فهرست مطالب

رستنیها - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 48، بهار و تابستان 1394)

نشریه رستنیها
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 48، بهار و تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/06/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صبا فدوی، سعید عباسی، * محمدرضا آصف صفحات 1-16
  در نمونه برداری های انجام شده از مناطق مختلف شهرستان های کرمانشاه و هرسین، 12 گونه از قارچ های آگاریک شامل: Agaricus arvensis، A. bisporus، Coprinus comatus، C. sterquilinus، Lentinus tigrinus،Inocybe griseovelata، I. subnudipes، I. terrifera، Leucoagaricus carneifolius، L. leucothites، Volvupluteus gloiocephalus وVolvariellavolvacea متعلق به تیره های Agaricaceae، Inocybaceae، Pluteacae و Polyporaceae گزارش شدند که گونه های I. griseovelata، I. subnudipes، I. terrifera و L. carneifolius برای نخستین بار از ایران معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: هرسین، Agaricomycetes، Agaricus، Basidiomycota
 • نازدار هرقلی، یوبرت قوستا، محمد جوان نیکخواه *، آندریا کامپیسانو، میشایل پانچر صفحات 17-35
  در این پژوهش، تعداد 655 جدایه اندوفیت قارچی از مو (Vitis vinifera L.) جداسازی شده و مورد مطالعه تاکسونومیکی قرار گرفتند. براساس مطالعات ریخت شناختی و توالی یابی ناحیه ITSاز DNAریبوزومی،15 گونه متعلق به 10 جنس شامل:Alternaria brassicicola، A. chlamydospora، A. malorum، A. atra، Arthrinium phaeospermum، A. sacchari،Aspergillus nidulans، A. wentii، Beauveria bassiana، Chaetomium elatum، Epicoccum nigrum، Geosmithia pallida، Paecilomyces variotii، Cytospora punicae و Verrucobotrys geranii به عنوان قارچ های اندوفیت از مو شناسایی و معرفی می شوند. انگور به عنوان میزبان جدید برای همه گونه های ذکر شده در ایران می باشد. همچنین، به غیر از گونه های A. phaeospermum، B. bassiana وE. nigrum، بقیه گونه های ذکر شده برای نخستین بار در دنیا به عنوان قارچ های اندوفیت از مو گزارش می شوند. چهار گونه شامل: A. sacchari، C. punicae،G. pallida و V. geranii برای نخستین بار از ایران گزارش و توصیف می شوند.
  کلیدواژگان: آرایه بندی، دی، ان، ای ریبوزومی، ریخت شناسی، قارچ اندوفیت
 • احمدرضا محرابیان* صفحات 36-60
  ارزیابی ژئوبوتانیکی آرایه های غنی و دارای درصد بومزادی (اندمیسم) بالا نقش مهمی در اجرای برنامه های حفاظت از تنوع گیاهی ایفا می نماید. جنسOnosma با تمرکز اصلی در جنوب غرب آسیا دارای غنای گونه ای و بومزادی بالایی در ایران می باشد. به واسطه خطرات تهدید کننده زیستگاه ها و نیز عدم اطلاعات کافی پیرامون وضعیت حفاظتی این جنس، الگوی پراکنش در مناطق مختلف جغرافیایی، زمین شناختی و زیست اقلیمی ایران براساس مطالعات میدانی و بازبینی نمونه های هرباریومی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کوه های قفقاز، فلات آناتولی و هندوکش در آسیای میانه به همراه زاگرس (مطابق با ناحیه بومزادی ایرانو- تورانی) مناطق مهم تنوع گونه ای این جنس را در جنوب غرب آسیا تشکیل می دهند. پراکنش غالب گونه های بخش Protonosma در بستر آتشفشانی-رسوبی و رسوبی، Podonosma در تشکیلات رسوبی و بخش Onosma به ترتیب در تشکیلات رسوبی، آتشفشانی-رسوبی، آذرین، دگرگونی و افیولیتی می باشد. هشتاد و یک و هشتاد صدم درصد گونه ها، ایرانو- تورانی و 20/ 19 درصد در دو یا چند منطقه جغرافیای گیاهی پراکنش دارند. دامنه های غربی زاگرس مرکزی و دامنه های جنوبی البرز مرکزی در بالاترین الویت حفاظت رویشگاهی این جنس قرار می گیرند. گونه های نادر این جنس غالبا تک جمعیتی می باشند که زیربخش های Haplotricha و Heterotricha به ترتیب بیشترین درصد از آرایه های نادر را به خود اختصاص داده اند. حدود 50 درصد گونه های این جنس در طبقات تهدید فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت قرار می گیرند. به علاوه، نتایج این مطالعه سایر مطالعات آرایه شناختی دال بر جدایی بخش Podonosma را Onosma تایید می کند.
  کلیدواژگان: جغرافیای گیاهی، غنای گونه ای، مدیریت حفاظتی، نقشه پراکنش
 • لاچین مختارنژاد، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، بندتا تورکتی صفحات 61-80
  در این مطالعه، تنوع زیستی مخمرهای بازیدیومیستی خاک های نواحی مختلف ایران مورد برسی قرار گرفت. برای این منظور، نمونه های خاک از عمق 15-5 سانتی متری جمع آوری و متعاقبا مخمرها جداسازی و خالص سازی شدند. گروه بندی اولیه جدایه های مخمر از طریق انگشت نگاریDNA با استفاده از MSP-PCR صورت گرفت. یک یا چند جدایه منتخب از هر گروه با استفاده از داده های توالی نواحی D1/D2، ژن S rRNA26 و تست های فیزیولوژیک شناسایی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تنوع قابل توجهی در مخمرهای بازیدیومیستی خاک های مناطق نمونه برداری شده وجود دارد. در این مقاله، تعداد 25 گونه زیر متعلق به شش جنس نخستین بار برای مایکوبیوتای ایران معرفی می شوند: Trichosporon pullulans، Rhodotorul mucilaginosa، R. minuta، R. lysiniphila،R. laryngis، Rhodosporidium kratochvilovae، Rh. babjevae، Holtermanniella takashimae،Fibulobasidium inconspicuum Cryptococcus ramirezgomezianus، C. watticus، C. victoriae، C. uzbekistanensis، C. terreus، C. saitoi، C. podzolicus،C. oeirensis، C. friedmannii، C. flavescens، C. diffluens، C. bhutanensis، C. albidus، C. albidosimilis، aerius.C، adeliensis. C. در بین جنس های شناسایی شده، Cryptococcusبیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد وC. aerius به عنوان گونه غالب از تمام خاک های نمونه برداری شده جداسازی شد.
  کلیدواژگان: D1، D2، 26 rRNA gene، Cryptococcus، Rhodosporidium، Rhodotorula
 • خسرو چهری* صفحات 81-87
  جهت شناسایی گونه های مختلف شبه جنس فوزاریوم از خاک باغ های استان هرمزگان، 20 نمونه خاک جمع آوری شد. در این بررسی، 50 جدایه به دست آمد که هر یک براساس مشخصات ریخت شناسی و توالی ژن TEF-1α مورد شناسایی قرار گرفتند که در بین آن ها، سه گونهFusarium mangiferae،F. gaditjirrii و decemcellulare F. به عنوان یافته جدید از ایران گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: توالی یابی، جدایه، ریخت شناسی، میکوفلور، هرمزگان
 • اسماعیل هاشم لو*، عبدالحسین جمالی زواره، یوبرت قوستا صفحات 88-100
  در مطالعه انجام گرفته روی قارچ های اندوفیت درختان میوه هسته دار شامل زردآلو، هلو و شلیل در استان آذربایجان غربی، تعداد قابل توجهی از جدایه های جنس Alternaria از بخش های مختلف این درختان جداسازی شده و مورد مطالعه تاکسونومیکی قرار گرفتند. عمل جداسازی قارچ های اندوفیت مطابق با روش جداسازی این قارچ ها و طی روند ضد عفونی سطحی چند مرحله ای انجام گرفت. از تعداد 100 نمونه گیاهی مورد بررسی، تعداد 102 جدایه قارچی متعلق به جنس Alternaria جداسازی شد. براساس مطالعات ریخت شناختی،10 گونه شامل: Alternaria alternata، A. arborescens، A. atra، A. consortialis، A. destruens، A. dumosa،A. infectoria، A. japonica، A. pseudorostrata و A. tenuissima شناسایی شدند. گونه های A. tenuissima، A. alternata وA. arborescens به ترتیب با 30، 25 و 16 جدایه بیشترین فراوانی را در میان گونه های شناسایی شده به خود اختصاص دادند. تمامی گونه های شناسایی شده برای نخستین بار به عنوان قارچ های اندوفیت از درختان زردآلو، هلو و شلیل در دنیا و گونه هایA. consortialis و A. pseudorostrata به عنوان گونه های جدید برای فلور قارچی ایران گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: اندوفیت، جدایه، زردآلو، شلیل، هلو
 • عطیه جدیدیان، دوستمراد ظفری، محمدرضا آصف* صفحات 101-108
  در این مقاله، پنج گونه از قارچ های متعلق به راسته Agaricales به اسامی: Conocybe leucopus از تیره Bolbitiaceae، گونه Inocybe terrigena از تیره Inocybaceae، دو گونه Psathyrella clivensis و P. tephrophyllaاز تیره Psathyrellaceae و گونه scalpturatum Tricholomaاز تیره Tricholomataceae که همگی از استان همدان جمع آوری شده اند، برای نخستین بار از ایران گزارش می گردند.
  کلیدواژگان: قارچ های ماکروسکوپی، Agaricales، Basidiomycota
 • آسو حاجی زاده، جهانشیر امینی*، جعفر عبدالله زاده صفحات 109-122
  بلوط مهم ترین درخت جنگلی استان کردستان است. قارچ ها به صورت ساپروفیت، پارازیت و اندوفیت روی درختان بلوط زندگی می کنند. قارچ های اندوفیت بخشی از اجزای مهم تنوع زیستی مرتبط با گیاهان هستند و دارای اثرات مفید روی گیاهان میزبان خود هستند. به منظور شناسایی قارچ های اندوفیت از تنه، شاخه و برگ های سالم درختان بلوط در استان کردستان در بهار و تابستان سال های 91 و 92 نمونه برداری انجام گردید. نمونه ها در آزمایشگاه پس از شستشو با آب مقطر سترون به وسیله اتانول 70 درصد ضدعفونی و روی محیط سیب زمینی- دکستروز- آگار حاوی آنتی بیوتیک کشت و به مدت دو هفته در دمای 25 درجه سلسیوس نگهداری شدند. با استفاده از روش تک اسپور در مجموع 67 جدایه قارچ خالص به دست آمد. شناسایی گونه ها براساس خصوصیات ریخت شناختی و توالی ناحیه ITS-rDNA انجام گردید. بر این اساس، از این تعداد جدایه، پنج گونه به اسامی: Cladosporium tenellum، Paecilomyces formosus،Petriella guttulata،Preussia australis و Sordaria sibutii شناسایی شدند که آرایه های جدیدی برای مایکوفلور ایران هستند و برای نخستین بار به عنوان قارچ های اندوفیت درختان بلوط گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: بلوط، قارچ اندوفیت، Paecilomyces، Petriella، Preussia
 • جواد بشیری* صفحات 123-131
  این پژوهش با هدف بررسی ضریب همکاری گروهی و هم تالیفی مقاله های منتشر شده در نشریه رستنی ها از سال 1379 (نخستین شماره) تا پایان سال 1393، انجام شده است. علاوه بر آن، پرتولیدترین نگارندگان، پرتولیدترین سازمان ها یا موسسات از لحاظ مشارکت در انتشار مقاله های گروهی (هم تالیفی) و همچنین مشخص شدن کشورهایی که بیشترین مشارکت و همکاری را در تولید مقاله های منتشر شده در نشریه رستنی ها دارند، نیز از دیگر اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را که به روش علم سنجی انجام شده، 390 عنوان مقاله منتشر شده در دوره زمانی 93-1379 تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع 390 عنوان مقاله منتشر شده 88% به زبان فارسی و 12% به زبان انگلیسی است. شصت و یک درصد از نگارندگان اول مقاله ها، مرد و 39% زن هستند. از میان کشورهایی که در انتشار مقاله ها فعالیت داشته اند، پس از ایران که در تولید حدود 95% مقاله ها مشارکت دارد، کشور آلمان، ژاپن و ارمنستان بیشترین همکاری را دارند. از میان موسسات و مراکز علمی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با 165 مقاله (3/ 42%) بیشترین مشارکت و همکاری علمی را دارد و پس از آن دانشگاه تهران با 20 و دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی هر کدام با 19 نگارنده در رتبه های بعدی قرار می گیرند. اغلب نگارندگان به کار گروهی و تولید آثار علمی مشترک یا هم تالیفی گرایش دارند به نحوی که 4/ 75% مقاله ها توسط چند نگارنده ای تهیه شده و از میان مقاله های هم تالیفی 7/ 36% مقاله ها دارای سه نگارنده است. براساس نتایج به دست آمده، فرضیه پژوهش مبنی بر تعیین همبستگی بین میزان مقاله های منتشر شده و هم تالیفی نگارندگان در نشریه رستنی ها با 774% تایید شد.
  کلیدواژگان: تولید علم، چند نگارندگی، علم سنجی، هم تالیفی، همکاری علمی
 • محمدرضا آصف* صفحات 132-134
  در چارچوب طرح جمع آوری و شناسایی قارچ های ایران، نمونه جالبی با مشخصات زیر جمع آوری و براساسOberwinkler & Bandoni (1982) تحت عنوان Phleogena faginea (Fr.) Link (Atractiellomycetes، Phleogenaceae) شناسایی شد.
|
 • Saba Fadavi, Saeed Abbasi *, Mohammad Reza Asef Pages 1-16
  In this research، 12 species of Agaric Fungi including، Agaricus arvensis، A. bisporus، Coprinus comatus، C. sterquilinus، Lentinus tigrinus، Inocybe griseovelata، I. subnudipes، I. terrifera، Leucoagaricus carneifolius، L. leucothites، Volvariella volvacea،and Volvupluteus gloiocephalus belonging to Agaricaceae، Inocybaceae، Pluteacae، and Polyporaceae were identified from Kermanshah and Harsin region in Kermanshah province (W Iran). Four species viz. I. griseovelata، I. subnudipes، I. terrifer، and L. carneifolius are new for Iranian mycobiota.
  Keywords: Agaricomycetes, Agaricus, Basidiomycota, Harsin
 • Nazdar Hergholi, Yobert Ghosta, Mohammad Javan, Nikkhah *, Andrea Campisano, Michael Pancher Pages 17-35
  During the study on endophytic fungi of grapevine (Vitis vinifera L.), 655 fungal isolates were obtained and studied taxonomically. Based on morphological and ITS sequences data, 15 species belonging to 10 genera including Alternaria brassicicola, A. chlamydospora, A. malorum, A. atra, Arthrinium phaeospermum, A. sacchari, Aspergillus nidulans, A. wentii, Beauveria bassiana, Cheatomium elatum, Epicoccum nigrum, Geosmithia pallida, Paecillomyces variotii, Cytospora punicae,and Verrucobotrys geranii are introduced as endophytic fungi of grapevine. Grapevineis as matrix nova for all mentioned species in Iran. Also, all identified species except A. phaeospermum, B. bassiana, and E. nigrum are reported for the first time as endophytic fungi of grapevine worldwide. Four species viz. A. sacchari, C. punicae, G. pallid, and V. geranii are introduced and described for the first time from Iran.
  Keywords: Endophytic fungus, morphology, ribosomal DNA, Taxonomy
 • Ahmadreza Mehrabian* Pages 36-60
  Geobotanical assessment of taxa with a high percentage of richness and endemism plays an important role on conservation plans. South-West Asia is one of the main biodiversity centers of the genus Onosma (Boraginaceae) comprising a high rate of species richness and endemism in Iran. Due to existing threatened factors to habitats and lack of sufficient data on conservation and distribution patterns the species of Onosma have been evaluated based on filed works and herbarium assessment by GIS. The results indicate that the most important hotspots and biodiversity centers of the genus in SW Asia are Caucasus mountains, Anatolian plateau, Hindukush mountains as well as Zagros mountains. Sect. Protonosma showing a distribution mainly in sedimentary and volcanic-sedimentary rocks, whereas Sect. Podonosma in sedimentary rocks. Moreover, subsect. Onosma showing a distribution in wide spectra of substrate as follow sedimentary, volcanic-sedimentary, igneous and ophiolitic formations. In phytogeographical point of view, approximately 81.80 percent of taxa are belonging to Irano-Turanian region and 19.20 percent are biregional or multiregional western slopes of central Zagros and southern slopes of central Alborz are considered as the highest conservation priorities. Rare species have been mostly reported from one locality with single population, which majorities belong to subsections Hapolotricha and Heterotricha respectively. According to IUCN threatened categories, about 50% of species have been classified in critically endangred (CR) and endengred (En) categories. This study also showing some evidence on differentiation of Podonosma from Onosma which have been already done by the other biosystematics studies.
  Keywords: Conservation management, distribution map, phytogeography, species richness
 • Lachin Mokhtarnejad, Mahdi Arzanlou, Asadollah Babai, Ahari, Benedeta Turchetti Pages 61-80
  In the present study basidiomycetous yeast species were characterised from soil samples in different regions of Iran. Soil samples were collected from 5–15 cm depth, subsequently yeasts were isolated and purified. Yeast isolates were identified using D1/D2 domains of 26S rRNA and physiologic tests. The results of this study revealed a rich diversity amongst basidiomycetous yeast species in the sampled areas. In this paper we report and characterise 25 species belonging to six genera viz., Trichosporon pullulans, Rhodotorula mucilaginosa, R. minuta, R. lysiniphila, R. laryngis, Rhodosporidium kratochvilovae, R. babjevae, Holtermanniella takashimae, Fibulobasidium inconspicuum, Crytococcus ramirezgomezianus, Cryptococcus watticus, C. victoriae, C. uzbekistanensis, C. terreus, C. saitoi, C. podzolicus, C. oeirensis, C. friedmannii, C. flavescens, C. diffluens, C. bhutanensis, C. albidus, C. albidosimilis, C. aerius, C. adeliensis. All of these species represent new records for the mycobiota of Iran. Members of the genus Cryptococcus were the most donimnat basidiomycetous yeast and Cryptococcus aerius was commonly isolated from all soil smaples as the dominat species.
  Keywords: D1, D2, 26 rRNA gene, Cryptococcus, Rhodosporidium, Rhodotorula
 • Khosrow Chehri* Pages 81-87
  Fifty Fusarium isolates were obtained from 20 garden soil samples in Hormozgan province (S Iran). The isolates were identified based on morphological and molecular data. Sequence data were generated for TEF-1αgene, following PCR amplification. Among the identified species, Fusariummangiferae, F.gaditjirrii, and F. decemcellularerepresent new records to the mycobiota of Iran.
  Keywords: Hormozgan, isolates, morphological, molecular data, mycoflora
 • Esmaeel Hashemloo*, Abdol, Hossein Jamali Zavareh, Yobert Ghosta Pages 88-100
  During the study on endophytic fungi of stone fruits including apricot, peach and nectarine in W Azarbaijan (NW Iran), a large number of isolates with Alternaria characteristics were isolated from different parts of these plants and studied taxonomically. Isolation was made based on endophytic fungal isolation method and following surface sterilization procedure. From 100 different plant samples, 102 isolates with Alternaria characteristics were obtained. Based on morphological characteristics, 10 species viz. Alternaria alternata, A. arborescens, A. atra, A. consortialis, A. destruens, A. dumosa, A. infectoria, A. japonica, A. pseudorostrata, and A. tenuissima were identified. Alternaria tenuissima, A. alternata and A. arborescens with 30, 25 and 16 isolate had the highest frequency respectively. All the identified species were isolated for the first time as endophytic fungi from apricot, peach and nectarine worldwide. Alternaria consortialis and A. pseudorostrata are new to mycoflora of Iran.
  Keywords: Apricot, endophytic fungi, isolates, nectarine, peach
 • Atieh Jadidiyan, Doustmorad Zafari, Mohammad Reza Asef* Pages 101-108
  In this research, five species of agaricfungiincludingConocybe leucopus, Inocybe terrigena, Psathyrella clivensis, P. tephrophylla,and Tricholoma scalpturatum collected from different regions of Hamedan province are reported for the first time from Iran.More information of the studied specimens is as follows:Conocybe leucopus Kühner ex Kühner & Watling, in Watling, Notes R. Bot. Gdn Edinb. 40(3): 539 (1983). (Figs 1 A-E) Hamedan province: South-east of Hamedan city, Keshin, on soil, 7.05.2013, A. Jadidiyan (IRAN 16391 F). Inocybe terrigena (Fr.) Kuyper, Persoonia 12(4): 482 (1985). (Figs 2 A-C) Hamedan province: South-east of Hamedan city, Keshin, on soil, 7.05.2013, A. Jadidiyan (IRAN 16320 F).Psathyrella clivensis (Berk. & Broome) P.D. Orton, Trans. Br. Mycol. Soc. 43(2): 369 (1960). (Figs 3 A-D) Hamedan province: Ganj-Nameh, on soil, 26.04.2013, A. Jadidiyan (IRAN 16387 F). Psathyrella tephrophylla (Romagn.) Bon, Docums Mycol. 12(48): 52 (1983) [1982]. (Figs 4 A-D) Hamedan province: Hamedan, Bu-Ali Sina university campus, on soil,9.04.2013, A. Jadidiyan (IRAN 16388 F).Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 25: 232 (1872). (Figs 5 A-C) Hamedan province: Vehnan, on soil, 28.04.2013, A. Jadidiyan (IRAN 16390 F).
  Keywords: Agaricales, Basidiomycota, Macrofungi
 • Asso Hajizadeh, Jahanshir Amini *, Jafar Abdollahzadeh Pages 109-122
  Oak is the most important forest tree in Kurdistan province (Iran). Fungi are associated with oak trees as parasite, saprophyte and endophyte. The endophytic fungi are known components of biodiversity and have beneficial effects on host plants. During 2012-13 in a survey on endophytic fungi of oak trees in forest regions of Kurdistan province asymptomatic samples were collected from healthy twigs, stems and leaves. Isolation were made by plating pieces of samples, after washing with distilled water and surface sterilization with 70% ethanol, on Potato Dextrose Agar (PDA) supplemented with antibiotic. After incubation at 25o C under constant darkness for two weeks 67 isolates were obtained. Purification was made by transferring single spores to PDA plates. Based on morphological characters and ITS-rDNA sequence data, five species including Cladosporium tenellum, Paecilomyces formosus, Petriella guttulata, Preussia australis, and Sordaria sibutii were identified as new taxa for Iran mycobiota. All of these species are reported here as endophytic fungi from oak trees for the first time.
  Keywords: Endophytic fungus, Oak, Paecilomyces, Petriella, Preussia
 • Javad Bashiri* Pages 123-131
  In this study, coefficient group collaboration and co-authorship papers published in Rostaniha journal (Botanical Journal of Iran) from 2000 to 2014 has been done. In addition,identifying the most active authors, organizations or institutions are involved in publishing articles group (co-authorship) and the countries with the highest participation and cooperation in the production of articles are the other objectives of the present study. The present study is conducted by scientometrics method and the research population including 390 articles published during 2000–14. Research findings show that, from 390 published articles, 88% was in Persian and 12% in English language. Sixty-one percent of authors were males and remained 39% as females. From the contributed countries, except Iran by 95%, Germany, Japan and Armenia have had the most contribution. Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP) by 165 articles (43.2%) was the most contributed institute followed by Tehran University with 20, and Gilan University and Islamic Azad University with 19 authors each. Most of the authors were tending to teamwork and co-produced of scientific works so that 75.4% of articles have been published through multi authorship cooperation while 36.7% have been written by three authors. The research hypothesis, "the existence of positive relation between published articles and co-authorship in Rostaniha journal" has been confirmed by 774%.
  Keywords: Co, authorship, group participation, multi, authorship, scientific cooperation, scientometrics
 • Mohammad Reza Asef* Pages 132-134
  In the framework of collecting and identifying of fungi of Iran, specimens of an interesting fungus were collected and identified as Phleogena faginea (Fr.) Link based on Oberwinkler & Bandoni (1982). The characteristic features of specimens were as follows.