فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 36 (بهار 1394)
 • پیاپی 36 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد ابراهیمی، منوچهر ازخوش، مهشید فروغان *، بهروز دولتشاهی، فاطمه شعاعی صفحه 2
  مقدمه
  سالمندان رنجش های زیادی را تجربه می کنند که انتظار می رود ناتوانی در بخشش منابع این رنجش ها با علائم افسردگی در آنان مرتبط باشد از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بخشودگی خود، دیگران و موقعیت های کنترل ناپذیر با افسردگی در سالمندان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن کلیه سالمندان زن و مرد عضو کانون های جهاندیدگان شهر تهران و نمونه پژوهش تعداد 96 نفر سالمند بودند که به روش نمونه گیری در دسترس گزینش شدند. ابزارهای گردآوری داده ها مقیاس بخشودگی هارتلند (HFS) و مقیاس افسردگی سالمندان (GDS) بودند؛ و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین بخشودگی خود(r=-.32، p<0/01)، بخشودگی دیگران(r=-.25، p<0/05)، بخشودگی موقعیت های غیرقابل کنترل(r= -.38، p<0/01) با افسردگی سالمندان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین دو متغیر بخشودگی موقعیت های غیرقابل کنترل(33/ 0- =β) و بخشودگی خود(26/ 0- =β) به ترتیب نقش تعیین کننده ای در تبیین متغیر ملاک (افسردگی) داشتند(01/ 0>P).
  نتیجه گیری
  ناتوانی در بخشودگی با آسیب پذیری روانی سالمندان همبسته است و پیشنهاد می شود که مدل های درمانی ارتقاء بخشش جهت مسائل و مشکلات هیجانی سالمندان مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: بخشودگی خود، بخشودگی دیگران، بخشودگی موقعیت های کنترل ناپذیر، افسردگی، سالمندی
 • محمد علی اصلانخانی، علیرضا فارسی، زهرا فتحی رضائی، سید حجت زمانی ثانی *، محمد تقی اقدسی صفحه 12
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی آزمونهای برخاستن و حرکت کردن زماندار و دسترسی عملکردی برای ارزیابی خطر زمین خوردن در سالمندان بود.
  روش بررسی
  بدین منظور 200 آزمودنی سالمند با دامنه سنی 60 سال به بالا در دو گروه با و بدون سابقه زمین خوردن (هر کدام 100 آزمودنی) انتخاب شدند. همه آزمودنی ها آیتم های موجود در آزمون های مذکور را انجام داده و اطلاعات آن ها توسط محقق جمع آوری شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکراهه، ضریب آلفای کرونباخ و آزمون تی مستقل ارزیابی شدند.
  یافته ها
  آزمون برخاستن و حرکت کردن زماندار از اعتبار سازه (تفاوت گروهی، روایی بالینی و رشدی) قابل قبول، همسانی درونی قابل قبول (ضریب همبستگی آیتم های آن بین 76/ 0 و 89/ 0)، آلفای کرونباخ 81/ 0، ثبات زمانی 98/ 0 قابل قبولی برخوردار بود. آزمون دسترسی عملکردی نیز از اعتبار سازه (تفاوت گروهی، روایی بالینی و رشدی)، ثبات زمانی 97/ 0 قابل قبول برخوردار بود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین آزمون های برخاستن و حرکت کردن زماندار، دسترسی عملکردی و آزمون برگ همبستگی معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق بیانگر روایی و پایایی قابل قبول دو آزمون برخاستن و حرکت کردن زماندار و دسترسی عملکردی در سالمندان بود. لذا از این دو آزمون می توان به منظور شناسایی خطر زمین خوردن در سالمندان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سالمندی، تعادل، زمین خوردن، روایی، پایایی
 • خدیجه مسیبی سامانی *، فرزانه داوری، محمد فرامرزی صفحه 22
  هدف
  تعادل به عنوان شاخصی برای تعیین میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره محسوب می شود.هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی هوازی و تعادلی بر تعادل ایستا،پویا و عملکردی زنان سالمند بود.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با یک گروه مداخله تمرینی و یک گروه شاهد بود. به همین منظور 30 زن که همگی از سلامت عمومی برخوردار بودند بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به روش تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند.یک روز قبل از شروع تمرینات،آزمون های عملکردی شامل تست هاس شارپند رومبرگ (تعادل ایستا با چشم باز و بسته)، تست ستاره(تعادل پویا) و مقیاس برگ (تعادل عملکردی) در هر دو گروه کنترل و تجربی به عمل آمد. سپس گروه تجربی به انجام یک دوره تمرین ترکیبی هوازی و تعادلی 12 هفته ای (چهار جلسه در هفته) پرداختند. در حالی که در این مدت از گروه کنترل خواسته شد که فعالیت های روزانه خود را حفظ کنند. پس از اتمام دوره تمرین، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا گردید. داده ها به کمک روش-های آماری t مستقل و تحلیل کواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  اعمال برنامه تمرین ترکیبی هوازی و تعادلی بر بهبود تعادل زنان سالمند تاثیر معنی داری داشت(05/ 0>Р). همچنین نتایج حاکی از تفاوت معنی داری بین داده های پس آزمون آزمودنی های گروه تجربی و گروه شاهد بود(05/ 0>Р). با وجود این تفاوت معنی داری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه شاهد مشاهده نشد(05/ 0<Р).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه، شاید به کارگیری تمرینات ترکیبی هوازی و تعادلی بتواند عاملی تاثیر گذار در بهبود تعادل سالمندان باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی و تعادلی، % تعادل ایستا، تعادل پویا، تعادل عملکردی، افراد سالمند
 • مجید رحیمی، رضا فدای وطن *، حیدرعلی عابدی صفحه 33
  اهداف
  افزایش جمعیت سالمندان در سال های اخیر باعث شده تا میزان بیماری های مزمن و در نتیجه نیاز به مراقبت در آنها افزایش چشمگیری پیدا کند. از آنجایی که به دلایل مختلف تعدادی از سالمندان نیاز دارند تا برای مراقبت به سراهای سالمندان منتقل شوند، شناسایی عملکرد مراقبتی برای سالمندان در این گونه مراکز الزامی است و پژوهش حاضر با این هدف انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش که به صورت کیفی انجام شد، 23 مصاحبه نیمه ساختارمند(14 سالمند و 7 مراقب و 2 مدیر)در سه سرای سالمندان در شهر اصفهان به عمل آمد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای سنتی انجام شد که جهت تعیین مفاهیم اصلی مصاحبه ها به دقت بررسی و کدگذاری اولیه شد. این کدها چندین بار مورد بازبینی و ارزیابی و طبقه بندی قرار گرفت تا به اشباع اطلاعات منجر شد ودر نهایت زیر طبقات و طبقات اصلی به دست آمد. آنالیز داده ها یه طور مداوم و هم زمان با جمع آوری داده ها انجام شد.
  یافته ها
  پس از کدگذاری اولیه تعداد 595 کد اولیه استخراج شد که در نهایت تعداد 9 زیرطبقه و 2 طبقه ی اصلی با عناوین مراقبتهای در دسترس و مراقبت رفع تکلیفی حاصل شد.
  نتیجه گیری
  مراقبت های ارائه شده، بیشتر براساس اقدامات روتین و بیشتر با توجه به جنبه های جسمی و رفع نیازهای آنی سالمندان بود، اگرچه به جنبه های روانی نیز پرداخته می شد. یافته های این مطالعه برای مدیران و برنامه ریزان مراقبتی در سرای سالمندان به عنوان یک راهنما جهت در نظر داشتن نیازهای جسمانی و روانی به طور هم زمان کارایی دارد. ضمن آن که بر نیاز به آموزش های بالینی جهت پرسنل و تدوین پروتکل های درمانی و نظارتی نیز تاکید دارد.
  کلیدواژگان: سالمندی، مراقبت، سرای سالمندان، مطالعه کیفی
 • خدیجه ایراندوست، مرتضی طاهری *، علی ثقه الاسلامی صفحه 45
  هدف
  تحقیقات اخیر نشان از شیوع بالای افسردگی و چاقی در سالمندان دارند. اما تحقیقی جامع در خصوص اثربخشی کاهش وزن بر میزان افسردگی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر ورزش درمانی و رژیم غذایی با رویکرد کاهش وزن بر سطح افسردگی زنان سالمند با افسردگی بالا بود.
  مواد و روش ها
  اطلاعات مربوط به افسردگی وترکیب بدن 1265 زن سالمند چاق (قد:1/ 3±7/ 160سانتی متر، سن:8/ 1±6/ 61سال،وزن: 07/ 1±52/ 81کیلوگرم)در مرکزپزشکی ورزشی کنترل وزن مورد بررسی قرار گرفت. از این میان تعداد 175 آزمودنی که بر اساس پرسشنامه افسردگی بک، دارای افسردگی با درجه بالا (8/ 2±6/ 30) بودند،انتخاب شدند وبه صورت تصادفی در 3 گروه فعالیت بدنی(59=n)، رژیم غذایی(59=n) و کنترل(57 n=)تحت بررسی قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، تمام متغیرهای چاقی با استفاده از دستگاه تحلیل ترکیب بدن اندازه گیری شد. پروتکل تمرینی شامل پنج جلسه تمرین هوازی 45 دقیقه ای در هفته به مدت 12 ماه وبا شدت 65%- 55% حداکثر ضربان قلب آزمودنی ها بود. برنامه های تمرینی و تغذیه ای آزمودنی ها با استفاده از تلفن، مشاوره حضوری در کلینیک و یا خودگزارش دهی انجام می شد. مقطع دوم جمع آوری داده ها پس از گذشت 12 ماه (اتمام پروتکل تمرینی و اجرای رژیم غذایی) انجام شد. پس ازجمع آوری داده ها، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که هر دو گروه آزمایشی (تمرین و رژیم غذایی) نسبت به گروه کنترل کاهش بیشتری در سطح افسردگی داشتند(05/ 0≥p). علاوه بر این، گروه دارای فعالیت بدنی (همراه با کاهش بیشتر چربی احشایی)، بهبود بیشتری را در افسردگی نسبت به گروه رژیم غذایی داشت (به ترتیب گروه فعالیت بدنی و رژیم غذایی p=0.001، p=0.006).
  نتیجه گیری
  نتیجه کلی این است که کاهش وزن چربی می تواند باعث کاهش افسردگی شود. به خصوص اگر این کاهش وزن با تقلیل چربی احشایی ازطریق فعالیت بدنی باشد،نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
  کلیدواژگان: سالمند، تمرینات هوازی، آزمون افسردگی بک
 • مریم میرزایی، رباب صحاف، الهام سپهوند *، سمانه میرزایی، احمد پاکدل، هاشم شمشادی صفحه 51
  هدف
  هدف از مقاله حاضر، بررسی وضعیت افسردگی در میان سالمندان مقیم آسایشگاه صدیق شهر خرم آباد و عوامل مرتبط با ان می باشد
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود. واحد نمونه گیری، سالمندان مقیم سرای سالمندان صدیق شهر خرم آباد در محدوده سنی 58 تا 92 سال در سال 1392 بودند که از آن میان سالمندان 60 سال به بالا به روش سرشماری انتخاب شدند. وضعیت افسردگی در آنها با مقیاس 15 سوالی افسردگی سالمندان که برای سالمندان ایران استاندارد شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت سنجش ارتباط بین افسردگی و فاکتورهای جمعیت شناختی از آزمون تی مستقل و تست دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد.
  یافته ها
  در مطالعه ما 36% افراد فاقد افسردگی و 64% درجاتی از افسردگی را نشان دادند. از میان افراد افسرده 2/ 28% افسردگی خفیف، 2/ 19% افسردگی متوسط و 6/ 16% افسردگی شدید داشتند. بین افسردگی در سالمندان و سن و سطح تحصیلات رابطه آماری معنی داری مشاهده شد. به طوریکه با افزایش سن، شیوع افسردگی کاهش می یافت(000/ 0>P) و با افزایش سطح تحصیلات شیوع افسردگی کمتر مشاهده شد (01/ 0>p). بین شیوع افسردگی و سایر متغیرهای جمعیت شناختی رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای افسردگی در جمعیت سالمندان مقیم آسایشگاه ها، بررسی و غربالگری سالمندان مقیم سرا به ویژه سالمندان جوانتر و دارای سطح تحصیلات پایین تر، از نظر ابتلای افسردگی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سالمند، افسردگی، GDS، آسایشگاه
 • لادن ناصح *، محمد حیدری صفحه 58
  هدف
  تحلیل رفتن قوای جسمانی و ذهنی سالمندان همراه با بیماری های متعدد دوران سالخوردگی کیفیت زندگی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. با اینحال خودکارآمدی می تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی عمومی و کیفیت زندگی در سالمندان مقیم سراهای سالمندی انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی است که در آن 87 نفر سالمند مقیم سراهای سالمندی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) به روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها بوسیله فرم مشخصات فردی، مقیاس خودکارآمدی عمومی(GSE-10) و پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی (SF-36) جمع آوری و با روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس، کروسکال والیس، همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون) تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  براساس نتایج 69% سالمندان از خودکارآمدی عمومی پائین(22.95±8.02) و 5/ 65% آن ها از کیفیت زندگی پائین(41.56±18.59) برخوردار بودند. در این مطالعه همبستگی مستقیم و معناداری بین خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس های عملکرد فیزیکی(701/ 0=r)، ایفای نقش جسمی(350/ 0=r)، ایفای نقش عاطفی(354/ 0=r)، عملکرد اجتماعی(821/ 0=r)، سلامت روانی(722/ 0=r)، سرزندگی و نشاط(749/ 0=r)، درد بدنی(783/ 0=r)، سلامت عمومی کیفیت زندگی(597/ 0=r) و همین طور کیفیت زندگی کل (797/ 0=r) مشاهده شد (p<0.01 در تمام موارد).
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی ضعیف سالمندان مقیم سراهای سالمندی یک یافته مهم است که نیاز به توجهات ویژه دارد. وجود ارتباط مثبت معنادار بین خودکارآمدی عمومی سالمندان و تمام حیطه های کیفیت زندگی در این مطالعه، می تواند نویدبخش امکان ارتقای کیفیت زندگی این افراد با طراحی و اجرای مداخلات آموزشی و حمایتی تقویت کننده ی باورهای خودکارآمدی آن ها باشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، کیفیت زندگی، سالمندان، سرای سالمندی
 • احمد علی اکبری کامرانی، امیر شمس *، بهروز عبدلی، پروانه شمسی پور دهکردی صفحه 68
  هدف تحقیق: تحقیق حاضر با هدف برررسی تاثیر تمرینات هوازی با شدت کم و متوسط بر کیفیت خواب سالمندان انجام شد.
  روش تحقیق: آزمودنی های آن شامل 45 سالمند مرد با دامنه سنی 60 تا 70 سال بودند که به طور داوطلبانه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. ابتدا تمامی سالمندان توسط یک پزشک متخصص ارزیابی شدند تا سلامت کامل جسمانی و روانی آنها مورد تایید قرار گیرد. سپس حداکثر ضربان قلب افراد با استفاده از کم کردن سن هر فرد از عدد 220 به دست آمد. در ادامه بر اساس روش تمرینات هوازی با شدت کم (40 تا 50 درصد حداکثر ضربان قلب) و شدت متوسط (60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب)، حداکثر ضربان قلب هدف در هر یک از آزمودنی های گروه های تمرینی محاسبه شد. پروتکل تمرینی افراد شامل 8 هفته (هفته ای دو جلسه) تمرین هوازی در قالب آزمون یک مایل پیاده روی/دویدن راکپورت بود. شدت تمرین کم تا متوسط نیز با استفاده بلت های مخصوصی که به سینه آزمودنی ها متصل شده بود، اندازه گیری و کنترل شد. گروه کنترل نیز به فعالیت های عادی زندگی خود ادامه می دادند. همچنین تمامی آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون (قبل اعمال مداخله) و پس آزمون (پس از اعمال مداخله) پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ را تکمیل کردند. سپس داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری P<0/05 در نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج تحقیق: نتایج در مرحله پیش آزمون نشان داد کیفیت خواب و مولفه های آن در سالمندان مورد مطالعه اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند (0.05P>). نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مرحله پس آزمون کیفیت خواب و مولفه های آن نشان داد گروه تمرین با شدت متوسط دارای کیفیت خواب بهتری نسبت به دو گروه دیگر بود (P<0.05). همچنین گروه تمرین با شدت کم نیز در کیفیت خواب و مولفه های آن دارای نمرات بهتری نسبت به گروه کنترل بودند (P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  به طور کلی تحقیق حاضر نشان داد تمرینات هوازی با شدت متوسط تاثیر مثبتی بر بهبود کیفیت خواب و مولفه های آنها دارد، لذا انجام تمرینات هوازی با شدت متوسط به عنوان یک روش مفید و درمانی به سالمندان و مدیران حوزه سلامت سالمندان جامعه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، سالمندان، تمرینات هوازی با شدت کم، تمرینات هوازی با شدت متوسط، حداکثر ضربان قلب
 • میثم غلامعلی *، مریم نورشاهی، مهدی هدایتی صفحه 78
  هدف
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک جلسه فعا لیت استقا متی برمیزان مایواستاتین، به عنوان مهمترین پروتئین درگیر در فرآیند سارکوپنیا، در مردان سالمند سالم بود.
  روش بررسی
  دراین تحقیق 11 مرد سالمند سالم (سن 1/ 2±68 سال، قد 3/ 1±177 سانتی متر، وزن 5 /1±79 کیلوگرم)، به صورت داوطلبانه، مشارکت داشتند. در ابتدا اندازه گیری فاکتورهای توصیفی و فیزیولوژیکی از آزمودنی ها به عمل آمد و72 ساعت پس ازتعیین حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)، آزمودنی ها یک فعالیت ا ستقامتی را با شدت 70 درصد VO2max برروی دوچرخه کارسنج اجرا نمودند. به منظور بررسی تاثیر فعالیت استقامتی بر میزان پروتئین مایواستاتین پلاسما، سه نمونه خونی درقبل، بلافاصله و چهار ساعت بعد از فعالیت ازوریدبازویی آزمودنی ها گرفته شد. میزان مایواستاتین پلاسما با روش الایزا اندازه گیری شد. جهت تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق از آزمون آماری One-way ANOVA استفاده شد. سطح معناداری P≤0.05 درنظر گرفته شد.
  نتایج
  نتایج این تحقیق نشان داد که در بلافاصله و چهار ساعت بعد از فعالیت میزان مایواستاتین پلاسما به ترتیب 57/45% (P=0.002) و 53/53% (P=0.001) کا هش یافت، که این کاهش معنادار بود. همچنین میزان مایواستاتین پلاسما در چهار ساعت بعد از فعالیت نسبت به بلافاصله بعد ازفعالیت 87/15% کاهش یافت، اما این کاهش معنادارنبود.
  نتیجه گیری
  یافته های برآمده از این پژوهش نشان داد که میزان مایواستاتین پلاسما در پاسخ به فعالیت استقامتی در مردان سالمند سالم، کاهش معناداری می یابد. بنابریافته های این تحقیق احتمال دارد با تجویز فعالیت استقامتی بتوان موجب کاهش میزان مایواستاتین و متعاقبا سارکوپنیا درافراد سالمند شد.
  کلیدواژگان: مایوا ستا تین، سارکوپنیا، فعالیت ا ستقا متی، مردان سالمند
 • کاظم یاوری، مهدی باسخا *، حسین صادقی، علیرضا ناصری صفحه 89
  اهداف
  پیری جمعیت پدیده ای است که در سال های اخیر نگرانی هایی را در کشورهای درحال توسعه به دنبال داشته است. پیش بینی های انجام گرفته نشان می دهد که ایران پس از امارات و بحرین، سومین کشور جهان از نظر سرعت پیری جمعیت بوده و این وضعیت بر اهمیت موضوع در کشور می افزاید. از این روی مطالعه حاضر در صدد برآمده است تا مروری بر جنبه های اقتصادی سالمندی در مطالعات صورت گرفته در این حوزه داشته باشد.
  مواد و روش ها
  برای نیل به این هدف، مقالات موجود در این حوزه گردآوری و با توجه به هدف مطالعه، مقالات مرتبط از میان آنها انتخاب و روش شناسی و یافته های آنها تلخیص شد. با توجه به جدید بودن موضوع برای اقتصاد ایران، غالب مطالعات استفاده شده مربوط به کشورهای توسعه یافته بوده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان می دهد که حوزه های مختلف اقتصاد، اعم از بازار نیروی کار، بازار سرمایه های فیزیکی و مالی، صندوق های بازنشستگی، سرمایه انسانی، مصرف و پس انداز، بودجه دولت و مهمتر از همه، رشد اقتصادی، به شدت از رشد کهولت سن در جامعه تاثیر خواهد پذیرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه تا کنون آثار محدود و بدیهی سالمندی (مانند صندوق های بازنشستگی و بودجه دولت) مورد توجه بوده، مطالعه حاضر نگرانی از این پدیده را می تواند در حوزه های بیشتری برانگیخته و سیاست گذاران هر کدام از این حوزه ها را برای مواجهه با آثار سالمندی جدی تر نماید.
  کلیدواژگان: سالمندی، دوره زندگی، شاخص های کلان اقتصادی، بازنشستگی
|
 • Muhammad Ebrahimi, Manoochehr Azkhosh, Mahshid Froughan*, Behrouz Dolatshahee, Fatima Shoaei Page 2
  Introduction
  Elderly people experience the many resentments that Inability to forgive of this resentments resources may be associated with depressive symptoms. Hence present study Examined the relationships between forgiveness of self, others and Uncontrollable situations with Depression in Late Life.
  Method
  present research is a cross- section & correlation study. The populations of the study were all elderly of Jahandidegan homes in Tehran City. Participants were 96 of elder people, which were selected via convenient sampling & completed Heartland Forgiveness Scale (HFS) & Geriatric Depression Scale (GDS). Data were analyzed using Pearson correlation & multivariate regression through stepwise method.
  Results
  the results revealed that there is a negative and meaningful relationship between forgiveness of self (r=-.32, p<0/01), forgiveness of others (r=-.25, p<0/05) & forgiveness of uncontrollable situations (r= -.38, p<0/01) with depression in elderly. Also forgiveness of uncontrollable situations (β= -.33) & forgiveness of self (β= -.26) have more determinant role to covering predicted variable (p<0/01).
  Conclusions
  Inability to forgive is associated with psychological vulnerability among the elderly and recommended that therapeutic models of enhancing forgiveness be considered for the emotional problems of elderly people.
  Keywords: forgiveness of self, forgiveness of others, forgiveness of situations, depression, elderly
 • Mohamad Ali Aslankhani, Alireza Farsi, Zahra Fati Rzaie, Seyed Hojjat Zamani Sani *, Mohammad Taghi Aghdasi Page 12
  Objective
  The purpose of this study was investigating the validity and reliability of Timed Up & Go and Functional Reach tests in evaluating fall risk in elderly.
  Materials and Methods
  This study was designed to include 200 subjects in each falling or no falling history group (100 subjects in each). Subjects were community-dwelling adults aged 60- 90 years of Tehran. All subjects performed TUG and FR. Data was analyzed by means of Pearson correlation, ANOVA, Cronbach’s alpha and t- test.
  Results
  TUG test had acceptable construct validity (Group difference, growth and clinical validity); Acceptable internal concurrence (Correlation coefficient of those items among 0.76 – 0.89); Cronbach’s alpha was 0.81; time stability was 0.98. Also, FR test had acceptable construct validity (Group difference, growth and clinical validity) and time stability was 0.97. Results showed that TUG, FR and Berg tests have the significant correlation coefficient.
  Conclusion
  Results of this study demonstrated TUG and FR tests have acceptable validity and reliability in elderly. Therefore, these two tests can be used to identify the possible fall risk in elderly.
  Keywords: Ageing, Balance, Falling, Validity, Reliability
 • Khadijeh Mosayebi Samani *, Dr Farzane Davari, Dr Mohammad Faramarzi Page 22
  Objective
  Balance is an index to determine the level of independency of elderly(65 years and older) in their daily activities. The purpose of this study was to examine the effect of a combined aerobic and balance training on static, dynamic and functional balance of elderly women.
  Materials And Methods
  this was a semi- experimental study with pre-test and post- test with one exercise intervention and one control group. 30 healthy elderly women volunteered to participate in the training and randomly assigned into two experimental and control groups. One day before the training initiates, functional test including: sharpend Romberg’s test (static balance with opened and closed eyes), Star Excursion balance test (dynamic balance) and Berg’s scale (functional balance) were performed in both groups. Then the experimental group started a 12-week (four sessions per week) combined aerobic and balance training while the other group was asked to continue its normal daily performance. At the end of 12 week, two groups were post- tested. Data were analyzed by independent T test, and ANCOVA statistical methods.
  Results
  No significant differences observed between pretest and post test scores in the control group (P< 0.05). Significant improvements observed in balance of the experimental group (P >0.05).
  Conclusion
  The combined aerobic and balance training employed in this study resulted in considerable improvements in static, dynamic and functional balance in elderly women.
  Keywords: aerobic, balance training, static balance, dynamic balance, functional balance, elderly
 • Majid Rahimi, Reza Fadayevatan*, Heidar Ali Abedi Page 33
  Objectives
  The use of long term care services has risen and this trend is expected to continue as the population reaches to old age. Because the older people who live in the nursing homes need the holistic care, so the purpose of this study was to explore the caring works in nursing homes.
  Materials And Methods
  This study was conducted with a qualitative approach using conventional qualitative content analysis. The study included 23 Iranian participants including 14 elderly people, 7 caregivers and 2 managers. Data were collected with semi-structured interviews and continued to the point of data saturation. Analysis of the data was performed continually and concurrently with data collection of using a comparative method.
  Results
  2 themes emerged from 595 open codes, including: available cares and care as unpleasant task. Nine subthemes indicated participants’ experiences and understanding of caring works in nursing home.
  Conclusion
  Existence cares were routine ones, which their focus were on physical aspects, although there were, sometimes, psychological cares. The findings of this research are guidelines for managers and care planners in nursing homes to pay attention to physical and psychological care needs of elders. Also it is important to notice to clinical education for caregivers and provision recipes for treatment and supervision.
  Keywords: Aging, Care, Nursing Home, Qualitative Study
 • Page 45
  Objective
  Recent studies have shown that the prevalence of depression and obesity is rising at an alarming rate in elderly but there is little researches about the effects of weight loss on depression treatment. The purpose of this study is to investigate the effects of weight loss by physical activity and diet on depression levels of highly depressed elderly females.
  Methods
  the information related to depression and body composition 1265 obese elderly female subjects (height: 160.7±3.1cms, age: 61.6±1.8years, weight: 81.52±1.07kgs) that were recruited in weight control center of sport medicine association was investigated. According to Beck depression questionnaire 175 subjects who were obese and highly depressed (30.6±2.8) were divided in three randomly groups: physical activity (n=59), diet (59) and control groups (57). In pre test stage, all obesity variables were measured by body composition analyzer. Exercise protocol included a five-session Aerobic exercise a week, 45 min a session during 12 month and with the pulse 55%-65% of maximum of heart beats of the subjects. Their physical activity and diet programs were under supervision by call phone, self-report or counseling in the clinic. The post test was performed after 12 month (after finished the physical and diet protocol). One-Way ANOVAs test and Tokay following test were used for data analysis.
  Findings
  The results showed that both intervention groups (respectively, physical activity and diet groups) had a better results in depression level compared to control group (p≤0.05). Furthermore, physical activity group had a better result than diet group (p=0.001, p=0.006).
  Conclusion
  Conclusively, weighs loss may lead to depression decrease especially by physical activity in which visceral fat is decreased there will be a better result.
  Keywords: elderly, aerobic exercise, beck depression inventory
 • Page 51
  Objectives
  The aim of this article is the investigation of depression among elderly residents of Sedigh nursing home and related factors is Khorramabad Methods & Materials: This study was a descriptive - analytic study. Sampling unit was Sedigh elderly nursing home residents in 2014 in Khorramabad. 87 elderly people (21 men and 57 women) above 60 years were selected with census method. Depression were evaluated with 15 standardized questioner Geriatric Depression Scale (GDS). To assess the relationship between depression and demographic factors, Independent t-test and Fisher's exact test and SPSS version 19 was used.
  Results
  Among the samples, 36% of those was without depression and 64% of them showed some degree of depression; 32% had moderate depression and 32% had severe depression. The relationship between depression in the elderly, age and education level were significant. As with aging, the prevalence of depression decreased (p<0/000) And the level of education was lower in depressive peoples (p<0/01). The relationship between the prevalence of depression and other demographic variables were not statistically significant.
  Conclusion
  Given the high prevalence of depression in the elderly population living in institutions, assessment and Screening of elderly residents in nursing home especially younger and lower educational level of elderly, for the risk of depression appears to be essential.
  Keywords: Elderly, depression, GDS, Nursing home
 • Ladan Naseh*, Mohammad Heidari Page 58
  Background and Aim
  Reduction of physical and mental strength along with several diseases in aging severely diminishes elder people quality of life. At the meanwhile self-efficacy can improve quality of life. The aim of this study was to assess the relationship between self-efficacy and quality of life in elderly living in rest homes.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive study, 87 elder people who living in Charmahal Bakhtiari nursing homes were recruited by census. Data were collected by General Self-Efficacy Scale (GSE-10) and Short Form Quality of Life (SF-36) and then analyzed using independent t-test, ANOVA, Kruskal-Wallis and regression analysis by SPSS-PC (v. 15).
  Results
  69% of participants had low level of general self efficacy (22.95±8.02) also 65.5% of them achieved low score of total quality of life (41.56±18.59). A significant positive association was found between general self-efficacy and physical functioning (r=0.701), Physical role performance (r=0.350), emotional role performance (r=0.354), social functioning (r=0.821), psychological health (r=0.722), energy and vitality (r=0.749), body pain (r=0.783), general health (r=0.597) subscales and also with overall quality of life (r=0.797) (p<0.01).
  Conclusion
  Poor quality of life in elder peoples who live in elderly nursing homes is an important finding that needs special attention. Because of the significant correlation between general self-efficacy and different subscales of elder’s quality of life in this study, it is suggested that nurses design and execute appropriate interventions can promote these peoples’ self-efficacy and quality of life.
  Keywords: Self, Efficacy, Quality of Life, Elderly, Nursing home
 • Page 68
  Purpose
  The purpose of present research was to investigate the effect of low and moderate intensity aerobic exercises on sleep quality in older adults.
  Methodology
  The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design. The statistical sample included 45 volunteer elderly men with age range of 60-70 years old that divided randomly in two experimental groups (aerobic exercise with low and moderate intensity) and one control group. First, all subjects were evaluated by a proficient doctor to confirm their physical and mental health. Also, the maximum heart rate (HR) of subjects was obtained by subtracting one's age from 220. Furthermore, based on aerobic exercise type (40-50% Max HR for low intensity group and 60-70% Max HR for moderate intensity group) the target maximum HR was calculated for each subject. The exercise protocol consisted of 8 weeks aerobic exercises (2 sessions in per week) based on Rockport one-mile walking/running test and the control group continued their daily activities. With uses specific chest belts, the exercise intensity was evaluated and controlled. All subjects in per-test and post-test stages were completed the Petersburg Sleep Quality Index (PSQI). The collected data was analyzed by inferential statistical tests such as one-way ANOVA and Tokey Post Hoc tests at the P<0.05 significant level with SPSS version 16.
  Results
  In pre-test stage, results showed that there were no significant differences between control and experimental groups in sleep quality and its components (P>0.05). On the other hand, results in post-test stage showed that there were significant differences between control and experimental groups in these variables (P<0.05). Also, the Tukey Post Hoc showed that the moderate intensity group scores in sleep quality and its components were better than other groups (P<0.05). Finally, the low intensity group scores were better than control group (P<0.05).
  Conclusion
  Generally, the present research showed that the aerobic exercises with moderate intensity (60-70% max HR) have a positive and significant effect on sleep quality and its components. Thus, based on these findings, the aerobic exercises with moderate intensity as a useful and medical method for improve the sleep quality and its components among community older adults were recommended.
  Keywords: Sleep Quality, Older Adults, Aerobic Exercises with Low Intensity, Aerobic Exercises with Moderate Intensity, Maximum Heart Rate
 • Meysam Ghoamali*, Maryam Nourshahi, Mehdi Hedayati Page 78
  Aim
  The aim of this study was to investigate the effect of acute endurance exercise on amount of Myostatin, as most important protein that involved in sarcopenia, in healthy elderly men
  Methodology
  11 healthy elderly men (age= 68±2.1 years, height= 177±1.3 cm, weight= 79±1.5) volunteered for participation in this study. At the first, the subject’s descriptive and physiological measurements have been done. 72hours after the determination of maximal oxygen consumption (VO2max), subjects performed acute endurance exercise via 70% VO2max. 3 blood samples were collected from Antecubital vein at before, immediately and 4hours after the exercise, for investigation of effect of endurance exercise on plasma Myostatin. Plasma Myostatin was measured by ELISA method. One-way ANOVA used for statical analyses. Significant level was set at P≤0.05.
  Results
  The results of this study showed that at immediately and 4hours after the exercise the plasma Myostatin decreased, 45.47% (P=0.002) and 53.53% (P=0.001) respectively. These decrements were significant. Also, plasma Myostatin at 4ours after the exercise decreased non-significantly (15.87%) compared to immediately after the exercise.
  Conclusion
  The results of this study revealed that plasma Myostatin decreased significantly in the response to endurance exercise, in healthy elderly men. Presumably, according to the results of this study prescription of endurance exercise may could decreases Myostatin and subsequently sarcopenia in elderly people.
  Keywords: Myostatin, Sarcopenia, Endurance exercise, Elderly men
 • Kazem Yavari, Mehdi Basakha*, Hosein Sadeghi, Alireza Naseri Page 89
  Population aging is taking place in developed countries and causes some anxiety in recent decade. United Nations’ most recent report shows that the aging in developing countries are growing more rapidly than other nations and they will confront with the obstacles of this phenomenon in a few decades. Iran has third highest rate of population aging in the world that increases the importance of this issue for policymakers. Thus, it is needed to analyse the sectors that may affected by population ageing. Despite of its importance, there is not a comprehensive study that analyses the economic aspects of aging. This study conducted to specify the economic aspects of the Iran’s aging population. To this end, ageing effects has been investigated in the most important economic sectors and the preventive strategies outlined for policymakers. It is hoped that this study will be a first step toward scientific look at the ageing phenomenon and will stimulate further investigation.
  Keywords: Aging, Life Cycle, Macroeconomics, Retirement