فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 81 (تابستان 1394)
 • پیاپی 81 (تابستان 1394)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1394/06/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • غلامرضا فدایی * صفحات 193-197
 • نجلا حریری *، سارا کرکوتی صفحات 199-215
  هدف
  این پژوهش با هدف تبیین علل گرایش به مطالعه ی کتاب های روان شناسی عامه پسند و بررسی سودمندی این منابع انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی تحلیلی، و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل مراجعه کنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که از بین آنها به روش نمونه گیری خوشه ایو با استفاده از جدول مورگان 200 نفر انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که گرایش به کتاب های روان شناسی عامه پسند از هر دو دسته علل اجتماعی و فردی سرچشمه میگیرد و علل فردی به میزان 46% و علل اجتماعی به میزان 51% بر این گرایش تاثیر دارند. آزمون فرضیه پژوهش نشان داد سهم تاثیر علل اجتماعی اندکی بیش از علل فردی است. بر اساس سایر یافته ها سودمندی کتاب ها و سازگاری آن ها با فرهنگ بومی در حد متوسط برآورد گردید. در بررسی گرایش بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی مشخص شد زنان با میانگین 02/4 بیش از مردان، افراد مجرد با میانگین 62/3 بیش از افراد متاهل، افراد خانه دار و بیکار با میانگین 73/3 بیش از افراد شاغل و افراد با تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم با میانگین 92/3 بیش از افراد با تحصیلات بالاتر به کتاب های روان شناسی عامه پسند گرایش دارند.
  اصالت/ارزش: نتایج این پژوهش می تواند علاوه بر روشنگری کلی در مورد بخش بزرگی از ادبیات عامه، سیاست گزاران کتابخانه های عمومی را در جهت شناسایی دیدگاه مخاطبان خود در زمینه کتاب های موجود با موضوع روان شناسی عامه پسند یاری نماید.
  کلیدواژگان: کتاب های روان شناسی عامه پسند، کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کتاب خوانی، خودیاری، علل اجتماعی، علل فردی
 • حکیمه دهقانی راینی *، محمد جواد هاشم زاده، محسن نوکاریزی صفحات 217-234
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه سه لایه فرهنگ مطالعه کاربران انجام شد.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای معتبر دارای سن 15 سال و بالاتر کتابخانه های عمومی درجه 4 و بالاتر شهرستان کرمان تا پایان شهریورماه 1392 بود. حجم نمونه 373 نفر تعیین شد.برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی یک نمونه، اندازه های تکراری، تی دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
  یافته ها
  نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه لایه باورها و جلوه ها بالاتر از حد متوسط و در توسعه لایه قواعد در حد متوسط بود. به طور کلی، نقش این کتابخانه ها در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران خود کم تر از حد مطلوب (80 درصد) بود. بین میانگین نمرات حاصل از نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه لایه باورها و جلوه ها تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین میانگین نمرات نقش این کتابخانه ها در توسعه لایه قواعد با دو لایه باورها و جلوه ها تفاوت معنادار وجود داشت. هم چنین بین میانگین نمرات حاصل از نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان براساس متغیر جنسیت، گروه های سنی و مدارک تحصیلی کاربران تفاوت معناداری وجود نداشت.
  اصالت و ارزش: تاکنون به ندرت پژوهشی در زمینه نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه انجام شده است. در این پژوهش برای فرهنگ مطالعه سه لایه باورها، قواعد و هنجارها در نظر گرفته شده است و نقش کتابخانه های عمومی در توسعه هر یک از این سه لایه بررسی شده است.
  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، فرهنگ مطالعه، شهرستان کرمان، کاربران
 • مریم چهرقانی، فاطمه فهیم نیا *، نادر نقشینه صفحات 235-257
  هدف
  کتاب های گویا در صنعت نشر دارای جایگاه ویژه ای هستند و ناشران زیادی در سراسر دنیا با روش و معیارهای مختلفی اقدام به تولید آنها می نمایند. هدف این پژوهش شناخت و معرفی مهمترین معیارهای تولید و ارزیابی کتاب های گویا از دیدگاه تولیدکنندگان است.
  روش
  در این پژوهش به تحلیل محتوای کیفی مصاحبه هفت نفر از تولیدکنندگان کتاب های گویا در شهر تهران پرداخته شده است که به شکل هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. پس از تحلیل داده ها، کدهای اولیه استخراج شد و در چند مرحله مورد بازبینی بررسی و طبقه بندی قرار گرفت و در نهایت چهار مقوله اصلی و 21 مقوله فرعی به دست آمد.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه موید این مطلب است که مهمترین معیارهای تولید و ارزیابی کتاب های گویا از دیدگاه تولیدکنندگان در چهار مقوله اصلی محتوا، ارائه، فنی، و سایر قرار می گیرند که در مجموع دارای 21 مقوله فرعی مخاطب، انگیزه استفاده، معیار انتخاب، موضوع، حق مولف، ویرایش، سخت افزار، نرم افزار، نیروی انسانی، ویژگی و کیفیت فایل صوتی، قالب انتشار، توزیع، روایت، موسیقی، تقطیع و نام گذاری، جستجوپذیری، ارائه اطلاعات کتابشناختی، مزیت، کاستی، علل رواج، و مشکلات تولید هستند.
  اصالت/ارزش: این تحقیق برای اولین بار معیارهای تولید و ارزیابی کتاب های گویا را از دیدگاه تولیدکنندگان مشخص نمود. مشارکت کنندگان مصادیقی از این معیارها را عرضه نمودند که توجه به آنها در تولید کتاب های گویا می تواند موجب افزایش کیفیت تولیدات شود.
  کلیدواژگان: کتاب گویا، معیار تولید، معیار ارزیابی، تولیدکننده کتاب گویا، تحلیل محتوای کیفی
 • علیرضا اسفندیاری مقدم *، حسین محققی، زهرا رضوی ملایری صفحات 259-276
  زمینه و هدف
  پیچیدگی و پویایی دنیای امروز ما را مجبور می کند تا برای تربیت مفید و موثر کودکان خود به عنوان بزرگ ترین سرمایه های جامعه به جهت رشد و بقا و حل چالش های پیش رو، به افزایش خلاقیت رو آوریم و در این زمینه سرمایه گذاری کنیم. این تربیت از خانه شروع می شود، و با کمک نهادهای دیگر از جمله کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه می یابد. لذا، پژوهش حاضر با هدف اساسی شناخت تاثیر فعالیت های کتابخانه های کانون بر خلاقیت کودکان انجام پذیرفت.
  روش شناسی: جامعه پژوهش کلیه 6484 نفر دانش آموز پایه پنجم ابتدایی شهر همدان بودند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 366 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه ها پاسخ دادند. از این تعداد 65 نفر به طور تصادفی از اعضای کودک پایه پنجم کتابخانه های کانون و 301 نفر از دانش آموزان غیر عضو پایه پنجم مدارس انتخاب شدند. روش پژوهش علی- مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، آزمون خلاقیت تصویری تورنس فرم ب بود که توانایی آزمودنی ها را در ویژگی های سیالیت، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری سنجید. از دیدگاه صاحب نظران متخصص آزمون با ضریب همبستگی 52/0 دارای اعتبار می باشد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  میزان اندازه اثرهای مشاهده شده در متغیر های انعطاف پذیری، ابتکار، سیالی، بسط و در مجموع در خلاقیت بزرگ بود و کتابخانه های کانون در حد زیاد بر بهبود خلاقیت و مولفه های آن در دانش آموزان تاثیر داشتند. کتابخانه های کانون بر خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر به یک اندازه تاثیر داشتند و از نظر خلاقیت و مولفه های آن تفاوتی بین دختران و پسران وجود نداشت. کتابخانه های کانون بیشترین تاثیر را بر ابتکار و کمترین تاثیر را بر سیالی دانش آموزان داشتند. در نهایت، بر اساس طیف لیکرت میانگین نمره خلاقیت کل دانش آموزان طبقه متوسط را نشان داد.
  نتیجه گیری
  کتابخانه های کانون به عنوان عاملی اثرگذار، نقش موثری بر افزایش خلاقیت کودکان داشتند.
  کلیدواژگان: فعالیت های کتابخانه ها، تاثیر کتابخانه ها، کتابخانه های کودکان، کتابخانه ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کودکان، دانش آموزان، خلاقیت، آزمون تورنس، همدان
 • عبدالله فاضلی * صفحات 277-295
  هدف
  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مطالعه غیر درسی در شهر اهواز است. پژوهش حاضر از میان عوامل مختلف، بر نقش انواع سرمایه(سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) بر میزان مطالعه افراد تاکید دارد.
  روش
  جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی ساکنان شهرستان اهواز است که بین سنین 15 تا 70 سال قرار دارند. از بین آنها 400 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. روش تحقیق این پژوهش، پیمایش بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزارspss16 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج توصیفی نشان داد که میزان مطالعه در بین جامعه مورد تحقیق در حد پایینی است. 43 درصد افراد فاقد مطالعه آزاد در طول هفته هستند. و تنها 25/1 درصد بیشتر از 4 ساعت مطالعه در هفته را گزارش داده اند. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نیز حکایت از آن دارد که بین هر سه نوع سرمایه یعنی سرمایه فرهنگی و ابعاد آن(فرد، خانواده و محیط) سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی، با میزان مطالعه رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بدین معنا که افرادی که دارای میزان بالاتری از سرمایه ها هستند، بیشتر از سایر افراد به مطالعه می پردازند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشانگر آن است که متغیر های مستقل قادر به تبیین39/0درصد از واریانس مطالعه هستند.
  ارزش/اصالت: امروزه مصرف کالای فرهنگی خصوصا کتاب و سایر کالای خواندنی نظیر روزنامه و مجلات، عاملی موثر در تسریع فرایند توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع است. اما همانگونه که نتایج پژوهش حاضر نیز نشان می دهد میزان مطالعه در جامعه ایران که جامعه ای در حال توسعه محسوب می گردد، بسیار اندک است. بر این اساس شناخت عواملی که در ایجاد و تداوم چنین پدیده ای موثرند از اهمیت بسزایی برخوردار است. نتایج این پژوهش می تواند به مسولان نهادهای فرهنگی کشور کمک می کند تا با شناخت کافی از عوامل موثر بر مطالعه، در جهت ایجاد و تقویت فرهنگ مطالعه و خروج از تنگناهای موجود در این حوزه، گام بردارند.
  کلیدواژگان: مطالعه غیر درسی، مصرف فرهنگی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی
 • شایسته شجاعی کاریزکی *، محسن حاجی زین العابدینی، سودابه شاپوری صفحات 297-308
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر روش های کتاب درمانی بر کاهش میزان افسردگی در کودکان 7 تا 12 سال تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران بوده است.
  روش
  این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش نیمه تجربی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان دختر تحت پوشش بهزیستی استان تهران در مرکز دخترانه دارالقراء بوده که 15 دختر 7 تا 12 سال (گروه سنی ب و ج) به عنوان نمونه انتخاب شدند.
  یافته ها
  داده های به دست آمده با استفاده از آزمون یو مان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حاکی از آن بود که بین کودکان مورد مطالعه در سازمان بهزیستی استان تهران از لحاظ میزان افسردگی در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد و کودکان مورد مطالعه پس از مداخله یعنی گذراندن دوره درمان، میزان افسردگی کمتری را در مقایسه با دوره قبل از آن از خود بروز داده اند.
  اصالت/ارزش: نتایج این پژوهش نشان داد که کتاب درمانی در کاهش افسردگی کودکان گروه سنی ب و ج (7 تا 12 سال) تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران تاثیر دارد. با اتکاء به یافته های این پژوهش می توان برنامه هایی عملیاتی در سطح گسترده تر برای درمان افسردگی کودکان تدوین و اجرا نمود
  کلیدواژگان: افسردگی، سازمان بهزیستی استان تهران، کتاب درمانی، کودکان
 • پریسا لرکی *، مجید عبدالهی، بی بی عشرت زمانی، راحله کریمی صفحات 309-323
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر مطالعه کتاب های تعاملی الکترونیکی بر خلاقیت، علاقه به مطالعه و خودکارآمدی دانش آموزان دوره ابتدایی (مقطع سنی 12-9 سال) مراجعه کننده به کتابخانه عمومی هنر و اندیشه فولادشهر و نیز بررسی تاثیر عامل جنسیت بر ویژگی های ذکر شده است.
  روش
  پژوهش حاضر مطالعه نیمه آزمایشی مبتنی بر اندازهگیری تاثیر مداخله متغیر مستقل مطالعه کتاب های تعاملی الکترونیکی بر رفتار تک گروه آزمایشی از طریق مشاهده رفتار آزمودنی ها حین اجرا و نیز مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون بوده است. جامعه آماری، دانشآموزان دوره ابتدایی مقطع سنی 12-9 مراجعه کننده به کتابخانه عمومی هنر و اندیشه فولادشهر اصفهان بودند که از بین آنها 20 نفر دانش آموز دختر و پسر در مقطع سنی 12-9 سال به صورت تصادفی گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. در شروع کار از گروه مورد نظر پیش آزمون گرفته شد. سپس اعضای گروه طی 10 جلسه و در هر جلسه 2 کتاب تعاملی رایانهای مطالعه کردند. پس از پایان 10 جلسه امتحان، از گروه آزمایش پس آزمون گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر آن بود که از دیدگاه دانش آموزان مطالعه کتاب های تعاملی الکترونیکی سبب افزایش میزان خلاقیت، علاقه به مطالعه و خودکارآمدی در آنها می شود همچنین جنسیت تاثیری بر ویژگی های مذکور ندارد.
  اصالت/ارزش: ارزش این مقاله در بیان اثر کتابهای تعاملی الکترونیکی به عنوان یکی از مهم-ترین رسانه های انتقال پیام در افزایش علاقه به مطالعه و خودکارآمدی است.
  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، کتاب های تعاملی الکترونیکی، خلاقیت، خودکارآمدی، علاقه به مطالعه
 • بررسی کتاب های مرجع فارسی چاپی کودکان و نوجوانان منتشره بین سال های 1390-1385 از نظر اعتبار، وسعت و کیفیت
  یعقوب نوروزی *، سکینه فلسفین صفحات 325-339
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اعتبار، وسعت و کیفیت کتاب های مرجع فارسی کودکان و نوجوانان که از سال 1385 تا 1390 برای اولین بار در ایران به چاپ رسیده اند، صورت گرفت تا بدین وسیله میزان مطابقت شان با معیارهای کتاب های مرجع کودکان و نوجوانان مشخص شود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش به کار رفته در این پژوهش، تحلیل محتوا و از نوع کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل 216 عنوان کتاب مرجع کودک و نوجوان است. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی محقق ساخته مبتنی بر مرور متون و منابع است که روایی آن به تایید صاحب نظران رسید.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، از تعداد 216 عنوان کتاب بررسی شده، 150 اثر دانش نامه، 33 اثر واژه نامه، 8 اثر سرگذشت نامه، 18 اثر منابع مرجع فوری، و 7 اثر منابع مرجع جغرافیایی بودند. بر اساس نتایج، معیارهای ارزیابی در تعداد زیادی از کتاب ها به صورت کاملا مطلوبی رعایت نشده بود. کتاب های تالیفی ترجمه ای بیشتر از سایر کتاب ها معیارهای مورد نظر را رعایت کرده بودند و همچنین به جز سال 1390، در بقیه سال ها کیفیت منابع مورد بررسی سیر صعودی داشتند. این در حالی است که تعداد کتاب های تالیفی ترجمه ای تنها 6 درصد از کل کتاب ها را در این 6 سال تشکیل می دادند.
  اصالت/ارزش: پژوهش حاضر ضمن تهیه سیاهه وارسی در زمینه ارزیابی کتاب های مرجع کودکان و نوجوانان بر اساس پیشینه های موجود و نیز نظر متخصصان، این امکان را فراهم آورده است تا استفاده کنندگان کتاب های مرجع در انتخاب خود تصمیم بهتری بگیرند. همچنین به تولیدکنندگان کتاب های مرجع این امکان را می دهد تا تصمیم گیری بهتری در زمینه تالیف کتاب های مرجع داشته باشند.
  کلیدواژگان: منابع مرجع، کودک و نوجوان، اعتبار، کیفیت، مطالعات ارزیابی، معیارهای ارزیابی
|
 • Gholamreza Fadaie * Pages 193-197
 • Nadjla Hariri *, Sara Karkouti Pages 199-215
  Purpose
  The aim of this study was determining the cause of interesting in reading popular psychology books، and their usefulness.
  Method
  The research method was analytical survey، and data were gathered using a researcher made questionnaire. Research population consisted of a cluster sample of 200 users of the libraries of Tehran Municipality Art and Cultural Organization. The data were analyzed using SPSS statistical software.
  Findings
  Interest in popular psychology books is stemmed from two groups of causes: personal and social. The effect on interesting in popular psychology books was 46% for personal causes and 51% for social causes. Testing the hypothesis showed that the effect of social causes was slightly more than the effect of personal causes. The usefulness and accordance with local culture were at average level. Studying the amount of interest in terms of demographic features showed that women with the mean of 4/2 more than men، singles with the mean of 3/62 more than married، housewives and unemployed people with the mean of 3/73 more than employed people، and people with education level of high school diploma with the mean of 3/92 more than others with higher education، are interested in popular psychology books. Originality/Value: The results of this research in addition to giving general enlightenment about a big part of popular literature، can help policy makers of public libraries in terms of being aware of users viewpoints about books on popular psychology.
  Keywords: popular psychology books, Libraries of Tehran Municipality Art, Cultural Organization, Book reading, self help, personal causes, social causes
 • Hakimed Dehghani Rayeni *, Mohammad Javad Hashemzadeh, Mohsen Nowkarizi Pages 217-234
  Purpose
  The research aims to investigate the role of the public libraries of Kerman region on promoting three layers of users'' reading culture.
  Method
  The research was done through a survey method. The data were collected by a questionnaire tailored for this study. The population included all more than15 years old accredited users of grade 4 and above public libraries of Kerman region and the sample was determined 373. One sample T test، repeated measures، independent-sample T test and ANOVA were used to test the hypotheses.
  Findings
  The results showed that the role of the public libraries of Kerman on promoting the two layers of beliefs and effects was more than average and on promoting the layer of rules was around the average limits. Overally، these libraries could not meet the desired limit of %80 on promoting the readers'' reading culture. No significant difference was observed between the mean scores of the two layers of beliefs and effects on the role of above said libraries. But the role of the libraries was different comparing the layer of rules with other two layers. According to the sex، various age groups and varied degrees of education variables no significant difference was observed. Originality/Value: Very rare research sources were found on the role of public libraries on promoting the reading culture of library clienteles in literature survey. This study straightly focuses on three reading culture layers namely values beliefs and rules and the role of public libraries on them.
  Keywords: public libraries, reading culture, Kerman, users
 • Maryam Chehreghani, Fatima Fihimnia *, Nader Naghshineh Pages 235-257
  Purpose
  Audio books have a special stand in the publishing industry. Publishers around the world produce audio books with different criterions and standards. This study aimed to identify and introduce the most important criterions for evaluation and production of audio books from the producers'' point of view.
  Methodology
  this study was performed with qualitative content analysis of interviews that transitionally done with seven producers of audio books in Tehran. A purposeful sample of the producers was selected and have been conducted a deep and semi-structured interview with them. Initial codes were extracted after data analysis and were monitored، evaluated، and recognized in a multi-stage process. Finally، we obtained four major categories and 21 subcategories of criterions.
  Findings
  The results of this study pointed that most important production and evaluation criterions of audio books from the producers'' point of view were placed in four major categories of “content”، “presentation”، “technical”، and “other criterions”. in total، 21 sub-categories have been extracted: Audience، using motivation، selection criteria، subject، copyright، edition، hardware، software، human resources، audio quality and features، publication format، distribution، narration، music، fractionation and naming،، searchable، bibliographic information، advantages، disadvantages، common causes، and production problems. Originality/Value: This study identified production and evaluation criteria of audio books from the producers'' point of view for the first time in Iran. Participants proposed examples of criteria that can increase the quality of audio books
  Keywords: Audio book, production criteria, evaluation criteria, producers of audio book, content analysis
 • Pages 259-276
  Purpose
  The complex and dynamic nature of the modern life requires us to bring up our children more efficiently through fostering creativity in them so that they might be able to develop our world and to endure، to survive and to face the challenges of the modern life. This starts from the family and is further encouraged by other social institutions such as libraries of the Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults (IIDCYA). Therefore، the present study was conducted with the aim of investigating the effects of using the services of libraries Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults on children’s creativity.
  Methodology
  The study adopted an Ex Post Facto design and employed Torrance''s Visual Creativity Test (VERSION B) to collect the data. The population from which the sample was derived included all the 6484 fifth-graders in the city of Hamedan، among whom 729 people were using the services of IIDCYA libraries. Using Morgan’s table for determining the sample size، 366 students were randomly selected for the study: 65 people from among library members who were assigned as the test group and 301 non-members who made up the control group. The test، with a reported reliability of 0. 52، measures such characteristics in subjects as fluency، originality، elaboration، and flexibility. The data thus collected was analyzed through the Multiple Analysis of Variance (MANOVA)، and the effect size was measured through Glass’s formula and was interpreted with reference to Cohen’s Table.
  Findings
  Based on Cohen’s table، the effects of using the library services were significant on all variables of interest which implies a positive effect of such services on both male and female students’ creativity although such effects were the most significant on originality and least significant on fluency. Finally، total creativity of students was found to be average based on Likert scale. Originality/Value: The approach of this research is interdisciplinary by which important components like libraries of IIDCYA، creativity، and students are studied.
  Keywords: Library services, Creativity, Children's Libraries, Torrance\'s Visual Creativity Test
 • Abdolah Fazeli * Pages 277-295
  Purpose
  The aim of this study is to investigate the social factors effecting on relationship in Ahvaz city
  Methodology
  the method of this research is survey and data were collected questionnaire. data were analyzed by SPSS software.
  Findings
  Results showed a significant relationship between dimensions of cultural capital، social capital، economic capital with reading. In other words، increase in individual’s level of capitals (in its three dimensions) is associated with an increase in the time that individual expending for reading. also، Results of multi- variate regression has shown that independent variable can explain 0. 39 percent of dependent variable. Value: Today، cultural product consumption particularly books is an index indicating the level of cultural development in different countries. Hence، investigation of factors that affect this phenomenon is of importance.
  Keywords: cultural capital, social capital, economic capital, book reading, cultural consumption
 • Shayesteh Shojaee Karizaki *, Mohsen Haji Zeinolabedini, Sudabeh Shapoori Pages 297-308
  Purpose
  the main aim of this research was to determine the effect of bibliotherapy on the reduction of depression among 7 to 12 years old children in Tehran’s social welfare organization.
  Methodology
  This applied research implemented by semi-empirical method and the sample of the research were 15 girls aging form 7 to 12 in “Dar-Al-Qora Orphanage Center”، Located in Tehran، Iran. For implementation of the research، we used pre-test، past-test technique. Maria Cowax depression test was carried out befor application of interference. bibliotherapic interference was applied to childes as pre-test by offering selected، suitable books to childes، introduced by Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults (IIDCYA)، along with group instruction and book reading sessions. After application of interference in 2 month، Maria Cowax test carried out again.
  Findings
  Using Mann Whitney U test analyze on the data in pre-test/post-test، gathered from Maria Cowax depression test، showed that there was a significant difference between the childes of test group and evidence group and degree of depression in test group significantly decreased، on the basis of Maria Cowax depression test data. We can conclude that the treatment had a positive effect on the childes and reduced their depression degree. Originality/ Value: Originality of this research consists of the scientific confirmation of the effect of bibliotherapy on the reduction of depression. Managers of orphanage centers or other rehabilitation centers can use IIDCYA suitable books for bibliotherapic purposes and reduction of depression.
  Keywords: Depression, bibliotheraphy, Book Reading, Orphanage Centers, Rehabilitation
 • Parisa Larki *, Majid Abdolshi, Bibi Eshrat Zamani, Rahele Karimi Pages 309-323
  Purpose
  The purpose of this research was to investigate the effect of studying electronic interactive books on creativity، interest and self-efficacy of primary school''s students، in the range of 9-12 years old، who are users of Honar & Andisheh public library of Fouladshar، Iran. The peripheral purpose of this research is to investigate the influence of gender on the creativity، self-efficacy and interest of students.
  Methodology
  The methodology of the research was semi-experimental، based on measuring the effect of independent variable on behavior of single control group through observing student''s behaviors in each session and comparing the results of pre-test and post-test. The population of the research was primary school''s students who use Honar & Andisheh public library of Fouladshar in the range of 9-12 years old. Among this population، 20 male and female students were selected randomly. Researcher-made questionnaire was used for data gathering in pre and post test. A pre-test was taken from the mentioned group at the beginning of the process. Then، the group members read two electronic interactive books during ten sessions as interference. After completing 10 sessions، the post-test was taken again by questionnaire from the group.
  Findings
  Based on point of view of students presented in questionnaires، the results indicated that reading electronic interactive books cause the increasing in creation rate، reading interest and self-efficacy. Further، gender has not meaningful effect on the creativity، self-efficacy and reading interest of students. Originality/Value: Value of this research is in the confirmation and emphasis on the importance of studying electronic interactive books as one of the most important information transferring media in public libraries that have significant influence on the creativity، self-efficacy، and reading interest.
  Keywords: Public Libraries, Electronic Interactive Books, Creativity, self, efficacy, reading interest
 • Evaluation of Persian References (Authored & Translated) for Children and Adolescents, Based on validity, Coverage and Quality of Books
  Pages 325-339
  Purpose
  The present research aims at the evaluation of the validity، coverage and quality of the children and adolescents reference books that has been published since 1385 to 1390 in Iran.
  Methodology
  This applied research was developed by the method of quantitative content analysis. The research population consisted of 216 special reference books for children and adolescents. For data collection we used a researcher-made checklist based on the analysis of related literature. Validity of the checklist confirmed by related experts.
  Findings
  Among 216 reference books، 150 titles were encyclopedias، 33 dictionaries، 8 bibliographies، 18 reedy reference books and 7 titles were geographical references. Based on the results، most of the reference books didn’t have the expected criterions mentioned in checklist. Further، compound authored-translated books held better measure، except the reference books published in the 1390s، considering that only 6 percent of the total titles of books were compound authored-translated books. Originality/Value: besides the formulation of a checklist for evolution of special reference books for childes and adolescents، we evaluated the validity، coverage and quality of the books. Results of the evaluation could be used as a basis for collection development of special reference books of childes in public libraries
  Keywords: Children's Reference Books, Evaluative Research, Checklist, Persian Reference Books