فهرست مطالب

مطالعات فقه تربیتی - سال دوم شماره 4 (بهار 1387)
 • سال دوم شماره 4 (بهار 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/03/23
 • تعداد عناوین: 5
|
 • الگوهای روابط والدین با کودک با نگاه به سیره معصومان علیهم السلام
  داوود حسینی صفحات 5-28
  الگو های مختلف تربیت فرزند و روش های نبتنی بر الگو ها از نگاه دین ، با استفاده از گفتار و کردار پیشوایان معصوم، در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده با بیان الگوهای سه گانه تربیتی سهل گیر، سخت گیر و مقتدر یکی از الگوها را از میان آنها برگزیده و دلایل آن را - - ذکر کرده است. در ادامه به برخی نکات لازم در برخورد با کودکان اشاره شده است.
  کلیدواژگان: الگوی تربیتی، سهل گیر، سخت گیر
 • رویکرد تربیتی به آموزش
  عبدالرضا مهاجر صفحات 29-53
  روشن ساختن مفهوم یادگیری و تبیین آن با توجه به رویکردهای متفاوت و ابعاد مختلف آن، نخستین گام در پرداختن به آموزش و یادگیری با رویکردی تربیتی است. پس از طرح این مباحث در صدد برآمد هایم که نظرات مبتنی بر نظرگاه های منفعل نگر )تجربه گرا و رفتارگرا( و فعال نگر )طبیعت گرا، انسان گرا، عقل گرا، شناخت گرا( را تا حدودی بررسیر کنیم. بحث نهایی، راهبر هایی است که از هر کدام از این نظریات منتج می شوند.
  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری، رویکرد تربیتی
 • ترس عوامل، نشانه ها و انواع آن با رویکردی دینی و روان شناختی
  یحیی حبیبی صفحات 54-70
  ترس به عنوان یکی از هیجانات بنیادین با رویکردهای متفاوتی نگریسته شده است. این مقاله با این مفهوم با رویکردی دینی و روان شناختی پرداخته است مفهوم شناسی دقیق، انواع ترس، به ویژه بسته به نگرش های مختلف و نقش انگیزشی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ترس، انگیزش، هیجان
 • روان شناسی و توبه
  هادی بنکدار صفحات 71-100
  در مسیر زندگی انسان و یادگیری او گاه لغزش های رخ می دهد. آیا این واقعیت می تواند او را از ادامه حرکت باز دارد؟ مساله ای که در این نوشتار بررسی شده، این است که با در پیش گرفتن شیوه ای صحیح در مواجهه با اشتباهات می توان از آن در ادامه مسیر بهره گرفت.
  کلیدواژگان: توبه، جبران، یادگیری
 • نیاز نظام تربیتی به اصلاحات
  بهروز رفیعی صفحات 101-120
  هر تمدنی که به هر علت، عنصر نوسازی و اصلاح را از کف بدهد، با خطر ایستایی و سپس انحطاط روبرو می شود. اگر اصلاحات، چندین هدف داشته باشد، مهم ترین آنها برانگیختن نبوغ ملت و رهنمونی آن، فراسوی نوآوری و اصلاحی است که از خدمات به میراث اصیل می آغازد و به کشف نهفته ها و رازهای طبیعت می انجامد. غنا بخشیدن و پربار ساختن معرفت و نظام تربیتی که چونان ستون فقرات هویت تمدن فراگیر و مترقی ملت است، نیازمند اصلاحات است، تا از این رهگذر بتواند در فرایند تحولات مورد نظر دخیل افتد، بلکه از این هم فراتر، هنگامی که تربیت را مهم ترین وسیله رشد و پیشرفت تمدن و شکوفایی فرهنگی بشماریم، در واقع تربیت را طلایه دار همه تلاش های فرهنگی در فرایند تحولات دانسته ایم و گرنه تحولاتی خودجوش که به اتفاق رخ می دهد نیست، بلکه فرایندی طبیعی و تابع شرایط تاریخی فوق العاده پیچیده است.
  کلیدواژگان: طبیعت، نوسازی، نظام تربیتی