فهرست مطالب

تحقیقات دام و طیور - سال چهارم شماره 1 (1394)
 • سال چهارم شماره 1 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محدثه اسلامی، محمد سالارمعینی، شیما تشرفی، محمد امیر کریمی ترشیزی و جواد خوش گفتار صفحات 1-12
  این مطالعه با هدف بررسی اثر تزریق برخی مواد مغذی به تخم مرغ های جنین دار حاصل از مرغ های مادر گوشتی بر رشد دستگاه گوارش، اندام های ایمنی و عملکرد رشد جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 360 عدد تخم مرغ بارور حاصل از مرغ های مادر گوشتی سویه راس 308 در سن 33 هفته، در قالب طرح کاملا تصادفی به شش گروه آزمایشی با چهار تکرار و در هر تکرار پانزده عدد تخم مرغ تقسیم شدند. تیمارها شامل: گروه بدون تزریق (شاهد 1) و تزریق 7/0 میلی لیتر آب مقطر (شاهد 2)، تزریق محلول های اسیدآمینه، آلبومین 20 درصد، دکستروز 20 درصد و دکستروز 10 درصد بودند. عمل تزریق در نیمه روز 17 انکوباسیون توسط سرنگ با سوزن درجه 23 در کیسه آمنیون انجام شد. تزریق آلبومین به داخل تخم، وزن تولد جوجه های گوشتی را نسبت به تیمارهای شاهد افزایش داد. تزریق آلبومین و اسیدآمینه سبب افزایش طول پرز و نسبت طول پرز به عمق کریپت روده کوچک (ژژونوم) نسبت به تیمارهای شاهد1، شاهد 2 و دکستروز 20 درصد در سن یک روزگی گردید. همچنین در هفت روزگی تیمار آلبومین، طول پرز بلندتری در مقایسه با تیمار شاهد1 نشان داد. در سن یک روزگی، وزن نسبی تیموس در تمام تیمارهای تحت تزریق مواد مغذی مختلف، نسبت به گروه شاهد 1، بیشتر بود و این افزایش وزن تا روز هفتم پرورش در تیمارهای آلبومین، دکستروز 20 درصد و دکستروز 10 درصد ادامه یافت. تزریق مواد مغذی تفاوت معنی داری را در درصد جوجه درآوری، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد گلبول های سفید خون (هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت)، وزن نسبی و طول نسبی روده کوچک و وزن نسبی بورس ایجاد نکرد. نتایج این آزمایش نشان داد که تزریق آلبومین و اسیدهای آمینه، می تواند در بهبود وزن تولد جوجه ها، ریخت شناسی روده کوچک و افزایش وزن اندام های ایمنی در جوجه یک روزه موثر باشد.
  کلیدواژگان: اسیدآمینه، آلبومین، دکستروز، تزریق داخل تخم، جوجه گوشتی
 • محسن باقری، حسن فضائلی، محمدعلی طالبی، فرشاد زمانی صفحات 13-23
  هدف این مطالعه، بررسی اثر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد پروار بره های نر لری بختیاری بود. به این منظور، 36 راس بره نر سالم با میانگین وزن 27/3±2/41 کیلوگرم به طور تصادفی به سه گروه 12 راسی، برای دریافت سه نوع خوراک تقسیم شدند. خوراک ها شامل: خوراک معمول در دامداری (تیمار شاهد)، خوراک کامل مخلوط (تیمار مخلوط) و خوراک کامل مخلوط به شکل بلوک (تیمار بلوک) بودند. آزمایش به مدت 90 روز در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار و 4 راس بره در هر تکرار انجام شد. وزن زنده، مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه اندازه گیری و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که شکل فیزیکی خوراک بر وزن نهایی و افزایش وزن روزانه بره ها اثر معنی داری (01/0P<) داشت. میانگین افزایش وزن روزانه بره های دریافت کننده جیره بلوک با 219 گرم در روز بالاتر از بره های گروه تیمار مخلوط (193 گرم در روز) و گروه تیمار شاهد (170 گرم در روز) بود. میانگین مصرف خوراک روزانه برای تیمارهای شاهد، مخلوط و بلوک به ترتیب 1523، 1644 و 1714 گرم در روز به ازای هر راس بود که تفاوت تیمار شاهد با دو تیمار دیگر از نظر آماری معنی دار (05/0P<) بود. ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پروار برای تیمارهای شاهد، مخلوط و بلوک به ترتیب 99/8، 50/8 و 84/7 بود و اختلاف آن ها معنی دار نبود. به طور کلی نتیجه گیری می شود در صورتی که تهیه بلوک در منطقه امکان پذیر باشد استفاده از آن می تواند سبب بهبود عملکرد پروار گردد.
  کلیدواژگان: گوسفند لری بختیاری، شکل فیزیکی خوراک، پرواربندی، عملکرد
 • مرتضی بیکی، احسان طیبی، سید محمد هاشمی، محمد ابدالی، مسعود ظفری صفحات 25-34
  هدف این مطالعه، بررسی میزان و الگوی تلفات اولیه مرغداری های گوشتی استان قم، اثر عوامل مختلف بر این تلفات و رابطه آن با تلفات ادامه دوره بود. اطلاعات کارت تلفات تمام جوجهریزیهای مشمول غرامت بیمه مناطق مختلف استان در سال زراعی 92-1391 (469 از کل 1062 جوجه ریزی) جمع آوری و با اطلاعات پروانه بهرهبرداری و کارت بهداشت آن ها تکمیل شد. تلفات بازای 10 هزار قطعه در همه مرغداری ها بصورت لگاریتم در مبنای 10 تبدیل شد و از تجزیه واریانس یکطرفه و روش رگرسیون برای تحلیل آن ها استفاده گردید. درصد تلفات کل مرغداریها و مرغداری های مشمول غرامت به ترتیب برابر 24 و 11/46 درصد و تلفات هفته اول تا سوم به ترتیب 59/1، 18/1 و 17/4 درصد بود. در حالی که سویه جوجه، فصل سال، وضعیت فنی سالنها و سامانه تهویه و نور سالنها و مالکیت مرغداری و نیز خصوصیات گله مادری همچون سن مرغ مادر، وزن جوجه یکروزه و تیتر گله مادر اثری بر تلفات هفته اول نداشتند، شرکت مرغ مادر، مناطق مختلف استان، ظرفیت مرغداری، تعداد سالن، نحوه تامین دان، فاصله مرغداری از روستا و فاصله سالنها از هم بر تلفات هفته اول اثر معنیدار داشتند (05/0P<). الگوی تلفات هفته اول، گوژ بسمت بالا با نقطه عطف روز چهارم و مطابق تلفات گله های گوشتی مناسب بود. قبل از 21 روزگی، 1/41 درصد و قبل از 14 روزگی، 5/11 درصد جوجهریزیها درگیر تلفات شدند. بررسی رگرسیون تلفات هفته اول با هفته دوم، سوم و کل دوره مبین آن است که تلفات کل دوره مرغدارها ربطی با تلفات اولیه ندارد و در هفته سوم به بعد بیماری های عفونی رخ می دهد. نتایج این بررسی نشان داد که الگوی تلفات هفته اول جوجهریزیهای منطقه مشابه گله های استاندارد است؛ عوامل مرغ مادر و جوجه کشی اثری بر آن ندارد؛ مهمترین عوامل موثر بر آن، منطقه جغرافیایی، نوع سالن و شرکت مرغ مادر است ولی اندکی بعد از هفته دوم بخش قابل توجهی از مرغداریها مستقل از تلفات اولیه درگیر تلفات عفونی می شوند. بنابرین تلفات کل دوره مرغداری ها ربطی به کیفیت جوجه ها ندارد و متاثر از بیماری ها است.
  کلیدواژگان: جوجهریزی، تلفات، هفته اول، مرغ گوشتی، قم
 • آمنه رحیمی، سعید زین الدینی، حسین مرادی شهر بابک صفحات 35-41
  این مطالعه به منظور بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک مرتبط با سازگاری به شرایط سخت محیطی در چهار نژاد شتر بومی ایران با اقلیم های متفاوت در سنین مختلف از هر دو جنس نر و ماده انجام شد. ماده های بالغ از هر دو گروه آبستن و غیر آبستن انتخاب شدند. در این آزمایش خون گیری از 200 نفر شترهای رودباری، بندری، یزدی و عربی از مناطق کرمان، هرمزگان، یزد و خوزستان با دو نمونه خون در ونوجکت های حاوی ماده ضد انعقاد EDTA از هر نفر شتر انجام شد. از یکی از نمونه ها پلاسما پس از سانتریفیوژ جدا و نمونه دوم به صورت خون کامل فریز شدند. پس از یخ گشایی و رقیق سازی نمونه ها، سطح سدیم و پتاسیم پلاسما و خون کامل اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهند که اثرات ثابت جنس دام و آبستنی بر غلظت سدیم و پتاسیم خون کامل و پلاسما(Meq/L) معنی دار نبودند؛ در حالی که اثرات اقلیم و نژاد بر غلظت سدیم و پتاسیم خون کامل و پلاسما(Meq/L) به لحاظ آماری معنی دار بودند (0001/0< P). با توجه به وجود اختلاف معنی دار در سطح پتاسیم خون نژادهای مختلف و اقلیم های متفاوت، و فعال بودن پمپ سدیم - پتاسیم و سازگاری بیشتر حیوانات دارای سطح پتاسیم بالا به شرایط سخت محیطی، می توان نژادهای مناسب برای تکثیر و تولید بیشتر در هر منطقه را انتخاب نمود.
  کلیدواژگان: شتر، اقلیم، نژاد، الکترولیت های خون
 • داودعلی ساقی، علیرضا شهدادی صفحات 43-51
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن بره های کردی در سنین مختلف بود. به این منظور رکوردهای مربوط به صفات رشد 5144 راس بره حاصل از 161 راس قوچ و 1982 راس میش استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن های تولد (5069 رکورد)، 3 (3968 رکورد)، 6 (3519 رکورد)، 9 (2840 رکورد) و 12 (2595 رکورد) ماهگی بودند که طی سال های 1375 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی واقع در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی جمع-آوری شده بودند. برای برآورد پارامترهای ژنتیکی از روش حداکثر درست نمایی محدود شده با استفاده از نرم افزار WOMBAT و برای بررسی معنی داری عوامل ثابت موثر بر این صفات از نرم افزار SAS نسخه 2/9 استفاده گردید. میانگین±انحراف معیار وزن های تولد، 3، 6، 9 و 12 ماهگی به ترتیب 75/0±38/4، 77/5±47/23، 80/6±99/31، 06/7±96/35 و 44/8±23/43 کیلوگرم به دست آمد. وراثت پذیری مستقیم وزن بدن در سنین مختلف به ترتیب 02/0±12/0، 04/0±36/0، 03/0±31/0، 03/0±21/0 و 02/0±19/0 برآورد گردید. بیشترین ضریب وراثت پذیری مادری برای وزن تولد (02/0±15/0) محاسبه شد و پس از آن با افزایش سن بره ها این مقدار نیز کاهش یافت. همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی افزایشی مستقیم بین صفات مختلف وزن بدن به ترتیب در دامنه 56/0 تا 97/0 و 18/0 تا 81/0 متغیر بود. همبستگی های ژنتیکی افزایشی مادری بین صفات وزن بدن در محدوده 84/0 تا 99/0 قرار داشت. با توجه با بالا بودن ضریب وراثت پذیری افزایشی مستقیم وزن 3 ماهگی و همچنین همبستگی ژنتیکی بالای این صفت با سایر صفات، بهتر است انتخاب برای صفات رشد در این نژاد بر اساس وزن 3 ماهگی صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: صفات رشد، پارامتر های ژنتیکی، اثر مادری، گوسفند کردی
 • رضا سه چوبی، احمدرضا یزدانی، سیدعلی حسینی یکانی و رضا حیدری کمال آبادی صفحات 53-61
  گوشت مرغ یکی از مهمترین مواد غذایی است و تولید اقتصادی آن از ضروریات می باشد. افزایش بهره وری و کارایی در یک واحد تولیدی به مفهوم کاهش هزینه تولید هر واحد محصول و قیمت تمام شده آن می باشد و در نتیجه توان واحد در رقابت با سایر واحدهای رقیب افزایش می یابد. مطالعه حاضر به بررسی بهره وری تولید گوشت مرغ در شهرستان نیشابور پرداخته است. این تحقیق با مطالعه اسناد، اطلاعات موجود و تکمیل پرسشنامه از 60 واحد پرورشی مرغ گوشتی که در سال 1392 در سطح شهرستان نیشابور فعال بوده اند به روش سرشماری و انجام مصاحبه با همه مرغداران اجرا گردید. پس از بررسی وضعیت موجود، با استفاده از داد ه های جمع آوری شده از مرغداری ها، تابع تولید کاب - داگلاس برآورد شد. نتایج نشان داد که تابع تولید در مورد متغیرهای هزینه خوراک مصرفی، هزینه بهداشت و درمان، هزینه بیمه و هزینه انرژی (برق و سوخت مصرفی) معنیدار بود. از طریق تابع برآوردی، شاخص های تولید متوسط و تولید نهایی برآورد گردید. بهره وری متوسط هزینه خوراک مصرفی، هزینه بیمه، هزینه بهداشت و درمان و هزینه انرژی در کل نمونه ها به ترتیب برابر 0012/0، 125/0، 019/0 و 189/0 برآورد گردید. همچنین برآورد بهره وری نهایی هزینه خوراک مصرفی، هزینه بهداشت و درمان، هزینه بیمه و هزینه انرژی به ترتیب برابر با 00087/0، 0017/0-، 011/0 و 058/0 محاسبه شد. در بین عوامل یاد شده، هزینه خوراک مصرفی دارای بیشترین کشش تولید نسبت به سایر هزینه ها بود؛ و مثبت بودن علامت ضریب برآورد شده ی این متغیر، مطابق انتظار بوده و این امر نکته مثبتی در فعالیت های پرورش طیور به شمار می رود. ضریب کشش تولید هزینه بهداشت و درمان منفی بود که نشان از استفاده بیشتر از حد معمول از این نهاده است که در این زمینه اتلاف هزینه صورت گرفته است. مثبت بودن ضرایب کشش هزینه انرژی و بیمه نشان دهنده استفاده بهینه و منطقی از این عوامل در واحدهای پرورش مرغ گوشتی می باشد.
  کلیدواژگان: بهره وری، مرغ گوشتی، تابع تولید کاب، داگلاس، عوامل تولید، نیشابور
|
 • M. Eslami, M. Salarmoini*, S. Tasharrofi, M.A. Karimi-Torshizi, J. Khoshgoftar Pages 1-12
  An experiment was carried out to investigate the effects of in ovo injection of certain nutrients on small intestinal morphology، immune organs weight and growth Performance in broilers. Three hundred and sixty fertile eggs (from Ross 308 broiler breeders) were randomly assigned to six groups including: non-injected (control 1) and injected into the amnion with 0. 7 ml distilled water (control 2)، blend of amino acids، albumin 20%، dextrose 20% and dextrose 10%) with four replicates of 15 eggs in each replicate. Injections were undertaken into the broad end of eggs by 23- gauge needle with depth of 25 mm. The highest villus height and villus height to crypt depth ratio at 1 d old chicks were observed in amino acid and albumin injected groups in compared to control 1، control 2 and dextrose 20% treatments. The results indicated that in ovo injection of albumin increased body weight in the first day of hatch in comparison to control treatments. At 7 d of age، villus height of chicks hatched from albumin injected eggs was significantly greater than control1 treatment. Injection of different nutrients significantly increased the relative weight of thymus in compare to control 1. Nevertheless، there were not any significant effects on feed intake، feed conversion ratio، hatchability percentage، percentages of different white blood cells، relative weights of bursa، small intestine، and relative length of small intestine. In conclusion، it seems that in ovo injection of nutrients، especially albumin and amino acids can be helpful to improve chick’s birth weight، small intestine morphology and immunity of broilers.
  Keywords: Amino acids, Albumin, Dextrose, In, ovo injection, Broiler
 • M. Bagheri *, H. Fazaeli, M.A. Talebi, F. Zamani Pages 13-23
  The study was conducted to examine the effects of physical form of ration on fattening performance of Lori- Bakhtiari male lambs. Thirty six healthy male lambs with 41. 2±3. 27 Kg body weight were randomly assigned to one of three experimental diets (n=12): traditional ration (as control treatment)، total mixed ration (as mixed treatment) and total mixed ration in form of block (block treatment). Lambs were randomly distributed into three dietary treatments with three replicates and four lambs in each replication based on completely randomized design. Total experimental period was 90 days. During a three month experiment، dry matter intake (DMI)، lamb live weight and weight gain were recorded and feed conversion ratio was calculated. Results showed that، final live weight and average daily gain were significantly (P<0. 01) affected by physical form of diet. The lambs fed block ration had higher average daily gain (219 gram/day) than lambs fed mixed ration (193 gram/day) and traditional ration (170 gram/day). Average feed intake in control، mixed and block treatments were 1،523، 1،644 and 1،714 gram/d/head respectively and difference between control and other treatments was statistically significant (P<0. 05). Feed conversion ratio at the end of fattening period was not significantly different between all treatments but in block treatment was better than others (8. 99، 8. 50 and 7. 84 in control، mixed ration and block treatments respectively). It was concluded that، if providing block of ingredients was possible at same area، using block in fattening period of Lori-Bakhtiari male lambs may increase fattening performance.
  Keywords: Lori, Bakhtiari sheep, Diet physical form, Feedlot, Performance
 • M. Beiki, E. Tayebi, S.M. Hashemi, M. Abdali, M. Zafari Pages 25-34
  The main aim of this study was to investigate level and pattern of primary mortalities of broiler farms، and the effects of different in-farm and out-farm factors. Data from managing cards of 476 damaged farms (from a total of 1،062 units) were obtained from Agri-Bank insurance bureau and mortalities of total and the first three weeks were calculated، transformed in Log10 basis and analyzed by one-way ANOVA and regression statistical methods. Mortalities of total and damaged farms were 24 and 46. 11% and mortalities of the first three weeks were 1. 59، 1. 18 and 4. 17%، respectively. Chick strain، season، farm technical level، ventilation/lighting class، ownership and breeder flock characteristics such as hen age، chick weight، and the titers of four main contagious poultry diseases had no significant effect on 1st week mortality rate. Breeder company، regions of the studied geographic area، farm capacity، number of salons، feed provision method، farm distance to village and between saloon distance significantly affect the first week mortality rate (P<0. 05). Peak of first week mortality was in the fourth day، coincided with the broiler standards from the rate and pattern standpoints. At day 21 and 14، about 41. 1 and 11. 5 percents of farms faced with a serious problem. The regression analysis revealed that total mortality had no relation with first week mortality and after 2 weeks، contagious diseases occurred. This survey demonstrated that first week mortality pattern of broiler farms is near standard; breeder factors was non-significant and the most important factors were geographic situation، salon type and breeder company. Early after the second week، farms faced with different diseases and there was no relation between total farm mortalities and chick qualities.
  Keywords: Broiler, Farms, First week, Mortality, Qom district
 • A. Rahimi*, S. Zeinoaldini, H. Moradi Shahrbabak Pages 35-41
  This experiment was conducted to study some physiological characteristics associated with adaptation to harsh environmente in four breeds of Iranian camels rearing in different climates and ages from males and females. Adult females of both pregnant and non-pregnant were selected. Blood samples were taken from 200 camels of Roodbar، Bandari، Yazd and Arab species from Kerman، Hormozgan، Yazd and Khuzestan regions with two samples from each animal using tube containing EDTA. From a sample، plasma was separated after centrifuging while the other sample was freezed as an intact blood. Although sex and conception had no influence on concentration of complete blood sodium and potassium as well as plasma sodium and potassium (Meq/L)، climate and breed factors were found to significantly affect the traits (P<0/0001). Regarding to the significant differences of blood potassium in different breeds and also sodiumpotassium pump activity and that more adaptation to the extreme environmente is expected in the animals with high potassium concentration، suitable breeds could be selected for more productivity and producibility in each region.
  Keywords: Camel, Climate term, Breed, Blood electrolytes
 • D.A. Saghi*, A.R. Shahdadi Pages 43-51
  The objective of this study was to investigate genetic and phenotypic characteristics of body weight of Kordi lambs in different ages. Records of growth traits obtained from 5،144 lambs (progeny of 161 rams and 1،982 ewes) were used. The records of birth weight، BW (5،069 records)، 3-month weight، 3 (3،968 records)، 6- month weight، W6 (3،519 records)، 9-month weight، W9 (2،840 records) and 12-month weight، W12 (2،595 records) and collected between 1996 and 2013 in Kordi Breeding Station in Shirvan city of northern Khorasan province. Genetic parameters were estimated applying restricted maximum likelihood method fitting an animal model using WOMBAT program. Test of significance for the fixed effects was carried out using SAS 9. 2 software. The mean ± standard deviation of BW، W3، W6، W9 and W12 were 4. 38±0. 75، 23. 47±5. 77، 31. 99±6. 80، 35. 96±7. 06، and 43. 23±8. 44 kg، respectively. Direct heritability estimates of 0. 12±0. 02، 0. 36±0. 04، 0. 31±0. 03، 0. 21±0. 03، and 0. 19±0. 02 were obtained for the traits، respectively. The highest maternal heritability was estimated for BW (0. 15±0. 02)، and then reduced as the age of lambs increased. Estimates of direct genetic and phenotypic correlations among the studied traits varied from 0. 56 to 0. 97 and 0. 18 to 0. 81، respectively. Maternal genetic correlations among growth traits ranged between 0. 84 and 0. 99. According to the results of this study، W3 had the highest heritability and strong genetic correlation with other traits suggesting that it could be considered as a selection criterion for growth in this breed.
  Keywords: Growth traits, Genetic parameters, Maternal effect, Kordi sheep
 • R. Sechoobi*, A.R. Yazdani, S.A. Hosseini Yekani, R. Heydari Kamalabadi Pages 53-61
  Poultry meat is one of the most important foods and its economic production is essential. To increase efficiency and productivity of an enterprise، cost of production is needed to be reduced. This study aimed to investigate the efficiency of broiler production in the city of Neyshabour. This research was conducted through a census sampling method and interviews with breeders through documents، existing data and fill out a questionnaire for 60 broiler farms that were active in 2013. After the analysis of existing situation، using data collected from the farms، the Cobb-Douglas were estimated. The results revealed that the production function was significant for variables feed costs، health care costs، insurance costs and the energy cost (electricity and fuel). Using the estimated function، indices of average production and marginal production were also calculated. Average productivity costs of feed، health care costs، insurance and energy in all the samples were 0. 0012، 0. 125، 0. 019 and 0. 189، respectively. Marginal productivity costs of feed، health care، insurance and energy were 0. 00087، -0. 0017، 0. 011 and 0. 058، respectively. According to the results، feed cost had the biggest of elasticity of production and that its coefficient was positive which is important point in the enterprise. The elasticity of production of health care costs was negative showing the usage of this input is high. Positive elasticity of insurance and energy costs show that these inputs are used in a rational and optimum way in the broiler farms.
  Keywords: Productivity, Broiler chickens, Cobb, Douglas production function, Production inputs, Neyshabour