should be determined as a key element of traffic accidents and crisis management.
  Method
  In this study, by using weighted centrality index, 20 indicators in 282 road bases were evaluated due to have the specialized rescue and relief equipment in 31 provinces and classified into four groups such as high, relatively high, relatively poor and poor.
  Findings
  According to the results, about 139 road bases in Red Crescent society (49% of the total) have adequate facilities in order to provide rescue and relief incidents and accidents in suburban roads and more than half of the bases (143) need to strengthen and develop (51%).
  Keywords: specialized rescue equipment, road bases, Red Crescent society, weighted centrality index
 • Ali Chitsaz, Ali Shaemi Barzaki, Shima Shafie Baghbadrani* Page 70
  Background
  Crisis is a part of business environment and it is impossible to resolve all the crises threaten the organization. Crisis management operation enables the organizations to cope with or manage some crises effectively, and provide required tools for a complete and rapid learning about the occurred crises. Crisis management transfers this implicit message that the crisis is important and no system is at a long-term and stable condition. Thus, although organizations are not able to predict or plan for future accurately, they should provide adequate preparation for dealing with known and unknown threats. Preparation will be obtained by using and sharing the valuable experience of others, and more importantly, learning lessons and applying them. Therefore, this research aims to analyze the effect of knowledge sharing infrastructures in order to improve the quality of crisis management operations through organizational learning among relief workers of Red Crescent society of Isfahan province.
  Method
  In this descriptive-correlational study, all relief workers of Red Crescent society’ bases in 24 cities of Isfahan province (about 3082 ones) were studied and finally 360 persons were selected by stratified sampling. By using the self-administrated questionnaire, the validity and reliability were examined based on cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using SPSS-20 software and Smart PLS.
  Findings
  The findings are as follows: the factor loading for strategy, culture, structure and information technology in knowledge sharing infrastructure are 0.867, 0.842, 0.824, and 0.828 respectively. The factor loading for organizational learning with dimensions of consistency, single loop, double loop and triple loop including 0.837, 0.864, 0.847, and 0.876. The dimensions of crisis management (prevention, preparedness, reaction, review) estimated to be 0.804, 0.840, 0.881, and 0.783 respectively. Effectiveness ofknowledge sharing on organizational learning and crisis management are such as 81% and 24%; and effectiveness of organizational learning on crisis management estimated 58%. The results of t- test show that there is a meaningful relation between knowledge sharing and organizational learning (t=37.87, p<0.0001), knowledge sharing and crisis management (t=4.36, p<0.0001) and also organizational learning and crisis management.
  Conclusion
  According to the results, changing strategies seems essential to provide the motivational incentives and to have a friendly atmosphere for sharing knowledge and experiences. Also, it seems necessary to carry several maneuvers and further reviews as groups, to use new educational system, document the lessons learned from the various missions in electronic repository.
  Keywords: knowledge sharing, organizational learning, crisis management
 • Hassan Aghamiri, Keyvan Sedaghati*, Vahid Agah Page 88
  Background
  From yesterday till now, people helped to Iranian Red Crescent society (former Red lion and sun society of Iran) in form of endowment. Endowment in opinion of absolute law was not desirable because it may cause many problems for Red Crescent society for examples: difficulty in changing the goals of endowment or continuation of authority and ownership of property dedicated. On the contrary, in opinion of legal realism and public law, endowment has superiority over settlement and donation, because of the control of endower continued until the end of endowed property. In fact, people supervision on government is accomplished in Red Crescent society. Also, other advantages of endowment are equal to settlement and donation. Finally, it should be said that endowment is better than settlement and donation in Red Crescent society in view of legal realism and public law.
  Keywords: endowment, Red Crescent society, people's control on government, goals of endowment, legal realism
 • Hossein Samadi Miarkolaei*, Hamzeh Samadi Miarkolaei, Abbas Babaei Page 102
  Background
  Successful organizations have employees who go beyond their formal job responsibilities and freely give of their time and energy to succeed at the assigned job. Such altruism is neither prescribed nor required; yet it contributes to the smooth functioning of the organization. Organizational Citizenship Behavior (OCB) is defined as individual behavior that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward system and that in the aggregate promotes the effective functioning of the organization. Job satisfaction is one of the affecting factors that influence it. Job satisfaction is defined as the degree to how people like their jobs and different aspects of their jobs.
  Method
  In this descriptive and correlative study, all employees of Red Crescent society’s Textile Industries of Islamic Republic of Iran were studied and finally 123 persons were selected through simple random sampling method. Data were gathered using two questionnaires to measure Organizational Citizenship Behavior (OCB) and also the 20- items (short version) Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) to determine the levels of job satisfaction of employees. Data were analysis by SPSS and LISREL software with correlation (p=0.05).
  Findings
  The results demonstrated that a significant and positive correlation was observed between Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfaction (0.665); also, correlation between all dimensions of Job Satisfaction including internal Job Satisfaction (0.684), external Job Satisfaction (0.582), and Organizational Citizenship Behavior.
  Conclusion
  According to findings, organization’s human resources system can increase job satisfaction and organizational citizenship behavior by designing performance appraisal systems, accurate management development programs, and regulating fair payment systems.
  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Job Satisfaction, Red Crescent Society's Textile Industries