مطالعه بیان ژن های ZIP1، ZIP3 و ZIP6 در گندم نان تحت شرایط کمبود روی

پیام:
چکیده:
کمبود روی (Zn) در خاک، عملکرد گیاه و محتوای روی دانه را کاهش می دهد. تنظیم بیان ژن های خانواده ZIP (ZRT/IRT-like protein)، یکی از مکانیسم های عمده گیاهان برای مقابله با تنش کمبود روی است. به منظور مطالعه بیان ژن های ZIP1، ZIP3 و ZIP6 در برگ و ریشه ارقام گندم روی-کارا و روی-ناکارا تحت شرایط کمبود روی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ارقام بیات و نیک نژاد (روی-کارا) و هیرمند و کرج 1 (روی-ناکارا) در شرایط کفایت روی و کمبود آن کشت و بیان نسبی این ژن ها در ریشه و برگ در دو مرحله رشدی، 28 روز بعد از جوانه زنی (رویشی) و 30 درصد سنبله دهی (زایشی)، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان بیان نسبی هر سه ژن تحت شرایط کمبود روی در ارقام روی-کارا به طور معنی داری (P≤0.01) بیش تر از ارقام روی-ناکارا افزایش یافت. بیان نسبی ژن ZIP1 در مراحل رویشی و زایشی در ریشه به طور معنی داری (P≤0.01) بیش تر از برگ بود، در حالی کهژن های ZIP3 و ZIP6 همدر ریشه و هم در برگ بیان شدند. تجزیه همبستگی بیان ژن ها و محتوای Zn دانه نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری (P≤0.05) بین بیان ژن ZIP6 در برگ در مرحله زایشی و محتوای Zn دانه گندم وجود دارد. به طور کلی، افزایش بیان ژن ZIP1 در ریشه و ژن های ZIP3 و ZIP6 در ریشهو برگ در این تحقیق نشان داد که احتمالا ژن ZIP1 عمدتا در  جذب روی از خاک و ژن های ZIP3 وZIP6 درجذب و انتقال روی به اندام های هوایی در گندم نان دخالت دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
345 -358
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988034 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.