فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اکبر محمدعلی زاده*، سیدعبدالله جعفری، اسماعیل غلامحسینی، محمد خدابخشی صفحه 13
  یکی از ضرورت ها و لازمه های رشد و توسعه ی سازمان ها؛ به ویژه سازمان های نظامی و انتظامی، برخورداری از سرمایه ی انسانی تربیت شده، تکامل یافته و توانمند و متخصص می باشد. از طرفی، حساس ترین و ظریف ترین بخش رشد و تعالی سرمایه ی انسانی، «تعلیم و تربیت» می باشد.
  «مراکز آموزشی» که مسئولیت اصلی تربیت و آموزش سرمایه ی انسانی (سربازان، درجه داران و افسران) را برعهده دارند؛ براساس نیازها و شرایط گذشته شکل گرفته و می بایست مبتنی بر تغییر و تحول در نیازهای سازمانی و شرایط محیطی(داخلی و بیرونی) بهینه و متحول شوند.
  این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات نظری و بهره مندی حداکثری از نظرات و دیدگاه های خبرگان و کارشناسان تعلیم و تربیت تدوین شده و الگوی مورد نظر آن، با هدف ارتقاء کارآمدی و اثربخشی مراکز آموزشی در رشد و تعالی همه جانبه ی سرمایه ی انسانی سازمان های نظامی و انتظامی طراحی شده است. این الگو در چهار عرصه ی: ایجادی، طراحی و تدوین، اجرایی و نظارتی و در چهار بعد به شرح زیر ارایه گردیده است:1 تحول و تعالی درحوزه ی سرمایه ی انسانی (اساتید و مربیان، فرماندهان و مدیران وکادرتربیتی مراکز) متناسب با شاخص های کارآمدی تعلیم وتربیت؛2 تحول هدفمند محیط و فضای مراکز متناسب با الگوها و نمادهای اسلامی، جهادی و انقلابی و نیازهای تربیتی سازمان؛3 تحول هدفمند رویکردها، روش ها، ضوابط و ساختار مراکز؛4 تحول هدفمند و همه جانبه دوره های تعلیم و تربیت متناسب با سیر آموزش سرمایه انسانی. هرکدام از ابعاد چهار گانه فوق دارای مولفه ی فرعی می باشند که در قالب الگوی نهایی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: مراکز آموزشی و تربیتی، تحول هدفمند، پلیس، تربیت و آموزش، الگوی تحول
 • محمدرضا یوسف زاده*، علی محبی صفحه 45
  هدف کلی این پژوهش بررسی میزان تبعیت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی از تیپ های مختلف مدرسی است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای سه جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم انتظامی که دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بوده ودر دوره های مختلف تحصیلی مشغول به تدریس بوده اند. که تعداد کل آنها213 نفر، کلیه مدیران گروه های آموزشی که تعداد آنها 24 نفر و کلیه دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی که مجموع آنها2300می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری اعضای هیات علمی و دانشجویان از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی، استفاده شده است. براین اساس، نمونه ای به حجم100 از میان جامعه آماری اعضای هیات علمی با در نظر گرفتن نسبت آنها در هر گروه علمی انتخاب شد. حجم نمونه دانشجویان تابع نمونه اعضای هیات علمی بوده و تعداد کل آنها419 نفر می باشد. بعلاوه برای انتخاب نمونه آماری مدیران گروه های آموزشی از روش سرشماری به دلیل محدود بودن حجم جامعه استفاده شده است. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسشنامه سنجش تیپ های مدرسی براساس تیپ های کازلمان و سنجش رضایت دانشجویان و پرسشنامه سنجش تیپ مدرسی بر اساس تیپ های مدرسی فریدلندر استفاده شده است. ضمنا برای سنجش عملکرد دانشجویان از میانگین نمره کلاس در درس مورد بررسی استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی و با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان حوزه تدریس تعیین گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 884/0 و854/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و فراوانی و درصد جهت خلاصه کردن اطلاعات و از آزمونهای آمار استنباطی از آزمون t یک طرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان رایج ترین تیپ های مدرسی به ترتیب درس نگر، فراگیرنگر، رفتار نگر و ناسازگار و از دیدگاه مدیران گروه های آموزشی رایج ترین تیپهای مدرسی به ترتیب تیپ تحول آفرین، تعاملی، معترض و نگران می باشند. همچنین از دیدگاه دانشجویان رایج ترین تیپهای مدرسی درس نگر به ترتیب تیپ درس نگر علمی و فلسفی؛ رایج ترین تیپ های مدرسی فراگیر نگر به ترتیب تیپ فراگیر نگر فردی و جمعی،رایج ترین تیپ های مدرسی رفتار نگر به ترتیب تیپ اقتدار طلب و رفاقت طلب؛ رایج ترین تیپ های مدرسی اقتدار طلب به ترتیب تیپ اقتدار منفی واقتدار طلب مثبت و تیپ ناسازگار کمترین تیپ متداول بین اعضای هیات علمی می باشد. بعلاوه، بین تیپ مدرسی درس نگر، فراگیر نگر و رفتارنگر با رضایت دانشجویان همبستگی مثبت و معنی دار و جود دارد. ولی بین تیپ مدرسی ناسازگار و رضایت دانشجویان رابطه معنی دار وجود ندارد و بین تیپ های مدرسی درس نگر، فراگیر نگر با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار و بین تیپ مدرسی ناسازگار با عملکرد دانشجویان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تیپ مدرسی، عملکرد، رضایت، دانشگاه علوم انتظامی
 • ظفر چراغی* صفحه 75
  آموزش های حین کار نیروهای انسانی شاغل یکی از ابعاد آموزش های غیررسمی است که به صورت پیوسته یا منقطع طی دوره های آموزشی ارائه شده و سبب ارتقاء سطح تخصص و کارآیی پرسنل سازمان ها می گردد و اثربخشی دوره های آموزشی متاثر شرایط و عوامل متعددی است.این تحقیق درصدد شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء اثر بخشی دوره های آموزشی بین کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه پاتریک و نظریه سیستمی می باشد. روش تحقیق پیمایشی وابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که بر روی 238 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند صورت گرفته است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آماری استنباطی و آزمون های (رگرسیون ضریب پیرسون،...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج آمار توصیفی،1/ 36 درصد از پاسخگویان به میزان کم،7/ 51 درصد به میزان متوسط و 2/ 12درصد به میزان زیادی آموزش های ارائه شده را اثر بخش ارزیابی کرده اند. نیمی از پاسخگویان اثر بخشی آموزشی را در حد متوسط ارزیابی کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که؛ بین اثر بخش آموزشی و متغیرهای تحصیلات فرد (76/ 2=F)، عوامل فردی (55/ 0=r)،عوامل آموزشی (66/ 0=r) و عوامل سازمانی (45/ 0=r)رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس ضرایب بتا 51/ 0= B متغیر عوامل فردی 51 درصد از تغییرات و نوسانات گرایش به اثر بخشی آموزشی را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: اثر بخشی، دوره های آموزشی، عوامل اجتماعی، عوامل فردی، عوامل آموزشی
 • سعید بهشتی*، علی محبی، روح الله کریمی خویگانی صفحه 103
  این نوشتار در صدد است با روش استنادی و تحلیلی در کتب لغت و آموزه های تربیتی نهج البلاغه، بنیان های نظری انضباط انتظامی را احصاء نماید. اگرچه انضباط انتظامی و حتی واژه انضباط در نهج البلاغه نیامده است، لیکن موضوع پژوهش با بازشناسی واژه های مرادف که عبارتند از؛ «نظم»، «انتظام»، «صف»، «عدل»، «رتب»، «نسق»، «تدبیر» و «نضد» مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق نشان داد در دنیای امروز نیز می توان از آموزه های تربیتی نهج البلاغه، مفهومی متناسب با موازین اسلامی از انضباط انتظامی استخراج کرد تا عمارت انضباط در نیروی انتظامی بر پایه درک صحیح از اندیشه های الهی امام علی علیه السلام بنا شود.
  کلیدواژگان: انضباط، انضباط انتظامی، آموزه، تربیت، نهج البلاغه
 • صادق رضایی*، علیرضا احمدیان صفحه 129
  خشونت علیه کودکان از مشکلات عمده بهداشت روان و سوء تربیت در خانواده هاست. بر اساس تحقیقات، کودکان تحت این رنج از ابتلا به طیف متعددی از اختلالات روان پزشکی رنج می برند. هدف پژوهش حاضر تبیین و توصیف آثار تربیتی و روانی جرائم خشونت بار خانگی علیه کودکان(کودک آزاری) و بررسی میزان ابتلا همزمان به اختلالات روان پزشکی در این افراد در یک مطالعه پلیسی در شهر تهران بود که ازنظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی مقطعی بشمار می رود. جامعه موردمطالعه از میان پرونده های متشکله در مراکز مشاوره و دادگاه خانواده بوده که نمونه واجد شرایط بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران بر اساس حجم جامعه- میزان همه گیری به طور کنترل شد در قالب دو گروه تحت رنج رفتار کودک آزاری (100نفر) و سالم (100نفر) انتخاب و مطالعه شدند. و تشخیص های روان پزشکی بر اساس TR-DSM-IV موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ابتلا برجسته همزمان چند اختلال روان پزشکی در کودکانی که تحت این رنج هستند به ترتیب عبارت اند از؛ اختلال افسردگی حاد3/ 18%، افسردگی مزمن5/ 37%، مانیا9/9%، اختلال رفتاری تکانشگرانه9/ 29%، اختلال طیف سایکوتیک4 /2% و اختلال سلوک ناسازگاری3/ 17%. مشکل افت تحصیلی 1/ 41%، اختلال بیش فعالی– کمبود توجه 4/ 30%، اختلال استرس پس از سانحه 4/ 7%، اختلال اضطراب فراگیر8/ 38%، اختلال حمله عصبی 1/ 15%، اختلال اضطراب اجتماعی9/ 19%، اختلال سوءمصرف مواد مخدر یا محرک 4/ 9%، مشکل مصرف سیگار و قلیان1/19% اختلال وسواسی–جبری 4/ 15%، اختلال شخصیت اجتنابی 4/ 9%، اختلال شخصیت پارانویید4/4%، اختلال شخصیت خودشیفته4/ 1%، اختلال شخصیت وسواسی– جبری 5/ 8%، اختلال شخصیت مرزی 8/ 39%، اختلال ضداجتماعی3/ 13%، اختلال شخصیت نمایشی 4/ 14%، اختلال شخصیت وابسته 8/ 11% یافته های مطالعه حاضر تلویحات پیشگیرانه، تشخیصی، پژوهشی و آموزشی فراوانی در کنترل علائم روان شناختی کودکان تحت رفتار آزارگرانه در خانواده دارد.
  کلیدواژگان: روان پزشکی قانونی، آثار روانی، جرائم، کودکان، آثار تربیتی
 • سعید کوچی* صفحه 153
  تحقیق حاضر به نقش نیروی انسانی متخصص بر عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش ناجا می پردازد و کلیه تدابیر و سیاست های آموزشی ناجا که برنامه ریزی و مدیریت اجرای دوره های مصوب طولی است. با درایت مدیران مراکز آموزشی به مرحله اجرا در می آیند بنابراین در اولویت اول بایستی نیاز ها و ابزار های مورد نیاز مدیران را تامین کرد و سپس بهره و نتیجه کار را دنبال نمود.
  روش انجام این پژوهش، توصیفی – تحلیلی می باشد بدین معنی که ابتدا متغیرمستقل را، یعنی نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار می گیرد و سپس ارتباط متغیر مستقل را با متغیر وابسته عملکرد مدیران مراکز تربیت و آموزش مورد آزمون قرارداده و سپس تاثیر آنان را بریکدیگر ارزیابی می نماییم. آنگاه برمبنای یافته های تحقیق برنامه های مناسب آموزشی در سطح ناجا ارائه می گردد.
  نتایج تحقیق، بیان می دارد، عدم وجود رسته آموزش و ایجاد فرماندهی آموزش در نیرو ها، تامین اعتبارات مورد نیاز آموزش، عدم دسترسی اساتید به اینترنت و عدم تمایل فارغ التحصیلان رسته های مختلف در دوره های عالی و دافوس به مشاغل ستادی(بعلت پایین بودن مزایا) و عدم به کارگیری نیروهای متخصص در امورات آموزشی در مراکز آموزش ناجا سهم بسزایی در روند کیفی سازی کارکنان خدوم ناجا داشته است.
  کلیدواژگان: آموزش، نیروی انسانی، تخصص، مدیران آموزشی، ناجا، تربیت
 • محمود صابر*، عبدالرسول دانش نژاد صفحه 193
  امروزه، آموزش به عنوان یکی از ساز و کارهای اصلی توسعه ی منابع اساسی در حوزه ی سازمان ها مورد توجه است. یکی از مهم ترین وظایف و مسئولیت های متولیان و مدیران آموزش در سازمان ها، افزایش سطح دانش و آگاهی منابع انسانی در ابعاد مختلف می باشد. برنامه ریزی مدون و نظامی مستقیم و جامع آموزشی، اساس و بنیاد دستیابی به آموزش یادگیرنده ی موثر است که برای رسیدن به آموزش پایدار و موثر، مدیران آموزشی نیازمند هستند که سازمان خود را به سازمانی یادگیرنده تغییر دهند؛ سازمانی که دارای توانائی ایجاد و کسب انتقال دانش باشد. ناجا، به عنوان نهاد اصلی و متولی امنیت در داخل کشور، بنا بر صراحت قانون به عنوان ضابط عام دادگستری شناخته شده است. انجام چنین ماموریت مهمی نیازمند آموزش دقیق کارکنان مطابق با استانداردها و الزامات حقوق بشری است. متولی امر آموزش در ناجا، معاونت تربیت و آموزش ناجاست که آموزش ضابطان را در 3 سطح سربازی، درجه داری و افسری عهده دار می-باشد. نگارنده، ضمن آگاهی بر اجرائی شدن این قانون در آینده ی نزدیک، موارد پیشنهادی را صرفا جهت یادآوری به مسئولین مربوطه جهت انجام بسترسازی های لازم بیان نموده است یافته های این پژوهش نشان داد که:سرفصل های آموزشی مقاطع مختلف آموزشی اعم از سربازی، درجه داری و افسری با قانون جدید آئین دادرسی کیفری تا حدودی همخوانی نداشته و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. منابع و متون چاپ سال تا سال 92 توسط معاونت تربیت و آموزش ناجا، هیچ اشاره ای به قانون اخیر التصویب ننموده اند. بررسی اسناد و مدارک نشان می دهد، ساعات در نظر گرفته شده برای آموزش ضابطان در برنامه های تفصیلی کافی نبوده و می بایست ساعات بیش تری برای آموزش آئین دادرسی کیفری در نظر گرفته شود. از نتایج دیگر این تحقیق این بود که تطابق و هماهنگی میان سرفصل های آموزشی قوه ی قضائیه و سرفصل های آموزشی معاونت تربیت آموزش ناجا وجود نداشته وکمبود پلیس زن در اقصی نقاط کشور جهت انجام بازجوئی ها مشهود است و به پلیس اطفال در ناجا نیز توجه ویژه ای نشده است، هم چنین نحوه ی صدور و تحصیل کارت ضابط برای ماموران نیروی انتظامی از سوی معاونت آموزشی قوه ی قضائیه به صورت دقیق مشخص نیست.
  نوآوری قانون جدید در خصوص وظایف ضابطان، بیانگرآن است که معاونت تربیت و آموزش ناجا، ضروری است ضمن ارتباط قوی با دانشگاهیان و مسئولین ارشد آموزش قوه ی قضائیه، شتاب و سرعت خود را جهت تغییر در ساختارها و بسترهای آموزشی، بیش تر نموده و بسترهای لازم برای اجرائی کردن مواد مربوط به ضابطین که منجر به رعایت هرچه بیش تر حقوق شهروندان می باشد، به وجود آورد.
  کلیدواژگان: آموزش، سازمان های یادگیرنده، نیروی انتظامی، قانون آئین دادرسی کیفری، ضابطان عام
|
 • Akbar Mohammadalizadeh*, Syedabdolah Jafari, Esmael Qolamhoseini, Mohammad Khodbakshi Page 13
  One of the necessities development of organizations, especially the military organizations and police, Enjoyment of trained, developed, capable and expert human capital. On the other hand, Finest and most sensitive part of the growth and development of human capital, is " Education and Training "."training centers" that are responsible primarily responsibility for the education and training of human capital (soldiers, graduate and officers); that formed Based on the past needs and conditions, And should be optimized and evolutted based on organizational needs and environmental conditions change (internal and external).This article has been developed by descriptive - analytical Method And having a maximum use of Theoretical studies and The opinions and views of experts and specialists in education and Training. This model is presented in four dimension as following:1- Development and excellence of human capital (teachers and coaches, commanders and managers and officials of training); 2- Purposefully development in Environment and Space of centers consistent with Islamic, Jihadi, Revolutionary patterns and symbols and organization educational needs;3- Purposefully development in Approaches, methods, rules and structure of the centers;4- Purposefully and Comprehensive Development in Training courses consistent with learning process of human capital.
  Keywords: education, training center, Purposefully development, Police, education, training, pattern of Evolution
 • Mohammadreza Yusefzadeh*, Ali Mohebbi Page 45
  The main purpose of this research was to study amount of police university faculty members tendency to different teaching types. A survey research method was used. This research has 3 statistical population including full time faculty members of Police University(N = 213) that had M. A and PhD and were teaching in different classes on -; All the educational departments’ principals by population of 24 and finally all students of Police University in whole scientific levels who studied in the academic year 2010-2011 and their total population were 2300 students.In this study for selecting statistical sample ratio stratified random sampling was used. Accordingly, based on taskmaster opinion, sample of 100 lecturers were selected for statistical community of faculty members by regarding their proportion in each group. Selection of students’ sample was same as faculty members’ procedure but, by total population of 419 students.In addition, for selectingsample educational departments’ principals, census method was used due to the limited population frequency. In this study, some questionnaires designed to collect information through three types of scholastic assessment questionnaire. Kazelman’s assessment of teachers’types’ questionnaire and Friedlander’s assessment of students’ satisfactory level questionarie & teachers’ type questionnaire were utilized. Validityof questionnaires through content validity reported as acceptable by experts. The reliability of the questionnaireswas computed by using Cronbach's alpha coefficient equal to 0/884 and 0/854.For data analysis, descriptive statistic indicators such as mean, standard deviations,frequencies, percentages and inferential statistical tests, one-sample t-test and Pearson correlation coefficient were utilized. Findings of this study depicted that students believe most famous teaching types are lesson centered, learner centered, behavioral and incompatible; according to principals of educational departments’ point of views, most famous teaching types include: transformational, interactive, protestant and concerned.Also, through students’ outlook, the most common lesson centered teaching types include scientific & philosophical lesson centered types. The most prominent learner centered types of teaching respectively were individual and collective; most popular behavioral types of teaching were authoritarian and camaraderie types; most popular authoritarian types were negative and positive authoritarian types and incompatible type is most abominable type among faculty members. In addition, there is a positive correlation among lesson centered, learner centered and behavioral types and students’ satisfactory. But, there is no correlation between incompatible teaching type and students’ satisfactory. There is positive and significant relationship between lesson centered and learner centered types and students performance and there is negative and significant relationship between incompatible type with students’ performance.
  Keywords: teaching type, performance, satisfactory, Police University
 • Zafar Cheraghy* Page 75
  Holding training courses for the employed human resources is one dimension of the unofficial education system, usually offered in continuous or non-continuous courses to increase the employees’ level of proficiency and efficiency. Various elements such as duration of the course, its content and quality of presentation, trainees’ previous experiences and their assumptions of the job, their attitudes, enthusiasm to learn new skills and use of studying skills, as well as needed teaching facilities and so on should be taken into consideration in order to measure the influence of such training courses.The current study seeks to investigate the effective elements which play role on the enhancement of effectiveness in the training courses offered for Tehran’s police. The theoretical framework of the study is based on Patrick and systemic theory and it benefits from a survey-based method in which 238 randomly chosen participants from Tehran’s police employees took part.The collected data was analyzed by inferential statistic, Regression testing and Pearson Correlation coefficientt. According to the descriptive statistic results, the evaluation of the effectiveness of the training courses by the survey participants was as follows: 36.1 percent, rarely effective, 57.1 percent, fairly effective and 12.2 percent highly effective. Slightly more than half of the participants considered these courses as fairly effective. The study suggests that there is a significant relationship between the effectiveness of the courses and other variables including the level of education (F: 2.76), individual elements (r: 0.55), educational elements (r: 0.66), organizational elements(r:0. 45). Based on Beta coefficient B=./51, individual factors variable determines percent of changes and fluctuations of educational effectiveness.
  Keywords: effectiveness, training courses, social elements, individual elements, educational elements
 • Said Beheshti*, Ali Mohebi, Roohallah Karimi Khoygani Page 103
  his article seeks to retaining and analytical methods dictionaries and upbringing Nahjolbalaghe recognized the theoretical foundations of the discipline police. Although police discipline and discipline in Nahjolbalaghe not even the word, but subject to the recognition of words that are synonymous, "order", "punctualit", "line", "regulate", "put things straight", "manner", "arrangement" and" "set type" is examined. The result of this study showed that in today's world can be educational teachings Nahjolbalaghe, a concept drawn up in accordance with the Islamic principles of discipline and enforcement of discipline in the police building based on a correct understanding of God's thoughts Ali built.
  Keywords: discipline, Police Discipline, teaching, education, Nahjolbalaghe
 • Sadegh Rezaei*, Alireza Ahmadian Page 129
  iolence against children of mental health problems in the family. on the basis of the research, children under the suffering of several range from mental disorders medical suffer. The present study aims at establishing and psychological effects of domestic violence crimes against children (and child abuse cases)and at the same time to mental disorders in the people in the city of Tehran, in terms of the nature and type of fractal survey was conducted. study society from among the case in court sittings consultation and the family that, according to the formula of qualified to determine the volume of the sample kokran based on the volume of the society, all to be in control of the two groups suffering under the behavior of child abuse n=100 and healthy n=100 and the study. of medical and psychological based on TR-DSM-IV were reflected on The results showed that the most prominent of mental disorder at the same time, a medical children who are suffering under this to include the following: disorder, depression 3/18%, chronic depression 5/37%, Mania 9/9%, conduct disorder Tkanshgranh 9/29%, spectrum disorder, psychotic 4/ (2%) and conduct disorder conflict 3/17%. Problem of academic failure 1/41%, Hyperactivity Disorder - Attention Deficit 4/30% stress disorder, posttraumatic 4/7%, generalized anxiety disorder 8/38% disorder, panic attacks 1/15, social anxiety disorder 9/19% disorder, substance abuse or driving 4/9%, the problem of smoking shisha 1/19 % of obsessive - compulsive 4/15%, personality disorder and avoidant 4/9%, a personality disorder paranoid 4/4%, a personality disorder narcissistic 4/ (1%), personality disorder, obsessive - compulsive 5/8%, borderline personality disorder 8/39% disorder, antisocial 3/13%, personality disorders show 4/14%, personality disorders associated 8/11% Our findings have implications for preventive, diagnostic Research and Educational Psychological frequency control children's behavior in family Zargranh.
  Keywords: Forensic Psychiatry, Sarrvany, crime, children. educational
 • Said Kochi* Page 153
  Objective
  To study the role of human resource managers trained expert on performance measures and education policies Naja Naja deals and all who plan and manage the implementation of adopted by the long.evaluated and adapted. The findings, based on appropriate training programs offered at the police.Findings and
  Results
  The results of the study suggest that the lack of training in the field of training and command troops, funding of education, lack of access to the Internet and not wanting masters graduates in the higher categories and Dafvs to Staff jobs (due to low benefits) and employing specialists in education in police training centers contributed to the quality of police personnel had Khdvm.
  Keywords: Training, Human res urces, Expert, Eductional managers, I.R.I police, Eduction
 • Saber Mahmud*, Daneshnejhad Abdorasoul Page 193
  Today Education is a main mechanism of Development in the organizations Increase of Knowledge of human resources is one of important duties for managers in any organization. Education managers need to a Educational complete plan and direct system to stable Educations Programs in own organizations، with purpose of create and transfer of knowledge. Iranian Police، based on several Acts has duties in public order، social security and criminal Investigations enforce of these important functions need to Education of human rights standards. Deputy of Education in Iranian police has duty for Education of Soldiers and police officers. Criminal Procedure Act، amendment at 1392 but police plan for education Don’t Changed then in this Article Suggested that: Educational Texts and recourses must be changed in police Education Programs. Police needs to change some Structures for enforce of new Act of criminal Procedure and some new Educations must be done for achieving special card for criminal Investigators in police.
  Keywords: Education, Learner organizations, Police, Criminal Procedure Act, Criminal Investigation