فهرست مطالب

فرهنگ عمومی - شماره 22 (بهار 1380)
 • شماره 22 (بهار 1380)
 • 96 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1380/01/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • یادداشت
 • توسعه فرهنگی
  صفحه 2
 • اخبار شورای فرهنگ عمومی
  صفحه 4
 • دین و توسعه
  صفحه 8
 • گزارش طرح پژوهشی تحلیل و تفسیر فعالیت های فرهنگی کشور
  دکتر علی منتظری صفحه 14
 • توسعه اقتصادی و فرهنگ / گفت و گو با دکتر فرشاد مومنی
  صفحه 18
 • توسعه و همگونی فرهنگی و دینی
  دکتر جلیل مسگر نژاد صفحه 24
 • سنجش احساسات و نظر مردم نسبت به حیات اجتماعی
  دکتر هوشنگ نایبی صفحه 27
 • پایگاه اقتصادی - اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی
  محسن فردرو، شهناز صداقت زادگان صفحه 31
 • اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی
  دکتر نجفقلی حبیبی صفحه 37
 • فرهنگ مصرف گرایی نوین و لزوم برنامه ریزی آن
  دکتر عبدالعلی لهسائی زاده صفحه 46
 • خلاصه ای از جایگاه هزینه های فرهنگی در بودجه خانوار شهری
  شانتیو خزایی صفحه 60
 • انگاره نظری فرهنگ و الزامات برنامه ای آن
  دکتر احمد رجب زاده صفحه 64
 • تحلیل گروهی برای اندازگیری (سنجش) رفاه و کیفیت زندگی در بین کشورهای مختلف
  ژوزف جی. هیر شبرگ، اسفندیار معصومی، دانیال جی. اسلواچ صفحه 77
 • محدودیت های برنامه ریز فرهنگی
  دکتر محمد علی اکبری صفحه 83
 • هویت شناسی مذهبی و باورهای دینی ایرانیان
  دکتر عماد فروغ صفحه 85
 • معرفی کتاب
  صفحه 93