تعیین نیاز سرمایی و گرمایی و تغییرات وزن جوانه های گل در چند رقم گیلاس و آلبالو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از مهم ترین عواملی که شکوفه دهی درختان مناطق معتدله را تحت تاثیر قرار می دهد مقدار دماهای دریافتی توسط جوانه ها می باشد. پژوهش حاضر به منظور تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های زایشی گیلاس ارقام زودرس، سیاه شبستر، زرد مشهد و یک ژنوتیپ از آلبالو در آزمایشگاه بیولوژی گلدهی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1394 انجام شد. از تاریخ 3 آبان شاخه های یک ساله با قطر و طول حدود 1 و 30 سانتی متر در هر هفته پس از برداشت از درخت به اتاقک رشد منتقل شدند. تغییرات وزن جوانه ها در طول دوره رکود به صورت هفتگی ارزیابی و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تکرار تجزیه شد به طوری که هر رقم به عنوان یک کرت اصلی و به تعداد 4 رقم و تاریخ های مختلف نمونه برداری به عنوان فاکتور فرعی انتخاب گردیدند. برای محاسبه نیاز سرمایی از 5 مدل مختلف استفاده شد و هم چنین مدل GDH مبنای تعیین نیاز گرمایی جوانه قرار گرفت. در تمامی مدل ها آلبالو کم ترین (752 ساعت) و گیلاس رقم سیاه شبستر (961 ساعت) بیش ترین میزان نیاز سرمایی را داشتند و نیاز سرمایی ارقام زرد مشهد و زودرس به ترتیب 780 و 867 ساعت بود. برای نیاز گرمایی نیز آلبالو و رقم سیاه شبستر به ترتیب کم ترین و بیش ترین نیاز گرمایی (4053 و 5458 درجه ساعت رشد) را داشتند که این صفت برای زرد مشهد و زودرس به ترتیب 5421 و 4614 بود. هم چنین بیش ترین میزان وزن تر و خشک قبل و بعد از قرارگیری در اتاقک رشد در رقم سیاه شبستر و کم ترین این میزان در آلبالو مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2423240 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!