فهرست مطالب

تعلیم و تربیت استثنایی - پیاپی 131 (1394)
 • پیاپی 131 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فاطمه سادات جعفری، احمد عابدی، سالار فرامرزی، پرستو شیرزادی، مرضیه سادات جعفری صفحه 5
  زمینه
  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی بازی های ادراکی- حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد بود.
  روش
  روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه کودکان دختر پایه اول ابتدایی با اختلال هماهنگی رشد شهر اصفهان در سال تحصیلی 93 - 1392 بود که از این کودکان 30 کودک با اختلال هماهنگی رشد به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و با روش تصادفی درگروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند (15 کودک در گروه آزمایش و 15 کودک در گروه کنترل). ابزار مورد استفاده پژوهش پرسش نامه کانرز و پرسشنامه تشخیص اختلال هماهنگی رشدی و مصاحبه بالینی بود. مداخله مبتنی بر بازی های ادراکی- حرکتی به مدت 16 جلسه روی گروه آزمایش انجام شد. داده های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که مداخله بهنگام مبتنی بر بازی های ادراکی – حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد موثر است (001/0 >p).
  نتیجه گیری
  بنابراین تشخیص بهنگام کودکان با اختلال هماهنگی رشد و انجام مداخله های مناسب مانند بازی های ادراکی- حرکتی می تواند در درمان و پیشرفت این کودکان موثر باشد.
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشد، بازی های ادراکی، حرکتی، پردازش بینایی - فضایی
 • فرزاد قادری، کورش نامداری، مصطفی انتظاری، علی همتی صفحه 13
  زمینه
  در سال های اخیر، روان شناسان و روان پزشکان در زمینه اختلال سلوک به دنبال ارزیابی و کارایی مداخله های روان شناختی بوده اند. در این خصوص، فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام پژوهش های مختلف، میزان اندازه اثر روش های درمان را مشخص می-کند. هدف از پژوهش حاضر نیز ارزیابی میزان اثرگذاری مداخله های روان شناختی بر کاهش نشانه های اختلال سلوک با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل است.
  روش
  به این منظور از فراتحلیل به عنوان یک فن آماری جهت تعیین، جمع آوری، ترکیب و خلاصه کردن یافته های پژوهشی مرتبط با درمان های موثر بر اختلال سلوک استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش های انجام شده در ایران در حوزه درمان های موثر بر اختلال سلوک است و نمونه آماری شامل پژوهش های انجام شده در این حوزه در داخل ایران است. به این منظور 13 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل روی آن ها انجام گرفت. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان اندازه اثر درمان های روان شناختی بر کاهش نشانه های اختلال سلوک (p<0/001) برابر با 94/ 0 است که معادل 51/ 5 =D است و بر اساس جدول تفسیر کوهن به معنی اندازه اثر بزرگ یا بالا است.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت بر اساس نتایج این فراتحلیل درمان های روان شناختی بر کاهش و درمان نشانه های اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان تاثیر بالایی داشته است.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، درمان های روان شناختی، اختلال سلوک
 • جهانگیرکرمی، بهناز شفیعی، پریسا حیدری شرف صفحه 21
  زمینه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح سازش نایافتگی اجتماعی دانش آموزان دختر 8 تا 15 ساله کم توان ذهنی انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر ابتدایی کم توان ذهنی شهر کرمانشاه تشکیل می دادند. در نمونه گیری 32 نفر به روش در دسترس انتخاب و سپس براساس 2 انحراف استاندارد بالاتر در آزمون راتر،20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند (10 آزمایش و10 گواه). گروه آزمایش 11 جلسه بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه رفتاری راتر بود. تحلیل داده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری باعث کاهش سازش-نایافتگی اجتماعی دانش آموزان دختر با کم توانی ذهنی و افزایش تعاملات اجتماعی آن ها شده است.
  یافته ها
  مهم ترین نتایج این پژوهش، موثر بودن بازی درمانی گروهی در اصلاح سازش نایافتگی اجتماعی، مفید بودن استفاده از رویکرد شناختی- رفتاری و یکسان بودن نتایج مفید بازی درمانی در کودکان با سطوح ذهنی متفاوت است.
  نتیجه گیری
  از این رو می توان نتیجه گرفت روش بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری، در کنترل سازش نایافتگی اجتماعی نوجوانان کم توان ذهنی موثر است.
  کلیدواژگان: بازی درمانی گروهی، رویکرد شناختی، رفتاری، سازش نایافتگی اجتماعی، دانش آموزان، کم توان ذهنی
 • الهام نظامی پور، عاطفه عبدالمنافی، مهین اعتمادی نیا، نسرین ایزدی نیا صفحه 31
  زمینه
  کودکان کم شنوا به علت نارسایی در مهارت های ارتباطی مستعد بروز رفتارهای برون نمود از قبیل پرخاشگری هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی نقاشی درمانی در کاهش رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان دختر کم شنوا بود.
  روش
  جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل همه دانش آموزان ابتدایی دختر کم شنوا در استان قم بودند که پس از تکمیل پرسش نامه فهرست رفتاری کودکان توسط معلمان، 46 دانش آموزی که بالاترین نمره را در زیر مقیاس رفتار پرخاشگرانه داشتند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه به نقاشی آزاد پرداختند. در پایان دوره آموزشی، معلمان دو گروه پرسشنامه های یاد شده را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند.
  یافته ها
  تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس بیان گر تاثیر نقاشی درمانی بر کاهش نمره های رفتار پرخاشگرانه (0/05>P) دانش آموزان کم شنوا در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مداخله نقاشی درمانی در کاهش رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان دختر کم شنوا موثر بوده است. بنابراین می-توان گفت که کاربرد روش های هنر درمانی و به طور ویژه نقاشی درمانی باعث کاهش مشکلات رفتاری کودکان با نیازهای ویژه می شود.
  کلیدواژگان: نقاشی درمانی، رفتارهای پرخاشگرانه، دانش آموزان، کم شنوا
 • سمیه نظری*، رضا کرمی نژاد صفحه 39
  زمینه
  توانایی های پردازش حسی، پیش نیاز پاسخ دهی اثر بخش به موقعیت ها، تسهیل یادگیری، رفتار اجتماعی و کارکردهای روزمره شخص هستند، بنابراین اختلال در پردازش حسی می تواند زندگی روزانه فرد را تحت تاثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر ارایه برخی شیوه های انطباق محیطی با ویژگی های کودکان دارای اختلال پردازش حسی و نیز روش های اصلاح این اختلال بود.
  روش
  این پژوهش از نوع مروری بود.
  یافته ها
  درمان اختلال های پردازش حسی در سه بخش عمده؛ اختلال تعدیل حسی، اختلال تمیز و افتراق حسی و اختلال حرکتی مبتنی بر حواس انجام می گیرد اما با توجه به نظریه یکپارچگی حسی، برخی برنامه های درمانی برمبنای هفت حس، در دو دسته حس های نزدیک (تعادل، عمقی و لامسه) و حس های دور (بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی) پی ریزی می شوند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه حس های نزدیک به شکل ناآگاهانه اطلاعات حسی مهمی را برای ایجاد، حفظ و بازیابی وضعیت و هماهنگی بدن به دست می دهند، پژوهش ها، اثربخشی راهبردهای انطباق و اصلاح اختلال پردازش حس های نزدیک را توضیح داده اند.
  کلیدواژگان: اختلال پردازش حسی، انطباق، اصلاح، حس نزدیک
 • کاظم برزگر بفرویی، مطهره فرزاد صفحه 47
  زمینه
  اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی، یکی از اختلال های عصبی- رفتاری کودکان است که به عوامل وراثتی و محیطی متعددی وابسته است و در سنین پنج تا هفت سالگی در فرد بر اساس سه رفتار بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری تشخیص داده می شود. کودکان مبتلا به این اختلال نسبت به همسالان خود بیش از اندازه و به حد افراطی فعال و پر جنب و جوش بوده و رفتارهای نسنجیده و ناگهانی که گاهی جزو رفتارهای پرخطر محسوب می شوند نیز در این کودکان بسیار است.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان شیوع بالای اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی در کودکان و صدمات جبران ناپذیری که در عملکرد فردی و تحصیلی کودک همچون بزهکاری، پرخاشگری، اعتیاد، افت تحصیلی و اختلال های یادگیری می گذارد، شناسایی بهنگام و مداخله مناسب می تواند نقش چشمگیری در جلوگیری از پیامد های آن در بزرگسالی داشته باشد؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده با معرفی این اختلال و ارایه راهکارهای عملی، معلمان را در امر تشخیص و برقراری ارتباط صحیح با کودکان دارای اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی در جهت کمک به بهبودی مبتلایان یاری رسانیم.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، کودکان، شناسایی و درمان
 • الهام توکلی صفحه 57
  زمینه
  داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب از مهم ترین مولفه های شخصیت سالم است. همه نظریه ها و مکاتب روان شناسی درباره اهمیت ارتباطات اجتماعی بحث کرده اند. دلبستگی یکی از برجسته ترین مفاهیم روان شناسی معاصر است که به فرایند شکل گیری پیوندهای عاطفی اشاره دارد. روابط کودک با مراقبان در سال های نخستین زندگی به تشکیل الگوهای روانی ویژه ای منجر می شود که مبنای روابط بین فردی در بزرگسالی است.
  نتیجه گیری
  مشکلات بینایی با محدود و دگرگون کردن دامنه تجربه های کودکان بر روی توانایی حرکت به اطراف، میزان کنترل محیط و ارتباط با آن، رشد شناختی و عاطفی این گروه تاثیر منفی می گذارد، بنابراین فقدان فرصت برای تجربه کامل در محیط، می تواند رشد شخصی و اجتماعی کودک با آسیب بینایی را با کاستی هایی رو به رو کند و به احساس بی کفایتی، وابستگی، عزت فس پایین و سرانجام به مشکلات رشد اجتماعی، عاطفی و فردی منجر گردد. در این مقاله تلاش شده است تا با مروری بر ادبیات حوزه نابینایی، چگونگی رشد اجتماعی کودکان با آسیب بینایی از دیدگاه دلبستگی بررسی شود.
  کلیدواژگان: رشد اجتماعی، دلبستگی، کودکان با آسیب بینایی
 • سرون ب. ب، سیلوا، آر. ای، گرگول، ام ترجمه: حجت الله سیاوشی صفحه 65
  زمینه
  هدف از این پژوهش بررسی اثرات 12 هفته تمرینات هوازی و مقاومتی بر ترکیب بدنی نوجوانان دارای نشانگان داون بود.
  روش
  به این منظور در پژوهشی نیمه تجربی 41 نوجوان دارای نشانگان داون و با میانگین سنی 7/ 2±5/ 15 سال، به 3 گروه تمرینات هوازی (16=ATG; n)، گروه تمرینات مقاومتی (15=RTG; n) و گروه کنترل (10=CG; n) تقسیم شدند. تمرینات هوازی با شدت 70-50 درصد ضربان قلب ذخیره و 3 بار در هفته و تمرینات مقاومتی هم با شدت 12 تکرار بیشینه و 2 بار در هفته انجام شد. هر دو نوع تمرینات به مدت 12 هفته ادامه یافتند. درصد چربی بدن با استفاده از روش پلتیسموگرافی و تجهیزات بادپاد ارزیابی گردید. دور کمر، وزن و قد نیز اندازه گیری شد، همچنین برای مقایسه متغیرهای پیش و پس از مرحله مداخله از آزمون تی همبسته استفاده شد.
  یافته ها
  درصد چربی بدن در دو گروهی که در تمرینات شرکت کرده بودند، تغییر معناداری نداشت. با این وجود، گروه کنترل افزایش معناداری را در این متغیر نشان داد (2/ 7±3/ 31 در مقابل 9/7±5/34). از سوی دیگر نمایه توده بدنی و دور کمر به طور معناداری در گروه هوازی کاهش یافت (7/ 9±2/ 86 و 1/ 11±3/ 87: WC؛ 2/ 4±5/ 26 و 4/4±5/ 27: BMI)، درحالی که گروه مقاومتی و گروه کنترل تفاوت معناداری را در این متغیرها نشان ندادند. تمرینات هوازی و مقاومتی باعث حفظ سطوح چربی بدن شدند.
  نتیجه گیری
  تمرینات هوازی به طور معناداری نمایه توده بدنی و اندازه محیط دور کمر را کاهش دادند. درصد چربی افرادی که در تمرینات حضور نداشتند، افزایش یافت.
  کلیدواژگان: ترکیب بدنی، نشانگان داون، ورزش، نوجوانان
 • صفحه 75
|
 • Fateme S. Jafari, Ahmad Abedi, Salar Faramarzi, Parastoo Shirzadi, Mazye S. Jafari Page 5
  Background
  The goal of this research was to determine the effect of perceptual - motor games on visual processing - spatial in children with developmental coordination disorder.
  Method
  In this experimental research, pre-test and post-test with control group is used. Statistical population consisted of all first-grade girls with developmental coordination disorder in Isfahan (2013-2014). Among all, 30 Daughters with developmental coordination disorder with a multi-stage random sampling method was selected and randomly assigned in experimental and control groups (15 children in the experimental group and 15 children in the control group). Conners questionnaires and DCD Q questionnaires are used in the study. Intervention based on perceptual motor games was tested through 16 sessions on Experimental group. The data were analyzed by using analysis of covariance.
  Results
  The results show that early interventions based on games perceptual – motor is effective on visual processing - spatial in children with developmental coordination disorder.
  Conclusion
  Early intervention of developmental coordination disorder and using suitable interventions can be effective in achievement and therapeutic process of children with this disorder.
  Keywords: Developmental coordination disorder, Perceptual motor games, Visual –spatial processing
 • Farzad Ghaderi, Kourosh Namdari, Mostaafa Entezari, Ali Hemati Page 13
  Background
  In recent years, psychologists and psychiatrists of conduct disorder have been researching for measurement of validity and efficiency of psycho educational interventions. In this regard, meta-analysis integrates the results of different studies, and then determines the effect size of treatment methods. The goal of this study is to evaluate the effective rate of psycho educational interventions on reducing conduct symptoms.
  Method
  13 Studies that were methodology accepted select and meta-analysis was done on data. The research tool was meta-analysis check list.
  Results
  Findings show that the rate of effect size of psycho educational intervention on reducing conduct symptoms was 0/94. According to Cohen's power table for effect size, the effect size of psychological treatment on reducing symptoms of conduct disorder was high.
  Conclusion
  It can be concluded that psychological treatments have significant influences on decreasing signs and symptoms of conduct disorder in children and adolescence.
  Keywords: Meta, Analysis, Conduct Disorder, Psychological intervention
 • Jahangir Karami, Behnaz Shafiee, Parisa Heydarisharaf Page 21
  Background
  The purpose of this study was to examine the effectiveness of cognitive-behavioral group play therapy on reformation of the social maladjustment on female students with intellectual disabilities (ID).
  Method
  The present study, is an experimental study design with pre-test and post-test, and with experimental and control groups. Population of this study includes all girls with mental retardation with ID (8-15 years), who attending in the special schools in the Kermanshah province. Among this population 32 students were selected as sample group. After evaluation, 20 people were diagnosed 2 Standard deviation higher than average deviation of Rutter test. These people were matched in two 10 groups, experimental and control groups. The experimental group received eleven sessions of cognitive-behavioral group play therapy and control group were placed in the waiting list. Research instruments were Rutter's behavior questionnaire. The analysis based on descriptive statistics, covariance analysis show that cognitive-behavioral group play therapy is caused to reduced social maladjustment with ID and to increased their social interactions.
  Results
  The most important results of this study are; effectiveness of group play therapy, usefulness of the cognitive - behavioral approach on reforming the social maladjustment and being equally useful results in play therapy for children with different IQ levels.
  Conclusion
  It can be argued those cognitive-behavioral group play therapies can reform social maladjustment of female students with ID.
  Keywords: Group play therapy, Cognitive, behavioral approach, Social maladjustment, Adolescents with intellectual disabilities
 • Elham Nezamipour, Atefe Abdolmanfi, Mahin Etemadinia, Nasrin Ezadinia Page 31
  Background
  Due to deficiency in communicational skills, hard hearing children are liable to externalized behavior such as aggression. This study aims to investigate the efficacy of drawing-therapy on reducing aggressive behavior of deaf female students.
  Method
  The sample included 46 primary school hard hearing female students who ranked the highest in aggression in Child Behavior Checklist (CBCL) questioner filled out by the teachers. These were randomly placed in two experimental and control groups. The control group did free drawing for 8 sessions and at the end teachers of both groups filled out the questionnaires again as post test.
  Results
  Analysis of results (Covariance) revealed the efficacy of intervention on redaction of aggression scores (P<0.05) of deaf students in experimental group.
  Conclusion
  It can be concluded that positive effect of intervention (drawing-therapy) on reducing aggressive behavior of deaf female students is clear. Therefore, it can be claimed that employing art-therapy and in particular drawing-therapy for children with special needs can reduce their behavioral problems.
  Keywords: Drawing, therapy, Aggressive behavior, Hard hearing students
 • Somayeh Nazari *, Reza Karaminejad Page 39
  Background
  Abilities of sensory processes are underlying of effectiveness responding to situation, facilitate to learning, social behavior, and daily function. So, sensory processing disorders might have influence on daily life. The aim of this study was to present some of modification methods and environment accommodation and adapting with children characteristics with sensory processing.
  Method
  this study is a review article.
  Results
  Treatment of sensory processing disorders do in tree groups; sensory modulation disorder, sensory discrimination disorder and sensory - based motor disorder. But given the importance sensory integration theory many treatment planning seven sense- based, In two classified, near senses (vestibular, proporception, tactile) and far senses (visual, auditory, olfaction, taste).
  Conclusion
  As regards, near senses provided unconsciously sensory information about postural establishing, maintaining and retrieval, and body coordination. Some of research illustrates the effectiveness strategies for modifying and remedial of near senses dysfunction.
  Keywords: Sensory integration disorder, Vestibular sense, Properception sense, Tactile sense
 • Kazem Barzegar Barfrooei, Motahareh Farzad Page 47
  Background
  Attention-deficit hyperactivity disorder is a kind of neurobehavioral disorders in school-aged children (5-7 years old) in which there are significant problems of attention, hyperactivity, or acting impulsively that are not appropriate for the person's age and may be lead to risky and unreflective behaviors.
  Conclusion
  According to High prevalence of Attention-deficit hyperactivity disorder in children and irreparable damages that has on the child personal and academic performance (e.g. Delinquency, Aggression, Addiction, Educational failure and learning deficit) Early identification and appropriate intervention can prevent adulthood symptoms. This study describes Attention-deficit hyperactivity disorder and present practical solutions for teachers to assist them identifying and interacting properly with suffering children.
  Keywords: Attention, Deficit Hyperactivity Disorder, Neurobehavioral Disorder, Learning Disorders, School, aged children
 • Elham Tavakoli Page 57
  Background
  Social communication is a so important component for a healthy personality. All of the approaches and theories in psychology talked about the importance of social communications. Attachment is the most striking concept in contemporary psychology that Refers to the process of shaping emotional bonds. The interaction between the child and the mother shapes a special internal working model that is a base for Interpersonal relationships in adulthood.
  Conclusion
  Vision problems limited experiences of children and reduced their ability to move around and environmental control and communication, so it can affect negatively on cognitive and emotional development, therefore, lack of opportunity to fully experience the environment can affect the social and personal development of children with visual impairment and lead to incompetency, dependency and low self-esteem. This paper has attempted to review the research literature about the social development of children with visual impairment from the perspective of attachment theory.
  Keywords: Social development, Attachment, Visually impaired children
 • By: Seronb., B., Silva, R.A., Greguol, M. Translated By: Hojjatollah Siavoshi Page 65
  Background
  The aim of this study was to investigate effects of a 12-week aerobic and resistance exercise on body composition of adolescents with Down syndrome.
  Method
  A Semi-empirical perusal with 41 adolescents with Down syndrome, aged 15.5±2.7 years, divided into three groups: Aerobic Training Group (ATG; n=16), Resisted Training Group (RTG; n=15) and Control Group (CG; n=10). There were two types of training program: aerobic, with intensity of 50-70% of the heart rate reserve 3 times/week, and resisted, with intensity of 12 maximum repetitions 2 times week. Both exercise Programs were applied during a 12-week period. The percentage of fat measurement was carrying out using plethysmography with Bod Pod® materiel. Waist circumference (WC), body weight and height were also measured. Paired t-test was used to compare variables before and after the exercise program.
  Results
  The percentage of body fat did not change significantly for both groups that participated in the exercise Program intervention. Nevertheless, CG showed a significant increase in this variable (31.3±7.2 versus 34.0±7.9). On the other hand, body mass index (BMI) and WC were significantly decrease for ATG (BMI: 27.0±4.4 and 26.5±4.2; WC: 87.3±11.1 and 86.2±9.7), while RTG and GC showed no differences in these variables.
  Conclusion
  The result of the present study indicated that aerobic and resisted exercise programs maintained body fat levels. ATG significantly decrease BMI and WC measures. Persons which didn’t attend the exercise intervention increased their percentage of fat.
  Keywords: Adolescent, B composition, Down syndrome, Exercise