فهرست مطالب

چغندر قند - سال سی و یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال سی و یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سمر خیامیم، محمد بنایان اول، حمید نوشاد، فرانک روزبه صفحه 1
  با استفاده از مدل ها عملکرد محصول ومصرف نهاده هایی مانند کود را می توان پیش بینی کرد و بحرانای احتمالی در آینده را برنامه ریزی و مدیریت نمود. بر اساس مدل تاثیر کود نیتروژن بر توزیع ماده خشک بین اندام هوایی و ریشه چغندرقند برآورد شد. برای ساخت مدل از اطلاعات آزمایش اجرا شده در کرج در سال 1380 استفاده گردید. ورودیای مدل تشعشع خورشیدی، نیتروژن مصرفی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی چغندرقند شامل راندمان مصرف نور، سطح ویژه برگ، ضریب توزیع مواد بین ریشه و اندام هوایی بود. در این مدل 11 متغیر شامل، شش پارامتر و پنج پارامتر مستقل با اثر متقابل تعریف شد که کمتر از مدل های مشابه بود. راندمان مصرف نور و سطح ویژه برگ برای منطقه کرج واسنجی شد. برای اعتبار سنجی مدل از نتایج آزمایشی طی سال های 82-80 و آزمایش دیگری در سال 1388 در کرج استفاده شد. مقادیر شبیه سازی شده ماده خشک کل و ماده خشک ریشه و پوشش گیاهی توسط مدل به مقادیر مشاهدهی به خوبی برازش یافت و تاثیر نیتروژن بر توزیع مواد بین اندام های مختلف مشخص گردید. در این مدل عملکرد شکر نیز بر اساس نیتروژن در حد مناسبی برآورد شد. جذر میانگین مربعات خطا بین مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل با مقادیر واقعی برای ماده خشک ریشه، کل ماده خشک گیاه و عملکرد شکر به ترتیب برابر 86 /12، 57/ 17 و 62/ 20 درصد بدست آمد که نشان دهنده برازش خوب مدل به ماده خشک ریشه و کل ماده خشک گیاه و برازش مناسب به عملکرد شکر در سطوح نیتروژن مورد مطالعه بود.
  کلیدواژگان: تشعشع خورشیدی، توزیع ماده خشک، شبیه سازی رشد، عملکرد شکر
 • محمد علی جواهری صفحه 17
  کشت پاییزه چغندرقند از نظر اقتصادی و کارآیی مصرف آب سودمندی بیشتری نسبت به کشت بهاره آن دارد. کشت چغندرقند در استان های خراسان رضوی و جنوبی فقط به صورت بهاره انجام می شود، از این رو امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در این مناطق ضروری است. بهترین و کم هزینه ترین روش جهت شناسایی مناطق مستعد، استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. بدین منظور عناصر اقلیمی دما و بارش این استان ها جمع آوری گردید. سپس احتمال وقوع واحدهای حرارتی تجمعی، شاخص قابلیت تولید زیست توده، ساعات بهاره شدن، یخ زدگی، بارندگی و طول روز برای هر ایستگاه محاسبه گردید. لایه های شیب و ارتفاع مناطق از مدل رقومی ارتفاع استخراج گردید. سپس نقشه پهنه بندی لایه های موثر و همچنین نقشه نهایی با استفاده از روش سلسله مراتبی در محیط ARC GIS تهیه گردید. نتایج نشان داد که در بسیاری از مناطق خراسان رضوی و نواحی مرکزی خراسان جنوبی احتمال ساقه وری بوته های چغندرقند وجود دارد. تنها در مناطق جنوب غربی استان خراسان جنوبی مجموع ساعات بهاره شدن کمتر از مقدار مورد نیاز چغندرقند می باشد. گرچه بارش کمتر از 50 میلیمتر در طول فصل زراعی در مناطق جنوبی استان خراسان جنوبی مزیت این کاشت را در این مناطق کاهش می دهد. بیشتر مناطقی که بارش بیش از 190 میلیمتر دارند با خطر یخ زدگی، عدم دریافت درجه روز رشد (GDD) مناسب و بهاره شدن مواجه می باشند. بر اساس نقشه نهایی پهنه بندی 90/ 4 درصد اراضی این استان ها بسیار مناسب، 74/ 16 درصد مناسب، 98/ 47 درصد متوسط و 38/ 30 درصد نامناسب برای کاشت پاییزه چغندرقند تخمین گردی062.
  کلیدواژگان: کاپهنه بندی اقلیمی، چغندرقند، خراسان رضوی و جنوبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاشت پاییزه
 • الهه احمدپور دهکردی، محمود رضا تدین صفحه 33
  به منظور بررسی واکنش گیاه چغندرقند از نظر عیار قند و صفات مورفولوژیک به مدیریت تغذیه تحت آبیاری با پساب، آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد به اجرا درآمد. کرت های اصلی شامل سه مرحله 1- آبیاری با پساب شهری در مرحله دو تا چهار برگی چغندر قند 2- آبیاری با پساب شهری در مرحله هشت تا 12 برگی چغندر قند، 3- آبیاری با آب معمولی (شاهد) و کرت فرعی آزمایش شامل چهار تیمار کودی: کود گوسفندی، کمپوست بستر قارچ، کود شیمیایی و بدون کود (شاهد) بود. نتایج نشان داد استفاده از پساب در مرحله هشت تا 12 برگی به طور معنی داری سبب افزایش وزن تک ریشه، وزن تر اندام هوایی، طول و قطر ریشه در مقایسه با آب معمولی گردید. اما غلظت عناصر مس و منگنز در اندام هوایی، عیار قند و شکر قابل استحصال تحت تاثیر تیمار های آبیاری قرار نگرفتند. در حالی که اثرات تیمارهای کودی بر این صفات معنی دار بودند. در بین تیمار های کودی بیشترین وزن تک ریشه، وزن تر اندام هوایی، طول و قطر ریشه به تیمار کود گوسفندی و تیمار آبیاری با پساب در مرحله هشت تا 12 برگی اختصاص داشت.
  کلیدواژگان: پساب شهری، چغندر قند، طول ریشه، عناصر کم مصرف، کمپوست بستر قارچ
 • مریم کنجدی، جعفر وطن دوست، علی اکبر جنت آبادی صفحه 49
  برای ردیابی ژن سیانید هیدروژن و تعیین قابلیت سودوموناس های فلورسنت در تولید سیانید هیدروژن و بازدارندگی از رشد بیمارگر Rhizoctonia solani عامل پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند از ریزوسفر مزارع چغندر قند سبزوار نمونه برداری شد. پس از جمع آوری نمونه های خاک و خالص سازی، 31 سویه سودوموناس جداسازی شده و در محیط اختصاصی سودوموناس آگارF، سودوموناس های فلورسنت براساس آزمون های میکروبی تفکیک و شناسایی شدند. نتایج PCR برای ردیابی ژن بیوسنتز سیانید هیدروژن نشان داد که سه سویه حاوی ژن بیوسنتز سیانید هیدروژن بودند. در بررسی کیفی تولید سیانید هیدروژن در محیط کشت میکروبی نیز مشخص شد که این سویه ها توانایی تولید سیانید هیدروژن را به مقادیر مختلف دارند. جهت بررسی میزان بازدارندگی جدایه های سودوموناس فلورسنت از رشد قارچ R. solani، درصد کاهش رشد قارچ در حضور باکتری محاسبه گردید. از میان سه سویه سودوموناس فلوروسنت، نمونه C7 بیشترین میزان بازدارندگی از رشد قارچ و بیشترین مقدار تولید سیانید هیدروژن را داشت که بعنوان کاندیدای مناسب بیوکنترل معرفی می شود.
  کلیدواژگان: چغندرقند، پوسیدگی ریزوکتونیای ریشه و طوقه، سودوموناس فلورسنت، کنترل بیولوژیک
 • سمیرا شهبازی، حامد عسکری، محمد علی ابراهیمی، مهسا کریمی، ماندانا صفایی صفحه 61
  تفاله چغندر قند یکی از ضایعات جانبی صنایع تولید قند می باشد که به علت دارا بودن درصد بالایی از مواد لیگنوسلولزی می تواند یکی از گزینه های قابل توجه جهت تولید آنزیم سلولاز، اکاریفیکاسیون آنزیمی و تولید الکل از آن باشد. قارچ Trichoderma spp. یکی از ارگانیسم های مهم تولید کننده دامنه وسیعی از آنزیم های تجزیه کننده سلولز در طبیعت است. در این پژوهش از تفاله چغندر قند در محیط تخمیر قارچ تریکودرما استفاده شد و با استفاده از 21 جدایه موتانت پرتو گاما قارچ T. reesei، آنزیم سلولاز در شرایط دمایی °C 28 و سرعت همزدن rpm 180برای مدت 72 ساعت تولید گردید. توانایی تولید آنزیم های تجزیه کننده سلولز در کلیه جدایه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت آنزیم های اندوگلوکاناز، اگزوگلوکاناز و سلولاز کل در جدایه موتانت T. r M5 بالاترین مقادیر فعالیت آنزیمی را در بین جدایه های موتانت و جدایه والد اولیه نشان داد. همچنین جدایه مذکور دارای فعالیت بتا-گلوکوزیدازی مناسبی بود. پروفایل پروتئینی جدایه موتانت T.r M5 با استفاده از آزمون SDS-PAGE بررسی شد. جدایه فوق دارای باندهای آنزیمی متعددی در وزن های مولکولی مختلف بود که مربوط به آنزیم های EG IV، Cel 3C، Cel 3D، Cel 3A، Cel 7A، Cel 6A، Cel 5A و Cel 61A بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که جدایه موتانت T. r M5 بالاترین کارایی را بین جدایه های موتانت برای ساکاریفیکاسیون تفاله چغندر قند داراست. با استفاده از آنزیم های تولیدی از این جدایه، ساکاریفیکاسیون تفاله چغندر به مدت یک ساعت انجام شد و میزان تولید الکل از قندهای آزاد شده در محیط با استفاده از مخمر های صنعتی Saccharomyces cerevisiae وCluyveromyces marxianus مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان تولید الکل در تیمار ساکاریفیکاسیون با T. r M5، حدود 2-5/ 1 برابر بیشتر از والد اولیه خود (T. reesei) بود.
  کلیدواژگان: اشعه گاما، تریکودرما، ساکارومایسس سرویزیه، کلایورومایسس مارکسیانوس، ساکاریفیکاسیون
 • ابوذر پرهیزکاری، محمد مهدی مظفری، مهدی حسینی خدادادی، رویا پرهیزکاری صفحه 77
  چغندرقند یکی از محصولات در تناوب زراعی دشت قزوین می باشد که پس از گندم، جو و ذرت بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده است. طی سال های اخیر، محدودیت منابع آب سبب کاهش سطح زیرکشت چغندرقند در این دشت شده است. به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات افزایش سطح زیرکشت چغندرقند بر الگوی کشت، سود ناخالص کشاورزان و میزان مصرف نهاده ها تحت شرایط کم آبی مورد بررسی قرارگرفت. برای اجرای این تحقیق، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت و رهیافت تابع تولید مبتنی بر نیازآبی محصولات استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 92-1391 بود که با تکمیل پرسشنامه از 127 کشاورز نمونه جمع آوری شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و حل مدل با استفاده از در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج نشان داد که کاهش سطح زیرکشت گندم آبی، جو آبی و کلزا و افزایش سود ناخالص زارعین از مهم ترین پیامدهای افزایش سطح زیرکشت چغندرقند می باشند. همچنین، نتایج کاهش مصرف نهاده های آب، سرمایه و ماشین آلات را برای مزارع بزرگ و افزایش مصرف تمامی نهاده ها را برای مزارع کوچک و متوسط پس از ورود چغندرقند به الگوی کشت تحت شرایط کم آبی نشان داد. در پایان، توسعه سطح زیرکشت چغندرقند با توجه به اینکه منجر به کاهش مصرف نهاده های کود و سموم شیمیایی در الگوی کشت می شود، به عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی محیط زیست در مناطق جنوبی دشت قزوین پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی ریاضی مثبت، حذف چغندرقند، تغییرات الگوی کشت، کم آبیاری
 • صابر فتاحی*، اکرم بیناییان، احمد رضوانفر صفحه 93

  با توجه به روند فزاینده جمعیت جهان و عدم رشد متناسب تولید مواد غذایی، ضرورت دارد در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه در نظام تولید سنتی و معیشتی خود تحولات بنیادی و اساسی ایجاد کنند و با رفع مشکلات و بکارگیری روش های نوین به زراعی و اصول مدیریت مزرعه و بازاریابی مناسب، موجبات افزایش تولید و درآمد را از طریق کشاورزی فراهم نمایند. تحقیق حاضر با هدف تحلیل عاملی چالش های فراروی چغندرکاران در شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل چغندرکاران شهرستان هرسین است که تعداد آن ها 423 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 117 نفر تعیین گردید. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون و تحلیل عاملی) انجام شد. عامل های استخراج شده از تحلیل عاملی، مشکلات چغندرکاران تحت عناوین مشکلات مربوط به آفات و بیماری ها، مسائل بازاریابی محصول، مشکلات مرحله آماده سازی زمین و کاشت، مشکلات مرحله داشت محصول و مشکلات مرحله برداشت محصول نامگذاری شدند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که شش متغیر میزان بکارگیری فناوری تولید، میزان دسترسی به منابع اطلاعاتی، سطح تحصیلات، میزان دسترسی به نهاده های تولیدی، میزان آگاهی و میزان مالکیت ماشین آلات در مجموع 73 درصد از تغییرات متغیر وابسته (میزان مشکلات و مسائل چغندرکاران در مراحل مختلف تولید) را تبیین نمود. در پایان با استفاده از نتایج به دست آمده تسهیل دستیابی به فناوری نوین تولید و برگزاری کلاس های مدون آموزشی و ترویجی برای چغندرکاران توصیه شده است.

  کلیدواژگان: فناوری تولید، چغندرکاران، شهرستان هرسین
 • جعفر غلامی قجلو، داود قنبریان*، علی ملکی، مهدی ترکی هرچگانی صفحه 109

  در این مطالعه، تولید چغندرقند در شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی از یدگاه راندمان مصرف انرژی و از نظر اقتصادی در سال زراعی 91-1390 مورد مطالعه قرار گرفت. مزارع منطقه از نظر مساحت در سه گروه اول (با مساحت کمتر از یک هکتار)، دوم (با مساحت بین یک تا دو هکتار) و سوم (با مساحت بیشتر از دو هکتار) دسته بندی شدند. اطلاعات مربوط به میزان نهاده ها و ستاده ها از طریق پرسش نامه و مصاحبه با کشاورزان جمع آوری گردیدند. نتایج نشان داد که جمع کل انرژی مصرفی در تولید محصول چغندرقند در گروه های بهره برداری 1، 2 و 3 به ترتیب 40700، 46868 و 48646 و مجموع کل ستاده انرژی در سه گروه مزرعه ای به ترتیب معادل 565488، 857657 و 1081920 مگا ژول در هکتار بود. راندمان مصرف انرژی در سه گروه مزرعه ای به ترتیب 89/ 13، 30/ 18 و 24/ 22 درصد به دست آمد. هزینه کل تولید برای گروه های سه گانه مزرعه ای به ترتیب 40570، 42315 و 47996 هزار ریال در هکتار و شاخص نسبت فایده به هزینه برای گروه های بهره برداری فوق، به ترتیب 02/ 1، 42/ 1 و 56 /1 بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد مزارع بزرگتر دارای راندمان مصرف انرژی و عملکرد اقتصادی بهتری بودند.

  کلیدواژگان: چغندرقند، راندمان انرژی، شاخص سود آوری، سود
 • بابک بابایی، پیمان نوروزی صفحه 123
  ضرورت استفاده از اتانول در کاهش آلودگی زیست محیطی به جای سوختهای فسیلی، یا اختلاط با سوختهای فسیلی موجب شده تا تولید بیواتانول از 50 میلیون متر مکعب در سال 2007 به 85 میلیون متر مکعب در سال 2012 افزایش یابد. این مطالعه با هدف مقایسه قیمت تمام شده بیواتانول از چغندرقند نسبت به سایر محصولات کشاورزی همچنین مقایسه اقتصادی تولید اتانول از واحد سطح چغندرقند بهاره و پاییزه و برآورد سرمایه لازم جهت احداث واحد صنعتی تولید بیواتانول از چغندر قند انجام شد. مطالعات نشان می دهد متوسط هزینه تولید یک هکتار چغندرقند کشت بهاره و پاییزه در کشور ایران به ترتیب 92 و 89 میلیون ریال با متوسط عملکرد 37 و 48 تن در هکتار و عیار5/ 17 و 3/ 13 بالغ می شود که امکان تولید حدود 3/3 - 2 /3 متر مکعب اتانول در هکتار وجود دارد. با اجرای توصیه های تحقیقاتی در تولید چغندر قند کشت پاییزه و افزایش عیار احتمالا بتوان حجم بیواتانول تولیدی را تا 4/ 5 متر مکعب در هکتار افزایش داد. به علاوه با استفاده از تفاله خشک چغندر قند حجم اتانول تولیدی را می توان با راندمان 25 /0 متر مکعب اتانول از یک تن تفاله خشک افزایش داد. برای تولید حدود 76 هزار متر مکعب اتانول در سال با فرض تولید 90 لیتر اتانول به ازای یک تن چغندر قند با متوسط عیار 15 درصد حدود 1100 تن چغندر قند لازم است و سرمایه لازم برای احداث کارخانه ای با این حجم تولید حدود 119 میلیون دلار برآورد می شود. نهایتا چنانچه کشت پاییزه چغندر قند با هدف تولید بیواتانول فعال شود علاوه بر کاهش آلودگی هوا در اثر اختلاط اتانول با بنزین منبع درآمد و اشتغال مناسبی برای کشاورزان و صنایع وابسته خواهد بود.
  کلیدواژگان: بیواتانول، چغندر قند، کشت پاییزه، ارزش اقتصادی
|
 • S. Khayamim, M. Bannayan Aval, H. Noshad, F. Ruzbeh Page 1
  Models can be used to predict crop yield and inputs levels such as fertilizer, in order to conduct programming for the management of probable future crisis. In this study, based on the model, the effect of nitrogen fertilizer on dry matter partitioning in shoot and root of sugar beet was predicted. For model construction, data were collected from an experiment conducted in Karaj city in 2001. Inputs consisted of solar radiation, applied nitrogen, and some sugar beet morphophysiological parameters such as radiation use efficiency (RUE), specific leaf area (SLA), and root and shoot partitioning coefficients. Eleven variables including six independent parameters and five parameters with interaction effects were determined in this model (less variable number than similar models). Radiation use efficiency and SLA were calibrated for Karaj region. For model validation, results of the experiments conducted in Karaj, in 2001-03 and 2009, respectively were used. Simulated data for total and root dry matter and also crop cover were fitted to the observed data properly and the effect of nitrogen application on dry matter partitioning into different organs was determined. In this model, the sugar yield was estimated on the basis of optimum nitrogen level. Root Mean Square Error (RMSE) for the simulated and observed data for total root and plant dry matter and sugar yield were 12.86, 17.57 and 20.62, respectively which showed optimum fitness of the model to total root and dry matter and also sugar yield for the studied nitrogen levels.
  Keywords: Dry matter partitioning, Growth simulation, Solar radiation, Sugar yield
 • M.A. Javaheri, M. Ramroudi, M.R. Asgharipour, M. Dahmardeh, A.R. Ghaemi Page 17
  Autumn sugar beet sowing has priority to its spring sowing in terms of economic productivity and water use efficiency. In Khorasan Razavi and Khorasan-e-Jonobi provinces, sugar beet is only sown in spring. Therefore, it is necessary to evaluate the feasibility of autumn sugar beet sowing in these regions. Using geographical information systems is the best and inexpensive way to identify suitable areas for the crop sowing. Therefore, climatic information such as temperature and rainfall were collected. Then, cumulative thermal units, biomass productivity index, vernalization time, freez risk, rainfall occurrence and day length were estimated for each station. The computed values of climatic parameters were all converted to point data in ArcGIS environment. Results showed that in most of the Khorasan Razavi regions and central regions of Khorasan-e-Jonobi, there is a risk of bolting. In southwestern Khorasan-e-Jonobi, the total hours needed for sugar beet vernalization is less than the required time. However, less than 50 mm rainfall in this area is another limitation for sugar beet autumn sowing. Also, in areas with more than 190 mm rainfall, there is a risk of freezing, lack of optimal growing degree days (GDD), and vernalization. Based on final zoning map, 4.90% of the lands in these provinces were most favorable, 16.74% as favorable, 47.98% as medium, and 30.38% were not favorable for autumn sugar beet sowing.
  Keywords: Agroclimatic zonation, Autumn sowing, GIS, Sugar beet
 • E. Ahmadpoor Dehkordi, M.R. Tadayon Page 33
  In order to evaluate the effects of wastewater irrigation on sugar content and morphological traits of sugar beet (Beta vulgaris L.), an experiment was conducted in split plot design based on randomized complete block design with three replications at Research Station in Shahrekord University in 2013. The treatments consisted of irrigation with urban wastewater at 2-4 and 8-12 leaf stages, and irrigation with normal water (control) in main plots, and four types of fertilizer including sheep manure, mushroom compost, chemical fertilizer, and no fertilizer (control) in sub-plot. Results showed that irrigation at 8-12 leaf stage significantly increased single root weight, shoot fresh weight, root length and diameter in comparison with control. However, copper and manganese concentration in shoot, sugar content, and white sugar content were not influenced significantly. Fertilizer treatments had significant influence on the aforesaid traits. The maximum single root weight, shoot fresh weight, and root length and diameter were observed in sheep manure treatment and irrigation at 8-12 leaf stage.
  Keywords: Micronutrien, ts Mushroom compost, root length, Sugar beet, Wastewater
 • M. Konjedi, J. Vatandoost, A. Janatabadi Page 49
  In order to detect hydrogen cyanide gene and to determine Pseudomonas fluorescent efficiency in producing hydrogen cyanide for controlling the growth of Rhizoctonia solanipathogen (the causal agent of sugar beet root and crown rot), samples were collected from sugar beet rhizosphere in Sabzevar fields. After soil sampling and purification, 31 Pseudomonas Spp. isolates were separated on specific Pseudomonas agar F medium, and Pseudomonas fluorescent strains were identified and isolated based on microbial tests. PCR results showed that three strains contained cyanide hydrogen biosynthetic gene. The qualitative evaluation of hydrogen cyanide production in microbial medium showed that all the strains were capable of producing different amounts of hydrogen cyanide. To determine the growth inhibition rate of Rhizoctonia solani by Pseudomonas fluorescent, the percentage of fungus growth in the presence of bacteria was calculated. Among the three Pseudomonas fluorescent strains, C7 showed the greatest inhibition rate and hydrogen cyanide production which can be recommended as a suitable candidate for the pathogen biocontrol.
  Keywords: Biocontrol, Pseudomonas fluorescence, Rhizoctonia root, crown rot, Sugar beet
 • S. Shahbazi, H. Askari, A. Ebrahimi, M. Safaeie, M. Karimi Page 61
  Sugar beet pulp is one of the sugar industries by-products which can be used for cellulase enzyme production, Enzymatic Saccharification, and alcohol production due to its high percentage of lingo-cellulosic content. Trichoderma spp. is an important fungus that produces a wide range of cellulytic enzymes. In this study, cellulase enzyme was produced by placing sugar beet pulp in Trichoderma fermentation media together with 21 gamma irradiated T. reesei mutants and then shaking at 180 rpm at 28 °C for 72 h. All isolates were screened for cellulytic enzyme production. T. r M5 mutanthad the highest level of endo-glucanase, total cellulase, and exo-glucanase enzymeactivity among the all mutants and primary parental isolates. It also had optimum ß-glucosidase activity. The protein profile of T. r M5 mutant was analyzed using SDS-PAGE test. T. r M5 had different enzymatic bands with variable molecular weight related to EG IV, Cel 3C, Cel 3D, Cel 3A, Cel 7A, Cel 6A, Cel 5A, and Cel 61A enzymes. Results showed that T. r M5 mutant had the highest efficiency for sugar beet pulp saccharification among the all mutants. Sugar beet pulp saccharification was carried out within 1 h using enzymes produced by this mutant. The amount of alcohol production from sugar released by industrial yeast stains Saccharomyces cerevisiae and Kluyveromyces marxianus was evaluated. Alcohol production in T. r M 5 was 1.5-2 times more than its parent, T. reesei.
  Keywords: Bio, ethanol, Cellulase, Kluyveromyces marxianus, Mutation, Saccharification, Saccharomyces cerevisiae, Trichoderma reesei
 • A. Parhizkari, M.M. Mozaffari, M. Hoseyni Khodadadi, R. Parhizkari Page 77
  Sugar beet is one of the major products in Qazvin plain that allocated most of planting areas to itself after wheat, barley and corn. In recent years, restriction on water resources decreased sugar beet planting area in this plain. Therefore, in this study, the effects of increase in sugar beet planting area on planting pattern, grower's gross profit, and inputs utilization under water shortage was investigated. To achieve this goal, positive mathematical programming model and products yield function based on water requirement was used. Data were collected from the questionnaires completed by 127 growers in 2012-13. Data were analyzed by SPSS software and the model was solved by GAMZ software. Results showed that increase in sugar beet planting decreased wheat, barley and canola planting area and increased the grower's gross profit. It also resulted in reduction in inputs utilization such as water, capital, and machines in large fields and increase in utilization of the aforesaid inputs for small and medium fields. In conclusion, increasing sugar beet planting area which resulted in reduction in fertilizer and pesticide application is recommended as a proper solution for reducing environmental pollution in southern regions of Qazvin plain.
  Keywords: Changes in cropping pattern, Positive mathematical programming, Sugar beet, Water shortage
 • S. Fatahi, A. Binaian, A. Rezvanfar Page 93

  Because of world population increase and lack of appropriate food production, it is necessary that the developing countries make fundamental changes in their traditional production systems through utilizing new agronomical methods, farm management principles, and proper marketing. This study aimed to analyze factors involved in sugar beet production challenges in Harsin city, Kermanshah province. The statistical population included all sugar beet producers in Harsin city (N = 423). Based on Cochran formula, sample size was determined to 117. Data were analyzed using descriptive and inferential (regression and factor analysis) statistical methods. Factors extracted from factor analysis included problems that sugar beet producers face under the title of pest and disease, crop marketing, land preparation and seed planting, crop husbandry, and harvest. Regression analysis results showed that, 73% of the dependent variable variation was explained by six variables including the rate of technology usage, access to information resources, education, access to production inputs, knowledge, and ownership of machines. Finally, facilitating access to new technology and holding educational and training courses for sugar beet producers is recommended.

  Keywords: Production Technology, Sugar beet producers
 • J. Gholami Ghajelou, D. Ghanbarian, A. Maleki, M. Torki Harchegani Page 109

  The objectives of this study were to determine the energy use efficiency and economical potential of sugar beet production in Miandoab city, West Azerbaijan province in 2011-12. Fields were classified into three groups as group I (less than 1 ha), group II (1-2 ha), and group III (more than 2 ha). Inputs and outputs data were collected from growers using questionnaire and interview methods. Results showed that the total energy input for the groups I, II and III was 40700, 46868, and 48646 MJ ha-1, respectively and the total energy output was 565488, 857657, and 1081920 MJ ha-1, respectively. Energy use efficiency for the groups I, II and III was 13.89, 18.30 and 22.24%, respectively. The total cost of sugar beet production for the groups I, II and III was 40570, 42315 and 47996 thousands Rials ha-1, respectively. The benefit-to-cost ratio for the groups I, II and III was 1.02, 1.42 and 1.56, respectively. Results of this study showed that larger farms had better energy use efficiency and economic performance.

  Keywords: Benefit, to, cost ratio, Energy use efficiency, Sugar beet
 • B. Babaee, P. Noruzi Page 123
  Ethanol is a clean and renewable energy source. The necessity of ethanol usage, instead of fossil fuels or mixed with them, in order to reduce environmental pollution resulted in increase of ethanol production from 50 million m-3 in 2007 to 85 million m-3 in 2012. The present study aimed to compare the cost of bio-ethanol production from sugar beet with other agricultural crops, and also economical comparison of sugar beet production in spring and autumn seasons, and finally, to estimate the required capital for constructing industrial unit for bio-ethanol production. Studies showed that the average cost of producing 2.3-3.3 m-3 ha-1bio-ethanol from one hectare spring and autumn sugar beet fields with average yield of 37 and 48 t ha-1 and 17.5 and 13.3% sugar content is 92 and 89 million Rials, respectively. With the implementation of research recommendations in autumn sugar beet production and increasing sugar content, the bio-ethanol production may increase to 5.4 m-3 ha-1. In addition, using dried pulp, bio-ethanol production efficiency can be increased to 0.25 m-3 t-1 of dried pulp. To produce about 76000 m-3 ethanol per year (with the assumption of producing 90 liters ethanol from 1000 kg sugar beet with sugar content of 15%), about 1100 tons sugar beet is needed. In conclusion, with activation of autumn sugar beet planting for bio-ethanol production, not only air pollution will be reduced but also a good source of income for growers and dependent industries will be provided.
  Keywords: Autumn planting, Bio, ethanol, Sugar beet