تاثیر الیاف کربن بر مقاومت شکست مخلوط‏های آسفالتی با استفاده از اصول مکانیک شکست الاستیک خطی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برای بررسی رفتار مخلوط‏های آسفالتی در دماهای کم، روش‏های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‏ها، استفاده از اصول مکانیک شکست الاستیک خطی است. در این پژوهش، با استفاده از اصول مکانیک شکست الاستیک خطی به بررسی اثر مودهای مختلف بارگذاری و دما بر مقاومت شکست مخلوط آسفالت گرم حاوی الیاف کربن در دماهای زیر صفر درجه پرداخته شده است. از نمونه نیم دایره ای با ترک لبه ای، تحت بارگذاری خمش سه نقطه‏ای برای ایجاد مودهای مختلف بارگذاری شامل مود خالص I (کشش خالص) ، مود خالص II (برش خالص) و مود ترکیبی I/II (کشش- برش) در آزمایش مقاومت شکست استفاده شده است. ضرایب شدت تنش بحرانی با استفاده از بار بحرانی به دست آمده از آزمایش شکست، محاسبه و ضرایب شکل از تجزیه و تحلیل المان محدود تعیین شد. نتایج نشان می‏دهدکه مخلوط آسفالت گرم حاوی الیاف کربن د ردماهای کم ازمقاومت شکست قابل ملاحظه‏ ای نسبت به مخلوط آسفالتی بدون الیاف در تمام مودهای بارگذاری برخوردار است. همچنین، در مود کشش خالص 30 الی 43 درصد، در مود ترکیبی (Me=0. 5) ، 2/13 تا 41 درصد، در مود ترکیبی (Me=0. 2) ، 5/10 تا 40 درصد و در مود برش خالص 2 الی 5/12 درصد بهبود در مقاومت شکست مخلوط‏های آسفالتی مشاهده ‏گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1895452 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!