بررسی نیازهای آموزشی اولیای دانش آموزان دوره ابتدایی در زمینه مسائل تربیتی فرزندان‏ جهت آموزش خانواده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
آموزش خانواده علاوه بر اینکه زمینه ساز تربیت هماهنگ خانه و مدرسه می باشد می تواند معلومات و آگاهی های اولیای دانش آموزان را در زمینه مسایل تربیتی و مراحل مختلف رشد فرزندان افزایش دهد، تا بدین وسیله ضمن پیشگیری از بروز ناهنجاری های رفتاری و روانی در فرزندان، زمینه شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان نیز فراهم شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین نیازهای آموزشی اولیای دانش آموزان دوره ابتدایی در زمینه مسایل تربیتی فرزندان صورت گرفت. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش روش پژوهش غیرآزمایشی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و مدرسین دوره های آموزش خانواده و همچنین اولیای دانش آموزان مدارس ابتدایی تابعه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بودند که نمونه ای به تعداد 310 نفر از اولیای دانش آموزان، 24 نفر مدرس دوره و 28 نفر مدیر دوره با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از مناطق شهرستان های تهران انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته و فرم های مصاحبه استفاده به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون t) استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که مقدار t در سطح 01/0>P معنادار بود. نتایج پژوهش نشان دادکه از نظر اولیای دانش آموزان، مدیران و مدرسین دوره ها، محتوای آموزشی دوره های آموزش خانواده تا اندازه زیادی با نیازهای آموزشی اولیای دانش آموزان دوره ابتدایی در زمینه مسایل تربیتی فرزندان انطباق و هماهنگی داشته است و همچنین محتوای آموزشی دوره های آموزش خانواده همه نیازهای آموزشی والدین را در بر نمی گرفت. نیازهای دیگر آموزشی والدین دانش آموزان دوره ابتدایی عبارت بودند از: نحوه ارتباط والدین با کودکان، آشنایی با کتاب های مناسب کودکان، شناخت نیازهای جسمانی و روانی کودک و ‏چگونگی تامین آنها، چگونگی تامین سلامت جسمانی و روانی کودکان، اصول تغذیه کودکان. با توجه به اینکه محتوای آموزشی دوره های آموزش خانواده همه نیازهای والدین را در برنمی گرفت، لازم است که مدرسان آموزش خانواده علاوه بر آموزش سرفصل های مصوب، طبق یک نظرخواهی در ابتدای دوره، نیازهای دیگر والدین را نیز شناسایی نموده و بر آن اساس برنامه آموزش خود را تنظیم و ارایه نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1888462 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!