فهرست مطالب

تحقیقات علوم قرآن و حدیث - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1394)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی اکبر نژاد، قدرت ذوالفقاری فر صفحات 1-25
  از جمله مباحثی که در علوم حدیثی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، موضوع نقل به معنای احادیث می باشد که درباره اصل آن موافقان و مخالفانی وجود دارد، و عده ای که پذیرفته اند، تحت شرایطی خاص آن را مجاز دانسته و معتقدند که خارج از این ضوابط نباید نقل به معنا صورت گیرد. نوشته پیش رو در همین ارتباط درصدد است تا بررسی کند در تفسیر مجمع البیان که در آن به نقل روایات اهتمام و توجه شده، آیا نقل به معنای احادیث اتفاق افتاده است یا خیر؟ و آیا معیارهای لازم در این نقل به معنا رعایت شده است؟
  روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته این پژوهش آن است که در این تفسیر، چهار نوع نقل به معنا به کار رفته است؛ جابجایی واژه های مترادف، استناد به بخشی از الفاظ یا مضامین روایات، ترکیب عبارات چند حدیث و ارائه ساختاری جدید از روایات، که به تفصیل بیان شده اند. همچنین مشخص شد که این نقل به معنا آسیب هایی نیز داشته است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: روایت، مجمع البیان، نقل به معنا، آسیب شناسی حدیث
 • محمد جانی پور، سید مهدی لطفی صفحات 27-55
  بسیاری از آیات قرآن کریم مشتمل بر مضامینی اخلاقی بوده که اگرچه بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری وضع شده، ولیکن از آنجا که گزاره ها و مفاهیمی متعدد و متنوع را در خصوص رفتار انسانی و علائق و خواسته های او بیان می کند، لذا باعث شده برخی در کتب و تفاسیر اخلاقی خود، برداشت های مختلفی از یک آیه ارائه کرده و این آیات را «منطقهالفراغ» دین اسلام معرفی کنند.
  این نوع نگاه، پرسش های مهمی را به دنبال دارد که؛ علت بیان پراکنده این گزاره های اخلاقی چیست؟، چه نظامی بر این آیات حاکم است؟ و جایگاه این نظام در مجموعه نظام معارف اسلامی چیست؟
  در این مقاله تلاش شده تا اولا؛ رابطه میان آیات اخلاقی قرآن و نظام معارف اسلامی تبیین شده، و ثانیا؛ نظام حاکم بر این آیات و جایگاه آن در تحول و تکامل دین اسلام، ترسیم گردد. بدین منظور، از روش «تحلیل محتوا» برای استخراج، طبقه بندی و مقوله بندی گزاره های اخلاقی استفاده شده تا در مرحله اول؛ اصول و مبانی حاکم بر ساختار این نظام اخلاقی استخراج، و در مرحله دوم؛ مولفه های آن بر مبنای منابع اصیل و ثقه اسلامی، مورد سنجش قرار گیرند. رهآورد استفاده از این روش، ارائه مدلی جامع جهت اثبات وجود نظامی جامع بر معارف اخلاقی قرآن و کارآمدی این نظام در رشد و هدایت افراد و جوامع بشری است. این مقاله مستخرج از پژوهشی گسترده جهت بررسی آیات اخلاقی قرآن کریم است که تلاش دارد جامعیت و کارآمدی دین اسلام را در هدایت و اداره افراد و جوامع بشری اثبات نماید.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، دین، فرد، اجتماع، نظام اخلاقی، تحلیل محتوا
 • مهدی جلالی، رحیمه شمشیری، زهره حیدزیان شهری صفحات 55-80
  در برخی منابع روایی شیعه و سنی روایتی با صیغه های متعدد و اسانید متفاوت نقل شده که مهم ترین نقل آن عبارت «لا تصلح الصنیعه إلا عند ذی حسب او دین» است. ظاهر این روایت، گستره احسان را به یکی از دو قید نسب والا {اصالت خانوادگی} یا دینداری{اصالت دینی} محدود و مشروط کرده است. این در حالی است که در قرآن کریم و روایات معصومان(ع)، نیکی و احسان به عنوان یک اصل انسانی مشتمل بر نوع انسان با هر کیش و آیین، بلکه فراتر از آن و نسبت به هر جانداری مطلوب است. به نظر می رسد این روایت در صدد نفی مطلق احسان از برخی افراد نیست، بلکه در صدد نفی احسان ابتدایی از ایشان است. دلیل نفی و عدم مصلحت چنین احسانی، ویژگی های غالبی شخصیتی و رفتاری انسان های غیر شریف و نجیب و بعضا انسان های بی دین (یا بی قید و بند در امور دینی) است. یکی از بارزترین رفتارهای چنین انسان هایی، ناسپاسی و کفران نعمت است.
  کلیدواژگان: نقد حدیث، احسان، نجیب، دین دار، لئیم
 • سامان خدایاری صفحات 81-100
  مسجدها، مکتب ها، تکیه ها، حسینیه ها، مراسم های تعزیه و احادیث از جمله رسانه های دینی سنتی هستند. مخاطبان این رسانه ها عموم مردم هستند و اصولا آن ها را باید رسانه های دینی سنتی بنامیم. با توجه به رسالت دین اسلام مبنی بر اینکه برای همه انسان ها و به منظور هدایت آن ها آمده است، ارتباط گران سنتی با روی باز همه علاقه مندان اسلام را پذیرفته اند. در پژوهش حاضر حدیث به مثابه یک رسانه دربردارنده پیام هایی قابل انتقال محسوب شده است. هدف فرستنده - که در اینجا امام معصوم(ع) است - از ایجاد ارتباط تنها با انتقال پیام صورت می گیرد و پیام مورد نظر، مفاهیم و گزاره های دینی است. هدف اصلی پژوهش، شناخت مضامین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در احادیث امام حسن مجتبی(ع) و سوال اصلی این است که امام حسن مجتبی(ع) در احادیث خود بیشتر بر چه مضامینی تاکید داشته است؟
  چارچوب نظری بر مبنای نظریه برجسته سازی و نظریه همگرا و ارتباطات در جامعه اسلامی است. پژوهش با روش اسنادی و روش تحلیل محتوا انجام شده است. با توجه به نتایج پژوهش نیکی به دیگران، مسائل مربوط به حکومت و اهل بیت(ع) و همچنین دادن صدقه و کمک به نیازمندان بیشترین بازتاب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را داشته است.
  کلیدواژگان: امام حسن مجتبی(ع)، برجسته سازی، حدیث، رسانه
 • محمد سیاه منصوری(حسینی نیا)، زهرا صادقی چهارده صفحات 101-126
  اختلاف آراء ادبی در آیات الهی، معانی متفاوتی را ایجاد می کند و گاه دلیلی بر اثبات یا تقویت برداشتی خاص از آیات شمرده می شود. از این رو در مواجهه با احتمالات ادبی مطرح در آیات، توجه به معنای برداشتی مطابق با این آراء اهمیت ویژه می یابد.آیه منتخب در پژوهش حاضر (هود:17) از جمله آیات ولایی مورد استناد شیعیان است که از یک سو مورد تحلیل های مختلف ادبی قرار گرفته و از سوی دیگر با توجه به اختلاف دیدگاه عالمان مسلمان در مسئله خلافت بعد از رسول الله (ص)، تعابیر مفسران در ذیل این آیه متفاوت گشته است. از این رو پژوهش حاضر قصد دارد با اشاره به اختلاف آراء ادبی مطرح در آیه شریفه از جهت؛ واژه شناسی، اعراب و نکات بلاغی، نمود این اختلاف آراء را در ایجاد معانی متفاوت از آیه با بررسی کتب تفسیری از قدما و معاصرین، دنبال کند و سپس با ارائه تحلیل ادبی مناسب با ظاهر آیه و متناسب با معارف نورانی آیات و روایات، روشن سازد که آیه شریفه را می توان از جمله آیاتی دانست که به معرفی خلیفه رسول الله با اشاره به اوصاف الهی منحصر در او می پردازد.
  کلیدواژگان: آیات ولایی، یتلوه، شاهد منه، وصی پیامبر
 • محمدتقی شاکر، علیرضا بهرامی صفحات 127-155
  گردآوری خانواده احادیث و آراء شارحان و مفسران احادیث، در فهم و درک صحیح از روایات نقش برجسته ای دارد. نگاشته حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی احادیث هزار درب دانش «الف باب»پرداخته و آن را با تکیه بر گفتار اندیشمندان فریقین پیگیری نموده است. نگاه اهل سنت به روایات الف باب از دو جهت دارای اهمیت است؛ نخست بازتاب این دسته از روایات در منابع اهل سنت و در بررسی کلان تر نوع تعامل اهل سنت با روایات فضائل اهل بیت(ع) با شناخت رویکرد تعامل با این گروه از روایات. در بخش دوم مقاله در تحلیل فرآیندی و برآیندی روایات هزار درب دانش کوشش شده است و در نتیجه بر ازدیاد علم امام اصرار و کیفیت و تحلیل فرآیند انتقال الف باب در آن تبیین یافته است.
  کلیدواژگان: تعلیم پیامبر، هزار درب دانش، مبادی دانش امام، ازدیاد علم
 • فتحیه فتاحی زاده، فاطمه علایی رحمانی، مرجان غلامی* صفحات 155-182

  خاستگاه لایه های معنایی آیات و بطن قرآن، روایات معصومان(ع) است. در این روایات، مصادیق متنوعی تحت عنوان بطن معرفی شده است. مصادیقی که به نظر می رسد تفاوت های زیرساختی با یکدیگر دارند. علامه طباطبایی از نخستین قرآن پژوهانی است که به طور گسترده به تحقیق در معارف این روایات پرداخته تا با توجه به اهمیتی که مساله بطن قرآن در تفسیر کتاب آسمانی دارد، بتواند تعریف جامعی را در این باره ارائه کند. مصادیق موجود در روایات، بیانگر دو نوع بطن است که با عناوین «بطن معنایی» و «بطن مصداقی» از هم متمایز می شوند.
  علامه طباطبایی نوع اول را با عنوان بطن بیان کرده و بطن مصداقی را با عنوان «جری» معرفی می کند و برای هرکدام، تعریف مستقلی ارائه نموده و قائل به تمایز میان این دو است. با وجود این تمایز در تعاریف، (در مواردی) در تمییز جری از بطندچار تردید شده است. برآیند این تردید، در غالب موارد، بازگشت عملی علامه در تعریف باطن قرآن، به «بطن مصداقی» است، هرچند که در تعریف خود از بطن، جایی برای این معنا باز نکرده است.

  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، روایات تفسیری، بطن، جری، تطبیق
|
 • Mahdi Akbarnezhad, Ghodrat Zolfagharyfar Pages 1-25
  Among the topics discussed in the science of hadith، the issue of rephrasing (naql-be-ma’na) hadith is subject to debate. Those accepting it، consider it permitted within special terms. This article has studied the “Majma’ al-Bayan” exegesis which pays great concern to narrating traditions، as if it has rephrased hadiths and if so، whether the necessary terms have been observed. The method used is descriptive- analytical، using library sources. The results show that in this exegesis four kinds of rephrasing has occurred: replacing synonyms، referring to part of the words or subjects، merging words of different hadiths and reconstructing the hadith. It has also elaborated that this rephrasing has led to various defects.
  Keywords: hadith, Majma al Bayan, rephrasing hadith (naql, be, mana), hadith defects
 • Mohammad Janipoor, Seyyed Mehdi Lotfi Pages 27-55
  In the Holy Quran, many verses embrace ethical issues which are prescribed according to actual advantages and disadvantages; nonetheless as they comprise propositions and concepts related to human behavior and their concerns, these verses have been studied in ethic exegeses and books and at times variant interpretations have been suggested for one identifying verse, while these verses have been introduced as the “free zone” (manteghat-ul-feragh) in Islam. This approach to such verses leads to some important questions: Why ethical propositions are scattered in the Holy Quran? What is the prevailing order in these verses? What is the status of this moral system in the whole Islamic cognitive system? This article attempts to first: explain the relationship between moral verses of the Quran and the whole Islamic cognitive system, then, to explain the prevailing order in these verses and their role in the development of Islam. For this mean, it has employed “content analysis” method for extraction, classification and categorization of moral propositions. Consequently this article suggests a comprehensive model proving the existence of a comprehensive system for the moral teachings of the Holy Quran and its efficiency in the development and guidance of individuals and societies.
  Keywords: Religion, individual, society, moral system, content analysis
 • Mahdi Jalali, Rahimeh Shamshiri, Zohreh Heydaryan Pages 55-80
  In Shiite and Sunnite hadith collections, a tradition with different isnad and variant versions has been quoted, while the following wording is one of its most important ones:»The benevolence is not righteous unless to the noble and the religious«. according to this tradition the extent of benevolence is limited to one of the two cases: noble ancestry (nobility) or being religious. However, according to Islam and religious texts, either Holy Quran or the Imams’ traditions, kindness and benevolence comprises all human beings, regardless of their cult and religion, and even more it embraces all creatures. Therefore it seems that this hadith does not intend to restrict kindness to a group of people, but it actually means to negate initial generosity to them. This restriction is in fact due to the characteristic and behavior of non-honorable men/women and in part some unbelievers (or non- practicing believers) i. e. ungratefulness which is one of the most prominent behaviors of these groups of persons.
  Keywords: Hadith, benevolence (ihsan), the noble, the religious, indecent (laim)
 • Saman Khodayari Pages 81-100
  Mosques, schools, tekkiyehs, hosseiniyehs, tazieh ceremonies and hadiths are among traditional religious media. The addressee of this media is the public in general and this kind of media should actually be identified as traditional religious media. Considering the mission of Islam for guiding all the people, traditional communicators accepted all those interested in Islam. In this article, hadith is regarded as a media comprising transferable messages. The aim of the sender - here, Imams - is obtained only by transferring the message and the message is the religious statements and concepts. The aim of this article is to identify the political, economic and social themes in Imam Hasan Al-Mujtaba's hadiths and the leading question is: which themes were of most importance to Imam (PBUH). The theoretical framework of this study is the integration and communication theory in Islamic society and it has employed documentary and content analysis as the method of research. The results reached in this survey show that the most important social, political and economic themes are as follows: doing good to others, affairs concerning the government and Ahl-ul-Bayt and charity and helping the poor.
  Keywords: Imam Hasan Al Mujtaba(PBUH), agenda setting, hadith, media
 • Sayeed Mohammad Syah Mansory (Hoseini Nyaa), Zahra Sadeghi Chahardah Pages 101-126
  Variant Literary opinions leads to different perceptions of the divine verses and at times, is considered as an evidence for accepting or reinforcing a particular interpretation. Therefore, at times of alternative literal opinions on one verse, it is of great importance to take into consideration the consistency of the chosen view with the corresponding literal opinions. The chosen verse discussed in this paper is among the polemic verses referred to by the Shiites and therefore open to different interpretations due to the Muslims’ conflict on the issue of succession of the Holy Prophet (PBUH) and subject to variant literal analysis. Examining the classic and contemporary exegeses, this article has inspected the literal opinions on the aforementioned verse and its weight in variant exegetical views. providing a relevant literary analysis consistent with the literal meaning of the verse and the valuable teachings of Quran and traditions, which shows that this verse can be considered as those introducing the Holy Prophet’s successor by mentioning his divine unique characteristics.
  Keywords: polemic verses, the 17th verse of Sura Hud, a witness from him (shahed, on menho), following him (yatluho), the successor of the Prophet (PBUT)
 • Mohammadtaqi Shaker, Alireza Bahrami Pages 127-155
  Gathering related traditions, along with its commentaries and interpretations given by Hadith scholars is of great significance to a better understanding of traditions. This article analytically investigates the traditions of”thousand doors of knowledge”, (alf bab), in addition to the words of both Shia and Sunni scholars. The Sunni’s point of view on this group of traditions is regarded important from two aspects: first, concerning its reflection and narration in Sunni hadith sources; second, concerning their approach to “virtue” traditions on Ahl-al-Bayt’s (PBUT, from which these are just a part. In the second part, this article has considered the process and consequence of these traditions, deducing the increase of Imam’s knowledge, while the process of its transmission has been explained.
  Keywords: the Holy Prophet's teaching, thousand doors of knowledge, the origins of Imam's knowledge, increase of knowledge
 • Fathiyeh Fattahizadeh, Fatemeh Allayi Rahmani, Marjan Gholami Pages 155-182

  The origins for believing in variant stages of meaning in Quran are traditions from Imams (PBUT). In these traditions different examples have been introduced as the inward aspect (batn) of Quran; but it seems that these examples are not basically identical. Allamah Tabatabayi is of the first Quranic scholars who has widely studied these traditions and as this theory has a great impact on the interpretation of the Holy Quran, he has tried to propose a comprehensive definition for these traditions. The examples mentioned in the traditions display two different category of inward aspect: the one concerning meaning and the other concerning denotations. Allamah introduces the former as the actual inward aspect (batn) of Quran and the latter “Jary” offering two separate definitions for them. Despite this classification, at times he hesitates in identifying the examples mentioned. Studying these cases shows that they mostly can be classified in the denotation group while he labels them as “batn” without giving any such a definition for “batn”.

  Keywords: Allamah Tabatabayi, Almizan, interpretive traditions, inward aspect (batn), Jary (denotation)