تاثیر مکمل های آبیاری آبیار و آبسار بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه Atriplex canescens در شرایط گلخانه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه بحث افزایش کارایی و بهره وری آب در مناطق خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در همین راستا، مکمل های آبیاری آبیار و آبسار با هدف کاهش نیاز آبی و دور آبیاری گیاهان در این مناطق معرفی شده است. اگرچه چندین مطالعه در خصوص اثر استفاده از این مکمل ها بر مقدار و دور آبیاری و خصوصیات خاک عرصه های کشت، انجام گرفته است اما بررسی اثر این مکمل ها، بر صفات گیاهی، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر غلظت های مختلف مکمل های آبیاری آبیار و آبسار بر صفات گیاهی گونه Atriplex canescens در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار با غلظت های 1:1000، 1:2500 و 1:5000، برای یک دوره پنج ماهه در شرایط گلخانه ای، انجام گرفت. برای این منظور، صفات ساختاری و بیوماس اندام هوایی و زیرین پایه های A.canescens، در تیمارهای مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد اثر مکمل ها بر طول ریشه و وزن تر و خشک گیاه، معنادار نبود ولی بر عرض ریشه اثر معنادار و افزایشی (در سطح پنج درصد) داشت. اثر مکمل ها بر طول، وزن تر و خشک اندام هوایی، معنادار و افزایشی بود ولی بر افزایش ارتفاع اندام هوایی، در سطح پنج درصد اثر کاهشی داشت. در مجموع، افزایش غلظت مکمل ها، تاثیر منفی در صفات ساختاری و زی توده اندام هوایی و زیرین گونه A.canescens نشان داد. از این رو، استفاده از مکمل های آبیاری آبیار و آبسار با غلظت های کم (1:1000 و 1:2500)، برای بهبود صفات ساختاری و زی توده نشاءهای A.canescens، در شرایط گلخانه ای و قبل از انتقال آن ها به عرصه طبیعی توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2434112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!