فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال بیست و پنجم شماره 2 (تابستان 1394)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و پنجم شماره 2 (تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/06/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فهیمه مردانی، حمیدرضا بلوچی صفحات 1-16
  کشت مخلوط در بسیاری از مناطق جهان به دلیل استفاده بهینه از منابع و افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی و زراعی اهمیت یافته است. به منظور ارزیابی تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک شنبلیله و آنیسون آزمایشی در سال زراعی 1391-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل کشت خالص شنبلیله و آنیسون، کشت مخلوط تک ردیفی (یک ردیف آنیسون+ یک ردیف شنبلیله)، دو ردیفی (دو ردیف آنیسون+ دو ردیف شنبلیله) و سه ردیفی (سه ردیف آنیسون+ سه ردیف شنبلیله) بدون وجین علف هرز و همان تیمارها با وجین علف هرز بود. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف کشت مخلوط اثر معنی داری بر عملکرد دانه و عملکرد زیستی هر دو گونه داشتند و کشت خالص دو گونه در هر دو شرایط وجود و عدم وجود علف های هرز دارای بالاترین عملکرد دانه و عملکرد زیستی بودند. تیمارها از لحاظ عملکرد روغن، درصد نیتروژن زیست توده و پروتئین کل دانه در شنبلیله و عملکرد روغن و عملکرد اسانس در آنیسون با همدیگر تفاوت معنی داری داشتند. نسبت برابری زمین در تمامی تیمارهای کشت مخلوط بالاتر از یک و بین 04/1 تا 39/1 بود که LER بالاتر از یک نشان دهنده برتری کشت مخلوط نسبت به کشت خالص در این الگوهای کشت می باشد. در مجموع، کشت مخلوط تک ردیفی این دو گیاه نسبت به تک کشتی، با توجه به بهبود صفات کیفی و افزایش سودمندی آن پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اسانس، پروتئین، عملکرد دانه، عملکرد زیستی، نسبت برابری زمین
 • محمد میرزاخانی صفحات 17-32
  به منظور بررسی اثر چند کشتی همزمان با لگوم ها و کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر کارآیی زراعی نیتروژن ذرت، این آزمایش در سال 1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار روش های مختلف تغذیه گیاهی در سه سطح شامل تلقیح با ازتوباکتر + عدم مصرف نیتروژن، تلقیح با ازتوباکتر + مصرف 5/37 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بصورت محلول پاشی و تلقیح با ازتوباکتر + مصرف 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بصورت خاک مصرف و تیمار چند کشتی همزمان با گیاهان لگوم در پنج سطح شامل کشت ذرت + یونجه، کشت ذرت + خلر، کشت ذرت + ماش سبز، کشت ذرت + نخود و کشت ذرت + گاودانه بود. نتایج نشان داد که اثر روش های مختلف تغذیه گیاهی بر ارتفاع ساقه، تعداد دانه در بلال، وزن تر بلال، شاخص برداشت لگوم ها، عملکرد بیولوژیکی ذرت، شاخص باروری ذرت، عملکرد دانه لگوم ها، کارآیی زراعی نیتروژن و عملکرد علوفه تر ذرت معنی دار شد. همچنین اثر تیمار چند کشتی همزمان نیز بر تعداد برگ سبز، تعداد دانه در بلال، وزن تر بلال، شاخص برداشت لگوم ها، عملکرد بیولوژیکی ذرت، شاخص باروری ذرت، شاخص برداشت بلال، عملکرد دانه لگوم ها، کارآیی زراعی نیتروژن و عملکرد علوفه تر ذرت معنی دار شد. به طوری که بیشترین و کمترین عملکرد علوفه تر ذرت با میانگین 2/52 و 2/32 تن در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار تلقیح با ازتوباکتر + مصرف 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به صورت خاک مصرف + چند کشتی همزمان ذرت و خلر و تیمار تلقیح با ازتوباکتر + عدم مصرف نیتروژن + چند کشتی همزمان ذرت و یونجه بود.
  کلیدواژگان: خلر، عملکرد علوفه، گاودانه، ماش سبز، نخود، یونجه
 • صدیقه لطیفی، علیرضا یوسفی، خلیل جمشیدی صفحات 33-45
  به منظور ارزیابی تاثیر رقم گیاه زراعی و مالچ زنده بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان و مهار علف های هرز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 انجام شد. فاکتورها شامل رقم (فرخ، آلستار و آذرگل) و کنترل علف های هرز (وجین تمام فصل، حضور علف هرز در تمام طول فصل رشد و کشت گیاهان پوششی گندم سیاه، یونجه یک ساله، ماشک گل خوشه ایبه عنوان مالچ زنده به تنهایی و در تلفیق با یک بار وجین) بودند. تداخل علف های هرز و گیاهان پوششی ارتفاع ساقه، شاخص سطح برگ، تعداد دانه در طبق، وزن صد دانه و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان را به طور معنی دار کاهش دادند. در بین صفات آفتابگردان، شاخص سطح برگ حساسیت بیشتری نسبت به سایر صفات به تداخل علف های هرز و حضور گیاهان پوششی نشان داد. میانگین عملکرد دانه ارقام مختلف آفتابگردان در حضور گیاهان پوششی گندم سیاه، یونجه یک ساله و ماشک گل خوشه ایبه ترتیب 28، 16 و 28 درصد نسبت به شاهد بدون علف هرز کاهش داشت. تداخل علف های هرز نیز عملکرد دانه ارقام آذرگل، آلستار و فرخ را به ترتیب 18، 22 و 33 درصد نسبت به شاهد بدون علف هرز کاهش داد. گیاهان پوششی گندم سیاه، یونجه یک ساله و ماشک گل خوشه ایبه ترتیب 43، 33 و 25 درصد نسبت به شاهد (حضور علف هرز در تمام طول فصل رشد) وزن خشک مجموع علف های هرز را کاهش دادند. بالاترین عملکرد دانه در تیمار گیاه پوششی یونجه یک ساله و رقم آذرگل مشاهده شد. بالاترین درصد کنترل علف هرز نیز در برهمکنش رقم آلستار و گیاه پوششی یونجه یک ساله در تلفیق با یک بار وجین دیده شد.
  کلیدواژگان: تداخل علف های هرز، گندم سیاه، مالچ زنده، ماشک گل خوشه ای، یونجه یک ساله
 • غلامرضا محمدی، علی محمد کاکاییان، محمد اقبال قبادی، عبدالله نجفی صفحات 47-63
  حفاظت خاک و بهبود ویژگی های آن، از مهم ترین اهداف کشاورزی پایدار است. کاشت گیاهان پوششی در طی دوره آیش، در راستای تامین این اهداف سودمند می تواند باشد. بنابراین، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه ی پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در زمان و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل نوع گیاه پوششی (چاودار، ماشک معمولی و مخلوط آن ها) و تاریخ برگرداندن گیاه پوششی به خاک (اسفند و فروردین ماه) بودند. در هر تکرار یک کرت شاهد (بدون گیاه پوششی) نیز درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که حضور گیاهان پوششی، میزان نیترات خاک را به طور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش داد و از این نظر چاودار از تاثیر بیشتری برخوردار بود. حضور این گیاهان به کاهش معنی دار هدایت الکتریکی خاک نیز در مقایسه با تیمار شاهد منجر شد. در مقایسه بین دو تاریخ برگرداندن، تیمارهای برگردانده شده در فروردین ماه درصد ماده آلی کمتر و هدایت الکتریکی بیشتری را نشان دادند. ویژگی های فیزیکی خاک تحت تاثیر نوع تیمارهای پوششی قرار نگرفتند، ولی حضور گیاهان پوششی تا فروردین ماه درصد تخلخل خاک را کاهش داد.
  کلیدواژگان: چاودار، گیاه پوششی، ماشک معمولی، ویژگی فیزیکی خاک، ویژگی شیمیایی خاک
 • جلیل شفق کلوانق، سعید زهتاب سلماسی، مرتضی اعلمی میلانی *، شاهین اوستان، سهیلا عبدلی صفحات 65-77

  به منظور ارزیابی تاثیر پساب شرکت ایران مایه (تولید کننده خمیرمایه) بر عملکرد دانه و برخی اجزای عملکرد گندم پژوهشی در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول دفعات آبیاری با پساب در سه سطح شامل I1= یکبار آبیاری با پساب با نسبت های تعیین شده، I2= دوبار آبیاری با پساب با نسبت های تعیین شده و I3= آبیاری با پساب با نسبت های تعیین شده در کل دوره رشد و فاکتور دوم غلظت های مختلف پساب در شش سطح شامل P0= آب شاهد، P15= 15 درصد پساب + 85 درصد آب آبیاری، P30= 30 درصد پساب + 70 درصد آب آبیاری، P45= 45 درصد پساب + 55 درصد آب آبیاری، P60= 60 درصد پساب + 40 درصد آب آبیاری و P100= پساب خالص، بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه در تیمار شاهد غلظت پساب و بیشترین تعداد گلچه بارور در هر سنبله در تیمار پساب خالص مشاهده شد. بیشترین تعداد پنجه بارور و عملکرد دانه از تیمار آبیاری با پساب با نسبت های تعیین شده در کل دوره رشد بدست آمد. آبیاری با پساب در کل دوره رشد (سه بار) در مقایسه با یکبار آبیاری و دوبار آبیاری با پساب به ترتیب باعث افزایش 6/13 و 7/5 درصدی در عملکرد دانه گردید.

  کلیدواژگان: آبیاری با پساب، عملکرد دانه، غلظت پساب، شرکت خمیرمایه، گندم
 • حدیث حسنوند، سید عطاءالله سیادت، محمدرضا مرادی تلاوت، سید هاشم موسوی، عبدالحمید کرمی نژاد صفحات 79-89
  به منظور بررسی واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکدو رقم محلی و خارجی باقلا به تاریخ های مختلف کاشت در منطقه اهوازآزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 93-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی با پنج سطح (10 مهر، 25 مهر، 10 آبان، 25 آبان و 10 آذر) و دو رقم باقلا هیستال (رقم خارجی) و سرازیری (رقم محلی) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که ارقام مورد آزمایش از لحاظ تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن صددانه و ارتفاع بوته با هم اختلاف معنی داری داشتند. همچنین اثر برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که رقم هیستال دارای تعداد دانه در غلاف بیشتر و رقم سرازیری دارای تعداد غلاف در بوته بیشتری نسبت به یکدیگر بودند. بیشترین عملکرد دانه به ترتیب به تاریخ های کاشت دوم و سوم با میانگین عملکردهای 3/3979 و 4/3849 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه به تاریخ کاشت پنجم با میانگین عملکرد 2/1806 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که رقم هیستال در صورت کاشت در تاریخ 10 آبان، و رقم سرازیری در صورت کاشت در تاریخ 25 مهر، می توانند از عملکرد دانه و تولید ماده خشک بیشتری برخوردار باشند.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، ارقام باقلا، اجزای عملکرد، شاخص سطح برگ، ماده خشک
 • مرتضی مولایی، فاطمه مولایی صفحات 91-101
  فعالیت های اقتصادی با بروز برخی از پیامدهای زیست محیطی مضر مانند گرم شدن کره ی زمین، تغییر اقلیم و باران های اسیدی همراه می باشد. از این رو لازم است تا این اثرات بر مبنای تئوری های اقتصادی-زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. بر این اساس، اصلاح مدل های کارایی با وجود تولید توام ستاده های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به بررسی کارایی زیست محیطی بخش کشاورزی در طی سال های 1390-1373 با وجود پنج آلاینده (SO2، NOx، CH4، CO و CO2) و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مقادیر کارایی با در نظر گرفتن محصولات بد (آلاینده ها)، کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است. به طوری که متوسط کارایی از 98/0 به 72/0کاهش یافته است. این موضوع نشان می دهد که شرایط زیست محیطی به صورت معنی داری روی کارایی اثر می گذارد. براین اساس، پیشنهاد می شود برای دست یابی به یک دید واقع بینانه از وضعیت بنگاه های تولیدی، کالاهای خوب و بد در محاسبات کارایی وارد گردد.
  کلیدواژگان: ایران، بخش کشاورزی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی زیست محیطی، محصولات خوب و بد
 • غلامرضا محمدی، مریم صفری پور، محمد اقبال قبادی، عبدالله نجفی صفحات 105-124
  در کشاورزی پایدار، کاربرد کود سبز به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور بررسی پاسخ برخی شاخص های رشدی ذرت به کاربرد کودهای سبز و نیتروژن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال زراعی 91-90 انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. عامل اصلی (نوع کود سبز و زمان برگرداندن آن به خاک) در هفت سطح شامل چاودار برگردانده شده در اسفند، چاودار برگردانده شده در فروردین، ماشک برگردانده شده در اسفند، ماشک برگردانده شده در فروردین، مخلوط (ماشک + چاودار) برگردانده شده در اسفند، مخلوط برگردانده شده در فروردین و شاهد (بدون کود سبز) و عامل فرعی (کود نیتروژنی) در سه سطح شامل صفر (عدم کاربرد کود اوره)، 200 کیلوگرم در هکتارکود اوره (50 درصد مقدار توصیه شده) و 400 کیلوگرم در هکتارکود اوره (100 درصد مقدار توصیه شده) بودند. نتایج نشان داد، بیشترین شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و عملکرد ذرت در تیمار ماشک برگردانده شده در فروردین و کمترین آن ها در تیمار شاهد (بدون کود سبز) به دست آمد. علاوه بر آن، تیمار ماشک در هردو زمان برگرداندن بیشترین سطح ویژه برگ را نیز موجب شد. باوجود این، شاخص های سرعت رشد نسبی، سرعت جذب خالص و نسبت سطح برگ به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای کود سبز قرار نگرفتند. در بین تیمارهای کودی نیتروژن، کاربرد 100 درصد مقدار توصیه شده بیشترین مقادیر صفات مورد بررسی و تیمار بدون کود کمترین مقادیر را نشان دادند.
  کلیدواژگان: ذرت، شاخص رشدی، کشاورزی پایدار، کود سبز، کود نیتروژن
|
 • Fahimeh Mardani, Hamidreza Balouch Pages 1-16
  Intercropping in many parts of the world، due to the efficient use and conservation of resources and enhance the quantitative and qualitative yield of medicinal and crop plants is important. In order to evaluate the effect of intercropping on yield and some physiological traits of fenugreek and anise in intercropping a field experiment was carried out in the agricultural research field of Yasouj University، during growing reason of 2011- 2012، as a randomized complete block design with three replications and ten treatments. Treatments included one row of fenugreek + one row of anise، two rows of fenugreek + two rows of anise، three rows of fenugreek + three rows of anise and monoculture fenugreek and anise by without weed control and weed control conditions. The results showed that intercropping treatments had significant effects on grain and biological yield of both plants and pure cultures of the two species in terms of both the presence and absence of weeds had the highest grain and biological yield. Treatments on grain and oil yield، percentage of the total protein and biomass nitrogen on fenugreek and anise essential oil and oil yield were significantly different from each other. Land equivalent ratio in all intercropping treatments was more than one and between 1. 04 and 1. 39، which was indicated superiority of a mixed culture than pure culture in the culture patterns. In general، single-row intercropping to monoculture، due to the improved quality traits and increase its usefulness is recommended.
  Keywords: Biological Yield, Essential Oil, Grain Yield, Land Equivalent Ratio, Protein
 • Mohammad Mirzakhani Pages 17-32
  In order to evaluate the effect of simultaneous cropping with legumes and application of chemical and biological fertilizers on nitrogen agronomic efficiency of corn، this study was carried out in field of agricultural research of Arak Payame Noor University in 2011. A factorial arrangement of treatments in a randomized complete block design with three replications was used. Methods of plant nutrition (M0= inoculation with azotobacter، M1= inoculation with azotobacter + 37. 5 Kg. ha-1 of rare nitrogen with foliar application method، M2= inoculation with azotobacter+150 Kg. ha-1 of rare nitrogen mix with soil) and simultaneous cropping treatment of legumes، (S1= corn + alfalfa، S2= corn + bitter vetch، S3= corn + mung bean، S4= corn + chickpea، S5= corn + vetch) were assigned in plots. Each sub plot consisted of 4 rows، 6 m long with 60 cm between rows space and 20 cm between plants on the rows and S. C Apex hybrid was used. Results showed that the methods of nutrition effect on the characteristics such as stem height، number of grain per ear، wet weight of ear، harvest index of legumes، biological yield of corn، productivity index، grain yield of legumes، nitrogen agronomic efficiency and yield of wet forage was significant. Effect of simultaneous cropping treatment on the number of green leaf، number of grain per ear، wet weight of ear، harvest index of legumes، biological yield of corn، productivity index، harvest index of ear، grain yield of legumes، nitrogen agronomic efficiency and yield of wet forage was significant. The maximum and minimum of yield of wet forage (52. 2 and 32. 2 ton. ha-1) were obtained with the inoculation with azotobacter + 150 Kg. ha-1 nitrigen + Simultaneous cropping of bitter vetch and corn and inoculation with azotobacter + non application of nitrogen + Simultaneous cropping of corn and alfalfa treatments، respectively.
  Keywords: Alfalfa, Bitter Vetch, Chickpea, Forage Yield, Mung Bean, Vetch
 • Sedighe Latify, Alireza Yousefi, Khalil Jamshidi Pages 33-45
  To evaluate the effect of crop cultivars and living mulch on sunflower yield and yield component and weeds control an experiment was carried out as factorial based on a randomized complete block design with three replications in 2013. Factors were sunflower cultivars (Azargol، Allstar، Farokh) and weed control treatments (weed-free، weed-infestation and intercropping of Fagopyrum esculentum، Medicago scutellata، Vicia villosa as living mulch alone and in combination with one hand-weeding). The results showed that cover crop and weed interference induced significant reduction in the stem height، leaf area index، seed number per head، 100 seeds weight and seed yield of sunflower varieties. Among the traits of crop، leaf area index showed a higher sensitivity to weed interference and cover crops presence than the other traits. In the presence of F. esculentum، M. scutellataand V. villosa grain yield was reduced by 28، 16 and 28 %، respectively، compared to weed-free plot. Weed interference decreased yield of Azargol، Allstar and Farokh by 18، 22 and 33 %، respectively compared to weed-free plot. In the presence of F. esculentum، M. scutellataand V. villosa weed biomass was reduced by 43، 33 and 25 %، respectively، compared to weed infested check. The highest grain yield was obtained from interaction of M. scutellataas cover crop alone and Azargol cultivar. The lowest level of weed infestation was also obtained from interaction of V. villosa followed by one weedingand Azargol cultivar.
  Keywords: Fagopyrum esculentum L, Living Mulch, Medicago scutellata L, Vicia villosa L, Weed Interference
 • Gholamreza Mohammadi, Ali Mohammad Kakaien, Mohammad Eghbal Ghobadi, Abdollah Najaphy Pages 47-63
  Soil conservation and the improvement of characteristics are the most important aims of sustainable agriculture. The cover crop planting during fallow can be beneficial in order to achieve these aims. Therefore، this study was conducted in order to investigate the effects of rye (Secale cereale L.) and common vetch (Vicia sativa L.) cover crops planted as pure and mixed on soil physicochemical characteristics during the 2011-2012 growing season at the Agricultural Research Farm of Razi University، Kermanshah، Iran. The experiment was a split plot in time based on a randomized complete block design with three replications. Three cover crop treatments including rye (Secale cereale L.)، common vetch (Vicia sativa L.) and mixed (rye + common vetch) and two incorporation date (March and April) were considered. Control plot (without cover crop) was also included in each block. Results indicated that the presence of cover crops significantly reduced soil nitrate content as compared with control and rye showed a higher reducing effect. The presence of cover crops until March led to a significant reduction in soil electrical conductivitycompared to control. In comparison between the two incorporation times، the April incorporated treatments showed lower organic matter persentage and higher electrical conductivity. Soil physical characteristics were not influenced by the type of the cover crop treatments، but the presence of cover crops until April reduced soil porosity percentage.
  Keywords: Common Vetch, Cover Crop, Rye, Soil Chemical Characteristic, Soil Physical Characteristic
 • Jalil Shafagh, Kolvanagh, Saeed Zehtab Salmasi, Morteza Alami, Milani, Shahin Ostan, Soheila Abdoli Pages 65-77

  In order to assessment the effects of wastewater of Iran-Mayeh company (yeast manufacture) on grain yield and some yield components of wheat، a factorial experiment based on randomized complete block design was conducted in three replications. The first factor comprised irrigation frequencies in 3 levels (I1= once one irrigation with given concentrations of wastewater، I2= two twice irrigations with given concentrations of wastewater and I3= irrigation in whole of plant growth period (three irrigations) with given concentrations of wastewater) and the second factor comprised of wastewater concentration in 6 levels (P0= well water (control)، P15=15% wastewater +85% well water، P30= 30% wastewater +70% well water، P45= 45% wastewater +55% well water، P60= 60% wastewater +40% well water and P100= 100% wastewater). Results indicated that the highest 1000 grain weight and fertile florets number per spike were observed at well water (control) and 100% waste water concentration treatments، respectively. Maximum grain yield and fertile tiller number were achieved in irrigation in whole of plant growth period (three irrigations) with given concentrations of wastewater. The irrigation in whole of plant growth period (three times) with determined concentrations of wastewater compared to once and twice irrigation with wastewater increased grain yield by 13. 6% and 5. 7%، respectively.

  Keywords: Grain Yield, Irrigation with Wastewater, Wastewater Concentration, Wheat, Yeast Production Plant
 • Hadis Hasanvand, Sayed Ataolah Siadat, Mohammad Reza Moraditelavat, Seyed Hasheme Mussavi, Abdolhamide Karaminejad Pages 79-89
  In order to evaluate the yield and some morphological characteristics of two faba bean (Vicia faba L.) local and foreign cultivars to different sowing dates in Ahwaz region، an experiment was conducted during 2013-2014 year in Khouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University. The Experiment was as split plot based on complete randomized block design with four replications that included sowing date as main plot (October 10، October 25، November 10، November 25 and December 10) and two faba bean varieties Hystal (foreign) and Saraziry (local) as sub plots. The results showed that cultivars had significant difference in terms of number of grain per pod، number of pods per plant، plant height and grain weight. Also interaction effect of sowing date and cultivar on grain yield، biological yield، was significant. The mean showed that Hystal cultivar has more grains per pod and saraziry cultivar had more number of pods per plant. The Highest grain yield related to sowing date of October 25 and November 10 with average 3979. 3 and 3849. 4 kg per hectare، respectively and the lowest grain yield to December 10 with average 1806. 2 kg per hectare. In general، results of experiment showed that Hystal cultivar in sowing date of November 10 and Saraziry cultivar in sowing date on October 25، produced highest grain yield and dry matter.
  Keywords: Dry Matter, Cultivars, Faba bean, Leaf Area Index, Plant Height, Yield Component
 • Morteza Molaei, Fatemeh Sani Pages 91-101
  Economic activity is associated with the incidence of some adverse environmental consequences such as global warming، climate change and acid rain. Therefore، it is necessary to analyze these impacts using economic-environmental theories. On this base، it is necessary to correct the efficiency models by combining good and bad outputs in efficiency calculations. In this study، environmental efficiency of agricultural sector is calculated by including data of five pollutants (،NOX، ،CO، during 1373-1390 using Data Envelopment Analysis. The results show that the efficiency scores by including bad outputs (pollutants) less than the efficiency without the inclusion of bad outputs. By inclusion of bad outputs in the process of calculating efficiency، the average efficiency has fallen from 0. 98 to 0. 72. This suggests that environmental conditions have significant impact in efficiency measures. On this base، it is proposed to include good and bad outputs in efficiency measures for achieving a realistic view of the situation of firms.
  Keywords: Agricultural Sector, Data Envelopment Analysis, Environmental Efficiency, Good, Bad
 • Gholamreza Mohammadi, Maryam Safari-Poor, Mohammad Eghbal Ghobadi, Abdollah Najaphy Pages 105-124
  In sustainable agriculture، using green manure as an alternative for chemical fertilizers has a high importance. To investigate the response of some corn (Zea mays L.) growth indices to green manure and nitrogen fertilizer an experiment was carried out at the Research Farm of Agricultural and Natural Resources Faculty، Razi University during the 90-91 growing season. The experiment was split plot based on a randomized complete block design with three replications. The main factor was green manure and its incorporation time including rye incorporated in March، rye incorporated in April، common vetch incorporated in March، common vetch incorporated in April، mixed (rye + commom vetch) incorporated in March، mixed incorporated in April and control (no green manure). The sub factor was nitrogen fertilizer as urea with three levels including 0 (no fertilizer)، 200 kg. ha-1 (the 50% of the recommended amount) and 400 kg. ha-1 (the 100% of the recommended amount). Results indicated that the highest corn leaf area index، crop growth rate and grain yield were obtained in common vetch treatment incorporated in April and the lowest ones were recorded in control treatment (without green manure). Moreover، common vetch in both incorporation times led to the highest specific leaf area. However، corn relative growth rate، net assimilation rate and leaf area ratio were not significantly influenced by green manure treatments. Among the nitrogen treatments، the 100% of the recommended dose showed the highest values of the traits under study and unfertilized treatment showed the lowest ones.
  Keywords: rn, Green Manure, Growth Parameter, Nitrogen Fertilizer, Sustainable Agriculture