تدوین راهبرد های پیشگیری اجتماعی از تخلفات رانندگی در رانندگان اتوبوس برون شهری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
امنیت ترافیکی، جزو مقوله امنیت در کشور محسوب می شود. وظیفه حاکمیت با توجه به حقوق شهروندان و تامین آن در جهت پیشگیری از تخلفات رانندگی و با امعان نظر به سه درجه پیشگیری شامل پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفرمدار تعیین می شود. موضوع پژوهش حاضر، بررسی حوزه پیشگیری اجتماعی از تخلفات رانندگی است که شامل اجتناب از بی کیفرمانی مرتکب تخلفات رانندگی، وصول به موقع و متناسب جریمه رانندگان اتوبوس برون شهری می باشد.
روش
نوع پژوهش، میدانی است. تعداد 100 نفر برای حجم نمونه انتخاب شدند. روسای پلیس راه و پلیس راهور استان ها و روسای پلیس راهور مراکز استان ها به صورت تمام شمار به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و پس از دریافت تایید اعتبار در روایی صوری پرسشنامه از نخبگان (دانشجویان دوره دکتری مدیریت ایمنی ترافیک)، پرسشنامه ها در اختیار آن ها قرار گرفته شد. اهداف این پژوهش، بررسی نقش میزان جرایم راهنمایی و رانندگی و رصد فراگیر در جهت اجتناب از بی کیفرمانی در پیشگیری از تخلفات رانندگان بخش حمل مسافر برون شهری (رانندگان اتوبوس) می باشد.
یافته ها
 نتایج پژوهش نشان می دهد که روایی خاصی بین اجتناب از بی کیفرمانی و پیشگیری از تخلفات رانندگی، وصول به موقع و اجتناب از تخلفات رانندگی و تناسب جریمه با تضاد منافع شهروندان متخلف وجود دارد.
پیشنهادها
 پیشنهاد می شود که وضع قوانین و مقررات و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سه حوزه عوامل موثر به عنوان الگوی راهبردی در پیشگیری از تخلفات رانندگی و به تبع آن، کاهش تصادفات رانندگی با عنوان رصد فراگیر و تدوین مجازات ها با لحاظ شدت، سرعت و قطعیت که در بازدارندگی موثر هستند، موردبهره گیری قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2017371 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!