فهرست مطالب

صنایع قند ایران - پیاپی 166 (شهریور 1383)

مجله صنایع قند ایران
پیاپی 166 (شهریور 1383)

 • 40 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اثر شرایط نوع بذر و محیط رشد بر حساسیت به خسارت پذیری چغندرقند
  ایرج علیمرادی صفحه 2
  هدف از انجام این مطالعه، تعیین تاثیر عوامل مختلف بر آسیب پذیری چغندر قند می باشد در طول سه سال مطالعه بر روی مزارع متعددی در هلند و بلژیک این اطلاعات جمع آوری شده است. نمونه های برداشت شده با دست را به منظور ضربه دیدن، داخل توربین ریخته، خسارت سطح چغندر و شکستگی انتهای چعندر را به طور نظری مورد بررسی قرار دارند. نمونه دیگر همین قطعات آزمایشی جهت تعیین کیفیت داخلی مورد ارزیابی واقع شد. توده چغندر قند، نوع بذر، کود از ته، سال و دوره برداشت آثار معنی داری بر حساسیت آسیب پذیری چغندرقند داشتند.
 • ارزیابی کیفیت چغندر بر مبنای نسبت ثابت ساکاروز به غیر ساکاروز (قسمت اول)
  رضا شیخ الاسلامی صفحه 6
 • دیدگاه های نیشکر و تکنولوژی آن
  مهندس اکبر سجادی صفحه 14
 • بررسی های انجام شده در رابطه ضریب اشباع (سیرشدگی) و وابستگی آن به دما
  مهندس محمد باقر پورسید صفحه 19
 • پیشرفت در انرژی های تجدید پذیر
  مهندس محمد باقر پورسید صفحه 24
  انگیزه های مختلف برای تغییر در بخش های انرژی های تجدید پذیر، به کمک قانون گذاری و پیمان نامه های منعقد شده در سطوح ملی و جهانی در اروپا، به تدریج فزونی می یابند. بریتانیای کبیر، نمونه خوبی از یک رهیافت در مورد این اصلاح از طریق تعریف یک سیستم باز و انعطاف پذیربرای دستیابی به این هدف ارائه شده که به ایفا کنندگان نقش ها در این بخش، امکان بازی در یک نقش کامل را می دهد.
 • تنزل عرضه شکر، طرح توسعه طلبانه اتانول هند را به خطر می اندازد
  علی اردهالی صفحه 30
 • استفاده از تفاله چغندر قند در تهیه سالامی کم چربی نوع ترکیه ای
  فریبرز عظیمی صفحه 35