بررسی وابستگی دمایی و فشاری گرانروی روان سازهای پلی آلکیلن گلیکول

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ویسکوزیته یکی از مهم ترین خواص روان سازهاست، که نقش مهمی در فرایندهای انتقال جرم و حرارت دارد. وابستگی دمایی و فشاری ویسکوزیته روان سازها در بیشتر کاربردهای صنعتی ضروری است. در این پژوهش داده های ویسکوزیته قابل دسترس در نوشتجات علمی در گستره وسیعی از دما و فشار برای روان سازهای سنتزی شامل پلی آلکلین گلیکول ها برای مطالعه وابستگی دمایی و فشاری ویسکوزیته مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر تجربی با استفاده از دو معادله ی خطی به صورت تابعی از دما و فشار توصیف شده اند. این معادلات خطی، ساده و دقیق امکان برون یابی قابل اعتماد داده های ویسکوزیته برای روان سازهای مورد مطالعه را فراهم می کند. مقادیر ضرایب ویسکوزیته-دما () و ویسکوزیته-فشار () برای این سیالات تعیین گردیده است. برای روان سازهای مورد مطالعه، مقادیر  با افزایش دما و یا فشار کاهش می یابد. ضریب  با دما کاهش و با فشار افزایش می یابد. مقادیر  و  به اندازه مولکول و نوع گروه های عاملی مولکول ها وابسته است. برای پلی آلکلین گلیکول های مورد مطالعه،  و  با اندازه مولکول افزایش می یابند. در پلی آلکلین گلیکول های مورد مطالعه، بیشترین مقادیر  و  برای روان سازی با گروه هیدروکسیل انتهایی به دست آمده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2266220 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.