تاثیر بیان زبانی معلم- و زبان آموز-محور در پاسخ به بازخورد اصلاحی مستقیم بر صحت دستوری نگارش زبان آموزان انگلیسی در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با اتخاذ رویکردی مبتنی بر نظریه اجتماعی-فرهنگی به بررسی تاثیر بیان زبانی معلم- و زبان آموز-محور در پاسخ به بازخورد اصلاحی مستقیم بر صحت دستوری در فعالیت بازنگری یا ویرایش نگارش انشاء فراگیران زبان انگلیسی در ایران می پردازد. برای انجام تحقیق، 44 زبان آموز در سطح مبتدی بر اساس عملکردشان در آزمون تعیین سطح آکسفورد انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه بیان زبانی زبان آموز-محور، گروه بیان زبانی معلم-محور و گروه غیربیان زبانی قرار گرفتند. از زبان آموزان سه گروه درخواست شد تا یک انشاء بر اساس موضوع کتاب درسی خود به عنوان پیش آزمون بنویسند و سپس آن را به عنوان پس آزمون ویرایش کنند. در مدت چهارده جلسه دوره آموزش، بازخورد مستقیم در پاسخ به خطاهای نگارشی در اختیار زبان آموزان سه گروه قرار گرفت، با این تفاوت که از گروه بیان زبانی فراگیر-محور خواسته شد که درباره دلایل خطاهای خود بنویسند، در حالی که گروه بیان زبانی معلم -محور بازخورد اصلاحی کتبی از طریق معلم دریافت می کرد؛ گروه غیربیان زبانی، بدون فراهم کردن بیان زبانی، فقط بازخورد اصلاحی کتبی دریافت نمود. نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری میان عملکرد گروه بیان زبانی فراگیر-محور و دو گروه دیگر در نمرات پس آزمون وجود دارد. در مقایسه، گروه بیان زبانی فراگیر-محور عملکرد موفق تری داشت. بنابراین، با توجه به یافته های این تحقیق، بازخورد اصلاحی کتبی همراه با بیان زبانی کتبی تاثیر معنی داری در پیشرفت صحت دستوری انشای زبان آموزان دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
251 -280
لینک کوتاه:
magiran.com/p2307399 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.