شبیه سازی امواج دریا و بررسی انرژی قابل استحصال از امواج در سواحل مکران با استفاده از مدل SWAN

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طی سال های اخیر نیاز به انرژی در جهان افزایش یافته است. با توجه به تغییر اقلیم و مشکلات آن و نیاز روز افزون جهانی به انرژی، تمایل به استفاده از انرژی های فسیلی کاهش یافته و توسعه انرژی های نو به یکی از مهم ترین مسایل روز تبدیل شده است. در این پژوهش به بررسی یکی از انواع انرژی های نو به نام انرژی امواج ناشی از باد پرداخته شده است.در این پژوهش از مدل سوان (SWAN: Simulating Waves Nearshore) برای شبیه سازی مشخصات امواج استفاده شد و مشخصات امواج (ارتفاع موج شاخص، جهت موج و پریود موج) در بازه زمانی 6 ساله پیش بینی گردید. برای تولید میدان باد ورودی مدل SWAN از خروجی مدل WRF اطلس باد پژوهشگاه هواشناسی دربازه زمانی 2013-2015 و اجرای سه ساله این مدل در بازه 2019-2021 استفاده شد. پس از شبیه سازی امواج، از داده های ثبت شده بویه چابهار و داده های جهانی بازتحلیل Era5 به صورت ساعتی در بازه زمانی 2013-2015 و 2019-2021 برای واسنجی و اعتبارسنجی مشخصه های موج از جمله ارتفاع موج شاخص (Hs) و دوره ی تناوب موج (Ts) استفاده شد . سپس میزان انرژی قابل استحصال در سواحل مکران محاسبه شد. نتایج حاصل از میانگین گیری شش ساله نشان داد که بیشترین توان موج در فصل تابستان در نواحی نزدیک به اقیانوس هند قابل استحصال است که به میزان 7.84 وات بر متر برآورد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
195 تا 210
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685199 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!