فهرست مطالب

مدیریت سلامت - پیاپی 61 (پاییز 1394)
 • پیاپی 61 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم کازرانی، عاطفه داودیان، فرید زایری، حمید سوری صفحات 7-16
  مقدمه
  مرور نظام مند رویکردی است که با شناسایی دقیق تمامی مطالعات مرتبط با پژوهش، منجر به نتیجه گیری عینی تر و علمی تری می شود. چنانچه ساختار این مطالعات با ضوابط پذیرفته شده بین المللی همخوانی نداشته باشد، عملا نمی تواند پاسخگوی اهداف این مطالعات باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق چکیده مقالات مرور نظام مند و متاآنالیز نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس با (Web of Science) بیانیه پریسما است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع پیمایش تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 204 چکیده مقاله مرور نظام مند و متاآنالیز پژوهشگران ایران است که تا پایان سال 2012 در وب آو ساینس نمایه شده اند. در این پژوهش، ساختار چکیده مقالات با استفاده از بیانیه PRISMA مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس همبستگی میان نتایج به دست آمده با استنادهای دریافتی، تعداد نویسندگان و سال انتشار مقالات به وسیله ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید.
  یافته ها
  میانگین امتیاز پریسمای چکیده مقالات، 2/6 با انحراف استاندارد 68/1 به دست آمد. بخش اهداف با 99 درصد میزان رعایت، بیش ترین و بخش شماره ثبت با دو درصد، کمترین میزان رعایت را در بین معیارهای پریسما به خود اختصاص دادند. میانگین استنادهای دریافتی چهار و میانگین تعداد نویسندگان 3/5 بود. از نظر آماری همبستگی مثبتی بین امتیاز پریسما و میانگین استنادهای دریافتی (010/0=P، 181/0=r) و همچنین تعداد نویسندگان (013/0=P، 175/0=r) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که انطباق چکیده مقالات با بیانیه PRISMA در سطح مطلوبی قرار ندارد. برای گزارش بهتر نتایج، باید برای نویسندگان مقالات، آموزش های لازم در نظر گرفته شود. همچنین باید سردبیران مجلات، راهنماهای گزارش صحیح این نوع مطالعات را در راهنمای نگارش مقالات درج نمایند.
  کلیدواژگان: مقالات مروری، متاآنالیز، چکیده نویسی و نمایه سازی، کنترل کیفیت، پریسما
 • مریم اخوتی، فاطمه کرمی، رضا خواجویی صفحات 17-30
  مقدمه
  وب سایت های کتابخانه ای به عنوان یکی از راه های اصلی برای دسترسی به منابع کتابخانه هستند که برای اطمینان از عملکرد مناسب آن ها، لازم است مطابق نیاز کاربران طراحی شوند. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی کاربردپذیری وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور ایران و تعیین رابطه آن با رتبه وبومتریک دانشگاه های موردبررسی بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که با استفاده از روش ارزیابی مکاشفه ای، به بررسی میزان کاربردپذیری وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک ایران (تهران، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز، کرمان، مازندران، ارومیه، کرمانشاه و زنجان) در تابستان 1392 پرداخت. در این پژوهش، سه نفر ارزیاب به طور مستقل وب سایت ها را با مولفه های نیلسن، مورد ارزیابی قرار دادند. در نهایت، فهرستی از مشکلات کاربردپذیری موجود در رابط های کاربری مورد ارزیابی تهیه شد. برای تعیین نوع مشکلات از معیار «درجه شدت» استفاده شد. سپس رابطه بین رتبه کل کاربردپذیری وب سایت کتابخانه ها با رتبه وبومتریک دانشگاه های موردنظر تعیین شد. تحلیل یافته های پژوهش با نرم افزار SPSS20 انجام گرفت.
  یافته ها
  در این ارزیابی، بیشترین مشکلات وب سایت ها، مربوط به «انعطاف پذیری و کارایی استفاده» و کمترین آن ها، مربوط به «پیشگیری از خطا» بودند. همچنین، بیشترین مشکلات وب سایت ها، مشکلات «اساسی» بودند. نتایج نشان داد بین رتبه وبومتریک دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه کاربردپذیری وب سایت کتابخانه مرکزی آن ها همبستگی وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  طراحی رابط کاربر وب سایت های کتابخانه ای با وجود طیف وسیع و متنوع کاربران، دارای کاربردپذیری مطلوبی نیست. پیشنهاد می شود در طراحی این وب سایت ها استانداردها و اصول از پیش تعیین شده مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، وب سایت کتابخانه، رتبه کاربردپذیری، رتبه وبومتریک
 • علی اژدری، شهناز نایب زاده، فروغ حیرانی صفحات 31-46
  مقدمه
  در سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که یکی از باارزش ترین دارایی ها، برند محصولات/ خدمات آن ها می باشد. ارزش ویژه برند هر سازمان بازتابی از رعایت مسئولیت اجتماعی توسط آن هاست. مسئولیت اجتماعی نه تنها موجب بهبود اوضاع سازمان ها می شود بلکه بر ارزش ویژه برند آن ها تاثیر بسزایی دارد.
  روش کار
  تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش تحقیق همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 561 نفر از کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد می باشد و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد که با استفاده از ابزار پرسشنامه تعداد 250 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها و تائید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.72 انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی در بعد جامعه، مشتریان و محیط زیست تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراک شده دارد. مسئولیت اجتماعی در بعد جامعه بر تداعی برند و در بعد کارکنان و محیط زیست بر آگاهی از برند نیز اثر معناداری دارد. همچنین رابطه بین کیفیت ادراک شده و تداعی برند با وفاداری به برند به تائید رسیده است.
  نتیجه گیری
  ضرورت دارد بیمارستان ها برای حفظ جایگاه و بقای خود در جامعه و موفقیت در کار، مسئولیت اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، بیمارستان، آگاهی، کیفیت ادراک شده، تداعی، وفاداری
 • محمدحسین یارمحمدیان، امید خسروی زاده، سمیرا علیرضایی، فرزانه دوستی* صفحات 47-56
  مقدمه

  نظام های یکپارچه اطلاعاتی، رویکردهای نوین میز خدمت ومدیریت ارتباط با مشتریان، همه دارای یک فصل مشترک مدیریتی هستند و پایه موفقیت تمامی این نظام ها بر دیدگاه فرایندی استوار است. این مقاله با هدف تاثیر به کارگیری مدل فرایند کسب و کار بر فرایند ترخیص بیمارستان قائم (عج) مشهد نگاشته شده است.

  روش کار

  این پژوهش از نوع اقدام پژوهی و بدون گروه کنترل می باشد که در بیمارستان قائم مشهد و در نیمه اول سال 1391 انجام شد و حوزه مطالعه در این پژوهش فرایند ترخیص بیماران بستری بود. روش گرد آوری داده ها در فازهای چهارگانه مطالعه، جلسات گروه متمرکز بود که برای الویت بندی فرایندها، مدلسازی، شناخت مشکلات و ارایه راهکار برای آن ها، برگزار شد. ابزار گردآوری داده ها جداول جریان فرایند، شناسایی فرصت های بهبود، شناسایی مشکلات و ارائه راهکار و فرم تحلیل مهندسی و شناسایی فرصت های بهبود بود.

  یافته ها

  در مرحله پایانی و بعد از تکمیل فرم پیشنهادهای بهبود، پژوهشگران به پیاده سازی آن ها پرداختند و با استفاده از شاخص های موجود، میزان تغییرات را بررسی کردند. تاثیر نهایی به کارگیری مدل فرایند کسب و کار بر اصلاح فرایند ترخیص بیمارستان قائم (عج) مشهد 68 دقیقه صرفه جویی در زمان فرایند ترخیص بیمار بستری بود.

  نتیجه گیری

  پژوهشگران با استفاده از این رویکرد، توانستند بعد از مدلسازی فرایندها، شناسایی مشکلات و یا فعالیت های بدون ارزش افزوده، راهکارهای پیشنهادی توسط اعضای تیم را به اجرا آوردند و اثرات آن را در قالب تغییر شاخص های واحد نشان دهند.

  کلیدواژگان: فرایندکسب وکار، فرایند ترخیص، بیمارستان آموزشی
 • حسام کریم، کبری اطمینانی، سیدمحمود تارا، مرضیه مردانی صفحات 57-68
  مقدمه
  یکی از عوامل اصلی هزینه های بیمارستانی طول مدت اقامت می باشد که باعث محدودیت منابع در بیمارستان می گردد. شناسایی عوامل مرتبط با این شاخص جهت بهره بردای بهینه از منابع و کاهش مدت اقامت، می تواند مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت با استفاده از اعمال درخت تصمیم بر روی داده های پذیرش بیمارستان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی گذشته نگر است. نمونه های مورد مطالعه از 188068 پرونده ی کامپیوتری بیماران بستری در تمام بخش های بیمارستان قائم(عج) مشهد شامل 16 متغیر و در بازهی زمانی ابتدای سال 1388 تا انتهای سال 1392 خورشیدی استخراج شد. پس از پاکسازی داده ها، جهت تعیین عوامل مرتبط با طول مدت اقامت، از تحلیل تک متغیره شامل تست های آماری کای دو و تحلیل واریانسیک طرفه و همچنین الگوریتم درخت تصمیم CHAIDدر نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین مدت اقامت در بیمارستان مورد مطالعه 5/6 با میانه چهار روز بوده است. از بین 15 متغیر مستقل وارد شده به درخت تصمیم، 11 متغیر شامل بخش بستری، سن، دلیل مراجعه، پزشک معالج، نحوه مراجعه، شغل، وضعیت تاهل، نوع محل زندگی، داشتن همراه، روز پذیرش در هفته، و نوع بیمه، به عنوان عوامل مرتبط با LOS شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج تکنیک های داده کاوی می تواند بر اساس داده های ورودی متفاوت باشد، لذا جهت آگاهی از عوامل مرتبط با طول مدت اقامت لازم است داده های مربوط به هر بیمارستان به طور جداگانه وارد مدل شده و از نتایج بهدست آمده، در همان بیمارستان استفاده شود.
  کلیدواژگان: طول مدت اقامت، عوامل مرتبط، داده کاوی، درخت تصمیم
 • احمد رستگار، سعید مظلومیان، نسرین قاسمی، محمدحسن صیف صفحات 69-81
  مقدمه
  توجه به کارآفرینی سازمانی و اشتغال مولد در سازمان های متصدی امر بهداشت و درمان به دلیل تنوع و تعدد فعالیتها و خدمات بهداشتی و درمانی و لزوم ارتقاء کیفیت آنها، بسیار ضرورت دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای توانمندسازی روانشناختی در میان رهبری خدمتگزار و کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفته است.
  روش کار
  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 187 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انتخاب شدند و به پرسشنامه های خودگزارشی (ترکیبی) رهبری خدمتگزار، توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش به طور کلی نشان داد که رابطه رهبری خدمتگزار و کارآفرینی سازمانی تحت تاثیر مولفه های توانمندسازی روانشناختی قرار دارد به طوری که رهبری خدمتگزار از طریق مولفه های توانمندسازی روانشناختی بر کارآفرینی سازمانی به صورت غیر مستقیم و مثبت اثر می گذارد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین اثر غیرمستقیم بر کارآفرینی سازمانی از میان مولفه های رهبری خدمتگزار، مربوط به مولفه های خدمت رسانی و تواضع و فروتنی می باشد.
  نتیجه گیری
  بر مبنای نتایج پژوهش مدیران دانشگاه علوم پزشکی می توانند به وسیله مهرورزی، تواضع و فروتنی و خدمت رسانی به کارکنان، ضمن فراهم کردن زمینه رشد مولفه های توانمند سازی روانشناختی در کارکنان به افزایش کارآفرینی سازمانی کمک نمایند.
  کلیدواژگان: رهبری خدمت گزار، توانمندسازی روانشناختی، کارآفرینی سازمانی
 • امید یوسفیان زاده، سید جواد قاضی میرسعید، محمد مرادی جو صفحات 82-91
  مقدمه
  گرچه تاکنون تلاش ها و پژوهش های چندی در خصوص کتابخانه های دیجیتالی صورت گرفته، اما به ظاهر، مقوله ارزیابی این نوع کتابخانه ها چندان مورد توجه واقع نشده است. به همین جهت مطالعه حاضر با هدف تعیین وجود تشابه و افتراق کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استانداردهای ساختار کتابخانه دیجیتالی دانشگاهی انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن مشاهده ای است. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست محقق ساخته، شامل 36مولفه است که بر اساس بررسی ویژگی های چهار کتابخانه دیجیتالی برتر جهانی از نظر فدراسیون کتابخانه های دیجیتال در سال 2010، امکانات یک کتابخانه دانشگاهی و نیز بررسی مطالعات مرتبط،طراحی شد، سپس هر یک از این مولفه ها با امکانات کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی تهران تطبیق داده شد و وجوه تشابه و افتراق آن با مولفه های چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی(میانگین و درصد) نتایج ارائه گردید.
  یافته ها
  یافته های حاصل از این مطالعه نشان دادکتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران 44/19درصد (هفت مولفه) از این شاخص ها را تدارک دیده است.
  نتیجه گیری
  اینگونه به نظر می رسد به هنگام راه اندازی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران، تنها به صرف قرار دادن تعدادی منبع الکترونیک در یک وبگاه، این نامگذاری به غلط صورت گرفته است. حال آنکه یک کتابخانه دیجیتال به لحاظ مفهومی علاوه بر ویژگی های یک کتابخانه سنتی، دارای ویژگی های خاص خود نیز می باشد که در مطالعه حاضر به برخی از آن ها اشاره شده و این در شرایطی است که این کتابخانه فاقد بسیاری از این شاخص هاست
  کلیدواژگان: کتابخانه دیجیتال، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارزیابی
 • آزاده کامل قالی باف، آتنا کامل قالی باف، حسن کریمی، نرجس رستگار مقدم، کامبیز بهاالدین بیگی صفحات 92-105
  مقدمه
  یکی از زمینه های پرکاربرد و موفق در سلامت از راه دور، ارائه خدمات سلامت روان و مشاوره است. در این مطالعه کارامدی روان درمانی در ارتباط از راه دور بررسی شده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی است که با بهره گیری از هر دو رویکرد کیفی و کمی، با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه صورت پذیرفته است. جمعیت مورد مطالعه شامل 30 نفر، با روش نمونه گیری در دسترس، از میان مراجعین به کلینیک تخصصی خانواده درمانی در شهر مشهد انتخاب شده اند که دربازه زمانی آبان تا دی ماه سال1393جهت دریافت خدمات، از طریق اینترنت با روان درمانگر خود در خارج از کشور ارتباط داشته اند. روایی محتوای ابزار با استفاده از نظرات سه نفراز متخصصین تاییدگردید و برای سنجش پایایی آزمون، از روش تحلیل ثبات درونی بهره گرفته شد. همچنین به منظور بررسی ارتباط متغییرهای زمینه ای و شاخصهای مورد مطالعه از ضریب همبستگی رتبه ای اسپرمن استفاده شده است.
  یافته ها
  سه شاخص مورد اندازه گیری در این مطالعه به ترتیب شامل: تعامل بیمار–درمانگر، بارضایت 80 درصدی پاسخگویان، کارامدی ابزار مشاوره با امتیاز 3/73 درصد، و همچنین شاخص رضایتمندی با امتیاز 3/93 بوده است. اطلاعات مربوط به سوالات باز پرسشنامه و نتایج مصاحبه با روان درمانگر پس از تحلیل و بررسی به صورت دسته بندی موضوعی ارائه شده است.
  نتیجه گیری
  کشور ایران با وسعت پهناور و تعداد قابل توجه مناطق محروم و دورافتاده، برای استفاده از مزایای تکنولوژی سلامت از راه دور، جهت بهبود دسترسی و توزیع عادلانه خدمات، پتانسیل خوبی دارد.
  کلیدواژگان: پزشکی از راه دور، رضایت مندی بیمار، روان درمانی کوتاه مدت، اینترنت
|
 • Maryam Kazerani, Atefeh Davoudian, Farid Zayeri, Hamid Soori Pages 7-16
  Introduction
  Systematic review is an approach with precise identification of all the relevant studies leading to more objective and scientific conclusions. Unless the structure of the studies comply with internationally accepted standards، they cannot effectively be responsive to objectives of the studies. The purpose of this study is to evaluate the compliance ration of Iranian Systematic Reviews and Meta-analysis abstracts indexed in WOS and PRISMA statement
  Methods
  This study is an analytical survey. The sample included 204 Iranian systematic reviews and meta-analysis abstracts indexed in WOS up to the end of 2012. In this study the structure of the abstracts were evaluated using the PRISMA statement. Pearson correlation coefficient was used to calculate the correlation between the obtained results with cited articles، the number of authors and the publication year.
  Results
  The mean PRISMA score of article’s abstract was 6. 24± 1. 68. The objective section with 99%، compliance rate، had the highest compliance rate and the Registration with 2%، had the lowest compliance rate among other PRISMA items. The means for citations and the number of authors were 4 and 5. 3، respectively. There is statistically significant positive correlation between the PRISMA score and the mean of received citations (P=0. 010، r=0. 181)، as well as the number of authors (P=0. 013، r=0. 175).
  Conclusion
  According to the findings the ratio of compliance between abstracts and PRISMA is not desirable. Therefore، authors should be trained for better reporting of results. In addition، the editors of magazines should include the guidelines of accurate reporting of these types of articles in the article writing guidelines.
  Keywords: Review Literature, Meta, analysis, Abstracting, Indexing, Quality Control, PRISMA
 • M. Okhovati, F. Karami, R. Khajouei Pages 17-30
  Introduction
  Library websites are one of the main ways to access to library resources، therefore، they should be desihned according to users'' needs to ensure their proper performance. This study aims to evaluate the usability of central libraries websites of Top Iranian Medical Universities and determinate its relationship with webometric ranking.
  Methods
  This descriptive-analytical، cross-sectional study was conducted in 2013 to evaluate the usability of central libraries’ websites of Iranian Medical Universities، type I (Tehran، Shahid Beheshti، Isfahan، Shiraz، Tabriz، Mashhad، Ahvaz، Kerman، Mazandaran، Uromia، Kermanshah and Zanjan). Three evaluators independently examined the websites using Nielsen’s usability principles. Then a list of usability problems was identified and classified based on their severity. Then، the correlation between the ranking of the central library websites and the ranking of webometrics was determined. Spss20 was used to analyse the data.
  Results
  according to the findings، the highest number of problems was related to «flexibility and efficiency of use» and the lowest was related to «error prevention». Based on the severity of identified problems، the highest number of problems were «major» ones. There was no significant correlation between the usability ranking of the central library websites and the webometrics ranking of the same universities.
  Conclusion
  Despite the wide usage and variety of users، library websites interfaces are not of good usability، therefore، it is recommended to to consider standards and principles while designing websites.
  Keywords: Evaluation, Library Website, Usability Ranking, Webometrics Ranking
 • A. Ajdary, Sh Nayebzadeh, F. Heirany Pages 31-46
  Introduction
  In recent years، it is widely believed that one of the most valuable assets of organizations، is the brand of their products /services. Brand value is a reflection of their social responsibility leading not only to the improvement of their status quo but also to the enhancement of their special brand value.
  Methods
  This is an applied study in which a population of 561 employees working in Shahid sadoughi Hospital of Yazd was included. Stratified random sampling was used to select a sample of 250 of staff. Data were collected by a questionnaire and then were analyzed by LISREL 8. 72 using confirmatory factor analysis and structural equation modeling technique. Data analysis was used to confirm the relationships between variables.
  Results
  The findings showed that social responsibility in the dimensions of community، customers and the environment had a significantly positive effect on perceived quality. Social responsibility in the dimension of community had a significant impact on brand associations. Social responsibility also had a significant effect on brand awareness in employees and environment dimensions. Moreover، the relationship between perceived quality and brand associations with brand loyalty was confirmed.
  Conclusion
  It is essential for hospitals to give priority to social responsibility for maintaining their position in society، survival، and success in the work.
  Keywords: Social responsibility, Hospital, Awareness, Perceived Quality, Associations, Loyalty
 • S. Alirezaemh Yarmohammadian, O. Khosravizadehi, F. Doosty Pages 47-56
  Introduction

  Integrated information systems، new approach of service delivery and interactions with customers، all have a common managerial character، and owe their success to process approach. This study aimed to determine the impact of Business Process Management on discharge process in Qaem teaching hospital in Mashhad.

  Methods

  This action research conducted in 2013، focused on inpatient discharge process. Data collection، in four phases of study، was based on a focus group for prioritizing processes، modeling، identifying problems and providing solutions. The instruments for data collection consisted of work flowchart، identification of improvement opportunities and problem identification table and some forms such as engineering analyzing.

  Results

  After the implementation of Business Process Model، the saving time for patient discharge was 68 minutes.

  Conclusion

  After modeling the process، identifying problems and non-value added activities، the researchers implemented team members’ suggestions and showed changes in form of unit indexes.

  Keywords: Business Process Management, Discharge Process, Teaching Hospital
 • H. Karim, K. Etminani, M. Tara, M. Mardani Pages 57-68
  Introduction
  One of the main factors of hospital costs resulting in hospital resources constraints is Length of Stay (LOS). Recognizing factors associated with this index can result in optimized utilization of resources and reducing LOS. The present study has been conducted with the aim of investigating LOS-related factors using decision tree applied on hospital admission data.
  Methods
  In this descriptive-retrospective study، 188068 patient data were extracted from computerized patient records including 16 variables in all wards in Ghaem Hospital in Mashhad، Iran، during 2009-2014. After data cleaning، in order to determine the factors associated with LOS، statistical procedures including univariate analysis، chi-Square statistical test، one-way ANOVA، and CHAID algorithm were applied on our data using SPSS Statistical Software version 19.
  Results
  The mean and median of LOS in Ghaem hospital were 6. 5 and 4 days، respectively. Out of 15 independent variables entered the model، 11 variables including the ward، the patient’s age، the admission reason، the doctor، the referral status، the patient’s job، the marital status، the status of the residential place، the caregiver (s)، admission day of the week، and the insurance type were associated with LOS.
  Conclusion
  The results of data mining techniques can be different based on the input data. Therefore، to identify the factors related to LOS، it is necessary to enter the related data of individual hospitals into the model and to use the obtained results at the same hospital.
  Keywords: Length of Stay, Associated Factors, Data Mining, Decision Tree
 • A. Rastegar, S. Mazloumian, N. Ghasemi, Mh Seif Pages 69-81
  Introduction
  Paying attention to organizational entrepreneurship and productive employment in organizations in charge of health care is of great importance due to the diversity of activities and health services and the need to improve their quality. Therefore، the present study aimed at investigating the mediating role of psychological empowerment among servant leadership and organizational entrepreneurship among Zahedan medical sciences university staff.
  Methods
  187 staff from Zahedan medical sciences university were selected through simple random sampling. They answered to self-report questionnaires of servant leadership، psychological empowerment، and organizational entrepreneurship. Path analysis by means of LISREL software was used to analyze the data.
  Results
  the findings generally showed that the relationship between servant leadership and organizational entrepreneurship was influenced by the components of psychological empowerment so that servant leadership، through psychological empowerment components، had indirect positive effect on organizational entrepreneurship. Moreover، the results displayed that among components of servant leadership، service and humility had the most indirect effect on organizational entrepreneurship.
  Conclusion
  Based on the study results، university administrators can provide the context for the growth of psychological empowerment components and، in turn، help to increase organizational entrepreneurship by kindness، humility and serving the staff.
  Keywords: Servant Leadership, Psychological Empowerment, Organizational Entrepreneurship
 • O. Yousefianzadeh_S. J Ghazi Mir Saeed_M. Moradi-Joo Pages 82-91
  Introduction
  Spite of many studies conducted on digital libraries، there are a few studies on the evaluation of this type of library. The present study was an attempt to determine similarities and differences between Tehran University of Medical Sciences Digital Library against the Structural Standards of an academic digital library.
  Methods
  This was an observational study in which the data was collected by a check list developed by the researcher. The check list was constructed by evaluating the best digital libraries in 2010 from Digital Library Federation point of view، facilities in an academic libraries and a literature review. Then، TUMS Digital Library was compared with all components in the check list to determine the similarities and differences. Finally، descriptive statistics (average and percentage) were presented using SPSS software.
  Results
  The study showed that TUMS Digital Library just met 22. 3 percent (8 components) of the standards including university news، electronic journal، staff name، Email، telephone number، databases، physical library work time، address and membership in the library.
  Conclusion
  It seems that the reason for calling this library a Digital Library is just based on possessing several electronic resources and TUMS digital library does not conform with a standard digital library. However، besides having features of a traditional library، a digital library should have special characteristics which will be discussed in this study.
  Keywords: Central Library, Digital Library, Digital Library Federation, Evaluation, Tehran University of Medical Science
 • A. Kamel Ghalibaf, A. Kamel Ghalibaf, H. Karimi, N. Rastegar Moghadam, K. Bahaadinbeigy Pages 92-105
  Introduction
  Telemental health is one of the most successful aspects of telehealth. In this study، we focus on family therapy as a branch of psychotherapy and analyze its efficacy in telecommunication settings.
  Methods
  This is a descriptive study conducted between October 2014 and February -2015. The sample of the study consisted of 30 patients having family therapy sessions via an internet based connection in a clinic in Mashhad. Data were collected by a questionnaire. The content validity of the questionnaire was established using a panel of 3 experts، and reliability was assured with internal consistency method. We also conducted a semi-structured interview with the psychotherapist in order to obtain his opinions on this method.
  Results
  The findings on three indices examined in this research showed that 80 percent of participants were satisfied with the interviewee/interviewer interaction، 73. 3 percent of participants rated usability of the technology as moderate to high، while 93. 3 percent of the participants reported high satisfaction with this method of telecounseling. The open-ended questions and the debriefing interview with the psychotherapist were reviewed، and general features of responses were extracted and classified.
  Conclusion
  Iran with the wide land area and considerable number of rural and deprived areas، has a good potential to benefit from telehealth advantages. As it is the first study examining the efficacy and acceptability of telepsychotherapy in Iran، further research is needed in order to examine other aspects of this field to find the best solution suitable for our country.
  Keywords: Telemedicine, Patient Satisfaction, Brief Psychotherapy, Internet