فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالرحمن میرزاخانی*، صیاد درویشی صفحه 1
  زمینه و هدف
  اخلاق کار مهم ترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می گردد. منابع انسانی پایه ی اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند. کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد (تودارو،473). توسعه ی سازمان ها در بستر نظم و انضباط سازمانی است؛ و رعایت اصول اخلاقی موجب به وجود آمدن نظم و انضباط سازمانی می گردد. هدف مطالعه ی حاضر شناخت نقش اخلاق کار در نظم و انضباط سازمانی است و به صورت موردی سازمان پلیس را به استناد مدل پارسونز موردبررسی قرار می دهد.
  روش بررسی
  روش تحقیق حاضر ازنظر داده ها کمی و ازنظر اهداف کاربردی و ازنظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری مطالعه ی حاضر شامل فرماندهان و مدیران واحدهای اجرایی فرماندهی انتظامی استان خوزستان تشکیل می دهد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه تعداد 75 نفر انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار مطالعه ی حاضر را یک پرسش نامه ی 18 سوالی تشکیل داد، روایی ابزار به وسیله ی روایی صوری تایید و اعتبار آن ها به وسیله ی آلفای کرونباخ محاسبه که مقداران 84% به دست آمده است.
  یافته ها و
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که ازنظر جامعه ی نمونه بین متغیرهای احساس مسئولیت کاری، انگیزه ی بیرونی و انگیزه ی درونی کار بانظم و انضباط سازمانی رابطه وجود دارد به طوری که با افزایش هرکدام از این متغیرها، نظم و انضباط سازمانی نیز افزایش پیدا می کند؛ بنابراین می توان با بهبود و ارتقاء متغیرهای فوق، سطح نظم و انضباط سازمانی را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: اخلاق کار، احساس مسئولیت، انگیزه ی بیرونی، انگیزه ی درونی، انگیزه کار، نظم و انضباط سازمانی
 • احسان طوفانی نژاد*، خدیجه علی آبادی صفحه 25
  با افزایش و گسترش امکانات و زیرساخت های الکترونیکی انگیزه بشر برای گسترش دنیای مجازی بیشتر شده و موفقیت هایی که تاکنون کسب نموده باعث تحول چشمگیری در زندگی وی شده است. ولی این تبدیل محیط واقعی به مجازی با تمام ابعاد اتفاق نیفتاده و مواردی مهم و اثرگذار ازجمله امنیت اخلاقی و روانی و آداب رفتاری که جزو لاینفک دینای واقعی است، در این تغییر مغفول مانده است. این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای-تحلیلی، به بررسی ابعاد آداب رفتاری در محیط مجازی به عنوان عامل زیربنایی امنیت اخلاقی و روانی، پرداخته و مدلی مفهومی از نقض این آداب را ارائه می کند. سپس قواعد اصلی آداب رفتاری در محیط مجازی موردبررسی قرار داده و در انتها راه کارهایی جهت پیاده سازی این آداب پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آداب شبکه، نتیکت، سرقت ادبی، محیط مجازی، امنیت اخلاقی
 • حسن رضا رفیعی، صادق رضایی*، جلیل احمدیان صفحه 41
  تربیت دینی سربازان، جوانانی که دو سال از بهترین سال های عمر خود را به عنوان سربازی در بخش های مختلف این نظام می گذرانند، از مهم ترین راه کارهای پایبند سازی آنان به معنویت است؛ بنابراین یکی از مهم ترین وظیفه متولیان تعلیم و تربیت دینی در یگان های نظامی و انتظامی، تربیت دینی کارکنان وظیفه در طول دوره خدمت سریازی است. برای دستیابی به این هدف، ارائه راهکارهای نظری و عملی امری لازم و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف ارائه راهکارهای آموزشی ارتقاء باورهای دینی سربازان وظیفه مراکز آموزش ناجا انجام شده است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه سربازان وظیفه مشغول به خدمت در مراکز آموزش ناجا هستند. نمونه موردمطالعه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه 302 نفر بوده و روش نمونه گیری تصادفی ساده می برای تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از روش های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد فراوانی و برای تحلیل نتایج پرسشنامه تحقیق و تایید یا رد فرضیه های تحقیق از آزمون t تک نمونه ای و برای تعیین اولویت متغیرهای سه گانه از آزمون فریدمن با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان متغیرهای سه گانه، آموزه های مربوط به اخلاق اسلامی در جایگاه اول، آموزه های مربوط به اصول دین در جایگاه دوم و آموزه های مربوط به حوزه احکام و فروع دین در جایگاه سوم اهمیت و تاثیرگذاری قرار داشته اند.
  کلیدواژگان: تربیت دینی، تربیت اخلاقی، باورهای دینی، کارکنان وظیفه، راهکارها
 • سید مهدی احمدی بالادهی*، عفت السادات رنجبر حسینی صفحه 67
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اجرای مدیریت دانش می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران به تعداد 139 نفر تشکیل می دهد، نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران،102 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) و از نوع همبستگی می باشد. داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسن (2003)، به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان ابعاد مدیریت دانش، بعدتولید دانش و بعد ارائه دانش به ترتیب دارای بیشترین وکم ترین رابطه با سرمایه اجتماعی بودند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی، ناجا
 • هادی زندیان* صفحه 81
  یکی از برجسته ترین مشخصه هایی که سازمان های معاصر را توصیف می کند تغییر است. سازمان-های آموزشی از قبیل دانشگاه انتظامی، مشابه با سایر سازمان ها جهت تحقق رسالت خویش، ناگزیر به بازنگری در رویکردهای تکاملی تغییر خود به سمت تغییر بنیادین هستند. باوجوداین، عدم آمادگی افراد برای پذیرش تغییر، به دلیل ماهیت تغییرات بنیادین مبنی بر ایجاد تغییرات عمیق در استراتژی، رسالت، رهبری و فرهنگ سازمان، احتمال موفقیت تلاش های تغییر را با تهدید و در بیشتر موارد با شکست مواجه می سازد. بر این اساس، این مطالعه با تکیه بر مرور مطالعات گذشته و باهدف بررسی نقش دو عنصر کلیدی «فرآیند تغییر» و «بافت تغییر» بر «آمادگی افراد برای تغییر» صورت گرفته است. بررسی ادبیات موضوع نشان داد؛ افراد زمانی که الف: در فرآیند تغییر، استراتژی های هنجاری – بازآموزی را تجربه نمایند و ب: بافت سازمانی خود را دارای ویژگی های مرتبط بافرهنگ یادگیری درک نمایند، احتمال بیشتری وجود دارد که سطوح بالاتری از آمادگی برای تغییر سازمانی داشته باشند.
  کلیدواژگان: آمادگی فردی، بافت تغییر، سازمان آموزشی، تغییر، فرآیند تغییر
 • چامپیکا لیناگ، طاها الهاگ، کویپینگ لی ترجمه: رضا صالحی* صفحه 115
  هدف اصلی این مقاله پیشنهاد الگوی فرایندی برای یکی از بخش های اساسی حوزه مدیریت دانش یعنی انتقال دانش است. بررسی دقیق ادبیات تحقیق نشان می دهد که سازوکار انتقال دانش تا حدی مشابه نظریه های ترجمه و ارتباطات است؛ بنابراین، الگوی فرایند توسعه یافته در این مقاله، بر اساس دو نظریه فوق الذکر بنا نهاده شده و آن ها را در هم ادغام می کند. انتقال دانش، به خودی خود، تنها یک انتقال دانش صرف نیست. مراحل مختلف انتقال دانش را دربرمی گیرد. همچنین، بسته به بافت انتقال دانش، می تواند تحت تاثیر بسیاری از عوامل دیگر (برخی مثبت و برخی منفی) نیز قرار گیرد. الگوی توسعه یافته انتقال دانش تلاش دارد تا بسیاری از موضوع ها را به منظور ایجاد یک الگوی کلی نگر در برگیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، انتقال دانش، نظریه ارتباط، نظریه ترجمه، الگوی فرایندی
|
 • Abdorrahman Mirzakhani*, Sayad Darvishy Page 1
  The job ethics is the most important cultural factor in economic development. Human resources are unique basic of the peoples. A country, cant develop its people’s knowledge and adroit and don’t use them in national economic effectively, cant develop anything. Organizational development count on organizational order and discipline. Ethics play role in implanting organizational order and discipline. The aim of this study is to perceive job ethics on organizational order and discipline and case study is police organization studied by Parsons Model. In this study, data was quantity, goals were application and nature was correlation study. The statistical population was commanders and executives in Khuzestan headquarters. The sampling was simple and included 75 personnel. The study tool was a questionnaire included 18 questions. tools reliability accepted by hypnosis reliability and its validities calculated by Cronbach's alpha that it is %84.the results showed that there is relationship between commitment, internal and external motivation variables and organizational order and discipline.it means that increasing each variables, organizational order and discipline enhance. Thus, developing these variables, organizational order and discipline level developed.
  Keywords: Job Ethics, commitment, External Motivation, Internal Motivation, Job Motivation, Organizational Order, Discipline
 • Ehsan Toofani Nezhad*, Khadijeh Ali Abadi Page 25
  Development of digital facilities and infrastructures resulted in increased motivation for expanding the virtual world and this expansion has changed the way of living. However, this transformation from real to virtual world did not include all dimensions and the critical points like ethical and psychological security, and etiquette has been forgotten. In this paper with the Library-analytical method we studied netiquette dimensions in cyberspace as the basic factor of ethical and psychological security and present the concept model, then introduce the rules of netiquette and finally recommend the ways to implement the netiquette in cyberspace.
  Keywords: Netiquette, Plagiarism, Cyberspace, Moral security
 • Hassan Reza Rafei, Sadegh Rezai*, Jalil Ahmadian Page 41
  Private's religious education is one of the most important tasks to guide the youth who spend the best of their time as private. So, one of the most important duties of religious educators is private's religious education. To meet this goal, presenting theoretical and practical strategies is necessary and undeniable. The aim of this study is to present education strategies to promote private's religious beliefs in I.R.I Police Training Centers. The statistical population is all privates who are doing in I.R.I police training centers. The results showed that ethics is first place, religious principles is second place and practical laws of religion is third place.
  Keywords: Religious education, Moral education, religious beliefs, privates, strategies
 • Seyed Mahdi Ahmadi Baladehi*, Effat Sadat Ranjbar Hosseini Page 67
  Social capital leads to development of knowledge management in the organization via facilitating the combination and exchange of knowledge resources and as well as providing the required conditions especially trust and interaction among members. Hence, the investigation of the relation between social capital and the rate of knowledge management has been considered in this research. Police Department headquarters and specialized staff of the police chief in Mazandaran province were the statistical population of this survey that 102 people have been selected as statistical sample by the Cochran's sampling formula. This research was from the applied type and has been preceded by menstruation approach. The data collection tool was two questionnaires. The first questionnaire was measuring of social capital that has been designed based on “Nahapiet and Ghoshal” (1998), and divides it into three dimensions. The second questionnaire has been designed by the researcher and was used for investigating the rate of implementation of knowledge management of the police chief of the Mazandaran province. The results of the survey showed that there is a significant positive correlation between social capital and the rate of implementation of knowledge management. Among aspects of the knowledge management, the knowledge production and presentation of it have the highest and lowest correlation with the social capital, respectively.
  Keywords: Knowledge management, Social capital, Cognitive social capital, Relational social capital, Structural social capital
 • Hadi Zandian* Page 81
  Change is one of the most prominent the characteristics that describes the contemporary organizations. Similar to other organizations, the police organizations in order fulfillment theirs mission are obligated to review evolutionary approaches of change toward the fundamental change. However, no individual ready to accept the change, due to nature of fundamental changes that makes profound changes in strategy, mission, leadership and organizational culture, the likelihood of successful the change efforts faces with threats and in most cases it fail. Accordingly, this study based on review of previous studies and with purpose investigate the role of two key elements of the "process of change" and "context of change" on "individual readiness for change" has taken place. Review of Literature showed: when the individuals (A) in the process of change, experience the normative – reductive change strategies, and (B) perceive their organizational context to have the characteristics associated with learning culture, are more likely to have higher levels of readiness for organizational change.
  Keywords: Change, Individual Readiness, Educational Organization, Change Process, Change Context
 • Champika Liyanage, Taha Elhag, Tabarak Ballal, Qiuping Li, Trans By: Reza Salehi Page 115
  Strands of the area of knowledge management, i.e. knowledge transfer. A thorough review of literature revealed that the knowledge transfer mechanism is somewhat analogous to the theories of translation and communication. The process model developed in this paper, therefore, builds on and integrates the aforementioned two theories. Knowledge transfer, per se, is not a mere transfer of knowledge. It involves different stages of knowledge transformation. Besides, depending on the context of knowledge transfer, it can also be influenced by many other factors; some positive and some negative. The developed model of knowledge transfer attempts to encapsulate many of these issues in order to create a holistic model.
  Keywords: Knowledge Management (KM), Knowledge Transfer (KT), Theory of Communication, Theory of Translation, Process model