فهرست مطالب

Community Health Research - Volume:4 Issue:2, 2015
 • Volume:4 Issue:2, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید عبدالحسن نقیبی *، محمود موسی زاده، داوود شجاعی زاده، علی منتظری، جمشید یزدانی چراتی صفحات 79-89
  مقدمه
  از آنجائیکه رفتار زنان برای تشخیص زودرس در مورد سرطان پستان متاثر ازعوامل فرهنگی واجتماعی است، هدف این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با انجام غربالگری براساس چارچوب سازه های مدل PEN-3 می باشد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه زنان بالای 20 سال می باشد. حجم نمونه 1416 نفر بوده است. روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ایبوده است. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه 70 سوالی بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ver. 20 انجام گرفته است.
  نتایج
  میانگین سن جمعیت مورد مطالعه 1 /6±71/ 35 سال بوده است. فقط 3/ 14% نمونه ها به طور منظم خودآزمایی انجام می دادند. 5/ 38درصد زنان سابقه انجام معاینه کلینیکی داشتند. دراین مطالعه تفاوت مشاهده شده در عملکرد زنان روستایی یا شهری. (P=0.005)، وضعیت تاهل (P=0.013) و سابقه بیماریهای خوش خیم سرطان پستان در زنان (p<0.001) در انجام خودآزمایی پستان و معاینه کلینیکی پستان از نظر اماری معنی دار بود. بر اساس مدل PEN-3 ارتباط معنی دار اماری بین عوامل ادراکی و عوامل قادر کننده (P=0.002) و عوامل ادراکی و عوامل تقویت کننده (P=0.006) مشاهده شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج ارائه شده، عملکرد زنان در استفاده از غربالگری پایین است. همچنین وضعیت مولفه های مدل PEN-3 (عوامل ادراکی، عوامل قادرکننده و عوامل تقویت کننده) برای غربالگری سرطان در جمعیت مورد مطالعه مناسب نیست.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، PEN، 3، غربالگری، مدل، اموزش
 • سید مصطفی شیریزدی، محمد دهستانی، محمد فرات یزدی، حمیدرضا سلطانی گردفرامرزی *، منصور مقیمی صفحه 91
  زمینه
  آنتی ژن اختصاصی پروستات پلاسما ((Prostate-specific antigen (PSA) یک گلیکوپروتئینی است که عمدتا توسط سلول های سنگفرشی پروستات تولید می شود و بطور عمده در تشخیص سرطان پروستات ارزیابی می شود گروهی از پژوهشگران حضور قابل توجه گیرنده های استروژنی در سرطان پستان را مرتبط با تولید بیش از حد معمول این بیومارکر در این نوع از سرطان می دانند.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین سطح آنتی ژن اختصاصی پلاسما به عنوان یک بیومارکر جدید برای تشخیص اولیه سرطان پستان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه Historical Cohort بوده که بر روی 95 بیمار با توده پستانی (43 نفر بدخیم، 40 نفر خوش خیم) انجام شده است. افرادی که شرح حالی از هورمون تراپی اخیر داشتند و نیز نمونه های مرد از مطالعه خارج خواهند شد. در نهایت داده های این مطالعه با استفاده از آزمون های Independent sample t-test و نیز Exact test در محیط نرم افزار SPSS ver.19 آنالیز شدند.
  یافته ها
  بنابر نتایج بدست آمده، سطح پلاسمایی PSA در بیماران مبتلا به سرطان پستان حساسیت 15/ 63 درصد و ویژگی برابر با 48/ 53 درصد دارد همچنین میانگین سطح پلاسمایی PSA بیماران با توده خوش خیم 024/ 0 ± 047/ 0 و در بیماران با توده بد خیم 054/ 0 ± 065/ 0 بود که با توجه به 057/0 P: ارتباط معنی داری بین دو گروه دیده نشد. تفاوت سطح پلاسمایی PSA بین دو گروه بر حسب هیچ یک از عوامل زمینه ای نیز معنی دار نبود(P>0.05).
  نتیجه گیری
  سطح پلاسمایی PSA یک بیومارکر قابل اعتماد در تشخیص سرطان پستان نیست اگرچه با توجه به شواهد علمی موجود انجام مطالعاتی جامع تر با در نظر سایر ویژگی بدخیمی ها و بر اساس درجه تمایز تومورها برای ارزیابی نقش دقیق تر PSA در افتراق ضایعات نئوپلاستیک پستان ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: آنتی ژن اختصاصی پروستات، سرطان پستان
 • روح الله ولی پور نوروزی * صفحه 99
  مقدمه
  مصرف سبزیجات تازه نقش اپیدمیولوژیکی مهمی در انتقال برخی از بیماری های قابل انتقال توسط مواد غذایی دارد. برخی از تولید کنندگان انواع مختلفی از سبزیجات تازه بسته بندی شده و آماده مصرف را در ایران تولید می کنند. این مطالعه برای ارزیابی آلودگی انگلی در سبزیجات تازه آماده مصرف و بسته بندی شده تولید شده توسط یکی از تولید کنندگن اصلی این قبیل محصولات در تهران، ایران انجام شد.
  مواد و روش ها
  دویصت بسته سبزی تازه و بسته بندی شده آماده مصرف طی خرداد ماه 1393 تا فروردین ماه 1394 از یک توزیع کننده در تهران خریداری شد. کل محتوای هر بسته به عنوان نمونه استفاده شد. نمونه درون یک فلاسک ارلن مایر قرار داده شد. سپس محلول دترجنت افزوده شد. محتوای ظرف مخلوط شد. سپس سبزیجات دور ریخته شدند و محلول حاصل از فیلتر 0.2 میکرون عبور داده شد. محلول عبور کرده از فیلتر دور ریخته شد و به فیلتر محلول دترجنت اضافه شد. محتوای ظرف به مدت یک دقیقه مخلوط شد. فیلتر دور انداخته شد. محلول بدست آمده در دور 7000 جی به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژشد. رسوب بدست آمده با استفاده از میکروسکوپ بررسی شد.
  نتایج
  در این مطالعه 8.5 % از نمونه ها دارای آلودگی انگلی بودند. سیست و اووسیست کریپتوسپوریدیوم اس پی پی (4%)، ژیاردیا اس پی پی (3%) و انتاموبا اس پی پی (1.5%) در مطالعه حاضر شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان دهنده اهمیت سبزیجات تازه بسته بندی شده آماده مصرف را در انتقال عوامل انگلی می باشد. علاوه بر این این مطالعه نشان می دهد که روش شستشوی مورد استفاده توسط تولید کنند این محصول مناسب نیست.
  کلیدواژگان: بیماری های قابل انتقال توسط مواد غذایی، سبزیجات، ایران، کریپتوسپوریدیوم، ژیاردیا، انتاموبا
 • فرزانه وزیری، احمد حائریان، محمدعلی مروتی شریف آبادی، الهه امیریان* صفحه 105
  مقدمه
  پرسشنامه (Oral Health related Quality of Life-United Kingdom (OHQoL-UK یکی از ابزارهای اندازه گیری میزان تاثیر سلامت دهان و دندان بر کیفیت زندگی است که اثرات مثبت و منفی آن را به طور همزمان بررسی می کند. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد و کلینیک خاتم الانبیا یزد بود.
  روش کار
  این مطالعه بر روی 150 بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی یزد و کلینیک خاتم الانبیا یزد انجام شد. ابتدا طی معاینه کوتاهی توسط کلینیسین تعداد دندانها، وجود یا عدم وجود پروتز دندانی اعم از پروتز پارسیل و پروتز ثابت در بیماران مورد بررسی قرار گرفت. سپس از بیماران خواسته شد پرسشنامه OHQoL-UK را پر کنند.
  نتایج
  پرسشنامه ها توسط 61 مرد(07/ 42%) و 84 زن(93 /57%) تکمیل شد. مردان میانگین نمره کیفیت زندگی بیشتری نسبت به زنان داشتند(4/6 8 در مردان و 9/ 67 در زنان) اما این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود(p=0/519). با افزایش سن نمره کیفیت زندگی بیماران کاهش یافت (p =0/214). با افزایش تعداد دندان ها نمره کیفیت زندگی هم افزایش یافت (p=0/002. r= 0/253). میانگین نمره کیفیت زندگی بیمارانی که پروتز پارسیل داشتند کمتر از سایر بیماران بود البته این رابطه از نظر آماری معنادار نبود(p=0/563). بیماران با پروتز ثابت میانگین نمره کیفیت زندگی بالاتری داشتند (p=0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر وضعیت دندانی بر کیفیت زندگی, باید مداخلات لازم جهت بهبود وضعیت دندانی و بالتبع آن کیفیت زندگی انجام شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان، پرسشنامه OHQoL، UK، از دست دادن دندانها، وضعیت دندانی
 • مرضیه ولی پور *، عباس عسکری ندوشن صفحه 127
  مقدمه
  حاملگی ناخواسته با عواقب و پیامدهای خطرناکی برای سلامتی مادر و کودک و همچنین خانواده و جامعه همراه است. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مرتبط با حاملگی ناخواسته در بین زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر یزد می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از طریق پرسشنامه و روش نمونه گیری چندمرحله ای در ماه های خرداد و تیر 1393 مورد بررسی قرار گرفته است، حجم جامعه آماری 5925 نفر و حجم نمونه 220 نفر می باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین سنی کل زنان 27 سال بوده و 90/9% زنان خانه دار بودند، میانگین سن ازدواج 20/01 سال و میانگین تعداد فرزندان 0/85بود. از 220 زن مورد بررسی، 28/6 درصد حاملگی ناخواسته گزارش کردند. همچنین بر اساس مدل رگرسیونی لوجستیک از بین متغیرهای تاثیرگذار، متغیرهای سن ازدواج زن، نوع وسیله پیشگیری از بارداری و تعداد فرزندان ایده آل بر بارداری ناخواسته تاثیرگذار بودند. متغیرهای موجود در مدل رگرسیونی، 38/9درصد از حاملگی ناخواسته را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتیجه پژوهش، لزوم افزایش سطح کیفی برنامه های مشاوره و تنظیم خانواده به ویژه آموزش نحوه صحیح استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بارداری ناخواسته، بارداری، وسایل پیشگیری از بارداری، تنظیم خانواده
 • سیدعلی المدرسی، زهرا درخشان *، محمد فرامرزیان، محمد میری، محمدرضا شکوهی صفحه 137
  مقدمه
  تعیین کیفیت آب در مدیریت منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و پایش و پهنه بندی آن به عنوان یک اصل مهم در برنامه ریزی ها باید مد نظر قرار گیرد، همچنین روش شولر جهت تعیین کیفیت آب آشامیدنی یک امر متداول است.
  روش کار
  در این تحقیق، تعیین کیفیت آب شرب در طول دروه آماری 1384 تا 1393 با استفاده از مدل سازی شولر و به کمک روش درون یابی کریجینگ در محیط GIS مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه از نمونه های آنالیز شیمیایی جمع آوری شده از چاه ها و قنوات حوزه دشت یزد – اردکان استفاده شد. همچنین جهت تعیین کیفیت آب از نمودار شولر برای طبقه بندی کیفیت آب شرب بهره گرفته شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کیفیت آب شرب از جنوب غربی این دشت به طرف شمالی شرقی کاهش پیدا می کند. تقریبا 30% مناطق تحت بررسی در شرایط خوب و قابل قبول قرار دارند. همچنین کیفیت آب آشامیدنی 57% مناطق در شرایط ضعیف و نامطلوب قرار داشته و 13% مابقی با کیفیت متوسط در میان منطقه مورد بررسی قرار داشت.
  نتیجه گیری
  تنها راهکار عملی و کاربردی محافظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از کاهش سطح آبخوان ها استفاده صحیح و اصولی و داشتن برنامه های مدون می باشد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، کیفیت آب شرب، نمودار شولر، درونیابی، پهنه بندی
 • حسن مظفری خسروی *، مریم اسدی، علی دهقان، حسین سلیمانی صالح آبادی، محمدرضا سبحان اردکانی، محمدحسین فلاح زاده ابرقویی صفحه 147
  مقدمه
  شایعترین نوع آرتریت، استئوارتریت می باشد که با بیماری دژنراتیو زانو مشخص می شود. شواهد محدودی نشان داده اند که گیاه مرزه با در اختیار داشتن ترکیبات پولی فنولی در کاهش درد و التهاب موثر است. هدف از این پژوهش بررسی اثر مکمل پودر مرزه بر بهبود درد و غلظت TNF-α در بیماران مبتلا به استئو ارتریت زانو بوده است.
  مواد و روش ها
  این یک کارآزمایی بالینی کنترل شده دوسو کور بوده که با مشارکت 39 بیمار مبتلا به استئوارتریت با درد متوسط زانو که به صورت رندم به دو گروه گیرنده پودر مرزه و دارونما تقسیم شدند انجام گرفت. این دو گروه روزانه 3 کپسول 200 میلی گرمی هم شکل و هم اندازه به مدت دو ماه مصرف کردند. کپسول گروه گیرنده مرزه حاوی 200 میلی گرم پودر مرزه و گروه گیرنده دارونما نشاسته بود. شدت درد با استفاده مقیاس VAS در ابتدا و انتهای مطالعه تعیین شد پاسخ درمانی کاهش بیش از یک و نیم نمره از درد تعریف شد. غلظت TNF-α با روش الیزا تعیین شد.
  یافته ها
  توریع فراوانی شدت درد در ابتدای مطالعه بین دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد. قبل از مداخله، تمام بیماران نمره درد بین 4 تا 7 داشتند. بعد از مداخله، 95 درصد از گروه گیرنده مرزه و 84 درصد از گروه دارونما در این محدوده از نمره بودند. این تغییرات بین دو گروه معنی دار نبود (p=0.12). غلظت TNF-α قبل و بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری حاصل نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل پودر مرزه با دوز روزانه 3 کپسول 200 میلی گرم در کاهش درد و غلظت در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو موثر نیست.
  کلیدواژگان: مرزه، استئوارتریت، درد، TNF، ?
|
 • Seyed Abdolhasan Naghibi *, Mahmood Moosazadeh, Davood Shojaizadeh, Ali Montazeri, Jamshid Yazdani Cherati Pages 79-89
  Introduction
  As much as the women`s behavior for the premature diagnosis of the breast cancer is affected by the cultural and social factors, the purpose of this study is to investigate factors associated with screening accordance with the model PEN-3.
  Materials And Methods
  The present study was cross-sectional. The samples studied were women above 20 years and the sample size was 1416 people. The method of sampling was a random cluster. The tools of data collection questionnaire with 70 questions which approved its content validity and reliability. Data were analyzed by using software of SPSS Ver. 20.
  Results
  The average age of samples was 35.71±6.1. Only 14.3% of samples are regularly conducted to the self-examination. Also, 38.5% of women had a history of the clinical examination. The difference of observed in performance the breast self-examination and clinical breast examination were the statistical significant by variables of rural or urban (P= 0.005), the marital status (P = 0.013) and a background of having breast cancer (P <0.001). The results of the study based on PEN-3 model were showed that there were a statistical significant relationship between the structure of perceptual factors and reinforcing factors (P=0.002) and between the perceptual factors and enabling factors (P=0.006).
  Conclusion
  According to the results of presented, the women`s performance in using the screening was low. Also, the components status of the PEN-3 Model (factors of perceptual, enabling, and reinforcing) for the breast cancer screening in women studied were not suitable.
  Keywords: Breast cancer, PEN, 3, Screening, Model, Education
 • Seyed Mostafa Shiryazdi, Mohammad Dehestani, Mohammad Forat Yazdi, Hamid Reza Soltani Gerdfaramarzi *, Mansour Moghimi Page 91
  Introduction
  As a glycoprotein, Plasma Prostate-Specific Antigen (PSA) is mainly produced by prostate epithelial cells and is used as a major diagnostic tool for prostate cancer. A group of researchers relate the elevated number of estrogen receptors in breast cancer samples to the over-production of PSA in this type of cancer. Therefore, the present study aimed to determine the participant's plasma PSA level as a new biomarker for the primary diagnosis of breast cancer.
  Methods
  Employing a historical cohort design, this study was conducted on 95 patients suffering from breast masses. The participants were assigned to malignant (n=43) and benign (n=40) groups. Male participants and those undergoing a recent hormone therapy were excluded from the study. Independent-samples t-test and Fishers exact test were applied to analyze the data using SPSS software (ver. 20).
  Results
  The study findings indicated that the sensitivity and specificity of the plasma PSA level were respectively 63.15% and 53.48 % in patients suffering from the breast cancer. It was found that the mean plasma PSA levels for the benign and malignant groups were 0.047 ± 0.024 and 0.065 ± 0.054 respectively. No statistically significant relationship was detected between the two groups. Moreover, no significant difference was observed)P>0.05(between the two groups in regard with the background factors.
  Conclusion
  Plasma PSA level is not a reliable biomarker to diagnose breast cancer, though regarding existing scientific evidence, more comprehensive studies are required to consider other features of malignant samples so as to evaluate the role of PSA in differentiating breast neoplastic lesions in a more meticulous way based on the degree of tumor differentiation.
  Keywords: Prostate, Specific Antigen (PSA), Breast cancer, Biomarker, Early diagnosis
 • Rouhollah Valipour Nouroozi * Page 99
  Introduction
  Consumption of fresh herbs plays a major epidemiological role in the transmission of some parasitic food-borne diseases. Some manufacturers are producing different kinds of fresh packaged ready-to-eat packaged herbs in Iran. Therefore, this study was carried out in order to evaluate the parasitic contamination in ready-to-eat fresh packaged herbs produced by one of major manufacturers of such products in Tehran, Iran.
  Methods
  A total of 200 packages of ready-to-eat fresh herbs were purchased from a distributor in Tehran in Iran during July 2014 to April 2015. Total content of each package was used as the sample, which was placed into an Erlenmeyer flask. Then, the detergent solution was added, and the flask content was shaken. The herbs were removed and the obtained solution was filtered through 0.2 µm filter. The filtrate was discarded, the filter was eluted by detergent solution, and the content was shaken for one minute. The filter was discarded. The solution was centrifuged at 7000 g for 10 minutes, and the sediment was examined via microscopy.
  Results
  In the current study, 8.5% of samples were reported to have parasitic contamination. Cyst and oocyst of Cryptosporidium spp (4%), Giardia spp (3%) and Entamoeba spp (1.5%) were identified in the present study.
  Conclusion
  The study findings highlighted the potentiality of fresh ready-to-eat packaged herbs to serve as a transmission vehicle for parasites. In addition, this study demonstrated the washing method used by manufacturer of this product was not appropriate.
  Keywords: Food, borne diseases, Vegetables, Iran, Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba
 • Farzane Vaziri, Ahmad Haerian, Mohammad Ali Morowati Sharifabadi, Elaheh Amirian * Page 105
  Introduction
  Oral health related quality of life - United Kingdom (OHQoL-UK) questionnaire is one of the instrument which measure both positive and negative aspect of Oral Health related Quality of Life (OHQoL) at the same time. The aim of this study is to evaluate OHQoL with remaining teeth and other variable using OHQoL-UK questionnaire. Method and Material: This cross-sectional study was done on 150 patients referring to Yazd dental university and Khatamolanbia clinic; They were randomly asked to complete OHQoL-UK questionnaire. Number of teeth, present or absence of dental prosthesis (partial or fixed) was examined by the clinician. Then patients completed the OHQoL-UK questionnaire.
  Results
  Sixty one male and 84 female completed the questionnaire. Male have higher mean quality of life score than female (68.8 in male and 67.9 in female) although it was not statistically significant (p=0.519). Increasing age was associated with lower mean quality of life score (p=0.214). Patients with more teeth have higher mean quality of life score (p= 0.002, rs=0.253). Mean quality of life score in patients with partial prosthesis was less than other patients but this relationship was not statistically significant (p=0.563). Patients with fixed prosthesis had higher mean quality of life score than others (p=0.05).
  Conclusion
  According to the effect of dental condition on quality of life and effect of tooth loss on decreasing quality of life, required intervention should be done to improve dental condition and quality of life as a result.
  Keywords: Oral health related quality of life, OHQoL, UK questionnaire, Tooth loss, Dental condition
 • Marzieh Valipour *, Abbas Askari Nodushan Page 127
  Introduction
  Unintended pregnancy is associated with dangerous consequences for the mother's and baby's health as well as for the family and society. Hence, this study aimed to investigate the factors related to unintended gestation amongst pregnant women visiting healthcare centers in Yazd, Iran.
  Materials and Methods
  The present study was conducted using a questionnaire as the data collection tool via multi-phase sampling method during June-July 2014. The statistical population size was 5925 among which, a sample size of 220 was selected.
  Results
  The current study results showed that the participants’ mean age was 27 years old and 90.9% of them were housewives. Participants’ mean of marriage age was reported 20.01, while mean number of their children was 0.85. Out of 220 women, who participated in this study, 28.6% were reported to have unintended pregnancy. Moreover, based on the logistic regression model, variables of woman’s marriage age, type of contraception solution, and ideal number of children are three most effective factors on the unintended pregnancy. Existing variables in regression model justified 38.9% of the unintended pregnancies.
  Conclusion
  The study findings revealed that improving quality level of consultancy and family regulation programs seem to be essential, specifically proper training in regard with usage methods of contraception devices.
  Keywords: Contraception devices, Family regulation, Unintended pregnancy
 • Sayyed Ali Almodaresi, Zahra Derakhshan *, Mohammad Faramarzian, Mohammad Miri, Mohammad Reza Shokouhi Page 137
  Introduction
  Determining the quality of water is particularly important in water resources management, and monitoring and zoning it are considered as a significant principle to be taken into account in planning. Schuller method is the commonest way to determine the quality of water. The present study was conducted in order to determine the quality of drinking water using Schuller modeling with the help of Kriging interpolation method in GIS environment.
  Materials and Methods
  In the present study, Schuller modeling and Kriging interpolation method were utilized Geographic Information System (GIS) environment in order to determine the quality of water during the statistical period of 2005 to 2014. In so doing, chemical analyzed samples retrieved from the wells and aqueducts of Yazd-Ardakan plain were used. To determine the quality of water, Schuller diagram was utilized in order to classify the quality of drinking water.
  Results
  The results of the study indicated that the quality of drinking water reduces as we move from the southwest to the northeast of the plain. Approximately 30% of the studied area was in good and acceptable condition in regard with the quality of drinking water. Also, about 57% of the study area had poor quality drinking water, i.e. water with inappropriate and totally unpleasant quality and 13% of the map of drinking water quality is devoted to average quality, which is located in the central area.
  Conclusion
  Only principled way to prevent dangerous consequences of the water table decline is the correct and systematic use of water.
  Keywords: Geographic Information System (GIS), Drinking Water, Schuller Diagram, Interpolation, Zonation
 • Hassan Mozaffari, Khosravi *, Maryam Asadi, Ali Dehghan, Hossein Soleimani Salehabadi, Mohammad Reza Sobhan Ardakani, Mohammad Hossein Fallahzadeh Abarghoui Page 147
  Introduction
  The most prevalent type of arthritis is osteoarthritis which is known with the degenerative knee disease. Limited pieces of evidence have indicated that satureja with special phenol compounds is effective in inflammation reduction and pain alleviation. The aim of this study was to investigate the effect of Satureja Hortensis powder supplement on pain improvement and serum TNF-α in patients with knee osteoarthritis(OA).
  Materials And Methods
  The present study was conducted as a placebo-controlled double-blind randomized clinical trial. 39 patients with OA with medium pain were randomly divided into two groups which received Satureja Hortensis powder(SG) and placebo(PG) These groups consumed three 200 mg capsules with the same size and form for two months which contained Satureja Hortensis powder and starch, respectively. Pain intensity was determined using visual analogue scale(VAS) at the beginning and end of the trial. Response to the treatment was defined as pain reduction by more than 1.5 scores. The concentration of TNF-α were measured with ELISA kit.
  Results
  To distribute pain intensity before the intervention, there was no significant difference between the two groups. Before the intervention, all people had a pain score between 4 and 7. After the intervention, 95% of the SG and 84% of the PG were in this scope. These changes were not statistically different(p=0.12). There was no significant difference between the two groups in concentration of TNF-α before and after the intervention.
  Conclusion
  Results of this study showed that Satureja Hortensis powder supplement with dose of 600 mg per day for 60 days was not effective on pain alleviation and concentration of TNF-α in patients with knee osteoarthritis.
  Keywords: Satureja Hortensis, Osteoarthritis, Pain, TNF, ?