فهرست مطالب

خشک بوم - سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)

نشریه خشک بوم
سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن اکبری، حسین وارسته مرادی، ناصر باغستانی*، حمیدرضا رضایی صفحات 1-10
  در این مطالعه، ترکیب و رجحان غذایی جبیر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر، در فصل بهار مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، ابتدا محدوده پراکنش جبیر در منطقه تعیین شد. پس از آن تعداد 12 ترانسکت در محدوده مورد مطالعه انتخاب و به صورت پیاده مورد پیمایش قرار گرفت و گونه های گیاهی که در طول این ترانسکت ها مورد مصرف جبیر قرار گرفته بودند، شناسایی شد. از آن جایی که علفخوار مشابه جبیر در محدوده مورد مطالعه وجود نداشت، امکان رصد رد پای حیوان و بررسی آثار دندان آن بر روی گیاهان وجود داشت. در ادامه، آزمایش کافه تریا برای تعیین رجحان غذایی جبیر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد در فصل رویش (بهار) ترکیب غذایی جبیر، حداقل شامل 24 گونه گیاهی، متعلق به 21 جنس و 11 تیره است. نتایج آزمایش کافه تریا نشان داد که ارزش رجحانی گونه های گیاهی در فصل بهار به طور معنی داری متفاوت است. به استناد این بررسی، در فصل رویش، میزان علفخواری جبیرها محسوس بوده و گونه ای علفخوار و سرشاخه خوار می شوند. در فصل بهار به ترتیب گیاهان علفی یکساله، قیچ (Zygophyllum eurypterum)، تاغ (Haloxylon aphyllum) و قلم (Fortuynia bungei) بیشترین سهم را در رژیم غذایی جبیر دارا هستند.
  کلیدواژگان: جبیر، ترکیب غذایی، آزمایش کافه تریا، پناهگاه حیات وحش دره انجیر
 • علی جان آبکار، محمود حبیب نژاد*، کریم سلیمانی، هرمز نقوی* صفحات 11-27
  مدل های گردش عمومی جو تنها ابزاری هستند که شرایط اقلیمی آینده را تحت سناریوهای تغییر اقلیم پیش بینی می نمایند. یکی از دغدغه های اصلی استفاده از این مدل ها، نبود دقت کافی در تفکیک مکانی آنها است، که به این علت برای پیش بینی متغیر های اقلیمی در مقیاس محلی و منطقه ای مناسب نیستند. بنابراین، برای پیش بینی متغیر های اقلیمی در مقیاس منطقه ای، محلی و ایستگاهی با استفاده از داده های مدل های جهانی، از روش های مختلف ریزمقیاس نمایی استفاده می شود. مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM)) یکی از پرکاربردترین این روش ها است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره روابط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را مشخص می کند. در این تحقیق به منظور ریز مقیاس نمایی متغیرهای دما و بارش، حساسیت مدل SDSM به دوره پایه و داده های بازتحلیل شده در ایستگاه همدیدی شهرکرمان بررسی شد. از میانگین خطای مطلق برای تعیین میزان حساسیت مدل استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل به نوع و دوره پایه ی داده های بازتحلیل شده حساسیت نشان می دهد. میانگین خطای مطلق حاصل از داده های بازتحلیل شده ی مدل CGCMبرای متغیرهای دمایی متوسط حد اکثر و حداقل و متوسط دمای روزانه به ترتیب معادل با 11، 4/5 و 4/7 برابر حالتی است که از داده های مدل HadCM3 استفاده می شود. درخصوص دوره پایه، زمانی که از داده های دوره پایه (1990-1961) استفاده می شود، معیار مذکور برای متغیرهای میانگین حداکثر، حداقل و میانگین روزانه دما و بارش روزانه به ترتیب معادل با 3/5، 1/4، 3/5 و 4/1 برابر حالتی است که از دوره پایه (2000- 1971) استفاده می شود.
  کلیدواژگان: تغییراقلیم، داده های بازتحلیل شده، ریز مقیاس نمایی، مدل های گردش عمومی، کرمان
 • محمد بهمنی، غلامعلی جلالی، احمد اصغرزاده، مسعود طبری کوچکسرایی*، احسان ساداتی* صفحات 28-38
  این پژوهش باهدف بررسی میزان بازیابی تبادلات گازی نهال های استبرق بعد از تنش خشکی طولانی مدت 6 ماهه در شرایط گلخانه انجام شد. در آزمایش اول؛ نهال ها در شرایط تنش خشکی با شش سطح یا فاصله آبیاری (3، 6، 9، 12، 15 و 18 روز) به مدت زمان 180 روز قرار داده شدند. در آزمایش دوم، اقدام به بازیابی نهال های تحت تنش خشکی واقع شده با فاصله زمانی سه روزه آبیاری به مدت زمان 36 روز گردید. هر دو آزمایش در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس آزمایش ها نشان دادند که نرخ تبادلات گازی نهال های استبرق، پاسخ معنی داری به شرایط تنش خشکی و بازیابی آن ها داده است. بنابراین، با افزایش فاصله آبیاری، کاهش معنی داری در نرخ متغیرهای تبادلات گازی به غیراز، کارآیی مصرف آبی و دمای سطح برگ نهال ها دیده شد. به طوری که آزمون تی جفتی، کم وبیش بازیابی قابل توجهی را در برخی صفت های تبادلات گازی ازجمله نرخ فتوسنتز، هدایت روزنه ای، تعرق و دمای سطح برگ نهال های تحت تنش خشکی با فاصله آبیاری بیش از 3 روز به نمایش گذاشت
  کلیدواژگان: استبرق، بازیابی، خشکی، فتوسنتز، هدایت روزنه ای
 • پهنه بندی رقومی خاک با استفاده از مولفه های ژئومورفومتری در دشت یزد-اردکان
  روح الله تقی زاده صفحات 39-53
  نقشه های قدیمی خاک اغلب دارای واحدهای چندضلعی است که با فرض یکنواختی خصوصیات خاک جدا شده اند. با توجه به مشکلات این نوع نقشه ها، در سال های اخیر پژوهشگران برای به تصویر کشیدن تغییرات مکانی خاک ها با هزینه کم تر و در مدت زمان کوتاه تر، از روش های نقشه برداری رقومی خاک با تاکید بر منابع داده های قابل دسترس بهره گرفته اند. در این پژوهش، برای تهیه نقشه رقومی کلاس های خاک در دشت یزد-اردکان، از پنج روش نقشه برداری رقومی خاک استفاده شد. در ابتدا، کلاس طبقه بندی خاک آمریکا (گروه بزرگ) برای 422 پروفیل در سطح استان یزد مشخص و کدگذاری شدند. سپس، مولفه های ژئومورفومتری به داده های خاک ارتباط داده شد. نتایج نشان داد که برای پیش بینی گروه های بزرگ خاک، متغیرهای ارتفاع، شاخص همواری دره با درجه تفکیک بالا و شاخص خیسی مهم هستند. نتایج مدل سازی نشان داد که مدل های درخت تصمیم، الگوریتم ژنتیک، رگرسیون لجستیک چندجمله ای، شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز تشخیصی به ترتیب با دقت کلی 5/60%، 49%، 40%، 37% و 31% توانسته اند پیش بینی را انجام دهند. همچنین، نتایج، کارآیی بالای مدل درخت تصمیم را نسبت به سایر مدل ها تایید می کند. این مدل توانسته است تا دقت پیش بینی را نسبت به روش آنالیز تشخیصی (ضعیف ترین مدل) 48% افزایش دهد. بنابراین، پیشنهاد می شود در مطالعات آینده جهت تهیه و به روز رسانی نقشه خاک از مدل های درختی و مولفه های ژئومورفومتری استفاده شود.
  کلیدواژگان: درخت تصمیم، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، رگرسیون لجستیک، آنالیز تشخیصی
 • عبدالحسین طباطبایی*، حمید جلیل وند*، حمید آهنی صفحات 54-65
  به منظور مطالعه رفتارهای مورفولوژیک نهال های یک ساله داغداغان (Celtis caucasica Willd.)، آزمایشی در نهالستان طرق شهر مشهد انجام شد. تیمار بدون تنش (آب معمول رایج در نهالستان) و تنش شوری (منبع آب کویر پارک-عمرانی گناباد با هدایت الکتریکی 12/03 دسی زیمنس بر متر) هر دو روز یک بار به میزان 150 میلی لیتر آبیاری در قالب طرح کاملا تصادفی در 20 تکرار از ابتدا تا انتهای تابستان (ماه های خشک فصل رویش) انجام شد. در طول تابستان صفات ارتفاع، قطر، تعداد برگ و سطح برگ اندازه گیری و در پایان دوره رویش وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ و نسبت های سطح برگ، سطح ویژه برگ و وزن برگ محاسبه شد. نتایج نشان داد که در شرایط تنش شوری صفات رویش ارتفاع، تغییرات تعداد برگ، سطح برگ در پایان فصل رویش و رویش سطح برگ در سطح 5% و رویش قطر در سطح 1% کاهش معنی داری نسبت به تیمار بدون تنش دارند. نتایج آنالیز اندازه گیری های تکراری نیز نشان داد که در تیمار شوری با در نظر گرفتن اثر زمان در کل دوره اندازه گیری برای صفات ارتفاع و تعداد برگ در سطح 5% و قطر در سطح 1% معنی دار، ولی سطح برگ اختلاف معنی داری را نشان نداد. اثر متقابل زمان در تیمار نیز در مورد صفت قطر، معنی داری نبود؛ اما ارتفاع و تعداد برگ در سطح 1% و مساحت برگ در سطح 5% اختلاف معنی داری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: آب شور، رگرسیون، داغداغان، مشهد
 • سیدعلی طباطبایی*، احسان شاکر* صفحات 66-73
  پرایمینگ بذر یکی از روش های بسیار موثر در بهبود و تسریع سرعت و میزان جوانه زنی است که در نهایت نتیجه آن جوانه زنی و رشد یکنواخت تر گیاه خواهد بود. این پژوهش به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر با محلول کلرور سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و غلظت عناصر مختلف زیره سبز تحت شرایط تنش خشکی و شوری در دو آزمایش جداگانه فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار پرایمینگ، بذور با محلول های آب مقطر، 0/5 مولار و 1 مولار کلرور سدیم و تیمارهای شوری نیز با استفاده از نمک کلرور سدیم در پتانسیل های صفر (شاهد)، 2-، 4-، 6-، 8- و 10- دسی زیمنس بر مترتهیه شدند. جهت اعمال تیمارهای تنش خشکی نیز از پتانسیل های آب مقطر (شاهد)، 2-، 4-، 6-، 8- و 10- بار از محلول پلی اتیلن گلیکول استفاده شد. نتایج نشان داد که تنش های خشکی و شوری به ترتیب اثر منفی معنی داری بر مولفه های جوانه زنی گیاه مانند طول ریشه چه (63% و 66%)، طول ساقه چه (69/33 % و79/16%)، وزن گیاهچه (65/92 % و 70 %) و درصد جوانه زنی (88/33% و 78/26%) داشتند. با افزایش شدت شوری، غلظت سدیم نیز افزایش معنی داری (80%) یافت. سطح 2 پرایمینگ نیز باعث افزایش معنی دار صفات مختلف جوانه زنی گیاه شد.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، پلی اتیلن گلیکول، کلرور سدیم، زیره سبز
 • جلال عبداللهی*، حسین نادری*، علیرضا خوانین زاده صفحات 76-89
  جهت شناخت اثر متغیرهای محیطی بر پراکنش گروه های اکولوژیکگیاهی، ابتدا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و با همپوشانی نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، تعداد 50 واحد همگن زمینی انتخاب و در توده گیاهی معرف هر واحد، اقدام به نمونه برداری از پوشش گیاهی شد. برای اندازه گیری اطلاعات پوشش گیاهی، در واحدهایی با گیاهان بوته ای از 30 پلات دومترمربعی و در واحدهایی که گیاهان درختچه ای نیز حضور داشتند از 40 پلات 16 مترمربعی در طول سه ترانسکت خطی استفاده شد. در محل هر واحد، بسته به عمق ریشه دوانی، یک نمونه خاک ترکیبی جمع آوری و متغیرهای توپوگرافی نیز ثبت شد. متغیرهای مربوط به خاک شامل درصد رس، سیلت و ماسه، آهک، اسیدیته، هدایت الکتریکی، و درصد سدیم، کلسیم و منیزیم بودند. رابطه بین داده های محیطی و فلورستیکی ثبت شده، به کمک دو تجزیه TWINSPAN و CCA بررسی شد. با استفاده از تجزیه TWINSPAN، پنج گروه گونه اکولوژیک به نام های (Ferula ovina- Artemisia aucheri)، (Astragalus glaucacanthus- A. sieberi)، (Stipa barbata–A. sieberi)، (A. sieberi – Noea mucronata) و (A.sieberi –Salsola arbusculiformis) در منطقه شناسایی شد. بر اساس نتایج تجزیه CCA، متغیرهای شیب و ارتفاع در مجموع حدود 50 درصد از کل تغییرات گروه های اکولوژیکگیاهی منطقه را به خود اختصاص داده اند. از بین متغیرهای خاکی، میزان سدیم و آهک همچنین نوع بافت خاک، نقش موثرتری بر الگوی پوشش گیاهی منطقه داشته اند.
  کلیدواژگان: تجزیه تطبیقی متعارفی، رسته بندی، گروه های اکولوژیک گیاهی، ویژگی های خاک، یزد
 • فاطمه افشاری، پوراندخت گلکار*، قاسم محمدی نژاد صفحات 90-95
  عامل اصلی کاهش عملکرد در محصولات کشاورزی، تنش خشکی است. این پژوهش در دو مرحله (مزرعه و گلخانه) به منظور بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف کنجد انجام شد. در مزرعه، آزمایش به صورت کرت های یک بارخرد شده بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. به طوری که سه سطح مختلف آبیاری به عنوان عامل اصلی و ژنوتیپ های گرگان، شیراز، مرکزی، بیرجند، ارزوئیه، سیرجان، اردستان و صفی آباد به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند. تیمارهای مختلف آبیاری باعث اختلاف معنی داری بر همه صفات مورد مطالعه، به جز تعداد کپسول در بوته شد. ارزوئیه و گرگان به ترتیب با عملکرد 1/15 و 0/24 (تن درهکتار) بهترین و کمترین عملکرد دانه را نشان دادند. تحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای، با سه سطح تنش خشکی (بر اساس 100، 80 و 60 درصد ظرفیت زراعی مزرعه) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد برگ، طول ساقه و ریشه، وزن خشک ساقه و ریشه، وزن تر ساقه و ریشه، وزن خشک و وزن تر کل گیاهچه اندازه گیری گردید. بیشترین و کمترین وزن خشک گیاهچه به ترتیب متعلق به رقم ارزوئیه و گرگان با 0/015 و 0/002 گرم بود.
  کلیدواژگان: آبیاری، تنش، تحمل، کنجد، عملکرد
 • سیدمحسن حسنی*، حمید طالشی، حبیب یزدانشناس، احسان صیاد، رضا بصیری* صفحات 96-101
  درک روابط بین خاک و گیاهان، به اصلاح و مدیریت عرصه های طبیعی کمک خواهد نمود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه تنوع زیستی گونه های چوبی و علفی با برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در منطقه جنگلی چهارآسیاب بهبهان انجام گرفت. به منظور بررسی فلورستیک گیاهان، اندازه گیری ها در قطعات نمونه که به صورت سیستماتیک تصادفی در امتداد ترانسکت های 100 متری با فواصل 50 متر از یکدیگر پیاده شده بودند انجام شد. همچنین به منظور اندازه گیری خصوصیات فیزیکی - شیمیایی خاک در ابتدا و انتهای هر ترانسکت، از دو عمق مختلف (15-0 و 75- 15 سانتیمتر) نمونه برداری انجام شد. بعد از بررسی و جمع آوری داده های مربوط به گیاهان و خاک، برای محاسبه تنوع زیستی از نرم افزار Past و به منظور تعیین همبستگی از نرم افزارSPSS استفاده شد. شاخص های تنوع شانون-وینر و سمپسون و شاخص های غنای مارگارلف و منهنیک محاسبه و همبستگی شاخص ها با فاکتورهای مربوط به خاک بررسی شد. نتایج نشان داد که تنوع گیاهی در این منطقه با بعضی از خصوصیات خاک همبستگی دارد، به طوری که فاکتور ماده آلی و درصد سیلت همبستگی منفی(p<0/01) و هدایت الکتریکی و درصد شن همبستگی مثبت (p<0/01) را با شاخص های غنا و تنوع در این منطقه نشان دادند.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، جنگل های حاشیه رودخانه مارون، خاک سطحی، شاخص های تنوع
|
 • Hasan Akbari, Hoseyn Warasteh, Naser Baghestani*, Hamidreza Rezaei Pages 1-10
  This study was focused on food composition and preferences of Chinkara (Gazella bennettiishikarii) in Darreh Anjir Wildlife Refuge (DAWR) in spring season. We determined distribution of Chinkara in the region. A total of 12 transect lines were selected in the area and were surveyed on foot. We identified plant species which had eaten by Chinkara along transects. Since there is no similar herbivore in DAWR، the possibility of recording plant species consumed by Chinkara was provided through pursuing footstep and surveying the effect of animal teeth on bushes. Cafeteria experiment was used to determine the food preferences of Chinkara. Results of the study showed، food composition of Chinkara in growing season (spring) mainly consisted of 24 plant species، belonging to 21 genera and 11 families. The results of cafeteria experiments showed that preference values of the plant species for Chinkara were significantly different in growing season. Based on this study، Chinkaras were an intermediate feeder in spring season، and the herb components were the main part of their diet in this season. Annual plants، Zygophyllum eurypterum، Fortuynia bungei، and Haloxylon aphyllum were the main preferred species for Chinkara in spring season.
  Keywords: Chinkara (Gazella bennettii shikarii), Food composition, Cafeteria experiment, Darreh Anjir Wildlife Refuge
 • Ali Janabkar, Mahmood Habibnezad*, Karim Soleymani, Hormuz Naghawi* Pages 11-27
  General circulation models (GCMS) are only tools to predict future climate condition under climate change scenarios. An outstanding issue with the use of GCM output for regional and local application is the coarse spatial resolution. So there are various methods to predict، climate variables at regional، local and a station scale that all these methods are known downscaling. The Statistical Downscaling Model (SDSM) is one of the most used methods that identifies relationships between variable predictors (output GCM) and variable predictands (Temperature، precipitation، etc. in particular station) using multiple linear regression. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has determined two periods (1961-1990) and (1971-2000) as baseline to compare the effects of climate change in future periods. As well as reanalysis data، that produced by the National Center for Environmental Prediction (NCEP) are important components for the structuring of the SDSM as they supply the predictor values for thecalibration and validation of the model. Type and period of reanalysis data can be effective in model accuracy. In this study for downscaling temperature and precipitation variables the sensitivity of the SDSM model was examined to type and reanalysis dada of NCEP in Kerman meteorological station. The mean absolute error (MAE) was used to determine the sensitivity of the model. Result showed that the model is sensitivity to both type and base period reanalysis data. The mean absolute error of the reanalysis CGCM model data، for the average maximum، minimum and mean temperature variables equal to 11، 4. 5 and 4. 7 times the case that theHadCM3 model data is used respectively. In the case of the base period، when data of (1961-1990) is used، MAE for the mentioned variables and daily precipitation equal to 3. 5، 1. 4، 3. 5 and 1. 4 times that the state which is used for the base period (2000-1970)، respectively.
  Keywords: Climate change, Downscaling, GCMS Model, Reanalysis Data, SDSM Model, Sensitivity
 • Mohammad Bahmani, Gholamali Jalali, Ahmad Asgharzade, Masood Tabari*, Ehsan Sadati* Pages 28-38
  The present study aimed to investigate rate of photosynthetic recovery Calotropis procera seedling under drought stress at greenhouse conditions were conducted. This research was at two separate experiments، first experiments، 6 level periodic drought stress (3، 6، 9، 12، 15 and 18 days of irrigation interval) to 180 days and then second experiment، full recovery seedlings after the first experiment for 36 days in a completely randomized design with three replications. Gas exchange values of seedling under drought stress and recovery were significantly influenced. Drought stress and recovery experiments with increasing values of gas exchange parameters except for the water use efficiency and leaf temperature decreased. Paired T Test، values of water potential seedlings، mesophyll conductance، and intracellular concentration of Co2 and water use efficiency show of the recovery in drought levels. In general photosynthesis، stomatal conductance، transpiration and leaf temperature at the drought levels more than 3 days irrigation approximately in some of drought levels، demonstrated seedling recovery.
  Keywords: Calotrope, Drought, Photosynthesis, Recovery, Stomatal conductance
 • Digital Soil Mapping Using Geo-morphometric Parameters in the Yazd-Ardakan Plain
  Roholla Taghizadeh Pages 39-53
  Traditional soil maps generally consist of some polygon units delineated on the basis of soil variation uniformity. Regarding the difficulties of this kind of maps، researchers have recently tried to use digital soil mapping (DSM) techniques in order to present spatial distribution of soil properties with less cost and time. In this research، five DSM techniques were applied to predict soil classes in the Yazd-Ardakan plain. Firstly، the USDA soil classification of 422 soil profiles across the Yazd Province were determined and coded. Then، geomorphometric parameters were related to soil data. Results showed that elevation، MrVBF، and wetness index have the most influence on prediction of soil classes up to great group level. Moreover، results indicated that decision tree، genetic algorithm، logistic regression، artificial neural network and discriminant analysis predict soil classes with overall accuracy of 60. 5%، 49%، 40%، 37% and 31%، respectively. Results also confirmed the capability of decision tree. Later technique could increase the accuracy of prediction up to 48% compared to the discriminant analysis technique. Therefore، using of decision tree model with geomorphometric parameters for soil mapping and updating soil maps is suggested in future studies.
 • Abdolhoseyn Tabatabaei*, Hamid Jalilvand*, Hamid Ahani Pages 54-65
  Effect of salinity stress on the morphological behaviors of Caucasian Hackberry (Celtis caucasica Willd) seedlings، was evaluated in a completely randomized design with 20 replicates during the summer (dry part of the growth season) in this research. The experiment was carried out in Torogh nursery، Mashad city. Without stress (tap common water in the nursery) and salt treatment (source water KavirPark-Civil of Gonabad with EC 12. 03 dS. m-1) were used every two days، each time 150 ml/day. During the summer، morphological traits including height، diameter، leaf number، leaf area and were measured at the end course of growing، fresh and dry weight of roots، stem and leaf and ratios of leaf area، specific leaf area and leaf weight were calculated. Results indicated that height growth، number of leaves، leaf area at the end of growth period and leaf area growth were significantly different at 5% level and diameter growth reduced significantly at 1% in comparison with control treatment. Results of repeated measures analysis show that in salt treatment with effect of the time in all the period of measurement terms of height and number of leaves at 5% level and diameter at 1% level are significantly different، but the number of leaves did not show significant differences. The result indicated that effect of time salinity interaction for diameter was not significant but for height at the 1% level and leaf area had significant difference at 5% level.
  Keywords: Salt water, Regression, Caucasian Hackberry, Mashad
 • Seydali Tabatabaei*, Ehsan Shaker* Pages 66-73
  Seed priming is a method which is potentially able to promote rapid and more uniform seed germination and plant growth. This research was carried out to evaluate the effects of priming with sodium chloride solution on germination characteristics and element concentration of Cumin (Cuminumcyminum L.) under drought and salinity stresses. Two separated experiments were implemented as a completely randomized design in a factorial arrangement with three replications. Priming treatment included (distilled water as control and two concentrations of sodium chloride solution which were 0. 5 and 1 M). For salinity stress in the first experiment، sodium chloride was used in six concentrations (0،-2،-4،-6،-8 and -10 dS/m). In second experiment، drought stress was induced by PEG solution at six levels (0 or distilled water، -2،-4،-6،-8 and -10 bar). Results showed that both salinity and drought stresses had significant negative effect on germination characters of cumin. Salinity stress significantly increased concentration of sodium. Priming had positive and significant effect on all seed germination characteristics.
  Keywords: Cumin, Sodium chloride, Priming, PEG
 • Jalal Abdollahi*, Hoseyn Naderi*, Alireza Khavaninzadeh Pages 76-89
  To determine the effect of some important environmental factors on distribution of ecologicalvegetation groups، 50 various Land Unit Tract (LUT) were studied. In each LUT، canopy cover and vegetation density، over three line transects were measured in random plots (2 or 16 m2) according to vegetation types. For each sampling unit، one composite soil sample was collected from various depths، and topographical parameters were recorded. Soil properties included: texture، calcium carbonate، pH، EC، soluble ions (Na+، Mg2+ and Ca2+) and SAR were determined. Floristic and environmental data were analyzed by TWINSPAN and CCA methods. The CCA results showed that among the topographic variables، slope and elevation have the most effects on ecological species groups. Vegetation patterns were also significantly affected by soil variables include Na، T. N. V and soil texture.
  Keywords: Canonical Correlation Analysis, Ordination, Ecological Vegetation Groups, Soil, Topography
 • Fatemeh Afshari, Porandokht Golkar*, Ghasem Mohammadinezad Pages 90-95
  Drought is a wide spread problem، which is seriously influencing crop production، mostly in arid and semi-arid regions. This study was conducted in two separate experiments. In field experiment، main plots were the different levels of irrigation، and the sub-plots were eight different genotypes of sesame including (Gorgan، Shiraz، Markazi، Birjand، Arzoieh، Sirjan، Ardestan and Safiabad). Results showed that different irrigation treatments have significant effect on all of the studied traits، except for the number of capsule per plant. The highest (1. 15 ton/ha) and lowest (0. 24 ton/ha) values of seed yield were observed in Arzoieh and Gorgan، respectively. Drought tolerance was evaluated at the base of field capacity (FC) (100، 80 and 50 %) in greenhouse conditions. Different traits including leaf number، shootlet length، rootlet length، dry weight and wet weight of shootlets and rootlests were measured. The highest and lowest values of dry weight were observed in Arzoieh Arzoieh (0. 015 g) and Gorgan (0. 002 g) genotypes، respectively.
  Keywords: Irrigation, Stress, Tolerance, Sesame, Yield
 • Seydmohsen Hasani*, Hamid Taleshi, Habib Yazdanshenas, Ehsan Sayyad, Reza Basiri* Pages 96-101
  Knowledge about relationship between soil and plant can help in modification and management of natural areas. For this purpose، a study was conducted to investigate the relationship between woody and herbaceous plants biodiversity with physicochemical characteristics of topsoil in forest district of Chahar-Asiab، Behbahan. Sampling was done along transects with 100 m length، 50 m away from each other. In order to investigate floristic characteristics، some plots were laid systematically along transects. Also to measure physicochemical characteristics of soil، samples were taken from different depths (0-15 and 15-75 cm) at the beginning and the end of each transect. Then، PAST and SPSS software were used to calculate biodiversity and perform correlation analysis respectively. The shannon-winer and Simpson diversity indices and Margalef and Menhinick richness indices were calculated، and correlation analysis was done between the indices and soil characteristics. Results indicated that، plant diversity in study area is correlated with some soil characteristics، so that organic matter and silt percentage had negative and electrical conductivity and sand percentage had positive correlation (p<0. 01) with biodiversity indices.
  Keywords: Biodiversity, Maroon, Topsoil, Diversity indices