اثر تغییرات شوری و pH بر پراکنش ماکروبنتوزها طی فصول مختلف در مصب رودخانه شیرود

پیام:
چکیده:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تغییرات شوری و pH بر پراکنش ماکروبنتوزها طی فصول مختلف سال در مصب رودخانه شیرود تنکابن می باشد. نمونه برداری از رسوبات به مدت یک سال (تیر 1391 تا خرداد 1392) به صورت فصلی در 5 ایستگاه شامل 2 ایستگاه در قسمت فوقانی مصب، 2 ایستگاه در قسمت پایینی مصب و 1 ایستگاه در دهانه مصب و با سه تکرار با کمک نمونه بردار گرب ون وین با سطح مقطح 1/ 0 متر مربع انجام شد. از مجموع1163 عدد ماکروبنتوز شمارش شده؛ 28 جنس، 19 خانواده و 15 راسته شناسایی شد. فقط صدف دو کفه ای Mytilaster.sp در تمام فصول مشاهده شد. بیشترین فراوانی مربوط به Balanus.sp و کمترین فراوانی متعلق به کرم کم تارNais.spبود. براساس نتایج به دست آمده فاکتور شوری بروی تراکم تاثیر نداشت ولی بروی تنوع اثر منفی دارد (P<0/05). اما فاکتور pH بروی تراکم اثر منفی داشت (P<0/05) و بروی تنوع هیچ تاثیری ندارد. همچنین تغییرات درجه حرارت باعث تغییر در تراکم و تنوع گونه ها شده است (P<0/05) به طوری که بیشترین تراکم موجودات در دهانه مصب در فصل تابستان و بیشترین تنوع در فصل زمستان بود. نتایج حاصل از شاخص های بوم شناختی به طور میانگین مقادیر شانون– وینر 52/ 0، غالبیت سیپسون 35/0 و غنای مارگالف 50/ 7 به دست آمد که نشان دهنده آلودگی بالا در مصب رودخانه شیرود می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1408037 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.