فهرست مطالب

نامه آموزش عالی - پیاپی 28 (زمستان 1933)
 • پیاپی 28 (زمستان 1933)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابراهیم خدایی صفحه 7
 • حسین تقوی قره بلاغ*، عباس عباس پور، حمید رحیمیان، جواد پورکریمی صفحه 11
  دکتری تخصصی، یکی از بالاترین درجات دانشگاهی است که معیار صلاحیت منحصر به فرد آموزشی، پژوهشی و اجرایی محسوب می شود. با وجود گسترش کمی، کسب اطلاع در مورد کیفیت دوره ها، از طریق به دست دادن اطلاعاتی در مورد وضعیت کنونی آنها، می تواند در ترسیم مسیر آتی کارگر افتد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف اکتشاف مسائل دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی و با استفاده از داده های کیفی حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از دانشجویان دکتری این رشته انجام گرفته است. تحلیل ادراکات دانشجویان با استفاده از روش تحلیلی اشتراوس و کربین نشان می دهد که دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی، خودشان را از جهت برنامه دوره، گروه های آموزشی و شرایط دانشگاهی با مسائل گوناگونی روبرو می بینند. در کنار چنین مسائلی، آنها دارای محدودیت های اقتصادی – شخصی هستند که در نهایت، در قالب «عدم مشارکت و درگیری» کافی از طرف آنان در دوره بروز می یابد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، دانشجویان دکتری، علوم تربیتی، روش تحقیق کیفی
 • یاسمین عابدینی، رضا همایی، ستاره موسوی* صفحه 37
  مدل های آموزشی که بر مهارت های فراشناخت تاکید دارند، در رشد فرایندهای حل مساله و خودتنظیمی تاثیر معناداری دارند. در پژوهش حاضر، تاثیر روش های تدریس (حل مساله، بحث گروهی، پرسش و پاسخ)، بر مهارت های فراشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان است که شامل 4167 نفر بوده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 305 نفر برآورده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی محتوایی آن با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/ 0 محاسبه گردید. نتایج نشان داده است که از دید دانشجویان، نقش روش های تدریس حل مساله، بحث گروهی و پرسش و پاسخ بر رشد مهارت های فراشناخت، بالاتر از سطح متوسط است و آموزش مهارت های فراشناخت، مستلزم مربیانی است که متعهد به یادگیری مستمر و خودتنظیمی باشند. در واقع، به منظور هدایت نمودن مهارت های فراشناخت دانشجویان، باید روش های تدریس مناسبی را به کارگرفت. در مطالعه حاضر، نویسندگان، روش های تدریس چون حل مساله، بحث گروهی و پرسش و پاسخ را مورد بحث قرار دادند که مهارت های فراشناخت را رشد می دهند.
  کلیدواژگان: روش های تدریس، مهارت های فراشناختی، برنامه درسی
 • سعید سلیمانی، امین باقری*، محمود ابوالقاسمی صفحه 57
  این تحقیق با هدف بررسی وضعیت رفتارهای شهروندی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز انجام شده است. جامعه تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز است؛ بدین منظور 227 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مذکور به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. تحقیق حاضر از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است و داده های پژوهش به واسطه مقیاس «رفتارهای شهروندی سازمانی پودساکف» گردآوری گردید. برای سنجش اعتبار محتوایی پرسشنامه، از نظرات متخصصان و اساتید دانشگاهی استفاده شد و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 777/ 0برآورد گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با بهره گیری از فنون آمار توصیفی و استنباطی، حاکی از آن است که اعضای هیات علمی در برخورداری از ویژگی های رفتارهای شهروندی سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین در مقایسه وضعیت رفتار شهروندی اعضای هیات علمی براساس جنسیت، رتبه علمی و رشته، تفاوت معناداری میان گروه های مختلف مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، رفتار شهروندی سازمانی، اعضای هیات علمی
 • حسین افخمی روحانی*، حسین رحمان سرشت، شهره مرجانی صفحه 75
  امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود، تحت فشار قرار داده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی می تواند به کسب موفقیت راهبردی دانشگاه ها منجر شود. کسب این موفقیت، نیازمند ارزیابی و نظارت دقیق و مستمر است؛ زیرا ارزیابی پرتال ها و وب گاه های دانشگاهی، به دلیل نیاز نداشتن به حضور فیزیکی، یکی از شیوه های مطلوب ارزیابی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ابتدا موضوع حکمرانی مطلوب دانشگاهی و مدل های نظری متداول را مرور می کند و سپس مدل پیشنهادی حکمرانی مطلوب مبتنی بر مدیریت دانش و ارزیابی وب گاه ها و پرتال ها را با توجه به تجربه دانشگاه فردوسی مشهد بیان می کند.
  کلیدواژگان: حکمرانی دانشگاهی، ارزیابی وب گاه ها و پرتال ها، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مهدی سبحانی نژاد، نجمه احمدآبادی آرانی*، صمد محمدی، آزاد محمدی صفحه 97
  مقاله حاضر، نقش مولفه های برنامه درسی پنهان آموزش عالی بر بازتولید فرهنگی- اجتماعی را تبیین نموده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و از استنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و مفهوم پردازی مجدد نتایج پژوهش های پیشین، استفاده شده است. یافته ها نشان داد که نظریه بازتولید فرهنگی- اجتماعی، با مفهوم سرمایه فرهنگی و اجتماعی پیوند بسیار نزدیکی دارد. در این راستا، مولفه های برنامه درسی پنهان نظام آموزش عالی (استاد، دانشجو، برنامه درسی، روش تدریس، ارزشیابی، قوانین و مقررات و محیط فیزیکی دانشگاه) بازتولید طبقات اجتماعی بالا و پایین را در قالب برخورداری و محرومیت از فرصت ها و امکانات آموزشی دانشگاهی به نحو مثبت و منفی در پی دارند. تبلور عینی این رخداد، متاثر از مولفه های برنامه درسی پنهان آموزش عالی، در تعدادی از استنادهای پژوهشی و نیز بحث فرصت های آموزشی در نظام آموزش عالی، محسوس است.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، بازتولید فرهنگی، برنامه درسی پنهان، سرمایه فرهنگی، نابرابری آموزشی
 • فاطمه جعفرخانی*، اسماعیل زارعی زوارکی صفحه 119
  یادگیری تلفیقی در میان دانشگاه ها رواج یافته است؛ بدون اینکه توصیف مناسبی از آن در میان طرفداران و منتقدان کاربرد فناوری در آموزش صورت بگیرد. در یادگیری زبان دوم، یادگیری با کمک رایانه همواره مورد توجه بوده است. در مبحث فناوری آموزشی خط سیر کاربرد رایانه در آموزش زبان در کلاس درس از توجه اولیه به نقطه ای رسیده است که از فناوری به عنوان بخشی از تجارب معمول تدریس نام برده میشود. تعریف حال از کاربرد رایانه در آموزش، تاکید بر ترکیب فناوری دارد. در این مقوله به معرفی مفهوم رویکردهای تلفیقی در یادگیری زبان دوم میپردازیم. برای حصول این هدف، ابتدا مروری برمفهوم یادگیری تلفیقی در آموزش و نگاهی مختصر بر کاربرد رایانه در آموزش زبان دوم و پژوهش های مرتبط با آن داریم و درنهایت عوامل مهم در ارتباط با ترکیب موفق فناوری در زبان آموزی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: یادگیری تلفیقی، زبان دوم، آموزش عالی
 • فرهاد سراجی*، سارا خداویسی صفحه 141
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه دانشجویان دانشگاه های حضوری و مجازی در برخورداری از مهارت های سواد اطلاعاتی است. روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن را دانشجویان دوره کارشناسی ارشد حضوری و مجازی دانشگاه تهران تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 327 دانشجوی حضوری و 205 دانشجوی مجازی به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سنجش سواد اطلاعاتی جمع آوری شد. ضمنا روایی آن از طریق نظرات اصلاحی پنج نفر از متخصصان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرانباخ به مقدار 89/ 0 دست آمد. تحلیل داده های به دست آمده نشان می دهد که میزان سواد اطلاعاتی هر دو گروه دانشجویان حضوری و مجازی، بالاتر از متوسط است و بین دانشجویان حضوری و مجازی، از حیث توان تشخیص ماهیت و گستره اطلاعات، استفاده موثر از اطلاعات، درک مباحث اخلاقی – اجتماعی مرتبط با کاربرد و ارزیابی منابع اطلاعاتی، تفاوتی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، دانشجوی مجازی، دانشجوی حضوری، آموزش عالی، یادگیری مادام العمر
|
 • Hossein Taqavi Qarabulagh*, Abbas Abbaspour, Hamid Rahimian, Javad Pourkarimi Page 11
  as one of the highest academic degrees, Ph.D. is considered as a unique educational, research and administrative qualification. In spite of quantitative development, an investigation about the quality of courses and provision of some information on the current situation can help improve the education. This paper explores the issues and problems of doctoral students of educational sciences by using qualitative data achieved by semi-structured interviews with 16 doctoral students. Data analysis, which was carried out by using Strauss & Corbin analytical method, reveals that doctoral students of educational sciences are facing a variety of problems concerning the courses, departments and university conditions. Apart from these, they have some economic and personal limitations which finally results in insufficient involvement in the course.
  Keywords: higher education, Ph.D Candidates, educational science, qualitative research method
 • Yasamin Abedini, Reza Homaie, Setareh Mousavi* Page 37
  Abstract: Pedagogical models that have stressed on metacognitive strategies have shown meaningful influxes in increasing problem solving, and self-regulatory processes. This study examined the impact of Teaching Methods (problem solving, group discussions question and cross training) on meta cognitive skills. This study was applied one and the research method was descriptive –survey. Statistical population included all supplementary students at Isfahan University which is the number of 4167 persons by Using Cochran formula, 305 subjects. To collect data a researcher-made questionnaire was used which its content validity was confirmed by experts, and its reliability was estimated 0. 94 using Coronbach`s Alpha method. Findings showed that the amount of effect of method teaching (problem solving, group discussions question and cross training) on maturating meta cognition skills from the perspective of supplementary students resulting that larger than average assumption. Education of meta cognitive skills requires the educators to be committed to continuous learning and self-reflection. In fact, in order to guide meta cognitive skills students should be taught the suitable strategies. In this study, authors discussed a series of Teaching Methods as problem solving, group discussions question and cross training which could be matured meta cognitive skills.
  Keywords: teaching methods, cognitive skills, curriculum
 • Saeid Soleymani, Amin Bagheri*, Mahmud Abolghasemi Page 57
  Abstract: The purpose of this study is to examine the perceptions of faculty members of Tabriz University regarding organizational citizenship behaviors. To this end, 227 faculty members of mentioned university were chosen by proportional stratified random sampling method. In terms of data collection, this study is classified in the category of descriptive researches and required data were gathered via “Podsakoff’s organizational citizenship behaviors scale”. The scale was submitted to experts in the field to elicit their views and criticisms. They were asked to assess this scale in terms of the Iranian higher education system, its culture and values. In light of their views and suggestions, the scale was amended. The Cronbach alpha value of scale was 0.777. Results of data analysis, by taking advantage of descriptive and inferential statistics, showed that faculty members’ perceptions regarding organizational citizenship behaviors is in a desirable condition. Also, there is no significant difference between citizenship behavior of faculty members according to gender, academic rank and discipline.
  Keywords: Higher education, Organizational citizenship behavior, Faculty members
 • Hossien Afkhami Rohani*, Hossien Rahmanseresht, Shoreh Marjani Page 75
  Today, social and community values and expectations towards universities have undergone considerable changes, putting them under pressure to change their current status. Good governance of universities together with unity and integrity of university governance types may lead to academic success strategies. This success requires careful assessment and ongoing monitoring and evaluation; university portals and websites evaluation is among the best methods of good evaluation since it is based on information and communication technology and does not require physical presence. This paper, with an analytical approach, reviews the relevant literature of good university governance and then describes the conventional theoretical models in this regard. In addition, a model of good governance is proposed which is based on knowledge management and evaluation of web sites and portals at Ferdowsi University of Mashhad.
  Keywords: University governance, websites, portal evaluation, Ferdowsi University of Mashhad
 • Mehdi Sobhaninejad, Najme Ahmadabadi Arani*, Samad Mohammadi, Azad Mohammadi Page 97
  Abstract: The role of the factors of High education covert curriculum in socio-cultural reproduction has been explained in the present article. An Analytical–descriptive method has been used here and the conclusion is based on the conceptual analysis and the reconceptualization of the prior studies has been used. The findings showed that there is a very close link between the theory of socio cultural reproduction and the concept of social and cultural capital. Then, the factors of high education covert curriculum are (master, student, curriculum, teaching method, evaluation, rules and provisions and physical environment of the universities) followed by the reproduction of upper and lower social classes in the frameworks of being advantaged and disadvantaged negatively and positively from the educational opportunities and facilities of the universities. Objective crystallization of this happening which is under the effect of the factors of high education covert curriculum is significant in some of the research documents as well as the issues of educational opportunities in the high education system.
  Keywords: high education, cultural reproduction, covert curriculum, Cultural capital, educational inequality
 • Fatemeh Jafarkhani*, Esmaeil Zarei Zavaraki Page 119
  Blended learning has been developed in university teaching out of the need to better describe and understand it between critics and advocates of technology in education. In second language learning “computer- assisted language learning“has alwaybeen concerned. In the field of instructional technology the trajectory of computer usage in language classroom has moved form a primary focus to everyday practices. Current definitions of the CALL now stress full integration of technology. The aim of this article is to introduce the concept of blended approaches to second language learning. To achieve this aim, we first provide an overview of blended learning, look briefly at the use of technology in language education and related researchesand end with four considerations that shape an understanding of the successful integration of technology in language learning.
  Keywords: Blended learning, Second Language, Higher education
 • Farhad Seraji*, Sara Khodaveisi Page 141
  Introduction
  The main purpose of this study is comparing information literacy competencies of attendance students with virtual students.
  Methods
  The research method is descriptive – survey one. The statistical population was all virtual and attendance students of Tehran university. 327 attendance and 205 virtual students were selected by using the random categorization method based on kerjecie and morgan table.in order to collect data a researcher-made questionnaire was used. The Validity of this tool was confirmed from five expertise point view and its reliability estimated /89.
  Results
  Findings showed that the information literacy competencies of attendance and virtual students were appropriate.
  Conclusion
  There was no difference between attendance and virtual students in information literacy competencies and their abilities are the same at 1) Determining the extent of information need. 2) Using information effectively to achieve a purpose 3) understanding legal and ethical aspects of information using 4) critical evaluating of information sources.
  Keywords: information literacy, virtual student, attendance student, higher education, life long learning