نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی، در رابطه بین سبک زندگی و تحمل پریشانی با تعارضات زناشویی زنان شاغل

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای خود تمایزیافتگی در رابطه بین سبک زندگی و تحمل پریشانی با تعارضات زناشویی در زنان شاغل شهر استهبان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان شاغل شهر استهبان در سال 1399 تشکیل دادند. از بین جامعه آماری 260 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تمایز خود اسکورن و اسمیت (2003)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005)، سبک زندگی اسمیت (2004)  و تعارض زناشویی ثنایی و همکاران (1378) استفاده شد. بعد از جمع آوری و استخراج داده ها، نمرات شرکت کنندگان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و به وسیله نرم افزار آماری spss-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های مسیرهای مستقیم پژوهش نشان داد که بین مولفه های سبک زندگی (سلامت محیطی، پیشگیری از حوادث، اجتناب از دارو و مواد، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی، سلامت روان شناختی، پیشگیری از بیماری ها، کنترل وزن و تغذیه،  ورزش و تندرستی و سلامت جسمانی)، تحمل پریشانی (تحمل، ارزیابی، جذب و تنظیم) و خود تمایزیافتگی (واکنش هیجانی، موقعیت من، گسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران) با تعارض زناشویی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه غیرمستقیم نشان داد که خود تمایزیافتگی در رابطه بین سبک زندگی و تحمل پریشانی با تعارضات زناشویی در زنان شاغل شهر استهبان نقش واسطه ای معناداری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2360618 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.