فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research - Volume:4 Issue: 2, Sep 2015
 • Volume:4 Issue: 2, Sep 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/07/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طاهره نصرت زهی، فاطمه اربابی کلاتی *، زهره عارف پور صفحات 8-12
  مقدمه
  لیکن پلان دهانی یک بیماری ایمونولوژیک مزمن با اتیولوژی ناشناخته است. در مطالعات مختلف همراهی لیکن پلان دهانی با دیابت ملیتوس را گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی دیابت ملیتوس در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی در مقایسه با افراد سالم است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت موردشاهدی برروی 50 بیمار مبتلا به لیکن پلان دهان و 50 فرد سالم انجام شد. بیمارانی که از نظر شکل بالینی ضایعات دهانی و معیارهای بافت شناسی، تشخیص لیکن پلان مطابقت داشتند، به عنوان بیمار وارد مطالعه شدند. افراد گروه شاهد از بین افراد فاقد بیماری باسازگاری از نظر سن و جنس از جمعیت عمومی انتخاب شدند. نمونه سرمی جهت بررسی قند خون ناشتا به میزان 5 سی سی از افراد گرفته شد و اطلاعات توسط آزمون Student’s t-test مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  با طراحی یک مطالعه ی مورد شاهدی، 50 بیمار مبتلا به لیکن پلان دهانی (39 زن، 11مرد) با میانگین سنی 24/ 13 ± 5/ 44 و 50 فرد سالم (33زن، 17مرد) با میانگین سنی44/ 11 ± 3/ 41 وارد مطالعه شدند.. میانگین گلوگز خون ناشتا و HbA1C در افراد مبتلا به لیکن پلان دهانی 1/ 8 ± 1/ 95, 3/ 1 ± 1/ 5 میلی گرم بر دسی لیتر و در افراد سالم 7/7 ± 1/ 89, 1/1 ± 6/ 4 میلی گرم بر دسی لیتر به دست آمد (P=1).
  نتیجه گیری
  فراوانی دیابت ملیتوس تفاوت معنا داری بین دو گروه مبتلا به لیکن پلان دهانی و افراد سالم را نشان نداد. یافته ها نشان داد دیابت ملیتوس نقش مستقیمی در اتیولوژی لیکن پلان دهانی بازی نمی کند.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، لیکن پلان دهانی، اتیولوژی
 • اسحاق علی صابری، نرگس فرهاد ملاشاهی *، الناز موسوی صفحات 13-19
  مقدمه
  فعالیت ضد میکروبی شوینده ها و پانسمانهای داخل کانال در بین جلسات یکی از ملاحظات مهم در اندودانتیکس محسوب می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی کارآیی آماده سازی کمومکانیکال کانالهای نکروتیک با شوینده ها وپانسمانهای مختلف داخل کانال در کنترل عفونت و زمان بسته شدن سینوس ترکت بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 65 بیمار دارای سینوس ترکت تحت درمان قرار گرفتند. بیماران بطور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. در گروه 1 و 2 از سدیم هیپوکلریت و کلرهگزیدین به ترتیب به عنوان شوینده استفاده شدند و پس از آن کانالها پر شدند. در گروه 3 پس از شستشو با هیپپوکلریت سدیم از کلسیم هیدروکساید / سالین استریل به عنوان داروی داخل کانال و در گروه 4 پس از شستشو با کلرهگزیدین از کلسیم هیدروکساید / کلرهگزیدین مشابه گروه 3 استفاده کردیم. پس از 1 هفته مواد داخل کانال حذف شده و کانالها پر شدند. زمان بسته شدن سینوس ترکت در فواصل زمانی 7و 14و 21 روز مورد ارزیابی قرارگرفت. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس و کای اسکوئر آنالیز شدند.
  یافته ها
  بیشترین میانگین زمان بسته شدن سینوس ترکت مربوط به (کلسیم هیدروکساید/سالین استریل)و کمترین آن مربوط به (کلسیم هیدروکساید/کلرهگزیدین) بود. تفاوت زمان بسته شدن سینوس ترکت بین گروه 2و4 (p=0.04) و گروه 3و4 (p=0.004) از نظر آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  کلسیم هیدروکساید/ کلرهگزیدین به عنوان داروی داخل کانال، در کنترل عفونت کانال ریشه و بسته شدن سینوس ترکت از کارایی کلینیکی مطلوبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: کلسیم هیدروکساید، کلرهگزیدین، سدیم هیپوکلریت، شوینده های داخل کانال
 • لیلا پیشه ور، شیرین زهرا فرهاد، محبوبه میرزاخانی *، نوید حقایق، محمدرضا انصاری نژاد صفحات 20-26
  مقدمه
  امروزه ترکیبات مختلف کازئین مانند کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم (CPP-ACP) به طور وسیعی به عنوان جایگزین مناسب برای ترکیبات فلوراید در نظر گرفته می شود. هدف از این مطالعه مقایسه اثر خمیر CPP-ACP و وارنیش فلوراید بر افزایش حساسیت عاجی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه بالینی30بیمار بالغ با طیف سنی 20 تا 50 سال که شکایت اصلی آن ها حساسیت دندانی بود در مطالعه شرکت کردند. از دست دادن عاج کمتر از 5/ 0 میلی متر بود. افراد به سه گروه تقسیم شدند در گروه 1 و 2به ترتیب افراد با CPP-ACP و وارنیش فلوراید براساس دستورالعمل کارخانه سازنده درمان شدند. گروه 3 ژل پلاسبو دریافت کردند. یک مقیاس آنالوگ بصری برای ارزیابی پاسخ افراد به هوای فشرده شده و تحریک یخ در زمان پایه، 7 روز، 28 روز و60 روز بعد از درمان استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون آنالیز یک طرفه واریانس آنوا، آزمون تعقیبی دانکن و نرم افزار SPSS Version 21استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه تفاوت آماری قابل توجهی بین گروه ها نشان داد. در گروه وارنیش فلوراید و گروه خمیر حاوی CPP-ACP، حساسیت عاجی به طور قابل توجهی نسبت به زمان پایه در مقایسه با نتایج بعد از درمان در روزهای 7، 28، 60 کاهش یافت (0.05>P). در گروه وارنیش فلوراید و خمیر CPP-ACP از نظر آماری تفاوت قابل توجهی در حساسیت عاجی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که هر دو ماده وارنیش فلوراید و خمیر CPP-ACP به طور موثری باعث کاهش حساسیت عاجی در مقایسه با گروه کنترل می شود.
  کلیدواژگان: کازئین، حساسیت عاجی، وارنیش فلوراید
 • زهرا مینایی باشریک، منوچهر رحمتی کامل، پویان امینی شکیب، میثم میرزایی *، علی بیژنی صفحات 27-32
  مقدمه
  فرآیند اتصال براکت به مینا یک مسئله مهم در تحقیقات ارتودنسی است. هدف از این مطالعه مقایسه استحکام باند برشی براکتهای فلزی stainless steel چسبانده شده توسط ادهزیوهای light bond، transbond xt و Z250 با یکدیگر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 60 دندان پرمولر کشیده شده ی انسانی، بصورت تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند: همه دندان ها با ژل اسید فسفریک 37% اچ شدند. در گروه اول براکت ها با ادهزیو Transbond XT، در گروه دوم با ادهزیو light bond و در گروه سوم با کامپوزیت Z250(filtek) بر روی دندانها قرار گرفت و با ortholux xt به مدت 40 ثانیه کیور گردید. 24 ساعت پس از انجام ترموسایکلینگ، استحکام باند برشی براکت ها توسط دستگاه Universal testing machine (Instron) اندازه گیری شد. بعد از دی باند ایندکس رزین باقی مانده (ARI) با استریو میکروسکوپ تعیین گردید. یافته ها توسط آنالیز واریانس ANOVA و Chi-square ارزیابی گردیدند.
  یافته ها
  میانگین استحکام باند برشی برحسب مگاپاسکال برای گروه اول 25 /2 ± 9/ 28،گروه دوم 98/ 1 ± 06/ 25 و در گروه سوم 57/ 2 ± 8/ 26 بود. استحکام باند برشی بین گروه ها اختلاف معنی داری نداشت (P=0.2) و هر سه ادهزیو SBS کلینیکی قابل قبولی داشتند. سنجش ARI در بین گروه ها اختلاف معنی داری را نشان نداد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که Z250 جهت باند براکت های ارتودنسی می تواند همانند light bond و transbond xt مورد استفاده قرار گیرد و تفاوت معناداری از نظر ARI و SBS با آنها ندارد.
  کلیدواژگان: ادهزیو، استحکام برشی، سمان های رزینی، کامپوزیت های رزینی
 • حمیده کده، شیرین سراوانی *، بابک مرادبیکی صفحات 33-39
  مقدمه
  توزیع جغرافیایی سرطان سروگردن تنوع قابل توجهی را نشان میدهد و این توزیع وابسته به مکان است. اطلاعات کمی در مورد الگوهای سرطان سروگردن در ایران وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی سرطان سروگردن در جنوب شرق ایران بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر، از کل 924 نمونه با تشخیص بدخیمی که در بایگانی بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی و دو بیمارستان اصلی شهر زاهدان درطی سالهای 91-1386 موجود بودند، تعداد 287 مورد بدخیمی مربوط به ناحیه سر و گردن یافت شد. نوع ضایعات و اطلاعات دموگرافیک بیماران نظیر سن، جنس و محل و نوع بدخیمی از پرونده بیماران استخراج شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری (SPSS (V.21 و آزمون آماری chi-square تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  اسکواموس سل کارسینوما (7/ 39%) و بازال سل کارسینوما (8/ 26%) شایع ترین ضایعات بدخیم ناحیه سر وگردن بودند. میانگین سنی بیماران 8/ 12 ±1/ 56 سال بود ولی بین گروه های سنی و انواع بدخیمی های سر و گردن ارتباط آماری معناداری وجود نداشت (085/ 0= p) نسبت مرد به زن 9/ 0 به 1 بود. بین جنس و انواع بدخیمی های سر وگردن نیز ارتباط آماری معناداری وجود نداشت (114/ 0=p).
  نتیجه گیری
  براساس مطالعه حاضر فراوانی بدخیمی های ناحیه سر و گردن در جنوب شرق ایران (شهر زاهدان) نسبتا بالا بود. مشابهت هایی در مقایسه یافته های مطالعه ما با سایر مطالعات وجود داشت.
  کلیدواژگان: کارسینوم سلول بازال، بدخیمی های سر وگردن، حفره دهان، کارسینوم سلول سنگفرشی
 • غلامرضا عطایی، سینا حقانی فر، معصومه کریمی، فرشته عادل* صفحات 40-43
  مقدمه
  با توجه به اینکه جذب اشعه در محیط در حال افزایش است، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر بابل در مورد حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به منظور سنجش آگاهی و عملکرد دندانپزشکان مورد نظر، پرسشنامه ای شامل سوالاتی پیرامون اطلاعات دموگرافیک، سنجش آگاهی و عملکرد در بین 70 دندانپزشک شهر بابل توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار spss نسخه 19 انجام شد (05/ 0=α).
  یافته ها
  در مطالعه حاضر 70% از دندانپزشکان مورد بررسی، آگاهی خوب و 30% آگاهی متوسط داشتند. از لحاظ عملکرد نیز 96% متوسط ارزیابی شدند. 70% سطح آگاهی خوبی نسبت به بکارگیری پیشبند و گلوبند سربی داشتند اما 6/ 78% و 7/ 75% مطب ها فاقد پیشبند و گلوبند سربی بودند. بین سابقه فعالیت و سطح آگاهی نیز رابطه معناداری مشاهده شد (03/ 0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاضر، آگاهی دندانپزشکان مطلوب و عملکردشان ضعیف ارزیابی می شود. نظارت بر مراکزی که رادیوگرافی دندانی انجام می دهند در این زمینه ضروری است.
  کلیدواژگان: پرتوهای یونیزان، رادیوگرافی دندانی، حفاظت از اشعه
 • پریچهر غلیانی، مینا حامیان، مریم جعفری، سمیرا حاجی صادقی* صفحات 44-49
  آملوبلاستیک فیبروما یک تومور ادنتوژنیک خوش خیم نسبتا نادری است که از دو جزء نئوپلاستیک اپیتلیالی و اکتومزانشیمال تشکیل شده است. دختری 10 ساله برای معاینه دندان ها و به علت ف ضای نامتناسبی که در سمت راست فک پایین بین دندان مولر دوم شیری و مولر اول دائمی ایجاد شده بود به دندانپزشک مراجعه کرد. این فاصله با جابجایی دیستالی مولر اول دائمی و جابجایی مزیالی مولر دوم شیری همراه بود.ضایعه به طور کامل توسط جراحی برداشته شد و برای بررسی بافت شناسی ارسال شد. ضایعه از نظر میکروسکوپی حاوی پرولیفراسیون نئوپلاستیک اپیتلیوم ادنتوژنیک و متشکل از طناب ها وجزایردراسترومای پرسلول مزانشیمی بود. تشخیص هیستوپاتولوژی ضایعه آملوبلاستیک فیبروادنتوما بود. در پیگیری 24 ماهه هیچ عودی رخ نداد و دندان مولر اول دائمی بصورت خودبخود به محل عادی برگشت. این گزارش بر اهمیت تشخیص زودهنگام ضایعه و درمان مناسب تاکید دارد که از درمان های پیچیده ارتودنسی در آینده پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: نئوپلاسم های بافت دندانی، نئوپلاسم های فک پایین، تومورهای ادنتوژنیک
 • ولی الله آرش، سپیده رضاپور، رضا قربانی پور، بابک عموییان، فاطمه مجدزاده* صفحات 50-56
  گزارش ها نشان داده اند که با انکوریج داخل استخوانی دندانهای مولر بدون از دست رفتن انکوریج، حتی در حضور مولرهای دوم روییده میتوانند دیستاله شوند. هدف این مطالعه بررسی کاربرد مینی اسکروها به عنوان انکوریج اسکلتالی جهت دیستاله کردن مولرهای بالاست. در این مطالعه گزارش موارد سه بیمار نیازمند دیستالیزیشن مولرها انتخاب شدند. مینی اسکرو در قسمت قدامی کام قرار داده شد. اسکروها توسط یک ترانس پالاتال ارچ به دندانهای پره مولر اول متصل شده و بلافاصله بانیروی 150-160 گرم توسط یک کویل اسپرینگ باز استیل روی سیم استیل 18./.جهت دیستاله کردن مولرها تحت اعمال نیرو قرار گرفتند. تغییرا ت اسکلتی و دندانی روی سفالوگرامهای قبل و بعد اندازه گیری شدند.مقدار دیستالیزیشن مولر اول در بیماران به ترتیب4 mm با °2 تیپ دیستالی، 4 mm با °5 تیپ دیستالی و 5 /mm 3 با °2 تیپ دیستالی بود.انسیزورها و پره مولرهای اول بالا در طی دیستالیزیشن ثابت بودند.
  کلیدواژگان: روش انکوریج ارتودنسی، دندان مولر، کام
|
 • Tahereh Nosratzehi, Fateme Arbabi-Kalati *, Zohreh Arefpour Pages 8-12
  Introduction
  Oral lichen planus (OLP) is a chronic immunological disorder with unknown etiology. Some studies have reported an association between oral lichen planus and diabetes mellitus. The aim of this study was to compare the frequency of diabetes mellitus in patients with oral lichen planus and healthy persons.
  Materials and Methods
  This case ‒ control study was performed on 50 patients with OLP and 50 healthy individuals. Diagnosis of OLP was confirmed by typical clinical and histopathological findings. The control group were selected randomly from healthy individuals after matching for age and sex. Blood samples were taken to achieve 5 mL for measuring fasting serum blood glucose and HbA1C. Data were analyzed using Student’s t-test.
  Results
  In this case ‒ control study, 50 patients with OLP (39 females, 11 males) with a mean age of 44.5±13.24 years and 50 healthy individuals (33 females, 17 males) with a mean age of 41.3±11.44 years were evaluated. The mean fasting blood glucose and HbA1C levels in patient with OLP were 95.1 ± 8.1 and 5.1±1.3 mg/dL, and 89.1±7.7 and 4.6±1.1 mg/dL in healthy individuals (P=1).
  Conclusion
  The frequency of diabetes mellitus was not significantly different between the case and the control groups. The results showed that diabetes mellitus does not have a direct role in the OLP etiology.
  Keywords: Diabetes mellitus, Lichen planus, Oral, Etiology
 • Eshaghali Saberi, Narges Farhadmollashahi *, Elnaz Mousavi Pages 13-19
  Introduction
  antimicrobial activity of irrigants and interappointment intracanal dressing is an important consideration in endodontics. The aim of this study was to evaluate the clinical efficacy of chemomechanical preparation of the necrotic canals with different irrigants and intra canal dressing in the control of root canal infection and sinus tract closure.
  Materials and Methods
  In this study, 65 patients with sinus tract were treated. They were randomly divided into 4 groups. Sodium hypochlorite (NaOCl) and chlorhexidine (CHX) was used as the irrigation solutions in the group one and two, then the canals were filled. In group three, after irrigation with NaOCl, Ca (OH) 2/sterile Saline was used as intra canal medicament, and similar to group three Ca (OH) 2/CHX was used in group four after irrigating by CHX. After 7 days, the intra canal paste was removed and the canals were filled. The sinus tract closure was followed up within 7, 14, and 21-day intervals. The data were analyzed using Chi Square and Kruskal-Wallis statistical tests.
  Results
  The highest mean time of sinus tract closure was for Ca (OH)2/sterile Saline and the lowest was for Ca(OH)2/CHX. The differences of sinus tract closure between group 2&4 (p=0.04), group 3&4 (p=0.004). Groups were statistically significant.
  Conclusion
  It was concluded that Ca (OH)2/CHX paste as intra canal dressing has good clinical efficacy in the control of root canal infection and sinus tract closure.
  Keywords: Calcium hydroxide, Chlorhexidine, Sodium hypochlorite, Root canal irrigants
 • Leila Pishevar, Shirin Zahra Farhad, Mahboube Mirzakhani *, Navid Haghayegh, Mohammadreza Ansarinejad Pages 20-26
  Introduction
  Nowadays, several casein components such as casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate (CPP-ACP) are vastly considered as a suitable replacement for fluoride component. The aim of this study was to compare the effect of CPP-ACP paste and fluoride varnish on dentin hypersensitivity reduction.
  Materials and Methods
  In this clinical trial study, thirty adult patients between the ages of 20-50 years, presenting with the chief complaint of dentin hypersensitivity were examined. The loss of dentin was less than 0.5mm. The subjects divided into three groups: In groups I and II, patients were treated using CPP-ACP and fluoride varnish following manufacturer instructions. Group III received placebo gel. A visual analog scale was used to assess subject's response to compressed air and ice stimuli at baseline, 7 days, 28 days and 60 days after treatment. Data was analyzed by One Way Analysis of Variance (ANOVA), Duncan Post Hoc test using the SPSS software version 21.
  Results
  The results showed significant statistical difference between the groups (P<0.05). In fluoride varnish group and CPP-ACP paste group, the dentin hypersensitivity significantly decreased when baseline scores compared to post treatment scores at 7, 28, 60 days (P<0.05). There was no significant statistical difference in dentin hypersensitivity reduction in fluoride varnish and CPP-ACP paste groups.
  Conclusion
  The results of this study showed that both of fluoride varnish and CPP-ACP paste effectively reduced dentinal hypersensitivity compared with placebo-control group.
  Keywords: Casein, Dentin sensitivity, Fluoride varnishes
 • Zahra Minaei Basharik, Manouchehr Rahmati Kamel, Pouyan Amini Shakib, Maysam Mirzaie *, Ali Bijani Pages 27-32
  Introduction
  The bonding process of the brackets to enamel has been a critical issue in orthodontic research. The purpose of this study was to evaluate the shear bond strength of 3 light-cured adhesives (transbond XT, Z250, light bond).
  Materials and Methods
  In this study sixty extracted human premolars were collected and randomly divided into 3 test groups. All teeth were etched by 37% phosphoric acid. In first group brackets were bonded by Transbond XT adhesive, in group two brackets were bonded by Light bond adhesive and in third group were bonded by filtek Z250 composite. All of them were cured with Ortholux xt for 40 seconds.24 hours after thermocycling, Shear Bond Strength (SBS) values of these brackets were recorded using a Universal Testing Machine. Adhesive Remnant Index (ARI) scores were determined after the failure of the brackets, using Stereo Microscope the data were analyzed using ANOVA and Chi-square tests.
  Results
  Mean shear bond strength of Transbond XT, light bond and Z250 were 28.9±2.25 MPa, 25.06±1.98 MPa and 26.8±2.57 MPa, respectively. No significant difference was observed in the SBS among the groups and a clinically acceptable SBS was found for the three adhesives. ARI scores were not significantly different between the various groups (P>0.05).
  Conclusion
  This study showed that the Z250 can be used as light bond and transbond xt to bond orthodontic brackets and ARI and SBS scores were not significantly different.
  Keywords: Adhesives, Shear strength, Resin cements, Composite resins
 • Hamideh Kadeh, Shirin Saravani *, Babak Moradbeiki Pages 33-39
  Introduction
  The geographical distribution of head and neck cancer shows considerable variation and it is site dependent. The review of the literature shows few data concerning the head and neck cancer patterns in Iran. The purpose of this study was to represent epidemiological aspects of head and neck cancers in south east of Iran.
  Materials and Methods
  In this retrospective study, from a total of 924 diagnosed patients with cancer in the pathology department of dentistry school archives and two main hospitals in south east of Iran during 2006-2012, 287 cases of head and neck cancer were diagnosed histopathologically. Demographic data of patients such as age, gender, location and type of cancer (carcinoma, sarcoma, melanoma, metastatic, or primary) were obtained from patients’ records. Data were analyzed by SPSS statistical software (V.21) using the chi-square test.
  Results
  Squamous cell carcinoma (39.7%) and basal cell carcinoma (26.8%) were the most common malignancies in the head and neck region. The mean age of the patients was 56.1±12.8 years and the relationship between age groups and head and neck cancers was not statistically significant (P=0.085). Male to female ratio was 0.9 to 1. The relationship between gender and types of head and neck cancers was not statistically significant.(P=0.114)
  Conclusion
  In this study, prevalence of head and neck cancer in south east of Iran (Zahedan) was relatively high. However, comparison between findings of our study with other studies shows a relation consistency.
  Keywords: Basal cell carcinoma, Head, neck neoplasms, Oral cavity, Squamous cell carcinoma
 • Gholamreza Ataei, Sina Haghanifar, Masomeh Karimi, Fereshteh Adel* Pages 40-43
  Introduction
  As the absorption of radiation in environment is increasing, the present study was performed to evaluate the knowledge and practices of Babol’s dentists about x-ray protection.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was designed to assess the knowledge and practices of dentists. The questionnaires were distributed among 70 dentists in Babol city. Analysis of the collected data was done using the Pearson correlation coefficient in SPSS software version 19 (α=0.05).
  Results
  In this study, 70% and 30% of studied dentists had good and moderate knowledge, respectively. 96% of them were moderate in terms of practice and 70% of them had good awareness towards the use of a lead apron and thyroid collar but 78.6% and 75.7% of offices had no lead apron and thyroid collar. There was a significant relationship between experience and awareness (p=0.003).
  Conclusion
  According to the results, their appropriate knowledge and practice were poor. Therefore, it is necessary to control the dental radiographic centers.
  Keywords: Ionizing radiation, Dental radiography, Radiation protection
 • Parichehr Ghalayani, Mina Hamian, Maryam Jafari, Samira Hajisadeghi* Pages 44-49
  Ameloblastic fibroma is a relatively rare benign odontogenic tumor with two neoplastic components; both epithelial and ectomesenchymal. A 10-year-old girl was referred to a dentist for routine dental treatments for evaluation of the distance between mandibular right first permanent molar and mandibular right second deciduous molar and it was associated with an undesirable backward movement of erupted mandibular right first permanent molar and forward movement of mandibular right second deciduous molar. The lesion was enucleated and the material was sent for histopathologic examination. Microscopically, it was composed of neoplastic proliferation of odontogenic epithelium consisted of cords and islands in a cell-rich mesenchymal stroma, with histopathological diagnosis of ameloblastic fibroma. After 24 months of follow-up, no recurrence was observed and the mandibular right first molar was spontaneously aligned. Early diagnosis and proper management will prevent comprehensive orthodontic treatment.
  Keywords: Dental tissue neoplasms, Mandibular neoplasms, Odontogenic tumors
 • Valliollah Arash, Sepideh Rezapour, Reza Ghorbanipour, Babak Amoian, Fateme Majdzade* Pages 50-56
  Reports have shown that molars can be distalized successfully with virtually no orthodontic anchorage loss with an intraosseous anchorage, even with fully erupted second molars. The purpose of this study was evaluating the effects of mini-screws as skeletal anchorage for upper molar distalization. In this case series, three patients needing maxillary first molar distalization, were selected. mini-screw was inserted in the anterior part of the palate. The screws were anchored to the first premolars by transpalatal arch and immediately loaded (150-160 g) by 0.018-inch arch-wire and steel open-coil spring to distalize maxillary molars. The skeletal and dental changes were measured on cephalograms obtained before and after distalization. The amount of first molar distalization in the patients was 4 mm with 2°of tipping, 4 mm with 5°of tipping, and 3.5 mm with 2°of tipping respectively. Upper incisors and first premolars were stable during distalization.
  Keywords: Orthodontic anchorage, Molar tooth, Palate