فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/08
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حسین آقابابایی صفحات 9-36
  یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حل منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
  کلیدواژگان: بغی، حقوق اسلامی، منازعات داخلی، قتال اهل البغی
 • بی بی رحیمه ابراهیمی صفحات 37-62
  برخی معیارهای برتری، مانند انتساب به پیامبر، سلامت جسمانی، حسن وجه، نژاد، شخصیت و... در فقه مشاهده می‏‏شود که در ظاهر با اصول انسانی و اخلاقی ناسازگار می نماید. در این مقاله، ابتدا این معیارها شناسایی می‏‏شود و سپس به دلیل تردید در وجود چنین احکامی در شریعت، با بررسی های فقهی و تتبع در میان آثار فقها، میزان استواری آنها تحقیق می شود. در این میان، وجود برخی از احکام در شریعت، مردود شناخته می شود اما وجود برخی دیگر، ثابت است لذا در دومین مرحله، چرایی این احکام مورد تبیین قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: معیار برتری، شان، شخصیت، نژاد، سلامت جسمی
 • سعید ابراهیمی صفحات 63-80
  بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولی دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفاد اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اولا- قول به تخییر را محل اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفاد قاعده درا، رجوع به سایر ادله و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیا- حکم تخییر مقرر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثا- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسط فقها نمی داند.
  کلیدواژگان: اقرار، تعارض، قتل، تخییر، قصاص
 • حمید ایماندار، احسان علی اکبری بابوکانی صفحات 81-108
  موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین راستا، نگارندگان از سوء برداشتی تاریخی که نسبت به بیانات شیخ انصاری در مساله غناء رخ داده است، پرده برداشته و معتقد است که وی، صوت مطرب (و نه صوت لهوی یا صوت مطرب لهوی) را موضوع حرمت غناء می دانسته و غنای محرم در نگاه ایشان ملازمه ای با صوت لهوی به معنای مشهور آن ندارد.
  کلیدواژگان: غناء، لهو، صوت لهوی، موضوع شناسی، شیخ انصاری
 • نادر پورارشد، محمد ریاحی صفحات 109-130
  در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.
  کلیدواژگان: اهلیت تخاطب، متعاملین، ایجاب، پیوستگی اراده
 • مجتبی جعفری صفحات 131-146
  اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسوولیت متهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقوق جزای عرفی، اقرار را به عنوان شاه دلیل می شناسند. با این همه، اقرار می تواند بدترین دلیل در بین ادله اثبات جرم باشد چرا که ممکن است طریق تحصیل آن نامشروع و غیر قانونی بوده باشد. چنان که بعید نیست اقرار صورت گرفته، متضمن شرایط لازم برای سلامت آن نباشد، یا مثلا در اثر تهدید و شکنجه حاصل شده باشد. طبیعتا اقراری که بدون رعایت شرایط موردنظر قانونگذار و شارع مقدس صورت گرفته باشد در فرآیند کیفری پذیرفته نیست، اما در مقابل، چنان چه اقرار متضمن تمامی شرایط مدنظر قانونگذار باشد آثاری را به دنبال خواهد داشت که در فرآیند کیفری حائز اهمیت است. در این مقاله، با بررسی شرایط لازم برای صحت اقرار بر اساس قانون مجازات اسلامی سعی کرده ایم آثار مترتب بر اقرار صحیح را مورد مطالعه قرار دهیم.
  کلیدواژگان: اقرار، شرایط اقرار، آثار اقرار
 • حامد خسروی، بیژن حاجی عزیزی، قدرت الله نیازی صفحات 147-174
  رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سوال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟
  در مورد ماهیت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
  کلیدواژگان: رجوع، حق خیار، فسخ، حق، حکم
 • حامد رستمی نجف آبادی، محمدرضا حق شناس صفحات 175-200
  قتل در فراش، جایی است که شوهری، همسر خود و مردی اجنبی را در حال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نموده و سپس مرتکب قتل ایشان گردد. برای این موضوع دو اثر ذکر نموده اند: اولا- شوهر در چنین صورتی بین خود و خدایش، به خاطر قتل، مرتکب گناهی نشده و در آخرت عذاب نمی شود، ثانیا- اگر این امر را به نحو صحیح اثبات کند، از قصاص و دیه معاف می شود. در اهمیت این بحث باید متذکر شد که ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، قتل زوجه و زانی توسط شوهر را مستثنی از قصاص دانسته است. نظر صحیح آن است که قتل در فراش از باب دفاع و مهدورالدم نسبی بودن است، لذا عمده شرایط ذکر شده که آن را مصداقی از اجرای حد می داند، اعتباری نخواهد داشت. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی- انتقادی به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، همچنین قتل در فراش در حقوق کیفری پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: قتل در فراش، زنا، قصاص، حد، دفاع
 • محمد روحی برندق، منصوره فصیح، محمد امین کیخا فرزانه صفحات 201-224
  عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تاثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متاثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تاثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تاثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: عرف، عادت، عقل، حقوق، نظام حقوقی
 • علیرضا فصیحی زاده، سمیه سعیدی صفحات 225-246
  برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روش های درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین، آسیب دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند. بر این اساس، جبران هزینه های درمان و خسارات مازاد بر دیه ضرورت دارد و البته جمع میان دیه و درمان ممکن نیست.
  کلیدواژگان: صدمه بدنی، دیه، ترتیب عقلی جبران خسارت، هزینه های درمان، خسارات مازاد بر دیه
 • عباس کریمی، هادی شعبانی کندسری، حسن اسکندری صفحات 247-274
  در این مقاله، تقسیم بندی ملک، حق و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حق، متضمن سلطنت است و صاحب حق می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می توان حق را از حکم باز شناخت. مهم ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل تر به نظر می رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حق مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: حق، حکم، ملک، سلطنت، حق مالکیت، حقوق معنوی
 • محسن لسانی، محمدعلی حیدری، احمدرضا توکلی صفحات 275-300
  منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتا امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دال بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
  کلیدواژگان: قضاوت، تعدد قاضی، تجارت های الکترونیکی، قضاوت مشترک
 • حمید مسجدسرایی، مصطفی جباری صفحات 301-318
  آیا هرگز از خود پرسیده ایم که بر آن حیوان مقتدر آزادی که هم اکنون در قفسی کوچک و آلوده؛ نگه داشته می شود تا ما آدمیان، به تماشای او بنشینیم و گاه غذایی یا تنقلاتی به سویش پرتاب کنیم و او را به سخره بگیریم؛ چه می رود؟ آیا هرگز از خود پرسیده ایم که لحظه ها و ساعات پرنده ای تیزبال و ستیغ آسمان نشین و همدم بلندای کوه و گستره دشت؛ در قفسی تنگ و کوچک که برایش زندانی بیش نیست چه گونه بر وی می گذرد؟ آیا همه «حق حیات» و «حق آزاد زیستن» از آن ما- اشرف مخلوقات- است؟ همه آن چه در این نوشتار خواهد آمد گسترش همین پرسش و یافتن پاسخی برای آن است: باغ وحش موجب تضییع «حق حیات وحش» است.
  کلیدواژگان: حیات وحش، حق حیات وحش، تضییع حیات وحش، باغ وحش، تعطیلی باغ وحش
|
 • H. Aghababa Pages 9-36
  One of the issues that have been discussed in detail in Islamic law, how to resolve disputes in cases where both sides are Muslim. The main argument of this paper is to investigate cases in which a group of Muslims are having challenges with Islamic rule and the nature and motivation is political conflict. These conflicts are examined with the title of 'rebellion' and confronting with it under the "jihad against the rebellions". The hypothesis of this study is that: Doctrine deals with internal political conflicts in the Muslim rebellion and the solution that is predicted based on the brotherhood of all Muslims, peace, tolerance and human rights. The result is that the Iranian penal policy in this field is obviously different from the discourse of Islamic law. Despite the positive changes in the Penal Code of 1392, but no progress has been made in accordance with Islamic criminal policy.
  Keywords: Rebellion, Islamic law, internal conflict, war with rebels
 • Bbr Ebrahimi Pages 37-62
  Sometimes, we consider some certain criterions of the superiority in the jurisprudence that discord apparently with human and moral principles. In this paper, firstly, we reconnoiter these criterions, then, because of uncertainty about existence of such sentences in sharia, we investigate the measure of their stability by study juridical and research in the books of jurists. In the meantime, we confront waveringly in the existence of the some sentences in Sharia but it is proved the existence some other. Because of that, in the second level, we will explain the reason of such sentences. The method of this research is analytical and style Library.
  Keywords: criterion of the superiority, status, personality, race, health
 • S. Ebrahimi Pages 63-80
  Of course, it is obvious confession to murder is such arguments that prove a murder case. However, in some cases where someone has confessed to committing the murder and on the same subject, the other one confesses for intentional murder, pure or quasi-intentional error. There are different views among Jurists concerning the ruling on this case. The famous jurisprudence theory that reflected in Article 75 of Act 235 maintains that discretionary for parents of murdered in reference to each of the participants to confess and act according to the provisions admitted. In the present article the writer first criticizes the promise of discretionary along with criticizing and reviewing documentation of the famous theory and prejudicing about them and accepts to refer to other reasons and the expertise theory on the basis of the principle of conflict and portioning two or more confession and in some cases provisions of the rule of voting. Second, discretionary sentence prescribed in the provisions of Article 477 approved in 1392 requires to revise. Third it is believed that examples of occurring conflicts are not limited to assumptions recognized by jurists.
  Keywords: Confession, Conflict, Murder, Discretionary, Retribution
 • H. Imandar, E. Aliakbari Pages 81-108
  The theme of the triple concepts like playing (Qena), frivolous voice (Lahvi voice) and singing have an essential role in the determination of their religious order and edict. In this paper, the Levy singing sound given over sin and minstrel's song voice introduced to the issue of religious veneration and lahvy Play only use in specific instances, such as forbidden gambling in the religion. Also the author prove that absolute prohibition of immoral and frivolous singing means singing voice commensurate with frivolous gatherings is not fixed in the Islamic law. In this regard, the author uncovered the historical misconception that the expression of Sheikh Ansari occurred in the song issue and believe that he just focused on the minstrel's song (not lahvy voices) as the subject of playing(Qena). Finally the author believe that forbidden playing is not accompanied with the lahvy voices according to it's famous meaning.
  Keywords: playing voice (Qena), sound frivolous(Lahv), semantic, Sheikh Ansari
 • N. Puorarshad, M. Riyahi Pages 109-130
  In the jurisprudence is well known that each of the parties to the contract should have the competence and capacity to conclusion the contract in time of creating by another and between the two creations. According to jurisprudence they must have the addressing capacity. that means since creating offer , each party should maintain their competence until completion of the contract and connect acceptance to offer ; and death , madness , mental incapacity , bankruptcy , stupor , sleeping or drunk on them shouldn’t occur. There are many differences of opinion among the jurisconsults in this field. In Iran law also legislature has remained silent and hasn’t express anything about it. Thus, the field is open for making comments and needs jurists to provide solutions after examine juridical basics and principles. However, it seems that having intact creation will, in time of creating by creator is enough and that Convincing evidence about existence and continuity of it to the end of the contract can’t be seen.
  Keywords: addressing capacity, parties to the contract, offer, will retain
 • M. Jafari Pages 131-146
  Confession has always been considered in law and jurisprudence.In the Penal Code the legislator has repeatedly spoken about the confession as one of the proofs of evidence. This proof compared with the other proofs of evidence can be recognized as the best and worst proof. It is the best proof because the judge could decide without any doubt concerning the behavior and responsibility of the accused. Therefore, in conventional criminal law the confession is known as a king proof. Nevertheless, the confession can be the worst proof because it may be achieved illegitimately and illegally. As it is not unlikely that confessions may be obtained by torture or threat. Naturally, the confession without observing the conditions required by the Common and Divine legislator was not accepted in the criminal process. But, in return, if the confession involves all conditions considered by the legislature, some results will follow which is important in the criminal process. In this article, by reviewing the conditions necessary for the veracity of the confession according to the Penal Code, we have tried to study the effects associated with the correct confession.
  Keywords: Confession, Conditions of confession, Effects of confession
 • H. Khosravi, B. Hajiazizi, Gh Niyazi Pages 147-174
  Revocation is one of the important legal institutions that beside institutions like right of option, and right to rescind allow people that by means of that cancel their previous actions and revoke of them. Revocation has an important role in adopting legal relationships of people in the society but in spite of this in the legal system of Iran no more attention is paid to it and the nature of it partially unknown and this matter cause an important question in this ground like that: what is the legal nature of legal institution of revocation? What is difference of revocation with other legal institutions such as right of option in the binding contract, and right to rescind in the revocable contract, cancellation (Eqaleh) and annulment (Enfesakh)? Is revocation a legal right (haq) and whetherit is relinquishable and transferableor it’s a legal ruling (hokm) and unrelinguishable and untransferable?
  There is a disagreement between Foqaha and law makers About the nature and the effects of revocation .but what we achieved in this matter by study and analysis from the religious and legal sources is that in the perspective of legal nature Revocation is a juridical act and application and execution of it accomplish by the intention of revocation and revocation is one of the main evidences of unilateral act (Ighah) and materialized by an attention. Revocation has specific characterictis that mak it different from other legal institutions such as the right to option in the binding contract, right to rescind in the revocable contract, cancellation (Eqaleh) and annulment (Enfesakh). In addition itseems that revocation belongs to the legal rights (haq) that is relinquishable but untransferable.
  Keywords: Revocation, Right to option, Right to rescind, Legal right (Haq), Legal ruling (Hokm)
 • H. Rostami, Mr Haghshenas Pages 175-200
  Murder in the Marriage Bed is a situation which the husband kills his wife and an alien man while they fornicate. There are two consequences for this matter: firstly, the husband does not commit any sin as a result of his murder in front of God and will be not punished in the other life (Hereafter). Secondly if he proves this situation, he will be exempted of Retaliation and Tazir. Article 302 of Islamic Punishment Code (2014) has excepted the murder of wife and the alien by husband from the Retaliation adherence to the famous opinion of Imami Jurists. The right opinion in this matter is the relativity of the murder in the Marriage Bed as a defense, so most of the terms for considering it as a Hadd are not valid. In this research we have studied the famous opinion of jurists and its analyzing with an analyzing- critical approach. Also we have studied in Penal Law.
  Keywords: murder in the Marriage Bed, fornication, Retaliation, Hadd, defense
 • M. Roohi, M. Fasih, Ma Kiykhahfarzane Pages 201-224
  Custom in the form of tradition and practice and customary habitude among people is the lifeblood of any legal entity and is considered as one of those subjects with unmatched impact on conformity of certain jurisprudence decrees to demands of time and place. Indeed, the more a legal system is affected by custom, the more consolidated and stronger it will be. Islamic legal system accrediting local customs and legislator‘s referral to them has been able to maintain its live and dynamic nature. This paper was performed to explain the position and effects of the custom in Islamic legal system noting its role in Iranian legal system. Therefore, after expressing conception of the custom from viewpoint of Shiite and Sunni jurisconsults as well as its idiomatic definitions, we practiced to deal its effects on jurisprudence and law and Iranian legal system through expressing features of custom as the main source and base in jurisprudence and law, its position deducing religious orders and its impacts on Iranian legal system.
  Keywords: custom, habitude, wisdom, legal system
 • Ar Fasihizade, S. Saeedi Pages 225-246
  To compensate the financial damages three methods are conceivable based on rational arrangement: restoring the former state, delivery of the something identical, payment of price. Since the first and second remedies are not possible as to bodily injuries, the civil liability law passed in 1339 adopted the third method and delegated assessment of damages to the courts. Nowadays the same solution was accepted in the penal code passed in 1392 under the blood money. according to the aforementioned rational arrangement and that blood money is a confirmatory law and a way for compensation and does not matter by itself and with regard to advances in medical sciences resulting to the possibility of compensation for bodily injuries through restoring the former state or delivery of the something identical, today it is better to binding the agent of loss to returning the injured person to the Nearest situation before the injury by treatments or artificial body organs. according to this, it is necessary to compensate the costs of treatment In addition to blood money and of course it is impossible to claiming both of the blood money and treatment.
  Keywords: bodily injury, blood money, rational Arrangement of compensation, medical expenses, losses in excess of blood money
 • A. Karimi, H. Shabani, H. Eskandari Pages 247-274
  In This Article, The Classification of Property, Right and Commandment in The Imami Jurisprudence has been Reload. The Purpose of This Study was The Determine of The Exact Criteria for Recognition of Right and Commandment and Using of This Division in The Legal System and also, The possibility of Sale of Rights and Theirs Situating in Situation of Price by Revision of The Classification of The Property and Right. By Studying of The Juridical Opinions, it was Concluded That, Unlike The Commandment, The Right is Covering The Monarchy and Therefore, The Owner of Right can Abort or Transfer it. By Referring to Traditions, Determining of The Nature of The Matter and Its Purpose and Finally, Reversion to The Practical Principles, Can Recognize The Right from The Commandment. The Most Important Benefit at Acceptance of Separation of Commandment and Right is That Commandment Theory can be Replace instead of Western Public order Theory. In Contrary, The Separation of Right and Property is not Seems Accurate, Because The Property is also One of The Rights That was Interpreted as Property Law and Enable The Owner to Execute All Possessions. Therefore, Instead of Separating the Right and Property, It must be Consider The Right as Basis of Classification and Divide it to Property Right and Other Rights or According to current Law That Seems More Complete, to Objective and Subjective Right. The Important Result of This Analysis is That in The Sale Contract too, The Property Right of Sale is Transmitted to The Seller. Therefore, Other Rights Can be as Sale and Price too.
  Keywords: Right, Commandment, Property, Monarchy, Property Right, Immaterial Rights
 • M. Lesani, Ma Heydari, Ar Tavakoli Pages 275-300
  The position of judge is very important because of the fact that Islam and holy legislator has special attention to protect the rights and dignity of people. Nowadays; with the increasing development of human societies and the extent and evolution of the legal relations between individuals and the necessity of a fair judicial approach, of course, the judiciary has called a major challenge. Open more than ever, communities, development of legal relations, development of the Internet and e-commerce in the area of ​​private law, as well as personal and social growth of organized crimes and deep connection with the community in the sphere of criminal law issues, the need to look deeper than the judicial institution requires. It seems that one way to achieve this important institution "number of judges" in the legal texts of the joint or joint judgment or judgments in judicial interpretation of the council, in which a group of judges "single issue" to review and after consultation with each other, all or most of their "unified command" to the composition.
  Keywords: judgment, judge number, e, commerce, a joint judgment
 • H. Masjedsaraee, M. Jabari Pages 301-318
  Have we ever asked ourselves about the freedom of the birds inside dirty and small cages , just for our fun? Have we really asked ourselves about that high-flying bird, living on high summits of mountains and in extended deserts? Whether all rights of life limited just to us as noble creatures!? This article is going to focus on this very severe question. We strongly believe that “Zoo tramples animal rights”.
  Keywords: animal rights, trampling of animal rights, Zoo, closing the zoo