فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله مروری
 • ایوب یارمحمدی، مریم میرلوحی *، امید صادقی صفحات 1-9
  مقدمه
  آنتی بیوتیک های تتراسایکلین جهت کنترل و پیشگیری از بیماری، درمان و افزایش رشد در طیور مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از آنتی بیوتیک در حیوانات باعث باقیماندن دارو در مواد غذایی با منشاء حیوانی مانند تخم مرغ می شود.
  روش ها
  در این مطالعه کلید واژه های تتراسایکلین، باقیمانده و تخم مرغ در پایگاه های اطلاعاتی Google scholar، PubMed، Elsevier در بین سالهای 2014-1991 مورد جستجو قرار گرفتند و داده های لازم اخذ شدند.
  یافته ها
  فاکتور های مانند زمان انتظار، جوشاندن، سرخ کردن، سرد سازی، سیستم نگهداری، اندازه مرغداری، منطقه جغرافیایی و فصل در باقیماندن دارو در تخم مرغ موثر می باشند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه می تواند در مطالعاتی که در زمینه باقیمانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین در تخم مرغ انجام می گیرد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تتراسایکلین، باقیمانده، تخم مرغ
 • فرزاد احمدزاده، مریم میرلوحی*، فاطمه محمدحسنی صفحات 10-20
  مقدمه
  آفلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه قارچی هستند که که توسطبعضی از گونه های قارچی مانند آسپرژیلوس فلاووس،آسپرژیلوس پارزیتیکوس وبه ندرتآسپرزیلوس نومیوس تولید می شوند.این قارچها تقریبا در همه جا وجود دارند و در طیفوسیعی از محصولات کشاورزی مانند حبوبات،غلات،میوه خشک وجود دارند.آفلاتوکسین هاترکیبات بسیار سمی هستند که دارای قابلیت سرطانزایی،جهش زایی،ناقص الخلقه زایی وهمچنین باعث سرکوب سیستم ایمنی می شود.ارگان هدف برای سمیت و سرطان زایی کبد میباشد.آفلاتوکسین M1فرم مشتق شده از آفلاتوکسین B1 می باشد که درکبد توسط آنزیم سیتوکروم اکسیداز P450 صورت می گیرد.کمیته اروپا و کدکس حداکثر مقدار مجاز آفلاتوکسین رادر شیر و سایر محصولات لبنی 50 نانو گرم در لیتر تعیین کرده اند. هدف از انجام این مطالعه مرور نظام مند مطالعات انجامگرفته در کشور و بررسی نتایج آنها از حیث ایمنی شیر و فرآورده لبنی از نظر وجود ومقدار آفلاتوکسین M1می باشد.
  روش ها
  جهت دریافت مقالات مرتبط، ذخایر علمی الکترونیکدر کشور شامل SID وهمچنین دربانکهایاطلاعاتی Medline،ScienceDirect، PubMed، Elsevier، Scopus با استفادهازکلمات کلیدیAflatoxin M1،pasteurizedmilk،UHT milk،Rawmilk،Yoghurt،cheeseومعادل فارسی آنها از سال2005 تا 2013جستجو شد که از 52 مقاله مرتبط با موضوع،22 مقاله مورد استفاده قرارگرفت.
  یافته ها
  آلودگی شیر و سایر فراوردهای لبنی مورد بررسی در اکثرمطالعات فراتر از استاندارد تعیین شده توسط کمیته غذایی کدکس و سازمان ملیاستاندارد ایران (50 نانوگرم در لیتر) بوده است.
  نتیجه گیری
  بررسی مطالعات صورت گرفته در ایران گویای این مطلب است که بیشترین توجه درمیان محصولات لبنی برشیر پاستوریزه وسپس استریلیزه متمرکز بوده و بقیه محصولات سهم کمی را در مطالعات صورت گرفته،برخوردارند. دراکثرمطالعات،آلودگی بالاترازاستاندارد کدکس وسازمان ملی استاندارد ایران بودهاست؛بنابراین سلامت مصرف کنندگان خصوصاکودکان درمعرض خطراست.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین M1، شیرخام، شیرپاستوریزه، شیرUHT، ماست، پنیر
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • سوگند تورانی، مهدی زنگنه بایگی*، مسعود صالحی، بهرام چوبان قلعه جوق صفحات 21-29
  زمینه و هدف
  ساختار سازمانی راه و شیوه ای است که بوسیله آن فعالیتهای سازمان تعیین، سازماندهی و هماهنگ میگردد. وجود ساختار سازمانی مناسب و متناسب با اهداف و راهبردهای سازمان نقش بسزایی در افزایش کارایی و اثربخشی دارد. در این مطالعه ابعاد ساختاری و محتوایی ساختار سازمانی بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان تعیین و رابطه بین آنها بررسی گردیده است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، نظرات تمامی مدیران سطوح مختلف بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان از طریق پرسشنامه اخذ شده است. پایایی پرسشنامه بوسیله آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق تایید خبرگان انجام شد. یافته های بدست آمده بوسیله نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان دارای رسمیت و پیچیدگی بالا و تمرکز پایین است. علیرغم تمرکز پایین، ساختار بیمارستان به شکل مکانیکی است. بصورت کلی، ابعاد محتوایی با ابعاد ساختاری رابطه معنی داری دارند. ولی از بین این ابعاد، ابعاد اهداف و محیط دارای رابطه و بعد فرهنگ بدون رابطه معنی دار میباشد. مهمترین بعد محتوایی، بعد اهداف میباشد.
  نتیجه گیری
  عدم تمرکز در بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان به عنوان نکته ای متفاوت و مثبت در مقایسه با سایر بیمارستانهای کشور میباشد. نتایج حاصل در مورد فرهنگ سازمانی نیز مطابق با این شرایط است. رابطه معنادار بین ابعاد محتوایی وابعاد ساختاری در بیمارستان مشابه مطالعات قبلی در این زمینه است. تبیین و تشریح اهداف و راهبردهای بیمارستان به پرسنل در جهت افزایش کارایی و اثربخشی در بیمارستان پیشنهاد میگردد.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، ابعاد ساختاری، ابعاد محتوایی و بیمارستان
 • فیروزه مصطفوی*، آرش سلحشوری، جواد هارونی، سارا سلحشوری، اکبر حسن زاده صفحات 30-42
  هدف
  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت می باشند و از طرفی این رفتارها در سالمندان، تاثیر بالقوه ای در پیشبرد سلامتی و کیفیت زندگی آنان داشته و به همان نسبت موجب کاهش هزینه های مربوط به مراقبتهای بهداشتی خواهند شد. لذا این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثردر تعیین این رفتارها در سالمندان شهرستان دنا انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی تعداد 120 نفر از سالمندان(شامل 59 زن و 61 مرد) شهرستان دنا به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس با استفاده از یک پرسشنامه، رفتارهای ارتقا دهنده سلامت، خودکارآمدی، موانع و حمایت اجتماعی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها جمع آوری و با استفاده از برنامه spss20 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره رفتارهای ارتقا دهنده سلامت 7/ 10± 5/ 57 بود. میان خودکارآمدی و حمایت اجتماعی درک شده با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت به طور کلی و زیر مقیاس های مدیریت استرس، فعالیت بدنی، روابط اجتماعی بین فردی و پیشگیری ارتباط مثبت معنادار مشاهده شد. بین موانع درک شده و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت به طور کلی و زیر مقیاس مدیریت استرس رابطه معنادار معکوس دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش که بیانگر ارتباط مستقیم خودکارآمدی و حمایت اجتماعی درک شده با انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت می باشد، مسئولین و مراقبین بهداشتی می توانند با طرح ریزی برنامه های آموزش ارتقاء سلامت، زمینه افزایش خودکارآمدی و همچنین خانواده ها نیز از طریق فراهم آوردن حمایت های عاطفی لازم جهت سالمندان، زمینه افزایش حمایت اجتماعی و به دنبال آن تغییر رفتار را برای سالمندان فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی درک شده، موانع درک شده، حمایت اجتماعی درک شده، سالمندان
 • زهرا حسینی*، تیمور آقا ملایی، بابک معینی، سید محمدمهدی هزاوه ای، عباس مقیم بیگی صفحات 43-52
  زمینه و هدف
  استرس شغلی یکی از مهم ترین خطرات شغلی در عصر مدرن است، به نحوی که هم برای فرد و هم سازمان موجب خسارت و زیان های فراوان می شود و پرستاری از مشاغل پر استرس است.این مطالعه با هدف برررسی تاثیر آموزش بهداشت بر کاهش استرس شغلی در پرستاران انجام شد.
  روش تحقیق: این پژوهش نیمه تجربی بر روی 58 کارشناس پرستاری که بطور تصادفی در گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند انجام شد.جهت سنجش استرس شغلی از مقیاس استرس شغلی پرستاران(NSS) و جهت سنجش آگاهی،نگرش،مهارت ها و رفتارهای خودیاری از پرسشنامه خودساخته استفاده شد.برنامه آموزشی طی 5 جلسه به مدت 3 هفته برای گروه مداخله انجام شد و سپس پرستاران به مدت 5/1 ماه پیگیری شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss وآزمون آماریt تست،مان ویتنی و ویل کاکسون استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره استرس شغلی قبل از آموزش در 2 گروه اختلاف معنی دار نداشت. اما بعد از آموزش میانگین نمره استرس شغلی در گروه مداخله نسبت به شاهد کاهش معنی دار داشت(p<0.001) همچنین میانگین نمرات آگاهی،نگرش، مهارت ها و رفتارهای خودیاری پس از آموزش در گروه مداخله افزایش معنی دار داشت(p<0.001).
  نتیجه گیری
  یافته ها تاثیر برنامه آموزش بهداشت را در افزایش رفتارهای خود یاری و کاهش استرس شغلی پرستاران تایید می کنند.
  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، استرس شغلی، پرستاران
 • علی خانی جیحونی، علیرضا حیدرنیا*، محمدحسین کاوه، ابراهیم حاجی زاده صفحات 53-67
  زمینه و هدف
  بررسی عوامل موثر بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده ازپوکی استخوان در زنان با استفاده از الگوهایی که عوامل موثر بر رفتار را شناسایی و تقویت می کنند ضروری می باشد.پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارهای پیشگیری کننده ازپوکی استخوان در زنان شهر فسابا استفاده ازمدل اعتقاد بهداشتی وتئوری شناختی اجتماعی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی تحلیلی 401 نفر از زنان 30 تا 50 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا انتخاب شدند. مقیاس مربوط به عوامل مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، تهدید، منافع، موانع و خودکارامدی درک شده وراهنماهای عمل)وسازه های خودتنظیمی و حمایت اجتماعی و عملکردتغذیه ای و پیاده روی جهت پیشگیری از پوکی استخوان در زنان سنجیده شد. در نهایت اطلاعات با استفاده از نرم افزارSPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان مورد مطالعه 2/ 6±9/ 40 سال بود. متغیرهای حساسیت درک شده،انگیزش،حمایت اجتماعی و خودتنظیمی برای رفتار پیاده روی ومتغیرهای حساسیت درک شده و خودتنظیمی برای رفتار تغذیه ای پیشگویی کننده بود. بین عملکرد پیاده روی و حساسیت درک شده(136/ 0=r و007/ 0=p)،انگیزش(120/ 0=r و016/ 0=p)،حمایت اجتماعی(068/ 0=r و030/ 0=p)و خودتنظیمی(118/ 0=r و018/ 0=p)ارتباط معنی داری وجود داشت.در این بررسی بین عملکرد تغذیه ای وحساسیت درک شده(068/ 0=r و003/ 0 =p)،خودکارآمدی(039/ 0=r و042/ 0=p) وخودتنظیمی(069/ 0=r و070 /0=p)ارتباط مستقیم و با موانع درک شده (047/ 0- =r و050/ 0=p) ارتباط معکوس معنی داری وجود داشت. متغیرهای مورد بررسی 1/ 29 درصداز واریانس رفتار پیاده روی و2/ 20 درصد از واریانس رفتار تغذیه ای پیشگیری از پوکی استخوان را بیان نمودند.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی وسازه های خودتنظیمی وحمایت اجتماعی را در پیشگویی اتخاذ رفتارهای تغذیه ای و پیاده روی جهت پیشگیری از پوکی استخوان نشان داد. از این رو این الگوها می تواند به عنوان چارچوبی جهت طراحی و اجرای مداخلات آموزشی جهت پیشگیری از پوکی استخوان در زنان استفاده شود و به ارتقا وحفظ سلامت آنان کمک نماید.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، حمایت اجتماعی، خودتنظیمی، تغذیه، پیاده روی
 • امیر موسی رضایی، فیروز خالدی، محمدرضا خبازی فرد، طاهره مومنی قلعه قاسمی، مجبوبه کشاورز، مهناز خدایی* صفحات 68-76
  مقدمه
  سرطان سینه به عنوان شایعترین، کشنده ترین و تاثیرگذارترین سرطان از نظر عاطفی و روانی در بین زنان، موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی همچون استرس، اضطراب و افسردگی در بیمار و خانواده وی می شود. یکی از عوامل احتمالی موثر در پیدایش افسردگی، اضطراب و استرس در افراد بر اساس مدل های شناختی، تحریف های شناختی و نگرش های ناکارآمد نسبت به شرایط است. شیوع بالا و تاثیرات گسترده و مهم استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه در ابعاد مختلف زندگی بیماران و تاثیر نگرشهای ناکارآمد درشکل گیری این مولفه ها، محققان را برآن داشت تا مطالعه ای را با هدف تعیین ارتباط بین نگرش های نا کارآمد با استرس، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان سینه اجرا نمایند.
  روش ها
  این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی همبستگی بود که به شکل مقطعی اجرا شد. 297 بیمار مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به یکی از مراکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان، به روش در دسترس در مدت 6 ماه وارد مطالعه گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات موجود پرونده بیمار، پرسشنامه سنجش نگرش های ناکارآمد DAS-26و پرسشنامه سنجش استرس، اضطراب و افسردگی DASS-42 استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 و بکارگیری روش های آمار توصیفی و تحلیلی، مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره نگرش های ناکارآمد واحدهای مورد پژوهش 35/ 87 (53/ 27) بود. همچنین میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی واحدهای پژوهش به ترتیب 16/ 14 (38/ 9)، 64/ 11 (27 /8) و 06/ 12 (52/ 9) بود. نتایج نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین نگرش های ناکارآمد با استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه وجود دارد (p<0/05).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر در مبتلایان به سرطان سینه با نمرات بالاتر نگرش های ناکارآمد، میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیشتری وجود داشت. به علاوه پایین بودن نمره نگرش های ناکارآمد یک فاکتور مهم محافظت کننده در برابر بروز استرس، اضطراب و افسردگی در این بیماران می باشد.
  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، نگرش های ناکارآمد، سرطان سینه
 • مهشید مظاهری تهرانی، فرشته مغزیان اصفهانی* صفحات 88-98
  مقدمه
  پرسنل بهداشتی بخصوص ماماها و پزشکان با رعایت معیارهای کنترل عفونت می توانند خطر بروز عفونتهای پس از جایگذاری آی یودی یا انجام وازکتومی و انتقال بیماری هایی مثل هپاتیت و ایدز را کاهش دهند. با توجه به آمار قابل توجه آی یو دی و وازکتومی و وجود مشکل در زمینه کنترل عفونت در واحدهای بهداشتی و کم بودن مطالعاتی در این زمینه در واحد های مامایی در بررسی متون؛ این پژوهش به منظور تعیین وضعیت کنترل عفونت در واحدهای مامایی و وازکتومی و میزان انطباق آن بامعیارهای کنترل عفونت این مرکز در سال1391 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و نمونه های پژوهش78 نفرپرسنل ارائه دهنده ی خدمت شامل پزشک، کارشناس و کاردان مامایی در65 واحد مامایی و وازکتومی بودند.ابزار جمع آوری اطلاعات، یک پرسشنامه محقق ساخته مربوط به کارکنان(مشخصات دموگرافیک پرسنل و محل کار-حفاظت شخصی و حفاظت گیرنده خدمت) و یک فهرست وارسی مربوط به محیط واحدهای مورد پژوهش(مشخصات دموگرافیک، دفع مواد زائد عفونی، محیط کار، شستشو و ضد عفونی و استریلیزاسیون وسایل) بود.برخی از شاخص ها از نظر ضرورت انجام، باید انجام میگرفت. برحسب این که فرد یا واحد ارائه دهنده خدمت دارای چند درصد از معیارهای مطلوبیت کنترل عفونت بودند، رتبه آنها به ضعیف (59-0%)،متوسط(79-60%)و خوب(80%به بالا) تقسیم گردید.معیار مورد قبول، کسب حداقل75 %امتیاز معیارهای کنترل عفونت و حداقل80 %از امتیاز«بایدها» در نمونه های مورد پژوهش بود.
  نتایج
  افراد و واحدهای مورد پژوهش از نظرمیزان انطباق با معیارهای کنترل عفونت این مرکز رتبه بندی شدند.پرسنل: 12.8%(10نفر) ضعیف، 60.3% (47 نفر) متوسط و 26.9%(21 نفر) خوب و واحدها: 35.2 درصد(19واحد) ضعیف، 53.7درصد (29واحد) متوسط و 11.1 درصد (6 واحد)خوب بودند. 11.5%پرسنل(9نفر) و 7.01 درصد واحدها(4واحد)از نظر میزان انطباق با معیارهای مطلوبیت کنترل عفونت این مرکز(75% نمره و 80% بایدها) شرایط مطلوب داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان انطباق واحدهای مامایی و وازکتومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با معیارهای کنترل عفونت، بجز در موارد انجام واکسیناسیون هپاتیت ب و جمع آوری زباله های زائد عفونی، در سایر موارد مطلوب نمیباشد. لذا بنظرمیرسد آموزش و پایش مستمرکارکنان، همچنین خرید مواد ضدعفونی استاندارد، باید در اولویت برنامه های مرکز بهداشت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کنترل عفونت، واحد مامایی- واحدوازکتومی، معیار، استریلیزاسیون
 • محمد امین موعودی، مهرانه شعبانی*، جعفر اکبری صفحات 99-107
  مقدمه
  غیبت از کار، می تواند بطور جدی تاثیر منفی بر کسب و کار داشته باشد. این مطالعه جهت ارزیابی وضعیت سلامت شغلی کارکنان این صنعت براساس شاخصهای غیبت و عوامل موثر بر آن صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع طولی بود. 128پرونده حادثه منجر به غیبت در سالهای 86-91 مورد بررسی قرارگرفت. مطالعه غیبت ناشی از کار، براساس شاخص های نرخ زمان ازدست رفته، میزان کل موارد غیبت، میزان موارد غیبت به علت بیماری، میزان فرکانس غیبت، میانگین تعداد روزهای غیبت به ازاء هر فرد و فاکتور برادفورد محاسبه شد. پس از جمع آوری داده ها، به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمونهای مربع کای و آنالیز واریانس و نسبت شانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نرخ زمان ازدست رفته، میزان کل موارد غیبت، میزان موارد غیبت به علت بیماری، مجموع کل روزهای غیبت از کار غیرموجه و میانگین تعداد روزهای غیبت به ازاء هرفرد به ترتیب 956/.، 055/ 1، 726/ 0، 3265/ 0 و 41/ 216 درصد بود. همچنین فاکتور تجمعی برادفورد در سال های 89، 90 و 91 بترتیب 86، 19 و 71 بدست آمد. براساس نتایج آزمون های آماری، مشخص شد که بین عامل وقوع حادثه و غیبت (032/ 0 = P)، ماه وقوع و غیبت (048/ 0 =P)، ماهیت آسیب دیدگی وغیبت از کار (P=0/016)، شیفت کاری و فاکتور برادفورد (04 /0= P)، فاکتور برادفورد و عامل حادثه (032/ 0 =P) و حقوق دریافتی و زمان وقوع حادثه (024/ 0= P) ارتباط معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  موارد مختلفی می تواند بر روی میزان غیبت ناشی از کار موثر باشد. از جمله این عوامل می توان به سن افراد، نوبت کاری، وضعیت استخدامی افراد، نوع حادثه، ماه های سال و... اشاره کرد. با بررسی و علت یابی غیبت ناشی از کار، می توان آمار آن را در سازمان کاهش داد و در نتیجه آن بهره وری و تولید را افزایش داد.
  کلیدواژگان: غیبت از کار، نرخ زمان از دست رفته، میزان کل مواردغیبت، میزان مواردغیبت به علت بیماری، مجموع کل روزهای غیبت ازکارغیرموجه، میانگین تعداد روزهای غیبت به ازاء هر فرد، فاکتور برادفورد
 • محمد مهدی احمد معظم، محمدمهدی امین، منصور سرافراز، محمد قاسمیان، سید عباس میرزایی* صفحات 108-118
  زمینه و هدف
  دفع ترکیبات داروئی به محیط زیست به عنوان آلاینده های نو ظهور، نگرانی قابل توجهی ایجاد کرده و استفاده از روش های جدید تصفیه فاضلاب جهت حذف این ترکیبات ضروری بنظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر امکان سنجی استفاده از فرایند ازناسیون بر روی تاثیر داروی دیکلوفناک بر فعالیت متان سازی ویژه جرم زیستی بیهوازی است.
  روش ها
  تعداد 12 آزمایش هضم بیهوازی به روش ناپیوسته قبل و پس از کاربرد فرایند O3/H2O2 در راکتورهای ml500 که30%جرم زیستی بیهوازی و 70% سوبستره بود، انجام شد. تکنیک مورد استفاده در این مطالعه روش جابجایی مایع بود. مدت هر آزمایش در حدود 8 تا 16روز به طول انجامید.
  یافته ها
  میزان متان تجمعی در غلظتهای 25، 50، 100، 175، 250 و mg/l 350 داروی دیکلوفناک بترتیب 24/ 764، 42/ 845، 82، 09 /102،42/ 25 و ml 1/64 اندازه گیری شد. این میزان با کاربرد فرایند پیش تصفیه O3/H2O2 به مدت 180 دقیقه در غلظتهای 25، 100، 250 و mg/l350 بترتیب 61/ 8، 65/ 26، 1/ 4 و ml 4/1 مشاهده شد که نشان می دهد کاربرد فرایند ازن نه تنها سبب افزایش تولید متان نشد بلکه در تمامی غلظت ها تولید متان پس از فرایند ازن کاهش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  داروی دیکلوفناک در غلظت های بالا بر روی فعالیت هاضم های بیهوازی اثر بازدارندگی دارد و همچنین در اثر تجزیه این دارو پس از روش پیش تصفیه با فرایند ازناسیون احتمالا ترکیبات واسطه ای ایجاد شده که اثرات شدیدتری بر باکتری های بیهوازی در هاضم ها داشته و قابلیت تجزیه بیولوژیکی کمتری دارند.
  کلیدواژگان: هضم بیهوازی، داروی دیکلوفناک، متان سازی ویژه جرم زیستی، فرایند اکسیداسیون پیشرفته (O3، H2O2)
 • مریم یعقوبی، فاطمه رهی*، محمدکریم بهادری صفحات 119-131
  مقدمه
  آن چه که امروز برای سیستم بهداشت و درمان ارزش می آفریند، ایجاد ارتباط مستمر با مشتری است و سازمان های موفق تنها سازمان هایی هستند که قادر هستند، مشتریان تمام عمر برای خود ایجاد کنند و رسالت پاسخ گویی به مشتریان را در کمترین زمان، با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به انجام برسانند. یکی از استراتژی هایی که به این سازمان ها کمک می کند، ایجاد ارتباط مستمر با مشتری است.
  روش ها
  این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– تحلیلی است. جامعه پژوهش پرستاران بیمارستان های منتخب شهر اصفهان بودند که نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته ی مدیریت ارتباط با مشتری بوده که اعتبار و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تعیین عوامل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. روش تحلیل داده ها،مدل معادلات ساختاری بوده و نرم افزارهای مورد استفاده (18) SPSS و Amos(18) بوده است.
  یافته ها
  در بعد وظایف مدیریت ارتباط با مشتری تنوع خدمات دارای بیشترین امتیاز (9/ 2)و در آثار مدیریت ارتباط با مشتری بهره وری دارای بیشترین امتیاز (2/ 3) می باشد. در بین ابعاد مدل نهایی بهره وری دارای بیشترین میزان تاثیر و تعامل با مشتری و حفظ مشتری دارای کمترین میزان تاثیر می باشند.
  نتیجه گیری
  سازمان های خدمات بهداشتی و درمانی با پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری می توانند در بازار رقابت باقی بمانند. بیمارستان های مورد مطالعه لازم است استراتژی های کسب اطلاعات، رضایت سنجی و وفاداری در مورد مشتریان، جذب و نگهداشتن مشتریان جدید را ارتقا ببخشند.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، بیمار، بیمارستان
 • باس خدابخشی*، محبوبه کمالی، محمد مهدی امین، مرتضی سدهی، ملوک هادی علیجانوند، مرضیه وحید دستجردی صفحات 132-142
  مقدمه
  سرب یکی از آلاینده های سمی اولویت دار محسوب می شود و از پساب صنایعی از قبیل باتری سازی، رنگ کاری،ساخت تسلیحات، شیشه سازی، صنعت چاپ و غیره وارد محیط زیست می گردد. در این تحقیق نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی (مگهمایت Fe2O3-g)) به منظور، حذف سرب از پساب سنتتیک صنایع باتری سازی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  دراین مطالعه تاثیر عوامل مختلف شاملpH، غلظت اولیه سرب و زمان تماس بر حذف سرب از پساب سنتتیک توسط نانو ذرات مگهمایت مورد بررسی قرار گرفت و پس از جداسازی جاذب توسط میدان مغناطیسی، سنجش غلظت سرب باقیمانده در مایع رویی با دستگاه جذب اتمی مدل پرکین المر 2380 صورت گرفت. سپس نتایج توسط نرم افزار SPSS نسخه18 آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان دادکه در شرایط pH معادل 7، غلظت اولیه سرب 50 میلی گرم بر لیتر و نانو مگهمایت با دوز 1/ 0 گرم بر لیتر، زمان تماس 40 دقیقه، سرعت اختلاط 150 دور بر دقیقه، راندمان حذف سرب 91/ 63% و ظرفیت جذب نیز mg/g61 است.
  نتیجه گیری
  در شرایط بهینه نانوذرات مگهمایت ظرفیت جذب بالا، سریع و موثر فلز سرب را داشته و راندمان حذف با pH و زمان رابطه مستقیم و با غلظت اولیه سرب رابطه عکس داشته و مدل جذب با ایزوترم فروندلیچ مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: سرب، جذب سطحی، نانو ذرات مگهمایت، باتری سازی
 • حمید کشاورز، ابراهیم انصاری، شیرین کوهی حبیبی دهکردی، کبری حسین پور* صفحات 143-152
  مقدمه
  اهمیت باروری به عنوان مهمترین عامل تغییر در ساخت و اندازه جمعیت موجب شده تا مطالعات مربوط به باروری و عوامل تاثیرگذارنده بر آن، جایگاه ویژه ای را در مطالعات جمعیت شناسی به خود اختصاص داده است. از آنجا که پژوهش در جنبه های مختلف جمعیتی همانند مرگ و میر، باروری و مهاجرت می تواند گامی موثری در راستای طراحی و تدوین برنامه ها و سیاست های جمعیتی باشد، این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر تفاوت باروری در بین اقوام مختلف شهرستان شهرکرد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی و پیمایشی 266 نفر از زنان شوهردار 15 تا 49 سال شهرستان شهرکرد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری پرسشنامه ای شامل 4 حیطه اقتصادی، اجتماعی، رفتار باروری و فرهنگی و قومی بود. پرسش های با طیف لیکرت از نمره 1 تا 5 نمره گذاری شد. داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آمار توصیفی، آمار استنباطی، آزمون استقلال آماری، آنالیز واریانس، ضریب توافق kappa و مدل خطی تعمیم یافته تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در عوامل اجتماعی بین سن ازدواج و تعداد فرزندان تاثیر معنی داری وجود داشت (000/ 0=P). در عوامل فرهنگی متغیر تحصیلات(012/ 0=P) و وابستگی ایلی (005/ 0=P) در رفتار باروری تاثیر معنی داری داشت. در عوامل اقتصادی بین متغیرهای شغل شوهر (020/ 0=P) و مالکیت محل سکونت (022 /0=P) با تفاوت رفتار باروری رابطه معنی دار وجود داشت. نتایج نشان داد توافق نسبی بین پاسخگویان و شوهرانشان در مورد تعداد فرزندان دلخواه وجود داشت (547/ 0=K)، در مورد تکرار باروری با اختلاف بسیار کمی معنی دار نبود (P>0.05). بین عامل فرهنگی قومی و رفتار باروری رابطه معنی دار وجود داشت، این رابطه سیستماتیک به صورت غیرخطی و با شدت 093/ 0 بود (000/ 0=P).
  نتیجه گیری
  در بین زمینه های مورد مطالعه عوامل فرهنگی قومی بیشترین تاثیر را بر رفتار باروری داشت. سطح تحصیلات و وابستگی ایلی در بین زنان اقوام مختلف نیز موثر بود. از بین عوامل اجتماعی متغیر سن ازدواج تاثیر معنی داری بر رفتار باروری داشت. آموزش زنان جهت ارتقاء سطح آگاهی آنان می تواند گامی موثر در تغییر نگرش افراد در مورد باروری باشد.
  کلیدواژگان: باروری، رفتار باروری، سن ازدواج، تنظیم خانواده
 • شناسایی عوامل موثر بر فواصل زمانی بین اهداهای خون بر اساس مدل شکنندگی کاکس به روش بیزی / یک مطالعه مقطعی بر حسب نمونه ای از افراد مراجعه کننده به مراکز انتقال خون در ایران
  فاطمه جهانگیری مهر، سلیمان خیری*، مرتضی سدهی صفحات 153-162
  مقدمه
  شناسایی افراد مستعد اهدای خون نقش زیادی در تهیه خون سالم دارد. هرچه فاصله زمانی بین دو اهدای خون یک داوطلب اهدای خون کمتر باشد شانس اینکه داوطلب اهدای خون به یک فرد اهدا کننده مستمر خون تبدیل شود افزایش می یابد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل موثر بر فواصل زمانی بین اهداهای خون در یک نمونه از اهدا کنندگان بار اول خون است.
  روش ها
  در مطالعه ای توصیفی تحلیلی از اطلاعات 864 نفر اهداکننده خون در پایگاه انتقال خون شهرکرد استفاده شد. از نظر چارچوب داده های بقا، فواصل زمانی بین اهداهای خون جزء پیشامدهای بازگشتی محسوب می شوند. برای شناسایی عوامل خطر موثر بر فاصله های زمانی بین داده های بقای بازگشتی، با توجه به همبستگی زمانهای بقا برای هر فرد، مدل کاکس با وجود اثر شکنندگی گاما به داده ها برازش داده شد و برآورد پارامترها تحت رویکرد بیزی و بر اساس الگوریتم های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی و به کمک نرم افزار WinBUGS بدست آمد.
  یافته ها
  از میان متغیرهای مورد بررسی، متغیر وزن بطور معنی داری شانس اهدای خون را افزایش داده و فاصله زمانی بین اهداهای خون را کاهش داده است. متغیر سن بطور جزیی تاثیر منفی بر شانس اهدای خون داشته است بطوریکه شانس اهدای خون برای افرادی که سن کمتری داشته اند بیشتر بوده و فواصل زمانی بین اهداهای خون آنها بیشتر بوده است.
  نتیجه گیری
  به دلیل وجود همبستگی در بین زمان های بازگشتی اهدای خون هر فرد، مدل شکنندگی کاکس برازش بهتری نسبت به مدل معمولی کاکس بر داده های اهدای خون داشته است. با فرهنگ سازی و افزایش آگاهی می توان افراد با وزن کمتر و با سن بیشتر را به اهدای خون ترغیب نمود.
  کلیدواژگان: اهدای خون، مدل کاکس، اثر شکنندگی، تحلیل بیزی
 • مژگان نوریان، الهام شکل آبادی، مریم اشرفی، محمود یاحی*، آذین پورخلیلی، محمدرضا خواجه صفحات 163-169
  مقدمه

  نان عمده ترین گروه غذایی درتامین انرژی وپروتئین دریافتی روزانه در ایران می باشد.اسیدفیتیک ترکیبی موجود در نان است که بامواد معدنی ایجادرسوب می کندواین عناصررادردستگاه گوارش غیرقابل جذب می کند. این مطالعه با هدف بررسی مقدار اسید فیتیک در انواع نان در شهر اصفهان صورت گرفته است.

  روش

  نان های مورد آزمایش از 5 نوع نان که شامل: نان کامل (سبوس دار)، نان سنگک، نان بربری، نان کمباینی و نان تافتون ماشینی از نانوایی های سطح شهر اصفهان به صورت نمونه گیری تصادفی تهیه شد.مقدار اسید فیتیک به روش Early & Beturk اندازه گیری شد.

  یافته ها

  مقدار اسید فیتیک موجود در انواع نان به ترتیب نان سنگک> سبوس دار> کمباینی >تنوری > بربری > ماشینی بیشترین تا کمترین مقدار را داشت.

  نتیجه گیری

  درصد سبوس در آرد مصرف شده برای پخت نان، مقدار مصرف خمیر مایه، مقدار جوش شیرین اضافه شده به خمیر و مدت زمان استراحت خمیر مواردی هستند که در میزان باقی ماندن اسید فیتیک در نان پس از پخت تاثیر گذارند.

  کلیدواژگان: فیتات، نان، تاخیر رشد، سوء جذب، روی، تخمیر
 • نسرین مرتضوی*، مجید غیاث، مژگان انتظاری، عبدالله سیف صفحات 170-183
  مقدمه
  تحقیقات جغرافیایی سلامت، اثر عوامل محیطی را بر تندرستی انسان ها بررسی می کند. محیط زیست انسانی و طبیعی به میزان وسیعی از شرایط اقلیمی تاثیر می پذیرد. سرطانهای پوست دراکثر کشورهای دنیا از جمله ایران در ردیف شایعترین ها هستند و طبق مطالعات انجام شده متاثر از برخی عوامل محیطی می باشند. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر عوامل اقلیمی و محیطی بر وقوع سرطان پوست در استان اصفهان می باشد.
  روش ها
  در این تحقیق از اطلاعات داده های اقلیمی و بیماران سرطانی 11 شهر طی یک دوره 7 ساله (1390-1384) در استان اصفهان و از روش هایی مانند تحلیل فراوانی، پهنه بندی مقادیر، همپوشانی متغیرها، تحلیل همبستگی استفاده گردید.
  یافته ها
  تعداد کل مبتلایان در شهرهای مورد مطالعه جمعا 4104 نفر که 1507 نفر (72/36 درصد) زن و 2597 نفر (27/63 درصد) مرد می باشند. تحلیل فراوانی بیماری در استان اصفهان به تفکیک جنس و سن نشان داد در تمامی سالهای مورد مطالعه تعداد بیماران مرد بیش از زنان و بیشترین درصد ابتلا در سن های بالای50 سال می باشد. پهنه بندی بیماری نیز نشان داد بخش مرکزی استان کانون بحرانی بیماری سرطان پوست می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحلیل همبستگی به خاطر دوره آماری کوتاه بیماری (7ساله) نتوانست مبنای قابل اعتمادی برای نتیجه گیری با اطمینان بالا باشد. نتایج تحلیل همبستگی و همپوشانی متغیرها نشان داد بیماری و وقوع سرطان پوست با متغیرهای اقلیمی و توپوگرافی ارتباط چندانی ندارد و ریشه وقوع بیماری را در عوامل دیگر از جمله ژنتیک و و سایر عوامل موثر بر شیوع این بیماری باید جستجو نمود.
  کلیدواژگان: سرطان پوست، عوامل محیطی، تحلیل همبستگی، اصفهان
 • ابراهیم درویشی*، فاطمه صادقی، کیوان ساعدپناه صفحات 184-192
  مقدمه
  استرس شغلی یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار می باشد که هر گاه بین نیازمندی های شغلی و توانایی های کارگر تعادلی وجود نداشته باشد ایجاد می گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی در پرسنل آتش نشانی بود.
  روش کار
  مطالعه توصیفی- تحلیلی - مقطعی حاضر در 50 نفر از کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی استان کردستان انجام شد. برای بررسی عوامل مرتبط با استرس از پرسشنامه استرس شغلی موسسه بهداشت روانی آمریکا شامل 57 سوال استفاده گردید که شامل 3 بخش روابط بین فردی، شرایط فیزیکی و محیط کار فرد و علاقه مندی به کار بود که در یک طیف 5 گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS16 آنالیز گردید.
  یافته ها
  43 نفر (86%) از کارکنان مورد بررسی متاهل و 7 نفر (14%) مجرد بودند. 16%کمتر از 30 سال، 52% بین 30 تا 40 سال و 32% بیشتر از 40 سال سن داشتند. 22% کمتر از 5 سال، 28% بین 5تا10 سال، 30% بین 10 تا 15 سال و 20% بیشتر از 15 سال سابقه کار داشتند. میانگین نمره کلی استرس در پرسنل مورد مطالعه 7/172 و در سطح بالا برآورد گردید. آنالیز آماری نشان داد که متغیرهای سابقه کار، نوع شغل و رضایت شغلی ارتباط معناداری با استرس شغلی دارند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که کارکنان آتش نشانی در معرض خطر اختلال استرس شغلی قرار دارند. این امر، لزوم آموزش مهارتهای مقابله ای برای این افراد را خاطر نشان می سازد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، عوامل استرس زا، آتش نشانی
 • مرضیه وحید دستجردی*، مهناز نیک آیین، اکبر حسن زاده صفحات 193-200
  زمینه وهدف
  اصفهان به لحاظ داشتن صنایع متعدد و ترافیک سنگین یکی از آلوده ترین شهرهای ایران می باشد. این تحقیق به منظور استفاده از ناخن بعنوان یک نشانگر بیولوژیک جهت بررسی اثر آلودگی هوا بر شهروندان اصفهانی درمقایسه با شهروندان چادگانی انجام شد.
  روش کار
  دو گروه 65 نفری درمحدوده سنی (50-5) سال شامل زنان و مردان در هر دو شهر انتخاب و حدود 1 گرم از ناخن هر یک از آنها جمع آوری شد نمونه ها پس از آماده سازی و هضم برای تعیین غلظت سرب توسط دستگاه جذب اتمی مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  آزمون آنالیز واریانس بر روی اطلاعات مربوط به سن، جنس، شغل ومواجهه با سیگار در افراد انتخاب شده در دو شهر نشان داد که جمعیت انتخاب شده در دو شهر کاملا یکدست و مشابه می باشند و اختلاف معنی داری بین غلظت سرب در ناخن افراد مورد مطالعه در دو شهر وجود دارد (00/ 0 =P). میانگین غلظت سرب در ناخن ساکنین اصفهان و چادگان به ترتیب برابر 1037/ 0 و 0875/ 0 میلی گرم بر گرم بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به مشابه بودن جمعیت مورد مطالعه در دو شهر و عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین غلظت سرب در ناخن با شغل جنس و مواجهه با سیگار در افراد مورد مطالعه مشخص می شود که اختلاف معنی دار موجود بین میانگین غلظت سرب در ناخن افراد مورد مطالعه ساکن اصفهان و چادگان مربوط به محل سکونت آنها می باشد و بنابراین مواجهات محیطی با آلاینده ها از جمله آلودگی ناشی از ترافیک سنگین در شهر اصفهان بر روی غلظت سرب در ناخن افراد مورد مطالعه ساکن اصفهان موثر بوده است. بنا براین استفاده از ناخن به عنوان یک نشانگر بیولوژیک برای بررسی غلظت سرب ناشی از آلودگی هوا در شهر اصفهان مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: ناخن، سرب، نشانگر بیولوژیک، ترافیک، آلودگی هوا، اصفهان، چادگان
 • اکرم یزدانی، مسعود امینی، مرجان منصوریان* صفحات 201-216
  مقدمه
  اطلاعات مربوط به پیشامدهای بازگشتی در مطالعات گذشته نگر می تواند با رها کردن دوره پیگیری، به پایان رسیدن دوره مطالعه و یا رخداد یک پیشامد نهایی مانند مرگ و یا ابتلا به یک بیماری با وضعیت ثابت، به پایان برسد. در این صورت پیشامد نهایی اصلی با پیشامدهای بازگشتی گذشته وابسته می شود و فرض سانسور شدن نا آگاهی بخش پیشامدهای بازگشتی بوسیله رخداد نهایی که فرض بسیاری از تحلیل های آماری است، نقص می شود. مدل بندی توام راه حلی است که در چنین وضعیتی به دلیل قابلیت مطالعه هم زمان دو فرآیند و دستیابی به برآوردهای نااریب و کافی برای پارامترها، جهت تحلیل بسیاری از مطالعات پیگیری مناسب هستند.
  روش ها
  برای برآوردیابی در مدل های توام پیشامدهای بقا معمولا از روش برآوردیابی الگوریتم EM استفاده می شود. در این مطالعه روش برآوردیابی ماکزیمم درستنمایی تاوانیده در مدل بندی توام مورد بررسی قرار گرفته و طی یک مثال بالینی کاربرد این نوع مدل بندی توام در بررسی عوامل موثر بر پیشامد هم زمان دو واقعه رخداد بازگشتی و رخداد نهایی در تحلیل بقا نشان داده شده است. مطالعه حاضر یک مطالعه هم گروهی از بستگان درجه اول بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم اصفهان می باشد که هدف از انجام آن بررسی عوامل متعدد فاکتورهای خونی، فاکتورهای مرتبط با عملکرد تغذیه ای و شاخص های تن سنجی بر تکرار وضعیت پره دیابت (پیشامد بازگشتی) و ابتلای نهایی فامیل افراد دیابتی به دیابت نوع دوم (رخداد نهایی) می باشد. تحلیل ها با بکارگیری مدل شکنندگی و به وسیله نرم افزار2.15.2 R- صورت گرفته است.
  یافته ها
  خطر بازگشت پره دیابت با تعدیل اثر انرژی دریافتی در زنان مورد مطالعه 7/ 0 برابر بیشتر از مردان، در سن بالای 50 سال 29/ 1 برابر بیشتر از سن کمتر از 40 سال، در افراد با شاخص توده بدنی بین 25 تا 30، 25/ 1 برابر بیشتر از شاخص توده بدنی کمتر از 25، در افراد با نسبت دور کمر به دور باسن بالا (بیشتر از 95/ 0 سانتی متر برای مردان و بیشتر از 8/ 0 سانتی متر برای زنان) 25/ 1 برابر بیشتر از نسبت دور کمر به دور باسن پایین و در افراد با مصرف کربوهیدرات بالای 65 درصد انرژی دریافتی 48/ 3 برابر بیشتر از مصرف کربوهیدرات کمتر از 40 درصد انرژی می باشد. خطر ابتلا به واقعه نهایی دیابت با تعدیل اثر انرژی دریافتی در زنان 7 /1 برابر بیشتر از مردان مورد مطالعه، در افراد با شاخص توده بدنی بالای 30 07/ 3 برابر بیشتر از شاخص توده بدنی کمتر از 25، در افراد با نسبت دور کمر به دور باسن بالا (بیشتر از 95/ 0 سانتی متر برای مردان و بیشتر از 8/ 0 سانتی متر برای زنان) 46/ 2 برابر بیشتر از نسبت دور کمر به دور باسن پایین، در افراد با مصرف پروتئین بین 12 تا 15 درصد انرژی دریافتی، 19/ 0 برابر بیشتر از مصرف پروتئین کمتر از 12 درصد انرژی دریافتی و مصرف پروتئین بالای 15 درصد انرژی دریافتی، 19/ 0 برابر بیشتر از مصرف پروتئین کمتر از 12 درصد انرژی دریافتی می باشد.
  نتیجه گیری
  بررسی ها نشان می دهد که تغییر روش زندگی بر حسب اصلاح عملکرد تغذیه ای و بکارگیری روشی مبنی بر تعدیل شاخص های تن سنجی می تواند به عنوان عواملی موثر بر کاهش عملکرد ژنتیکی در ابتلا به بیماری دیابت نوع دو مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدل های شکنندگی توام، درستنمایی تاوانیده، پیشامدهای بازگشتی، پره دیابت، دیابت
 • احسان الله حبیبی*، سمیه دادخواه تهرانی، سمیه قره بایی، بهزاد مهکی صفحات 641-650
  مقدمه
  فرسودگی شغلی بر سلامت جسمی و روحی اثرگذار بوده و به عنوان پیامد نهایی استرس شغلی در بسیاری از مشاغل از جمله پرستاری مشاهده می شود.هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نوبت کاری و فرسودگی شغلی در بخش های مختلف بیمارستان الزهرا اصفهان بود. استفاده از نتایج این مطالعه در برنامه ریزی های بهداشتی- درمانی می تواند موجب کاهش فرسودگی شغلی و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات و مراقبت های بهداشتی، افزایش رضایت بیمار، کاهش غیبت از کار، افزایش اثربخشی هزینه ها و بهره وری گردد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی– تحلیلی بوده و جمعیت مورد مطالعه پرستاران روزکار و شیفتی بیمارستان الزهرا اصفهان بودند که نمونه گیری به روش طبقه ای صورت گرفت. داده های مورد نیاز توسط دو پرسش نامه عمومی شامل سوالاتی در خصوص متغیرهای زمینه ای گروه هدف و پرسش نامه تخصصی فرسودگی شغلی مسلش (Maslach Burnout Inventory) جمع آوری شد، بدین منظور در شیفت های مختلف کاری به بیمارستان مراجعه و ضمن توضیح در خصوص اهداف مطالعه و آموزش دستورالعمل و نحوه تکمیل، پرسش نامه در اختیار پرستارانی که همکاری خود را اعلام کرده بودند قرار گرفت.
  یافته ها
  در مقایسه میزان فرسودگی شغلی پرستاران در شیفت های مختلف، بیشترین فرسودگی شغلی در بعد خستگی هیجانی و مسخ شخصیت در شیفت عصر و کفایت شخصی در شیفت شب بود. بیشترین امتیاز فرسودگی شغلی در بعد خستگی هیجانی در بخش عروق، مسخ شخصیت در بخش دیالیز و کمترین امتیاز در بعد کفایت شخصی در بخش ICU دیده شد. این پژوهش نشان داد که ارتباط شیفت با متغیر های وابسته در بخش های مختلف متفاوت است (001/ 0 >P).
  نتیجه گیری
  وجود سطوح بالای خستگی هیجانی و مسخ شخصیت سطح پایین بعد کاهش احساس کفایت شخصی در پرستاران مورد مطالعه می تواند هشداری برای مدیران مربوطه تلقی شود، چرا که در صورت عدم مدیریت مناسب برای مهار آن، می تواند منجر به آسیب های فراوانی بر نظام سلامت شود.
  کلیدواژگان: نوبت کاری، فرسودگی شغلی، پرستاران، پرسش نامه مسلش
|
 • Ayub Yarmohammadi, Maryam Mirlohi*, Omid Sadeghi Pages 1-9
  Background
  Tetracycline antibiotics are used for disease control, prevention, treatment and increased growth in poultry. The use of tetracycline animals causes drug to remain in food of animal origin such as eggs.
  Methods
  We searched databases, Google scholar, PubMed and Elsevier from 1991 to 2014 for keywords “tetracycline”, “residue” and “eggs” the necessary data were obtained.
  Findings
  Factors such as withdrawal periods, boiling, frying, farm scale, housing system, geographic region and season affect onreducing the drug in foods.Lowering drugs in eggs by refrigeration is low andmore studies are needed to be taken over food's sources.
  Conclusion
  According to this study's finding, more oversight over antibiotic's uses in poultry as well as public education on how egg's cooking will reduce human exposure to antibiotics.
  Keywords: Tetracycline, Residue, Eggs
 • Farzad Ahmadzadeh, Maryam Mirlohi*, Fateme Mohammad Hasani Pages 10-20
  Aflatoxins are secondary metabolites produced by certain strains of the fungi Aspergillus such as Aspergillums flavus, Aspergillus parasiticus and rarely Aspergillus nominus. These fungi are everywhere and can occur in an extensive variety of agricultural products, such as cereals, nuts, spices, dried fruit. Aflatoxins are very toxic, mutagenic, immunosuppressive, teratogenic and carcinogenic compounds. The key target organ for toxicity and carcinogenicity’s the liver. Aflatoxin M1 (AFM1) is the monohydroxylated derivate of AFB1, metabolized by cytochrome P450 enzyme system in liver. European community and Codex alimentary determined 50 ng/l the maximum level of AFM in raw milk, liquid.The purpose of this study was to systematically review studies was done in Iran and survey this results in terms of safety in the presence and amount of aflatoxin M1in milk and dairy products.The databases were searched from 2005 to 2013 and 52 relative articles were obtained and 22 papers which them were elected and reviewed. Articles and specific databases such as SID, PubMed, Elsevier, Science Direct, WHO were searched for related subjects cited since 2005.The contamination of milk and other dairy product in most studies are exceeding from the standard set by the Codex Alimentarius Commission and the ISIRI. According to results obtained in this study the focus was in the pasteurized and sterilized milk and in the more of them the contamination of aflatoxin was above of the European community and Codex Alimentary and the incidence and contamination levels of AFM1 in more cities of Iran seem to be a serious problem for public health, especially infants and children.
  Keywords: Aflatoxin M1, Raw Milk, Pasteurized Milk, UHT Milk
 • Sogand Tourani, Mehdi Zanganeh Baygi *, Masoud Salehi, Bahram Chuban Pages 21-29
  Background
  Organizational structureis away to determine organize and coordinate all of the activities of organizations. Coordination between appropriate organizational structure with goals and strategies will play important role toincrease efficiency and effectiveness. In this study, we described structural and contextual dimensions of organizational structure and the relations between them in Zahedan Khatam Hospital.
  Methods
  A descriptive and quantitative study was conducted and 25 questionnaires were distributed among managers of Khatam Hospital. Analysis of the data was performed by SPSS software using different tests.
  Findings
  KhatamHospitalhasmechanicalstructure with high formalization and complexity and low centralization. There is a significant relationship between structural and contextual dimensions generally. Goals and environment dimensions havesignificant relationship but culture dimension has not. Goals dimension is the most important of contextual dimensions.
  Conclusion
  Decentralization is a good point in the hospital compared with others. The results aboutorganizationalculture confirm this idea. There is a similarity between this study and others about the significant relationship between structural and contextual dimensions. We recommend to determine and aware the main goals andstrategies to all employees for increasing efficiency and effectiveness in hospital.
  Keywords: Organizational structure, Structural dimensions, Contextual dimensions, Hospital
 • Arash Salahshouri, Javad Harooni, Sara Salahshouri, Akbar Hassanzadeh, Firoozeh Mostafavi *, Mazyar Molaei Pages 30-42
  Background
  Health promoting behavior is one of the main criteria of health and it has a potential impact on improvement of health and quality of life. In addition it leads to a reduction in health care services expenditure. This study is conducted to identify the effect of self-efficacy and perceived barriers and social supports on the determination of health promoting behaviors in elderly in Dena city.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, 120 of elderly including 59 women and 61 men were selected by simple random sampling in Dena city. Data was collected by a questionnaire which included various parts (participants’ demographic characteristics, health promoting behaviors, self-efficacy, perceived barriers and social support of health promoting behaviors). The data was analyzed by descriptive statistics and Pearson correlation test, independent t-test and multiple linear regression analysis.
  Findings
  The mean score of health promoting behaviors was 57.5 ± 10.7. There was a statistically significant positive association between self-efficacy, perceived social supports and health promoting behaviors in general and also stress management, physical activity, intrapersonal social relationship and prevention subscale (P< 0.005). A statistically significant adverse association was observed between perceived barriers and health promoting behaviors in general and also stress management subscale.
  Conclusion
  Findings of this research indicate a direct association between self-efficacy, perceived social supports and health promoting behaviors. Therefore health authorities may improve self-efficacy by planning health promotion training programs. Families may also increase social supports and therefore make a change in elderly behavior by providing needed emotional support for them.
  Keywords: Health Promoting Behaviors, Perceived Self, Efficacy, Perceived Barriers, Perceived Social Support, Elderly
 • Zahra Hosseini*, Teamur Aghamollai, Babak Moeini, Seyed Mohammad Mehdi Hazavehei, Abbas Moghimbeigi Pages 43-52
  Background
  Job stress is one of the most important occupational hazards in present time, so that, creates, a lot of damage for individuals and organizations and nursing is a stressful jobs. This study aim the impact of health education on reducing occupational stress in nurses was conducted.
  Methods
  A quasi-experimental research was done in 2011 public haspitals of Hamedan on 58 Nurses, who were randomizing, in the intervention and control groups. For measure of job stress, nursing stress scale (NSS) and to assess of knowledge, attitudes, skills and behaviors, was used self-made questionnaire. Training program during the fifth session in 3 weeks, for the intervention group was done and nurses for 1/5 month, were followed. For data analysis was used software of spss and statistical t- test
  Findings
  Average score of job stress, before training, the two groups did not differ significantly.but, after training, the average score of job stress in the intervention group than control group, had a significant reduction (p<0.001). Also, the average scores of knowledge, attitude, skills and behavior, after training,had a significant increase in the intervention group(p<0.001).
  Conclusion
  Findings were confirmed the impact of health education programs in increasing behaviors and reduce job stress among nurses.
  Keywords: Education, Nursing, Tension
 • Ali Khani Jeihooni, Alireza Hidarnia*, Mohammad Hossein Kaveh, Ebrahim Hajizadeh Pages 53-67
  Background
  Investigating factors affecting the adoption of preventive behaviors in women with osteoporosis using patterns that identify the effective factors which influence and reinforce on behavior is necessary. This study aims to determination the preventive treatment of osteoporosis in women in Fasa using the health belief model and social cognitive theory in 2014.
  Methods
  In this cross-sectional study, 401 women 30 to 50 years covered by health centers in Fasa were randomly chosen. Scale factors for health belief model (perceived susceptibility, severity, threat, benefits, barriers and self-efficacy, practice guidelines) and the self-regulation, social support structure of social cognitive theory, and function feeding and walking were determined to prevent osteoporosis in women. Finally, using the SPSS version 16software through tests, descriptive statistics (mean and standard deviation) test and analysis including Pearson correlation analysis, multiple linear regression, ANOVA and t-test were analyzed and significance level of less than0/05.
  Findings
  The average age of women was 40/9± 6/2 years. The variables of perceived susceptibility, motivation, social support and self-regulation for walking behavior and variables of perceived sensitivity and self-regulation for feeding behavior were predicted. There was a significant association between walking performance and perceived susceptibility (r=136, p=0/007), motivation (r=120, p=0/016), social support (r=0/068, p=0/030) and Self-regulation (r=118, p=0/018). In this study, there was a significant association between nutritional performance and perceived susceptibility (r=0/068,p=0/003), Self-efficacy (r=0/039, p=0/042) self-regulation (r=0/069, p=0/070) and there was a significant inverse correlation with perceived barriers (r=/047, p=-0/050). The variables under study expressed 29/1% of the variance in walking behavior and 20/2% of the variance in feeding behavior in osteoporosis prevention.
  Conclusion
  This study indicated health belief model, self-regulatory structures and social support in predicting feeding and walking behavior for the prevention of osteoporosis. Hence, these models can be used as a framework for designing and implementing educational interventions for the prevention of osteoporosis in women and can help to improve and maintain their health.
  Keywords: Health Belief Model, Social Cognitive Theory, Social support, Self, regulation, Feeding, Walking
 • Amir Musarezaie, Firouz Khaledi, Mohammad Reza Kabbazi, Fard, Tahereh Momeni, Ghaleghasemi, Mahboubeh Keshavarz, Mahnaz Khodaee* Pages 68-76
  Background
  Breast cancer is considered as the most common as well as most effective malignancy in adult female population, has leaded to deep psychological and emotional problems such as depression, anxiety and stress. One of the possible factors lead to develop of depression, anxiety and stress in people based on cognitive models, is the cognitive distortions and dysfunctional attitudes towards the situation. The components included high prevalence and huge effects of breast cancer´s depression, anxiety and stress on different aspect as well as key role of dysfunctional attitudes in development of these elements; encouraged us to design and perform a study with aim to investigation the dysfunctional attitudes and its´ relationship with stress, anxiety and depression in breast cancer patients referred to a specialized cancer hospital Isfahan, Iran.
  Methods
  This descriptive, analytic cross sectional study was conducted on cancer patients who were selected using simple sampling. A total number of 297 hospitalized patients with breast cancer were enrolled in 6 months. The clinical and demographic characteristics information, dysfunctional attitudes questionnaire (DAS-26) and the depression, anxiety, and stress scale (DASS-42) were used. All analyses were performed with descriptive and analytic statistical methods in SPSS for Windows 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
  Findings
  Mean scores of dysfunctional attitudes were 87.35 (27.53). Also mean scores of stress, anxiety and depression were 14.16 (9.38), 11.64 (8.27) and 12.06 (9.52) relatively. Based on study findings there was a statistically significant relationship between dysfunctional attitudes with stress, anxiety and depression in patients with breast cancer.
  Conclusion
  With regard to results of this study, breast cancer patients with higher scores dysfunctional attitudes had more stress, anxiety and depression. In addition low dysfunctional attitudes score was an important protecting factor against stress, anxiety and depression in these patients.
  Keywords: Anxiety, Breast cancer, Depression, Dysfunctional attitudes, Stress
 • Fereshteh Maghzian Esfahani*, Mahshid Mazaheri Pages 88-98
  Background
  Midwives and physicians can reduce transmission of disease like HIV and Hepatitis by considering infection control criteria. Based on remarkable IUD and vasectomy frequency, existing problems in infection control in Isfahan Health Centre and not many recent studies on infection control in family planning units in literature review, this study was designed to evaluate the status of infection control of this centre according to the infection control criteria in 2013.
  Methods
  This was a descriptive and analytical study. Research sample consisted of 78 midwives and skilled physicians who provide IUD insertion and vasectomy in 65 family planning and vasectomy units in health centre. Data gathered by the questionnaire was related to staffs (personal and clients services protection) and checklist was related to unit`s environment (infectious waste removal, work place, cleaning, disinfection and sterilization of instruments). Some of indexes were «MUST to do». Responses, scoring and were evaluated in two ways: 1. Calculation scores and percentage of criterias for rating staffs and units: poor (0-59%), moderate (60-79%) and good (≥80%). 2. Calculation of desirability percentage of staffs and units: accepting at least 75% scores and 80% of «MUST to do» points.
  Findings
  In infection control, the staffs and units were rated as followed. The staffs: 12. 8% (n=10) poor, 60. 3% (n=47) moderate, 26. 9% (n=21) good and the units: 35. 2% (n=19) poor, 53. 7% (n=29) moderate and 11. 1% (n=6) good. 11. 5% of the staffs (n=9) and 7. 01% (n=4) units were in desirable conditions for adaptation to infection control criteria.
  Conclusion
  The desirability of adaptation to infection control criteria is not good enough, except in the vaccination of hepatitis B and infectious waste removal. Therefore, it seems that training the staffs and continuous monitoring, as well as the purchasing standard disinfectants should be a priority in healthcare programs.
  Keywords: Infection Control, Family Planning Unit, Sterilization
 • Mohammad Amin Mououdi, Mehraneh Shabani*, Jafar Akbari Pages 99-107
  Background
  Absenteeism from work can have serious negative impact on work. The aim of this study was to assess the Prevalence of absenteeism and its effective factors in the industry of Mazandaran province.
  Methods
  This study was a longitudinal study that coducted on 128 accident cases led to absenteeism in 2007 to 2012 was studied. Absenteeism from work was calculated by using of the absenteeism indicators including Lost Time Rate, Gross Absence Rate, Sick Absence Rate, Unauthorized Absence Rate, Average Absence per Employee and Cumulative Bradford factor. After collecting the data, for analyzing the results, SPSS version 20 software and chi-square tests and analysis of variance and odds ratios were used.
  Findings
  Results showed that the rate of loss of time, the total amount of absenteeism, absenteeism due to sickness, total days of unauthorized absence from work and the average number of days of absence per individual were 0.956%, 1.055%, 0.726%, 0.3265% and 216.41% respectively. Also Cumulative Bradford factor in 2010, 2011 and 2012, was 86, 19 and 71 respectively. Between the accident factor and absenteeism, month of occurrence and absenteeism, nature of injury and absenteeism, work shift and Cumulative Bradford factor, Cumulative Bradford factor and accident factor, and the salary and incident were statistically significant relationship.
  Conclusion
  Based on the results, absenteeism from work in 2012 was more than years ago, that shoud be detect and control. Also, it was found that several factors such as age, shift work, employment status, type of accident, months of the year and can be affect on the rate of absenteeism from work. Study of absenteeism from work can be reduced the prevalence of absenteeism in the organizations and thus, increased productivity and production.
  Keywords: Absenteeism from Work, LTR, GAR, SAR, UAR, AAE, BF
 • Mohammad Mehdi Ahmad Moazzam, Mohammad Mehdi Amin, Mansour Sarafraz, Mohammad Ghasemian, Seyyed Abbas Mirzaee* Pages 108-118
  Background
  Disposal of pharmaceutical compounds to environment as an emerging pollutants cause significantly concerns and it is necessary to use the new methods of sewage treatment for removal of these compounds. The aim of this study was to feasibility using of O3/H2O2 process on diclofenac impact on the specific methanogenic activity of anaerobic biomass.
  Methods
  Twelve anaerobic digestions at batch mode carried out before and after using an O3/H2O2 process at the 500ml reactors with 30% anaerobic biomass and 70% substrate. The replacement liquid method was used. Duration of each test was range 8-16 days.
  Findings
  Cumulative methane production in concentrations of 25, 50, 100, 175, 250 and 350 mg/l of diclofenac were 764.24, 845.42, 82, 102.09, 25.42 and 1.64 ml respectively. These productions were 8.61, 26.65, 4.1 and 4.1 ml in concentrations of 25, 100, 250 and 350 mg/l respectively after 180 min pretreatment with O3/H2O2 process and demonstrate that methane production was reduced in all concentrations after ozonation process.
  Conclusion
  It is concluded that the high concentration of diclofenac has inhibition effects on the anaerobic digesters and after the ozonation process pretreatment on diclofenac, the intermediates compounds can be produced which probably had very diverse effects on the anaerobic bacteria in digesters and also had a lower biodegradability.
  Keywords: Anaerobic Digestion, Diclofenac, Specific Methanogenic Activity (SMA), Advanced Oxidation Process
 • Maryam Yaghoubi, Fatemeh Rahi, Mohammad Karim Bahadori Pages 119-131
  Background
  Introduction
  Today what creates value for health care system is ongoing relationship with the customer, and successful organizations are only those who are able to make clients for lifetime and can do the mission of responsiveness to customers in shortest time, with best quality and with lowest cost. One of the strategies that help these organizations is creating an ongoing relation with customers.
  Methods
  This research is a descriptive- analytical one. The study population were the nurses of selected hospitals in Esfahan, that sampling was carried out by randomized stratified method. Tools for data collection were researcher questionnaire of communication with customers management whose validity and reliability is confirmed. For determining factors, we used of confirmatory factor analysis. The method of data collecting was structural equation method and software used were Amos and Spss.
  Findings
  In duty dimension of customer communications management, services diversity has the highest score (2.9) and in management of productivity customer communication has the highest score (3.2). Among the dimensions, productivity ultimate model has the highest score and interaction with customers and customer maintenance have the lowest score.
  Conclusion
  The health care organizations can remain in the competitive market by implementing customer relationship management. This is essential that studied hospitals improve the obtaining information, customer's satisfaction and loyalty, new customer's attraction and maintaining strategies.
  Keywords: Customer Relationship Management, Patient, Hospital
 • Abbas Khodabakhshi*. Mahbubeh Kamali, Mohammad Mehdi Amin, Morteza Sedehi, Moluk Hadialijanvand, Marzieh Vahid Dastjerdi Pages 132-142
  Background
  Lead is one of the priority toxic pollutants from industrial wastewater, such as batteries, paint, weapons, glass, printing, etc. In this study, was investigated magnetic iron oxide nanoparticles maghemite for the removal of lead from synthetic wastewater of battery industry.
  Methods
  In this study was used the influence of various factors such as pH, initial concentration of lead, and contact time on lead removal from synthetic wastewater by nanoparticles maghemite was investigated. After separating adsorbent by magnetic field, remaining lead concentration was measured by atomic adsorption (perkin elmer 2380). The results were analyzed by the software SPSS Version 18.
  Findings
  Results showed that in the pH value of 7, the initial concentration of lead of 50 mg/L and 0.1 g. per liter Nano maghemite dose and contact time of 40 min and stirring speed of 150 rpm 63.91 percent lead removal was obtained. Adsorption capacity was 61mg/g.
  Conclusion
  Maghemite nanoparticles had high adsorption capacity, rapid and effective. Removal efficiency of lead was directly related to pH and time and reversely to initial concentration of lead. The absorption model was fitt well to Freundlich isotherm.
  Keywords: Lead, Adsorption, Nanoparticles Maghemite, Battery
 • Hamid Keshavarz, Ebrahim Ansari, Shirin Kohi Habibi Dehkordi, Kobra Hosseinpour* Pages 143-152
  Background
  The importance of fertility as the most important factor in change of structure and size of a population has caused fertility and those factors which affect it to find a specific place among demographic studies. Since studying different population aspects, such as mortality, fertility, and immigration, may be an effective step toward designing and planning population programs and policies, the aim of this study was to determine those factors which affect the fertility behavior differences in various ethnic groups in Shahr-e-Kord.
  Methods
  In this descriptive survey, 266 married women, who were 15-49 years old, were studied through stratified random sampling in Shahr-e-Kord. Participants were assessed by a questionnaire which was consisted of economic, social, fertility behavior, and cultural and ethnic parts. The questions were scored according to the Likert scale (1-5). The data were managed by SPSS system and analyzed by descriptive statistics, inferential statistics, statistical independence test, ANOVA, Kappa coefficient of agreement, and the generalized linear model.
  Findings
  Among social factors, there was a significant relationship between the age of marriage and the number of children (P=0.000). Among cultural factors, the education (P=0.012) and tribal affiliation(P=0.005) variables affected the fertility behavior significantly. Among economic factors, there was a significant relationship between the husband's occupation (P=0.020) and ownership of the residence(P=0.022) variables and the differences in the fertility behavior. The results showed that there was a relative agreement between the participants and their husbands on the desired number of children (K=0.547), and this agreement was slightly insignificant in the case of the repetition of fertility(P>0.05). There was a significant relationship between the cultural-ethnic factor and the fertility behavior; this systematic relationship was nonlinear and it was equal to 0.093 (P=0.000).
  Conclusion
  Among the studied factors, cultural-ethnic factors had the most effect on the fertility behavior. The level of education and tribal affiliation were also effective in women of various ethnic groups. Among social factors, the age of marriage had a significant effect on the fertility behavior. Women training to enhance their knowledge and training can be an effective step in changing theirs attitudes about reproductive.
  Keywords: Fertility, Fertility behavior, Age of marriage, Family planning
 • Fateme Jahangiri Mehr, Soleiman Kheiri*, Morteza Sedehi Pages 153-162
  Background
  Identify talented people to donate predisposed a major role in supplying healthy blood. If the time interval between donations decrease, the chance that voluntary of blood donation be a regular donor increase. The aim of this study was to determine factors affecting the interval between blood donations in a sample of first-time blood donors.
  Methods
  Data of a Cross-sectional Study of 864 blood donors in Shahrekord Blood Transfusion Center were used. In survival analysis framework, the times of blood donations are recurrent events. To identify the risk factors affecting the survival time of the return intervals between donations, Cox model with shared gamma frailty was fitted to the data and estimate of the parameters obtained based on Bayesian approach using Markov Chain Monte Carlo algorithm by WinBUGS.
  Findings
  ANOVA analysis on information related to age, sex, job and exposure with cigarettes in selected population from two city showed that the selected population in two cities is completely homogeneous and similar. And a Significant differences between the average concentration of lead in the nail of subjects under study in two cities is there (P<0.001).The average concentration of lead in nail samples in Isfahan was 0.1037 mg/g and the average concentration of lead nail samples in Chadegan city was 0.0875 mg/g.
  Conclusion
  Because of better fitting of Cox's shared frailty model, the correlation between the intervals of blood donations was confirmed. With increasing awareness and culture, the lower-weight and higher-age people should be encouraged to donate more
  Keywords: Blood Donation, Cox Model, Shared frailty effect, Bayesian Analysis, Markov Chain Monte Carlo
 • Mojgan Nourian, Elham Sheklabadi, Maryam Ashrafi, Mahmood Yahai, Azin Pourkhalili, Mohammadreza Khaje Pages 163-169
  Background

  Bread is a staple food for Iranian people but Phytate as a component that found in bread flour induces mal-absorption of minerals in the gastrointestinal tract. This study was about measuring the phytate in some selected breads in Isfahan.

  Methods

  We measured phytate in six various breads including: Whole meal bread, Sangak, Barbari, combynei, Taftoon, Tanoori- which are consumed in Isfahan. The method of measuring of phytate was Early and Beturk.

  Findings

  The phytate content of breads was as follows: Sangak > Whole meal bread > combyni > Tanoori > Barbari> Taftoon, respectively.

  Conclusion

  The remaining amount of phytate was depends on some parameters such as percent of bran in bread flour, amount of yeast, amount of baking soda and the rest time of dough.

  Keywords: Phytate, Bread, Growth Failure, Malabsorption, Zinc, Fermentation
 • Abdollah Safe, Mojgan Entezari, Majid Ghias, Nasrin Mortazavi* Pages 170-183
  Background
  Geographical Health Research examines the effect of environmental factors on human health examines. The environment where human and nature both is greatly influenced by the climatic conditions. The types of skin cancer world wide as well as Iran are among the most common diseases and According to studies, are influenced by environmental factors. The objective here is to analyze the environmental and climatic factors influencing skin cancer outbreak in Isfahan province.
  Methods
  The climatic and the medical data regarding the cancer disease patent in 11 cities from 2005-2011 are analyzed through frequency analysis, volume zoning distribution, overlapping of the variables and correlation analysis.
  Findings
  A total of 4.104 patients constitute the statistical population where 1.507, that is 36.72% are female and 2.597, 63.28% are male. The frequency analysis of the disease when distinguished by age and gender in the study period indicated over 50 years of age for both the genders and higher rate among men. The distribution of the disease showed the critical core to be central part of Isfahan province.
  Conclusion
  The short statistical period of (7 years), with respect to the correlation analysis was not enough to obtain a high reliability rate as a result. The results obtained from correlation and variables’ overlapping analysis in the geographic data system indicate that the outbreak of skin cancer is rarely related to the climatic (The Average and Absolute maximum Temperate, Minimum relative humidity,Precipitation, Sunshine hours, Wind speed) and topographic variables; hence the origin of this disease must be searched in other factors such as genetic...etc and more researches on the effects of solar radiation and Ultra violet radiation on skin cancer are recommended. etc
  Keywords: Skin cancer, Environmental Factors, Correlation Analysis, Isfahan Province
 • Ebrahim Darvishi*, Fatemeh Sadeghi, Keyvan Saed Panah Pages 184-192
  Background
  Job stress is one of the important social phenomenon’s in life and serious threat to the health workforce. Job Stress is caused when there is an imbalance between worker skills and job requirements. The purpose of this study was to Evaluation of effective factors on occupational stress in firefighting personnel.
  Methods
  A cross-sectional and descriptive- analytical study was conducted in 50 man firefighters in sanandaj. After Basic data collection, national Institute of Mental Health job stress Questionnaire was used to assess job stress which consists of 3 sections interpersonal relationships, physical and environmental conditions and Job favorites. Collected data were analyzed by SPSS19.
  Findings
  86% of the studied personnel were married and 14% of them were single. Participants ‘ages category were 16% Less than 30 year, 52% between 30-40, 32% more than 40 year. Participants work experience category were 22% less than 5 years, 28% between 5-10, 30% between 10 15 and 20% had more than 15 years. Their mean job stress was 172.7 and was estimated high stress level and physical and environmental agent had the highest mean score of stress. Statistical analysis showed that job, work experience, and job satisfaction are significantly associated with job stress.
  Conclusion
  It seems that firefighters were being at risk of job stress disorder and type of job and work experience is the main factors affecting it. Job stress can decrease job satisfaction.
  Keywords: Occupational Stress, Firefighter, Stressor Factor
 • Marzieh Vahid Dastjerdi*, Mahnaz Nikaeen, Akbar Hassanzadeh Pages 193-200
  Background
  Isfahan is one of the most polluted cities in Iran because this city has a large number of polluting industries and heavy traffic. With regard to the fact that in recent years using the nail as biological indicator index for level of contact with heavy metals has been considered. This research carried out in order to use the nail as a biological marker to study air pollution in Isfahan compared with Chadegan city that has a clean air.
  Methods
  Two groups of 65 people aged (5-50) of women and men in both cities were selected. Then 1 gram of fingernail from each of them was collected. After the samples preparation and digestion the concentration of lead in nail samples was determined by atomic absorption apparatus.
  Findings
  ANOVA analysis on information related to age, sex, job and exposure with cigarettes in selected population from two city showed that the selected population in two cities is completely homogeneous and similar. And a Significant differences between the average concentration of lead in the nail of subjects under study in two cities is there (P<0.001).The average concentration of lead in nail samples in Isfahan was 0.1037 mg/g and the average concentration of lead nail samples in Chadegan city was 0.0875 mg/g.
  Conclusion
  It was found that significant differences between average concentrations of Lead in the nail of subjects under study is related to place of residence them and exposures to environmental contaminants including air pollution from industries in Isfahan city has been effective on concentration of lead in nail samples.
  Keywords: Nails, Lead, Biological Indicator, Traffic, Air Pollution, Isfahan, Chadegan
 • Akram Yazdani, Marjan Mansourian*, Masoud Amini Pages 201-216
  Background
  Repeated events in cohort studies can be terminated by loss to follow-up, end-of-study, or a major failure event such as death or stable disease. In this regard, the major failure event can be correlated with recurrent events, thus the usual assumption (no-informative censoring of the recurrent event process by death) required by most statistical analyses, can be violated. Joint modeling as an appropriate way of analysis for this kind of data, can investigating two processes, simultaneously and leads to unbiased and efficient parameter estimations.
  Methods
  In the present study, joint frailty model with maximum penalized likelihood method is introduced and used for analyzing real clinical data of cohort study was included first-degree relatives (FDR) of type 2 diabetes patients who attending to Isfahan endocrine and metabolism research center. The R-software (version 2.15.2) was used to fit the models.
  Findings
  The hazard ratios adjusted by energy intake showed that pre-diabetes recurrent rate is 3.48 times higher in Individual with carbohydrate greater than 65 percent energy intake, than Individual with lower than 40 percent energy intake. The hazards for terminal events as diabetes adjusted by energy intake indicated that the rate of diabetes 0.19 times higher in individual with protein 12-15 percent energy intake than individuals with protein lower than 12 percent energy intake and 0.19 times higher in individuals with protein greater than 15 percent energy intake than individual with protein lower than 12 percent energy intake.
  Conclusion
  Adjusting life style through the nutritional status and anthropometric measure adjustments can effect on the prevalence of diabetes between FDRs who have genetics risk factors.
  Keywords: Diabetes, Joint frailty models, Penalized likelihood, Pre, diabetes, Recurrent events
 • Ehsanollah Habibi*, Somayeh Dadkhah Tehrani, Somayeh Ghareh Baei, Behzad Mahaki Pages 641-650
  Background
  The job burnout affects the physical and mental health and as job stress final outcome can be seen in many professions among nursing. The aim of this study was survey the relationship between shift work and job burnout in the different wards of Alzahra hospital. Using the results of this study in health-medical planning could cause the reduction of burnout and consequently increasing of quality of services, patient satisfaction, reduction of absence of work, increasing of effectiveness of expenses and efficiency.
  Methods
  This survey is adescriptive- analytical study and the population under the research was nurses with and without job rotation in Alzahra hospital of Isfahan and sampling accomplished stratified method. Required data was collected via two questionnaires including public questionnaire about background variable in target groups and maslach’s burnout Inventory (MBI). To do this recourse in different shifts to the hospital and thereinto explaining the aims of study and teaching guideline and how to complete the questionnaire was given nurses who had announced their partnership.
  Findings
  In comparing the levels of job burnout among the nurses in different shifts, the most level of burnout in the dimension of emotional exhaustion and depersonalization was at the afternoon shift and declining of personal accomplishment was at the night shift. The most level of burnout in the dimension of emotional exhaustion there was in vessels ward, in the dimension of depersonalization in the dialysis ward and the least level of personal accomplishment in the ICU ward. This study demonstrated that the relationship shift work with dependent variables in different wards is varied (p<0.001).
  Conclusion
  The highlevels ofemotional exhaustion and depersonalization, the low level of reduction of personal accomplishment in nurses in the study can be warning for the managers, because the lake of appropriate management for control of this situation can be lead to many damages in the health system.
  Keywords: Shift Work, Job Burnout, Nurses, Maslach's Burnout Questionnaire