فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:16 Issue: 3, Summer 2015
 • Volume:16 Issue: 3, Summer 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/06/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زینب هادی، هادی آتشی*، محمد دادپسند، عبدالله درخشنده، محمد مهدی قهرمانی سنو صفحات 244-248

  هدف این پژوهش بررسی همراهی چند ریختی جایگاه 5 ژن هورمون رشد و چند ریختی جایگاه 10 ژن گیرنده هورمون رشد، با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین بود. در این پژوهش از 150 گاو هلشتاین خونگیری شد و سپس DNA ژنومیک آن ها با استفاده از کیت استخراج DNA شرکت ژن فنآوران استخراج شد. ژن های مورد مطالعه، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و با واکنش های زنجیره ای پلیمراز تکثیر شدند. برای تعیین ژنوتیپ در دو ژن، آنزیم محدود کننده AluI استفاده شد، و سپس نمونه ها روی ژل آگارز 3% الکتروفورز شدند. داده های صفات پیوسته با رویه MIXED و داده های صفات گسسته با رویه GENMOD در نرم افزار SAS واکاوی شدند. نتایج نشان داد که چند ریختی AluI در جایگاه 5 ژن هورمون رشد با سخت زایی همراهی معنی دار داشت، اما با دیگر صفات همراهی نداشت. چند ریختی AluI در جایگاه 10 ژن گیرنده هورمون رشد با صفات تولید شیر و صفات تولید مثلی همراهی نداشت. اگرچه تشریح همراهی سخت زایی و ژنوتیپ های ژن هورمون رشد به مطالعات بیشتری نیاز دارد، اما می توان بیان کرد که ژنوتیپ GH-LL احتمالا با اثر بر آزادسازی هورمون رشد سخت زایی را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: سخت زایی، رگرسیون لجستیک، مرده زایی
 • جووانا گلوساک، میلکا ستیجپیچ، دراگیسا دوردویچ، میلوسویچ، اسپاسنیجا میلانوویچ، کاتارینا کانوریچ، ولادمیر ووکیچ صفحات 249-254
  قابلیت کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) (w/v 1%) و/یا عسل (w/v 4% و 2%) جهت بهبود رشد و زنده مانی باکتری های لاکتیک اسید (استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس) در ماست در مدت 21 روز ذخیره سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف دیگر این مطالعه بررسی کینتیک تخمیر و میزان اسیدی شدن پس از انعقاد به ترتیب از طریق اندازه گیری pH و میزان لاکتیک اسید در 21 روز ذخیره سازی بود. افزودن WPC و عسل آکاسیا عمل تخمیر را تسریع بخشیده و رشد باکتری های لاکتیک اسید (LAB) را در مدت 21 روز ذخیره سازی بهبود بخشید، اما مقدار عسل تاثیر قابل توجهی بر روی زنده مانی LAB نداشت. علاوه بر آن، افزودن عسل به همراه WPC تولید بیش از حد لاکتیک اسید را تایید ننمود، که به طور مثبت پایداری ماست را در طی مدت 21 روز ذخیره سازی تحت تاثیر قرار داد.
  کلیدواژگان: عسل، LAB، زنده مانی، کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC)، ماست
 • خدیجه ابهری، شهرام شکرفروش*، جواد ساجدیان فرد، سعید حسین زاده، سعید نظیفی صفحات 267-273

  این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر جیره پروبیوتیک حاوی باسیلوس کوآگولانس، پری بیوتیک حاوی اینولین و سین بیوتیک حاوی باسیلوس کوآگولانس و اینولین بر فلور قسمت های مختلف دستگاه گوارش و مدفوع و همچنین بررسی میزان بقای اسپور در دستگاه گوارش موش صحرایی انجام شد. چهل و هشت موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم و به شرح زیر تغذیه شدند: 1) گروه کنترل: رژیم غذایی استاندارد، 2) گروه پری بیوتیک: رژیم غذایی استاندارد همراه با دریافت روزانه 5% وزنی/وزنی اینولین، 3) گروه پروبیوتیک: رژیم غذایی استاندارد همراه با دریافت روزانه cfu/ml 109 اسپور باسیلوس کوآگولانس به وسیله گاواژ و 4) گروه سین بیوتیک: رژیم غذایی استاندارد همراه با دریافت روزانه 5% اینولین و cfu/ml 109 اسپور باسیلوس کوآگولانس. موش ها به مدت 30 روز با رژیم ها تغذیه شدند. در روز 10، 20 و 30 آزمایش، 24 ساعت پس از دریافت آخرین دوز چهار موش از هر گروه به طور تصادفی انتخاب و پس از جمع آوری مدفوع کشته شدند. سپس روده کوچک، سیکوم، کولون و مدفوع آن ها به صورت جداگانه به منظور تجزیه و تحلیل میکروبی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد رژیم سین بیوتیک و پروبیوتیک منجر به افزایش معنی دار (P<0.05) در جمعیت لاکتوباسیلوس ها، باکتری های هوازی و باکتری های بی هوازی نسبت به گروه کنترل شد. همچنین مصرف جیره های پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک سبب کاهش معنی دار تعداد باکتری های انتروباکتریاسه در همه قسمت های دستگاه گوارش به جز روده کوچک شد. کاهش آشکار تعداد اسپور در حین عبور از دستگاه گوارش، همچنین تعداد بالای اسپور (برابر با میزان خورانده شده) در مدفوع نشان داد که اسپور باسیلوس کوآگولانس یک پروبیوتیک گذرای دستگاه گوارش است، بنابراین برای تاثیرگذاری در تنظیم فلور نرمال مصرف روزانه آن توصیه می شود.

  کلیدواژگان: باسیلوس کوآگولانس، فلور گوارش، پری بیوتیک، پروبیوتیک، سین بیوتیک
 • آنانتا کومار داس، سانجیو کومار، عبدول رحیم صفحات 274-277
  هدف این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس میکروستلیت در دو لاین (RIRs انتخابی و لاین RIRc کنترل) جوجه رود آیلند قرمز بود. DNA ژنومی 24 پرنده به طور تصادفی انتخاب و نگهداری شده در پژوهشکده مرکزی تحقیقات طیور (هند) و 24 شاخص میکروستلیت استفاده گردیدند. الل های میکروستلیت بر روی urea-PAGE 6% تعیین شده، با استفاده از سیستم GelDoc ثبت شده و نمونه ها تعیین ژنوتیپ شدند. هتروزیگوسیتی نئی و محتوای اطلاعات پلی مورفیک Botstein در هر جایگاه میکروستلیت برآورد شد. شاخص های فیکاسیون رایت و جریان ژن با استفاده از نرم افزار POPGENE تعیین شدند. همه جایگاه های میکروستلیت پلی مورفیک بوده و PIC تعیین شده در RIRs در محدوده 3648/0 (MCW0059) تا 7819/0 (ADL0267) و در RIRc از 2392/0 (MCW0059) تا 8620/0 (ADL0136) بودند. از میان 24 جایگاه، 15 (5/62%) در RIRs و 14 جایگاه (33/53%) در RIRc شاخص متوسط تا بالای FIS منفی را تایید نمودند که نشان دهنده هتروزیگوسیتی بیش از حد این جایگاه ها در لاین های مربوطه بود، اما بقیه جایگاه ها، موید FIS مثبت بودند که نشانگر کمبود هتروزیگوسیتی بود. FIS متوسط در هر دو لاین کاهش 77/10% هتروزیگوسیتی را نشان داد و FIS متوسط ضریب درون آمیزی 19/17% موید هموزیگوسیتی بالای دو لاین را نشان داد. FST متوسط نشان داد که 18/10% از تنوع میکروستلیت بین دو لاین ناشی از تفاوت ژنتیکی آن ها بود.
  کلیدواژگان: F، statistics، هتروزیگوسیتی، الل میکروستلیت، محتوای اطلاعات پلی مورفیک، جوجه رود آیلند قرمز
 • احمد قره خانی، قباد آذری تاکامی، امیر توکمه چی، محمد افشار نسب، ناصر آق صفحات 278-282
  عنصر روی یک ریز مغذی ضروری برای همه موجودات زنده محسوب می شود، اولین سیستم جذب انتقالی در مخمر ساکارومایسس سرویسیه کشف گردید. مخمر غنی شده با روی یک نوع مکمل روی بوده که در دسترس می باشد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات مخمر غنی شده با روی در ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. ماهیان با میانگین وزنی گرم با غذای تجاری تکمیل شده با مقادیر صفر، 106 × 1، 107 × 1 و 108 × 1 واحد تشکیل دهنده پرگنه به ازاء هر گرم از غذا به مدت 60 روز تغذیه شدند. یافته ها نشان داد که به طور معنی داری مقادیر فعالیت لیزوزیم سرم، مسیر فرعی کمپلمان و آنتی بادی تام در همه تیمارهای تغذیه شده با مخمر غنی شده با روی در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت. بر اساس یافته های حاصل می توان نتیجه گرفت که مخمر غنی شده با روی سبب بهبود برخی از شاخص های ایمنی و مقاومت در برابر بیماری در ماهی قزل آلای رنگین کمان می شود.
  کلیدواژگان: مقاومت در برابر بیماری، ایمنی، ماهی قرل آلای رنگین کمان، مخمر غنی شده با روی
 • ری ای. بو، جین لیانگ وانگ*، چیتریتا دب روی، جین هوآ وو، لین گاا وا اکسی، یان لییو، ژی کیانگ شن صفحات 283-287
  ژن کد کننده پروتئین سطحی ایمنی زای قوی حفاظتی استرپتوکوکوس آگالاکتیه با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز تکثیر و در حامل بیان پروکاریوتی pET32a کلون شده و به صورت یک پروتئین نوترکیب در E. coli BL21 (DE3) بیان گردید. یک روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (الایزا) غیر مستقیم با استفاده از پروتئین خالص شده Sip به عنوان آنتی ژن جهت کوتینگ توسعه یافت که می توانست آنتی بادی اختصاصی استرپتوکوکوس آگالاکتیه را در سرم ها شناسایی کند. آنتی ژن جهت کوتینگ در غلظت μg/ml 125/3، سرم رقیق شده به نسبت 1:160، و آنتی بادی ثانویه کنژوگه شده با HPR در غلظت 1:400 موثرترین بودند که نتیجه مثبتی را به دنبال داشتند. الایزا ویژگی بالایی برای استرپتوکوکوس آگالاکتیه نشان داد که ممکن است برای ردیابی پاتوژن در موارد ورم پستان، برای مطالعات اپیدمیولوژیکی و نظارتی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: ورم پستان گاوی، الایزا، استرپتوکوکوس آگالاکتیه
 • صغری غلامی، مریم انصاری لاری، لیلا خلیلی صفحات 288-292
  متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) به منظور کاهش مونوکسید کربن و ازن هوای شهرها و نیز بالا برنده عدد اکتان بنزین مورد استفاده قرار می گیرد. تاکنون مطالعه ای بر روی تغییرات هیستومورفومتریک بیضه به دنبال مواجهه با MTBE انجام نگرفته است. در این مطالعه اثرات تجویز دهانی MTBE بر روی تغییرات هیستولوژیک و هیستومورفومتریک بیضه موش های صحرایی بالغ بررسی شد. 25 موش صحرایی نر بالغ، به طور تصادفی به پنج گروه مساوی تقسیم شدند: کنترل، روغن بادام و سه گروه تیمار 400، 800 و mg/kg/day 1600 که به مدت 30 روز متوالی ماده MTBE به صورت محلول در روغن بادام به روش گاواژ دریافت کردند. نتایج هیستومورفومتریک اختلاف معنی داری در وزن کلی و وزن حجمی بیضه، ضخامت بافت همبند، ارتفاع اپیتلیوم زایا، ضخامت تونیکا آلبوژینه و تعداد سلول های سرتولی در بین گروه های مورد مطالعه نشان نداد (P>0.05). قطر لوله های منی ساز، افزایش و تعداد سلول های لیدیک، تعداد سلول های اسپرماتوسیت و اسپرماتید کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05). نتایج بیانگر اثرات مضر MTBE بر روی سلول های اسپرماتوژنیک در موش صحرایی بالغ بود. این که تغییرات مشاهده شده در مطالعه حاضر به دلیل اثرات مستقیم MTBE پس از عبور از سد خونی-بیضوی است و یا مکانیسم های دیگری در این امر دخالت دارند بایستی در مطالعات آینده بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هیستومورفومتریک، MTBE، موش صحرایی، بیضه
 • عارفه قدوسی، بهار نیری فسایی، وحید کریمی، ایرج اشرافی تمای، زهرا مولانا، تقی زهرایی صالحی صفحات 293-297
  هدف از این مطالعه شناسایی مولکولی سالمونلا اینفنتیس جدا شده از طیور بومی و تعیین ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز می باشد. در این مطالعه 46 نمونه سالمونلا که از طیور بومی استان مازندران جدا گردیده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا آزمایش سروتایپینگ نمونه ها با استفاده از آنتی سرم های O و H صورت گرفت. سپس سرووار سالمونلاهای سروتایپ شده با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز تایید شد. روش استاندارد دیسک دیفوزیون برای تعیین حساسیت جدایه ها نسبت به 13 عامل ضد میکروبی انجام گردید. از مجموع 46 نمونه جمع آوری شده، با استفاده از روش سروتایپینگ 44 نمونه به عنوان سالمونلا تایید شدند. تمامی 44 جدایه سالمونلا در این روش، به گروه سرمی C1 و سرووار اینفنتیس تعلق داشتند. سرووار این جدایه ها، با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز، به عنوان سرووار اینفنتیس تایید شدند. در این آزمون تمامی نمونه ها به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و داکسی سایکلین و بیش از 70% نمونه ها به آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و فلورفنیکل مقاومت نشان دادند. آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تعیین ژن های مقاومت، انجام گردید. در این مطالعه از ژن های floR، catI جهت تعیین ژن های مقاومت به فلورفنیکل و کلرامفنیکل و از ژن های tetA و tetG جهت تعیین ژن مقاومت به تتراسایکلین استفاده شد. تمامی نمونه های مقاوم به فلورفنیکل و کلرامفنیکل، دارای ژن های floR و cat بودند. هیچکدام از نمونه های مقاوم به تتراسایکلین دارای ژن tetA یا tetG نبودند. واکنش زنجیره ای پلیمراز از پرگنه و کشت در محیط آنتی بیوتیک دار به طور همزمان انجام گردید و تمامی نمونه های دارای ژن مقاومت روی محیط های آنتی بیوتیک دار قادر به رشد بودند.
  کلیدواژگان: طیور بومی، مقاومت آنتی بیوتیکی، سالمونلا اینفنتیس
 • رضا نوعی رازلیقی، مهدی ژندی*، ملک شاکری، آرمین توحیدی، محسن شرفی، مجتبی امام وردی، مهدی خدایی مطلق صفحات 298-300

  هدف از این مطالعه تعیین اثر سطوح پایین گلوتاتیون بر کیفیت اسپرم بعد از انجماد بز بود. در این آزمایش، غلظت های متفاوت گلوتاتیون (صفر (LG-0)، 5/0 (LG-0.5)، 1 (LG-1)، 5/1 (LG-1.5) و 2 (LG-2) میلی مول) به یک رقیق کننده بر پایه لسیتین سویا اضافه شدند. مجموع 16 انزال از چهار بز نر جمع آوری و مخلوط شدند. هر نمونه مخلوط به پنج قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت با یکی از رقیق کننده های ذکر شده در فوق رقیق شد. بعد از فرایند انجماد-یخ گشایی، جنبایی و سرعت، یکنواختی و عملکرد غشاء پلاسمایی و وضعیت آپوپتوزیس اسپرم ها ارزیابی شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که جنبایی کل (33/2 ± 75/50) و یکنواختی (01/3 ± 75/50) و عملکرد (79/2 ± 75/46) غشاء پلاسمایی در رقیق کننده LG-1 در مقایسه با سایر رقیق کننده ها بالاتر بود (P<0.05). درصد اسپرم های زنده (26/3 ± 23/53) در رقیق کننده LG-1 در مقایسه با سایر رقیق کننده ها به استثناء رقیق کننده LG-1.5 بالاتر بود (P<0.05). همچنین، درصد اسپرم های آپوپتوز شده انتهایی (63/1 ± 33/21) در رقیق کننده LG-1 در مقایسه با سایر رقیق کننده ها پایین تر بود (P<0.05). در نتیجه، نتایج نشان داد که رقیق کننده LG-1 منجر به کیفیت بالاتر اسپرم بعد از انجماد بز در مقایسه با سایر رقیق کننده ها شد.

  کلیدواژگان: بز نر، انجماد، گلوتاتیون، لسیتین، منی
 • آنیا آهنی آذری، تقی زهرایی صالحی، بهار نیری فسایی، مسعود آل بویه صفحات 301-305
  تکنیک های زیادی برای غیر فعال کردن هدفمند ژن ها در باکتری ها وجود دارد که بعضی از آن ها در گونه های سالمونلا به کار برده شده است. در این مطالعه ترکیبی از SOEing PCR method و λ red disruption system برای حذف ژن phoP در سالمونلا تیفی موریوم بومی و استاندارد استفاده شد. سه واکنش استاندارد واکنش زنجیره ای پلیمراز و یک واکنش فیوژن واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ساخت یک DNA خطی شامل بالادست و پایین دست ژن phoP و کاست کانامایسین انجام شد. به عنوان پلاسمید الگو از پلاسمید pKD4 استفاده شد که دارای ژن مقاومت به کانامایسین با نواحی FRT (جایگاه شناسایی FLP) در دو طرف می باشد. محصول خطی به دست آمده به سلول های صلاحیت دار سالمونلا تیفی موریوم الکتروپوریت شد. فقط تعدادی کلنی مربوط به سویه استاندارد ترانسفورمه روی LB آگار کانامایسین دار مشاهده شد و هیچ کلنی مربوط به سویه بومی بر روی این محیط پدیدار نشد. عدم موفقیت در ترانسفورمه کردن سویه بومی ممکن است به دلیل عدم سازگاری سیستم λ red disruption در این سویه و یا سیستم های restriction-modification ناشناخته باکتری بومی مورد آزمایش باشد. با این حال با استفاده از این محصول خطی می توان از گونه های مختلف سالمونلا سویه های موتان phoP به دست آورد که این به دلیل همولوژی زیاد این ژن در انواع سالمونلا می باشد.
  کلیدواژگان: اختلال ژنی، کاست کانامیسین، سیستم λ red disruption، سالمونلا تیفی موریوم، روش SOEing PCR
 • رحیم حب نقی، بهرام دلیرنقده، علی نظری زاده * صفحات 306-309

  یک راس گوساله نر یک روزه، نژاد هلشتاین با یک توده زیر جلدی قابل ملامسه در سمت راست صورت که از ناحیه بناگوشی تا حدقه چشم گسترده شده بود و نیز یک توده بزرگ با قوام نرم بر روی زبان که هیچ نشانی از ادم و یا التهاب نداشت، به کلینیک ارجاع داده شد. از لحاظ بزرگ بینی، سطح مقطع توده زبانی، لوبوله، با ظاهری موکوئیدی و صورتی رنگ و قوام ژلاتینی به نظر می رسید. ارزیابی هیستوپاتولوژیکی، لیپوم منتشر زیر جلدی و میکسوم منتشر زیر زبانی را با ویژگی سلولاریته اندک و ماده زمینه فراوان بازوفیلیک موسینی تایید کرد. در این گزارش یافته های بالینی و جزئیات هیستوپاتولوژیکی میکسوم مادرزادی منتشر در یک گوساله تازه متولد شده توصیف شده است و رخداد همزمان آن با لیپوم منتشر صورت گزارش می شود.

  کلیدواژگان: گوساله، آسیب شناسی، لیپوم منتشر، میکسوم منتشر
 • محمدرضا اصلانی، عزیزالله ابراهیمی کهرسنگی، فرشاد باغبان، امین کاظمی، میلاد حیدری، ناصر صالحی صفحات 310-312
  اندوکاردیت در گوسفند به ندرت گزارش شده است و توصیف آن بیشتر بر اساس یافته های موارد بیماری در گاو صورت می گیرد. اندوکاردیت عفونی رویشی قلب راست در یک راس قوچ 3 ساله دمبه دار تشخیص داده شد. یافته های درمانگاهی شامل تاکی کاردی، ادم بارز جلو سینه، اتساع و نبض وریدهای وداج و رنگ پریدگی مخاطات بود. آزمایش خون شناسی لکوسیتوز و نوتروفیلی را نشان داد. در کالبدگشایی ضایعات شدید اندوکاردیت رویشی بر روی دریچه های دهلیزی بطنی و ششی به همراه شواهد نارسایی قلب راست یافت شد. در کشت این ضایعات اریزوپلوتریکس روزیوپاتیه جدا شد.
  کلیدواژگان: دریچه دهلیزی بطنی، اندوکاردیت، اریزوپلوتریکس روزیوپاتیه، دریچه ششی، گوسفند
|
 • Z. Hadi, H. Atashi, M. Dadpasand, A. Derakhshandeh, M. M. Ghahramani Seno Pages 244-248

  The aim of this study was to investigate the potential association between growth hormone GH/AluI and growth hormone receptor GHR/AluI polymorphisms with milk yield and reproductive performances in Holstein dairy cows in Iran. Blood samples of 150 Holstein cows were collected and their genomic DNA was extracted using Gene-Fanavaran DNA extracting kit. Fragments of the 428 bp of exon 5 growth hormone (GH) gene and the 342 bp of exon 10 growth hormone receptor (GHR) gene were amplified using the polymerase chain reaction (PCR) method. PCR products were digested by the AluI restriction enzyme and electrophoresedon 3% agarose gel. Continuous and categorical data were analyzed using linear mixed models through Proc MIXED and logistic regression models through Proc GENMOD of SAS software, respectively. The results showed no relationship between the examined traits and GH/AluI or GHR/AluI genes. A significant relationship was found between GH/AluI polymorphism and dystocia, but the presence of the GH-L allele reduced the incidence of dystocia. The results suggest that the GH-LL genotype reduces dystociaprobably by affecting the release of growth hormone; nevertheless, further studies will be needed to examine the relationship between dystocia and GH genotypes.

  Keywords: Dystocia, Logistic regression, Stillbirth
 • Pages 249-254
  The ability of whey protein concentrate (WPC) (1% w/v) and/or honey (2% and 4% w⁄v) to improve lactic acid bacteria (Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) growth and viability in yoghurt during a 21 day period of storage was investigated. Another focus of this study was to examine fermentation kinetics and post-acidification rates through pH and lactic acid content measurements over the 21 day period. The addition of WPC and acacia honey accelerated fermentation and improved lactic acid bacteria (LAB) growth over the 21 days، but honey proportion did not significantly affect the viability of LAB. Moreover، adding honey and WPC did not support the overproduction of lactic acid، which positively influenced yoghurt stability during the 21 day storage period.
  Keywords: Honey, LAB, Viability, Whey protein concentrate (WPC), Yoghurt
 • Kh. Abhari, S. S. Shekarforoush, J. Sajedianfard, S. Hosseinzadeh, S. Nazifi Pages 267-273

  An in vivo experiment was conducted to study the effects of probiotic Bacillus coagulans spores، with and without prebiotic، inulin، on gastrointestinal (GI) microbiota of healthy rats and its potentiality to survive in the GI tract. Forty-eight male Wistar rats were randomly divided into four groups (n=12) and fed as follows: standard diet (control)، standard diet supplied with 5% w/w long chain inulin (prebiotic)، standard diet with 109/day spores of B. coagulans by orogastric gavage (probiotic)، and standard diet with 5% w/w long chain inulin and 109 spores/day of B. coagulans by orogastric gavage (synbiotic). Rats were fed the diets for 30 days. At day 10، 20 and 30 of experiment، 24 h post administration، four rats from each group were randomly selected and after faecal collection were sacrificed. Small intestine، cecum، and colon were excised from each rat and used for microbial analysis. Administration of synbiotic and probiotic diets led to a significant (P<0. 05) increment in lactic acid bacteria (LAB)، total aerobic and total anaerobic population compared the prebiotic and control diets. A significant decrease in Enterobacteriaceae counts of varioussegments of GI tract (except small intestine) in synbiotic، probiotic and prebiotic fed groups were also seen. The obvious decline in spores count through passing GI tract and high surviving spore counts in faecal samples showed that spores are not a normal resident of GI microbiota and affect intestinal microbiota by temporary proliferation. In conclusion، the present study clearly showed probiotic B. coagulans was efficient in beneficially modulating GI microbiota and considering transitional characteristics of B. coagulans، daily consumption of probiotic products is necessary for any long-term effect.

  Keywords: Bacillus coagulans, Intestinal microbiota, Prebiotic, Probiotic, Synbiotic
 • A. K. Das, S. Kumar, A. Rahim Pages 274-277
  This study aimed to estimate microsatellite based genetic diversity in two lines (the selected RIRS and control line RIRC) of Rhode Island Red (RIR) chicken. Genomic DNA of 24 randomly selected birds maintained at Central Avian Research Institute (India) and 24 microsatellite markers were used. Microsatellite alleles were determined on 6% urea-PAGE, recorded using GelDoc system and the samples were genotyped. Nei’s heterozygosity and Botstein’s polymorphic information content (PIC) at eachmicrosatellite locus were estimated. Wright’s fixation indices and gene flow were estimated using POPGENE software. All the microsatellite loci were polymorphic and the estimated PIC ranged from 0.3648 (MCW0059) to 0.7819 (ADL0267) in RIRS and from 0.2392 (MCW0059) to 0.8620 (ADL0136) in RIRC. Most of the loci were highly informative (PIC>0.50) in the both lines, except for five loci in RIRS and six loci in RIRC line. Nei’s heterozygosity per locus ranged from 0.4800 (MCW0059) to 0.8056 (ADL0267) in RIRS and from 0.2778 (MCW0059) to 0.875 (ADL0136) in RIRC. Out of 24 loci, 15 (62.5%) in RIRS and 14 loci (58.33%) in RIRC revealed moderate to high negative FIS index indicating heterozygote excess for these loci in corresponding lines, but the rest revealed positive FIS indicating heterozygosity deficiency. A mean FIS across the both lines indicated overall 10.77% heterozygosity deficit and a mean FIT indicated 17.19% inbreeding co-efficient favoring homozygosity over the two lines. The mean FST indicated that 10.18% of the microsatellite variation between the two lines was due to their genetic difference.
  Keywords: F, statistics, Heterozygosity, Microsatellite allele, Polymorphic information content, Rhode Island Red chicken
 • A. Gharekhani, Gh. Azari Takami, A. Tukmechi, M. Afsharnasab, N. Agh Pages 278-282
  Zinc (Zn) is an essential trace element in all living organisms، and the first eukaryotic Zn uptake transporter was discovered in the yeast، Saccharomyces cerevisiae. Zinc-enriched yeast is a currently available Zn supplement. The purpose of the investigation was to compare and evaluate the effect of Zn enriched yeast in rainbow trout. The fish (mean body weight 10 ± 0. 5 g) were fed a commercial diet supplemented with 0 (control)، 1 × 106، 1 × 107 and 1 × 108 CFU/g of Zn-enriched yeast for 60-days. Results showed that significant increase in serum lysozyme activity، complement activity and total immunoglobulin were seen in all treatment groups during feeding trial when compared to the control group. On the basis of our findings، Zn-enriched improved rainbow trout growth، some immune parameters and disease resistance.
  Keywords: Disease resistance, Immunity, Rainbow trout, Zinc enriched yeast
 • R. E. Bu, J. L. Wang*, C. Debroy, J. H. Wu, L. G. W. Xi, Y. Liu, Z. Q. Shen Pages 283-287
  The sip gene encoding for a conserved highly immunogenic surface protein of Streptococcus agalactiae was amplified using polymerase chain reaction (PCR) and subcloned into prokaryotic expression vector pET32a (+) and expressed as a recombinant protein in E. coli BL21 (DE3). An indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) was developed using the purified Sip protein as a coating antigen، which could identify S. agalactiae specific antibody in sera. The coating antigen at a concentration of 3. 125 μg/ml، serum diluted to 1:160، and HRP-conjugated secondary antibody concentration at 1:4000 was found to be most effectivein exhibiting positive result. The ELISA was found to be highly specific for S. agalactiae that may be used for the detection of the pathogen in mastitis cases، for epidemiological studies and for surveillance.
  Keywords: Bovine mastitis, ELISA, Streptococcus agalactiae
 • S. Gholami, M. Ansari, Lari, L. Khalili Pages 288-292
  Methyl tertiary-butyl ether (MTBE) is used to reduce carbon monoxide and ozone in urban air and to boost fuel octane. There is a lack of knowledge in the literature about the histomorphometric changes of the testis following exposure to MTBE. Therefore، this experimental study was performed to determine the effect of oral exposure to MTBE on histologic and histomorphometric changes of testis in adult rat. A total of 25 adult male Sprague-Dawley rats were randomly divided into five equal experimental groups: control، almond oil and three treatment groups which received 400، 800 and 1600 mg/kg/day MTBE in almond oil by gavages for 30 consecutive days. Histomorphometric analysis showed no significant difference in absolute and relative testis weight، connective tissue thickness، germinal epithelium height، tunica albuginea thickness and Sertoli cell numbers between experimental groups (P>0. 05). However، trend analysis showed that the seminiferous tubule diameter increased and interstitial cell numbers as well as spermatocyte and spermatid cell numbers decreased significantly in MTBE treated groups (P<0. 05). It may be concluded that MTBEcould exert adverse effects on spermatogenic cells in adult rat. Whether the observed changes in the present study are due to the direct effect of MTBE via passing blood-testis barrier or its indirect effect through another mechanism should be elucidated in future studies.
  Keywords: Histomorphometric, MTBE, Rat, Testis
 • A. Ghoddusi, B. Nayeri Fasaei, V. Karimi, I. Ashrafi Tamai, Z. Moulana, T. Zahraei Salehi Pages 293-297
  This study aims at molecular identification of Salmonella Infantis isolated from backyard chickens and the detection of their antibiotic resistance genes. A total of 46 Salmonella-suspected samples isolated from backyard chickens of northern Iran were collected. Serotyping was done by the traditional method and then confirmed by PCR. Antimicrobial susceptibility of the isolates against 13 antimicrobial agents was determined by the standard disk diffusion method. There were 44 samples identified as Salmonella. Serotyping results showed that all 44 isolates belonged to serogroup C1 and serovar Infantis. The most resistance observed was to tetracycline and doxycycline (100%)، chloramphenicol (79%) and florfenicol (72%). The floR، catI، tetA and tetG genes were used for the detection of florfenicol chloramphenicol and tetracycline resistance. In order to identify the phenotypic resistance in strains which showed resistance genes by PCR، colony PCR and culture on plates each containing antibiotic was performed simultaneously. All the Salmonella Infantis resistant to florfenicol and chloramphenicol harbored floR and catI. None of the Salmonella resistant to tetracycline carried tetA or tetG. The result of colony PCR and culture in antibiotic medium confirmed theresults of PCR and indicated phenotypic resistance in these samples.
  Keywords: Backyard chickens, Resistance genes, Salmonella Infantis
 • R. Noei Razliqi, M. Zhandi, M. Shakeri, A. Towhidi, M. Sharafi, M. Emamverdi, M. Khodaei Motlagh Pages 298-300

  The aim of this study was to determine the effect of low levels of glutathione on post-thawed buck sperm quality. In this experiment، different concentrations of glutathione [0 (LG-0)، 0. 5 (LG-0. 5)، 1 (LG-1)، 1. 5 (LG-1. 5)، and 2 (LG-2) mM] were added in a soybean lecithin-based extender. A total of 16 ejaculates from four bucks were collected and pooled. Each pooled sample was divided into five equal parts and each part was diluted by one of the above mentioned groups. After freeze-thawing process، motility and velocity، plasma membrane integrity and functionality، and apoptosis features of spermatozoa were evaluated. The results of this experiment showed that total motility (50. 75 ± 2. 33)، plasma membrane integrity (55. 75 ± 3. 01) and functionality (46. 75 ± 2. 79) were higher in LG-1 extender compared to other extenders (P<0. 05). The percentage of live spermatozoa (53. 23 ± 3. 26) was higher in LG-1 extender compared to other extenders، with the exception of LG-1. 5 extender (P<0. 05). Also، the percentage of late apoptotic spermatozoa (21. 33 ± 1. 63) was lower in LG-1 extender compared to other extenders (P<0. 05). In conclusion، our results showed that GL-1 extender resulted in higher post-thawed buck sperm quality compared to other extenders.

  Keywords: Buck, Freeze, Glutathione, Lecithin, Semen
 • A. Ahani Azari, T. Zahraei Salehi, B. Nayeri Fasaei, M. Alebouyeh Pages 301-305
  There are many techniques to knock out directed genes in bacteria، some of which have been described in Salmonella species. In this study، a combination of SOEing PCR method and the λ Red disruption system were used to disrupt phoP gene in wild type and standard strains of Salmonella typhimurium. Three standards PCR and one fusion PCR reactions were performed to construct a linear DNA including upstream and downstream of phoP gene and Kanamycin cassette. As a template plasmid، we used pKD4 whichcarries kanamycin gene flanked by FRT (FLP recognition target) sites. The resulting construct was electroporated into prepared competent cells of S. typhimurium. The transformants colonies related to the standard strain appeared on the LB-Km-agar plates after incubation، but there was no colony on LB-Km-agar plates corresponding to the wild type strain. The failure in transformation of the wild type strain may be because of inflexibility of the λ Red disruption system in this strain or its unique restriction-modificationsystem. However، by this construct we are able to generate phoP mutant in many of the Salmonella species due to high homology of the phoP gene which exists in different species.
  Keywords: Gene disruption, Kanamycin cassette, λ Red disruption system, Salmonella typhimurium, SOEing PCR method
 • R. Hobbenaghi, B. Dalir, Naghadeh, A. Nazarizadeh Pages 306-309

  A one-day-old male Holstein calf was presented with a palpable subcutaneous mass، extending from the parotid to the orbital region، involving the entire right side of the face and a large flabby mass without any evidence of inflammation or edema on the tongue. Macroscopically، the cut surface of the lingual mass appeared slightly lobulated، pink، with a mucoid appearance and gelatinous consistency. Histopathological examination confirmed the infiltrative subcutaneous lipoma and lingual myxoma evidenced by low cellularity and abundant basophilic، mucinous stroma. In this report، clinical and detailed histhopathological findings of congenital infiltrative myxoma and its coincidence with infiltrative facial lipoma is reported in a newborn calf.

  Keywords: Calf, Histopathology, Infiltrative lipoma, Infiltrative myxoma
 • M. R. Aslani, A. Ebrahimi Kahrisangi, F. Baghban, A. Kazemi, M. Heidari, N. Salehi Pages 310-312
  Endocarditis is rarely reported in sheep and information presented for ovine endocarditis is based mostly on comparative findings in the cattle. Infective vegetative endocarditis of the right heart was diagnosed in a 3-year-old fat-tailed ram. Clinical findings included tachycardia، marked brisket edema، jugular veins distention and pulsation and pale mucous membranes. Hematologic abnormality included neutrophilic leukocytosis. Necropsy confirmed severe right atrioventricular and pulmonary valves vegetative endocarditis with evidence of right heart failure. Erysipelothrix rhusiopathiae was isolated from those vegetative lisions.
  Keywords: Atrioventicular valve, Endocarditis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Pulmonary valve, Sheep