فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی زینلی، دکتر محمد اسدپور، دکتر تیمور آقاملایی، دکتر علی اسماعیلی ندیمی، دکتر حسین فرشیدی، امین قنبرنژاد صفحه 1
 • مهرداد صالحی، عذرا صالحی فرد، موسی سلیمانی احمدی صفحه 13
  مقدمه
  مالاریا یک بیماری عفونی است که سالانه 200 تا300 میلیون نفر به آن مبتلا می شوند. عوامل محیطی همچون بارش، درجه حرارت و رطوبت عوامل تاثیرگذار بر توزیع جغرافیایی و شیوع این بیماری هستند. همچنین شرایط محیطی بر فعالیت و وفور پشه ناقل بیماری مالاریا تاثیرگذار است.در این پژوهش سعی شده به بررسی رابطه اقلیم و بیماری مالاریا در شهرستان رودان پرداخته شود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع تحلیلی- توصیفی(همبستگی) بوده و برای انجام آن ازداده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهرستان رودان و آمار مبتلایان به بیماری مالاریا در مدت نه سال طی سالهای 90-1382 استفاده شده است. آنالیز این داده ها ازطریق نرم افزار Spss19و به روش پیرسون و نرم افزار Excell صورت گرفت.
  نتایج
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در مجموع 398 نفر در شهرستان رودان به مالاریا مبتلا بودند و این شهرستان از مناطق بومی مالاریا بوده و میانگین ابتلا به این بیماری 7/ 3 در1000 نفر می باشد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد همبستگی بین بیماری مالاریا با بارش و میانگین رطوبت نسبی و حداقل رطوبت نسبی منفی و با متوسط میانگین حداقل دما و میانگین حداکثر دما مثبت قوی و معنا دار در سطح آلفای 01/ 0 می باشد.
  کلیدواژگان: رودان، مالاریا، عوامل محیطی
 • لاله حسنی، علیرضا شهاب جهانلو، امین قنبرنژاد، اکرم سلیمیان ریزی صفحه 22
  زمینه و هدف
  سبک زندگی کم تحرک در جامعه کنونی ضرورت انجام مداخلات موثر در جهت افزایش فعالیت جسمانی به منظور پیشگیری از بیماری و ایجاد سبک زندگی متحرک در سالهای اولیه نوجوانی را آشکار می سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل فرانظریه ای بر میزان فعالیت جسمانی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه مداخله ای تعداد 300 نفر از دانش آموزان دختر مقطع اول تا سوم دبیرستان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در 6 دبیرستان وارد مطالعه شدند و به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظری به روش های سخنرانی و بحث گروهی انجام شد. داده های مربوطه با استفاده از پرسشنامه های مراحل فعالیت فیزیکی، مقیاس منافع/موانع ورزش و خودکارآمدی نسبت به ورزش، جمع آوری و با استفاده از برنامه SPSS نسخه 19 و آزمون های آماری T زوجی، T مستقل و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که قبل از آموزش، اختلاف آماری معنی دار بین گروه های مورد مطالعه از نظر مراحل تغییر فعالیت جسمانی، منافع درک شده، موانع درک شده و خودکارآمدی وجود نداشت. اما افراد تحت آموزش پس از اجرای مداخله آموزشی از پیشرفت مثبت و معناداری در مراحل تغییر برخوردار شدند(P<0/05). میانگین نمرات منافع درک شده، موانع درک شده و خودکارآمدی پس از اجرای مداخله آموزشی پیشرفت معنی داری داشت(P<0/05).
  نتیجه گیری
  آموزش مبتنی بر مدل فرانظری تاثیر مثبت بر فعالیت جسمانی دانش آموزان دارد. بنابراین استفاده از مدلهای تغییر رفتار در برنامه های آموزشی جهت ارتقاء فعالیت جسمانی در نوجوانان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، فعالیت بدنی منظم، مدل مراحل تغییر
 • علی صفری مرادآبادی، عبدالحسین مدنی، منیره محسنی زاده، راضیه راستی، سکینه دادی پور صفحه 31
  سابقه و هدف
  کمبود فقر آهن یکی از عمده ترین نگرانی ها در سراسر جهان است ودر کشور های در حال توسعه شایعترین مشکل تغذیه ایی در میان شیرخواران و کودکان به شمار می رود این مطالعه با هدف بررسی آگاهی و عملکرد مادران دارای شیر خوار 24-6 ماه در مورد نحوه مصرف قطره آهن صورت گرفت.
  روش کار
  بررسی حاضر مطالعه ایی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 600 کودک 24-6 شهر بندر عباس انجام شد. روش نمونه گیری ترکیبی از خوشه ای و تصادفی آسان در دسترس بود. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه روا و پایا شده چرکز ی و همکاران بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار16 spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت05/ 0>pاز نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  از 600 شیر خوار مورد مطالعه 2 /56 %پسر و 8/ 43 دختر بودند. 50% قطره آهن را بصورت منظم مصرف می کردند. شایع ترین دلیل مصرف نامنظم قطره آهن فراموشی مادر بود.ارتباط معنی داری بین وضعیت مصرف قطره آهن با میزان آگاهی مادران (001/ 0>p)، تعداد فرزند (p=0.017)،رتبه تولد (p=.040)، تحصیلات مادر (001/ 0>p) مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر بین وضعیت مصرف قطره آهن با میزان آگاهی مادران رابطه آماری معنی داری مشاهده شد. کمتر از نیمی از مادران آگاهی ضعیف داشتند. لذا تدوین برنامه های جهت بالا بردن اگاهی مادران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: قطره آهن، آگاهی، مادران، شیرخوار
 • حاجی امید کلته، محمدامین فقیه، ابراهیم تابان، عارف فقیه، محسن یزدانی اول صفحه 38
  زمینه و هدف
  وضعیت بدنی نامناسب در حین کار با رایانه می تواند باعث مشکلات اسکلتی عضلانی برای کاربران رایانه شود. این مطالعه با هدف تاثیر برنامه آموزشی ارگونومی بر تصحیح وضعیت نامناسب بدنی در حین کار و کاهش دیگر عوامل آسیب زایی اسکلتی عضلانی در یکی از واحدهای اداری شرکت ملی گاز ایران انجام شد.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش حاضر، 52 نفر از کارکنان یک واحد اداری بودند. بعد از ارزیابی اولیه از وضعیت بدنی در حین کار، برنامه مداخله آموزشی ارگونومی جهت کاهش عوامل آسیب زایی اسکلتی- عضلانی در طی یک دوره دو ماهه، به کاربران داده شد. ارزیابی وضعیت بدنی قبل و بعد از آموزش با استفاده از روش رولا انجام گردید، سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و توسط آزمون های آماری chi-square و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که امتیاز نهایی افراد قبل از آموزش حداقل 3 و حداکثر 7 می باشد و بعد از ارائه آموزش و با گذشت 2 ماه از آن، امتیاز نهایی حداقل 2 و حداکثر 4 گردید. آزمون آماری chi-squareنشان داد که بین برنامه مداخله آموزش ارگونومی در کاهش عوامل آسیب زای اسکلتی عضلانی و اصلاح وضعیت بدنی کاربران رابطه معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد برنامه آموزش ارگونومی می تواند یک روش بسیار موثر برای کاهش عوامل آسیب زایی اسکلتی عضلانی باشد.
  کلیدواژگان: کارکنان اداری، اختلالات اسکلتی، عضلانی، آموزش، مداخله
 • امیر حسین محوی، عبد الحسین مدنی، یدالله فخری صفحه 46
  مقدمه
  رادن222 عنصر رادیو اکتیو طبیعی با نیمه عمر 8/ 3 روز، بی رنگ، بی بو و محلول در آب می باشد. مصرف آبهای حاوی غلظت بالای Rn222، باعث افزایش دز موثر دریافتی در گروه های مختلف سنی و به دنبال آن افزایش شیوع سرطان معده میگردد.
  روش کار
  در این مطالعه، 72 نمونه از آبهای بطری شده پر مصرف شهر بندر عباس در طول سه ماه متوالی اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1392 جمع آوری شد. غلظت Rn222 رادن آبهای بطری شده توسط دستگاه رادن سنج مدل RTM166-2 اندازه گیری شد. همچنین دز موثر دریافتی گروه های سنی مردان و زنان بزرگسال، کودکان و اطفال نیز توسط معادله ارائه شده UNSCEAR محاسبه گردید.
  نتایج
  میانگین و دامنه غلظت Rn222 آبهای بطری شده به ترتیب Bq/m3 9±641 و Bq/m3 901-0 می باشد. ترتیب میانگین غلظت Rn222 در نامهای تجاری؛ زمزم> بیشه> کوهرنگ> داسانی> کریستال> پلور> دماوند> سیوان می باشد. ترتیب دز موثر دریافتی در گروه های سنی مختلف؛ مردان بزرگسال> زنان بزرگسال> اطفال> کودکان می باشد.
  نتیجه گیری
  دز موثر دریافتی سالانه ناشی از Rn222 آبهای بطری شده در همه گروه های سنی پایین تر از حد استاندارد mSv/y 1/0 می باشد.
  کلیدواژگان: رادن222، دز موثر، گروه های سنی، آبهای بطری شده، شهر بندر عباس
 • بابک گودرزی، لیلا رضائی، فهیمه بحرینی، پریسا شرفی، ولی علی پور صفحه 54
  مقدمه
  این مطالعه مقطعی با هدف بررسی کیفیت میکروبی تیغه دستگاه های برش دهنده کالباس در فروشگاه های عرضه مواد غذایی شهر بندرعباس انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه 60 عدد از تیغه های دستگاه های برش دهنده کالباس مربوط به فروشگاه های عرضه مواد غذایی شهر بندرعباس نمونه برداری شد و آزمایش های تشخیصی کلیفرم، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر بر روی نمونه ها انجام شد. در نهایت نمونه با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های توصیفی تحلیل گردید.
  یافته ها
  51.6 درصد از دستگاه های برش کالباس پس از استفاده در پایان روز کاری تمیز می شد. در هیچیک از موارد ضدعفونی دستگاه ها انجام نمی شد. در هیچکدام از نمونه های آزمایش شده، استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نگردید. تنها 3.33 از نمونه عاری از کل کلیفرم بودند و این شاخص برای اشریشیا کلی و کپک به ترتیب 11.67 و 10 درصد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی برخی از دستگاه های برش دهنده کالباس به دلایلی مانند روش شستشوی نامناسب و دستکاری های غیر بهداشتی بیش از حد استاندارد است. بر اساس داده های بدست آمده تلاش بیشتری در راستای بکار گیری اصول بهداشت فردی و بهداشت محیط در مراکز عرضه مواد غذایی مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: دستگاه برش دهنده کا لباس، آلودگی میکروبی، کپک و مخمر، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس آرئوس
 • عبدالحمید تاجور، محمدرضا منظم اسماعیل پور، وحیده ابوالحسن نژاد، هدی رحیمی فرد، بابک گودرزی صفحه 61
  مقدمه
  آلودگی صوتی یکی از مهم ترین و فراگیرترین عوامل زیان آور تهدید کننده سلامتی افراد به ویژه شاغلین در صنایع محسوب می گردد. افت شنوائی قطعی ترین اثر مواحهه با سروصدا شناخته شده است هرچند که اثرات فیزیولوژیکی و اثرات روانی آن نیز قابل ملاحظه می باشند. این مطالعه به دنبال شکایات مکرر کارگران و به منظور کاهش مواجهه با صدا در چهار ایستگاه کاری شامل ایستگاه گره زن، سه غلطکی، سیخ کوره و بستر خنک کننده انجام گردید.
  روش کار
  این مطالعه از از نوع مداخله ای بوده که بر روی چهار ایستگاه کاری پرسروصدا در کارخانه فولاد کرمان و تمامی اپراتورهای شاغل در آن ایستگاه ها طی دو مرحله اجرا گردید.در ابتدا با انجام ادیومتری و آنالیز فرکانس صدا وضعیت موجود ارزیابی گردید و سپس راهکار کاهش صدا از طریق ایجاد پناهگاه صوتی به عنوان مناسب ترین راهکار انتخاب و اجرا گردید.
  یافته ها
  پس از انجام ادیومتری مشاهده گردید که در فرکانس های چهار و شش کیلو هرتز میزان آستانه شنوایی بیش از 25 دسی بل می باشد و همچنین در تمامی ایستگاه های مذکور تراز فشار صوت بیش از حد استاندارد کشوری بود. بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات: با توجه به این که افزایش آستانه شنوایی در فرکانس 4000 هرتر از نشانه های اصلی شروع افت شنوایی به علت کار در محیط های صنعتی می باشد می توانیم نتیجه بگیریم که در نظر گرفتن اقدامات کنترلی بسیار ضروری به نظر می رسد. لذا با انتخاب مواد با ضریب انتقال مناسب و پس از انجام محاسبات مربوطه برای هر چهار ایستگاه، طراحی مجدد اتاقک انجام گردیدو به دنبال آن میزان صدای دریافتی توسط اپراتورهای واقع در ایستگاه های مذکور به کمتر از حد استاندارد و تا حد ایمن کاهش یافت.
  کلیدواژگان: صدا، پناهگاه صوتی، افت شنوائی، ادیومتری
|
 • Mehrdad Salehi, Ozra Salehifard, Musa Soleimani, Ahmadi Page 13
  Introduction
  malaria is an infectious disease which infected 200-300million people anually. Environmental factors such as percipitation, temperature, and humidity effect it's geografical distrbution and prevalence. In addition, environmental factors effects the abundance and activity of malaria vectors.the aim of the study was finding the relationship between climate and malaria prevalence in araudan county.
  Methods
  to conduct this analytical- discriptive study,nine year climatology data frome 2003 to 2011were obtained from Rudan synoptic station and the number of malaria infection cases were taken from Rudan health center.Spss ver. 19, Exell softwares and Person corelation test were used for data analysis.
  Results
  this study showed Rudan county as a malaria foci with 396 cases of malariainfection and malaria prevalence in this study was 3.7 in 1000 population.
  Conclusions
  this study showed a significant negative correlation between malaria prevalence and the mean of percipitation and mean of relative humidity. In addition the results showed a significant and positive corellation between malaria prevalenceand the mean of minimum temperature and the mean of maximum temperature.
  Keywords: Enviromental factos, Malaria, Rudan
 • Laleh Hassani, Alireza Shahab Jahanlu, Amin Ghanbarnejad, Akram Salimian Rizi Page 22
  Introduction
  The inactive of life style in present society to reveal of necessity of doing activity interference for increase of physical activity for prevent of illness and to found active life style in primitive teen's days. The intention of this study was effectiveness of educational intervention based on TTM model about regular physical activity among high school girl student.
  Methods
  In this interventional study about 300 person of high school girl student in first until third section in several stage cluster sampling method in six high school and they divided in tow group of case and noticing. Collected relating data by using of interrogations of physical activity scale، exercise benefits/barriers scale and exercise self efficacy and analyzed by using of SPSS 19 transcription. Resalts: this study showed that wasn’t before of education meaning statistical difference between studies group about stage of change، benefits and barriers and self efficacy but the educational after carreing of educational interference to benefit of positive and meaning advance in stage of change (P<0/05). The grade average of exercise benefits and barriers scale and self efficacy has meaning advanced after carreing of educational (P<0/05).
  Conclusion
  The education based on TTM has the positive effect on student physical activity، so suggest using of behavior change models in health programs.
  Keywords: Health education, Regular physical activity, Stage of change, Lenjan city
 • Ali Safari Moradabadi, Abdolhhossain Madani, Monireh Mohsenizadeh, Razieh Rasti, Sakineh Dadipoor Page 31
  Introduction
  iron deficiency anemia (IDA) is a main global concern. In developing countries, it is considered as the most prevalent nutritional problem among infants and children. The present research sought to investigate the awareness and performance of mothers who had 6-24 month old infants in the consumption of iron supplementation.
  Material And Method
  the present research is a descriptive/analytical cross sectional study in which 600 children who were 6 to 24 months old participated in Bandar Abbas. They were selected through the cluster sampling method. The data collection instrument was a questionnaire designed by the researcher. Its reliability and validity were already established. The collected data were analyzed via SPSS ver. 16. The significance level was set at <.05.
  Results
  from among the 600 participants, 56.2% were male and 43.8% were female. 51.7% used iron supplementation regularly. The most common reason for the irregular use of the supplementation was mother’s forgetfulness. Significant correlations were obtained between the use of iron supplementation and mother’s awareness (p<0.001), the number of children (p=0.017), the order of birth (p=.040), mother’s education (P<.001) and place of residence (p=.001).
  Conclusion
  In the present study between mother's knowledge of Iron with a statistically significant association was observed. Less than half of the mothers had poor knowledge. Therefore, the development of programs to raise awareness of mothers seems necessary.
  Keywords: iron supplementation, awareness, mothers, infants
 • Haji Omid Kalte, Mohammad Amin Faghih, Ebrahim Taban, Aref Faghih, Mohsen Yazdani Aval Page 38
  Background And Aims
  Awkward posture during wok with computer is one of the most important risk factors which faced the computer users with risk of musculoskeletal disorders. The aim of the study was to assess effectiveness of an ergonomic training program on correction of awkward postures and reduction of other causes of musculoskeletal disorders among office workers in the National Iranian Gas Company.
  Methods
  In this study, a total of 52 office workers were included. Training program was held two months and the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) method was employed to assess risk of musculoskeletal disorders before and after of intervention phase. Statistical analysis was performed by using SPSS (ver 19.0).
  Results
  The results showed that the minimum and maximum of RULA scores were 3 and 7, respectively. After training intervention, these scores were reduced to 2 and 4, respectively. The significant association was observed between reduction of musculoskeletal risk factors before and after of intervention.
  Conclusion
  Training program can effectively reduce risk of musculoskeletal disorders when held with the appropriate content and duration.
  Keywords: office workers, musculoskeletal disorders, training, intervention
 • Page 46
  Introduction
  Radon 222 is a natural radioactive element with a half-life of 3.8 days. It is odorless and colorless as well as water-soluble. Consuming waters which contain high concentrations of 222Rn would increase the effective dose received by different age groups. It would also be followed by an increased prevalence of cancer.
  Methods
  In this research, 72 samples of the most commonly used bottled water in Bandar Abbas were collected in 3 consecutive months, May, June and July of 2013. 222Rn concentration was measured by means of a radon-meter model RTM166-2 made. The effective dose received by the 4 age groups, male and female adults as well as children and infants was estimated using the equation proposed by UNSCEAR.
  Results
  The results revealed that the mean and range of 222Rn concentration in bottled waters were 641±9 Bq/m3 and 0-901 Bq/m3, respectively. The mean concentration of 222Rn in the well-known trademarks followed this BW4> BW2> BW8 > BW1> BW6> BW3> BW5> BW7.
  Conclusion
  The annually received effective dose of 222Rn from the most commonly used trademarks of bottled water in Bandar Abbas was lower than the standard limit (0.1 mSv/y) in all age groups.
  Keywords: Radon 222, Effective dose, Different age groups, Battled water, Bandar Abbas
 • Babak Goodarzi, Leila Rezaei, Fahimeh Bahraini, Parisa Sharafi, Vali Alipour Page 54
  Introduction
  The purpose of this cross-sectional study was to evaluate the microbial quality of sausage slicers in Bandar Abbas food stores.
  Methods
  A total of 60 slicer samples from Bandar Abbas food stores were collected and microbial condition of the samples was examined for total Coliforms, Echricia Coli, Staphylucocus Aurreus and molds and yeasts. Then data were analyzed with SPSS software using descriptive statistical indices.
  Results
  51.6 percent of sausage slicers were cleaned, while none of apartus were disinfected in end of work. The total bacterial, total coliforms and Staphylococcus aureus counts exceeded the satisfactory limit in less then percents of the samples. Microbial analysis showed an absence of Staphylococcus aureus. Percentage of non contaminated samples for total Coliforms, Echricia Coli, and molds were 3.33, 11.67, and 10 percent.
  Conclusion
  Our finding shows that bacterial contamination of some slicers is higher than the standards level. The results suggest that more effort is needed in the application of personal and environmental hygiene principles in food supplies.
  Keywords: Bandar Abbas, Sausage slicers, Microbial quality, mold, Total coliforms, Echricia Coli
 • Abdol Hamid Tajvar, Mohamad Reza . Monazzam Esmaeilpour, Vahideh Abolhasan Nejhad, Hoda Rahimifard, Babak Gudarzi Page 61
  Introduction
  Noise pollution is one of the most important and most common adverse factors which threatening the health of people, especially for workers in industries. Noise induced hearing loss (NIHL), physiological effects and psychological effects are of the most serious threats Caused by noise exposure. This research seeks to repeated complaints of workers and to reduce the noise exposure was conducted at four stations.
  Methods
  This interventional study was conducted in two stages. In the first phase, audiometric and noise frequency analysis was conducted to assess the current status and then a noise control through noise enclosure as the most appropriate solution was selected and implemented.
  Results
  Audiometric results showed that In 4000 and 6000 Hz frequency hearing threshold level was greater than 25 dB at all stations, as well as the sound pressure level was higher than the national occupational exposure limits.
  Conclusion
  With regard to the increase in hearing threshold at 4000 Hz is a sign of the beginning of NIHL then, we conclude that the control measures are essential. Therefore, materials with favorable noise transmission loss were selected and noise enclosure was designed. The results of this study showed that noise enclosure can be used as an effective control measure for controlling the noise is studied industrial setting.
  Keywords: noise, enclosure, NIHL, audiometric