فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • معصومه شوهانی * صفحات 1-12
  مقدمه
  منابع سازمانی از عوامل ارزشمند تاثیرگذار در دستیابی به اهداف سازمان بوده و پیش بینی کننده تعامل است. مطالعه حاضر، با هدف پی بردن به منابع سازمانی تاثیرگذار بر همکاری درون حرفه ای پرستاران انجام شد.
  روش
  مطالعه کیفی حاضر با مشارکت 23 نفر از پرستاران بیمارستان های شهرهای تهران، تبریز و ایلام انجام گردید که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق و بدون ساختار همراه با یادداشت های در عرصه در طی فاصله ماه های اردیبهشت 1392 تا خرداد 1393 جمع آوری گردید. مصاحبه ها پس از دست نویس شدن، با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی به صورت همزمان تحلیل شد.
  یافته ها
  بر اساس تجارب مشارکت کنندگان سه طبقه «منابع فیزیکی»، «منابع مالی» و «منابع انسانی»، توصیف کننده خصوصیات و ویژگی های منابع سازمانی بود.
  نتیجه گیری
  منابع سازمانی از عوامل تاثیرگذار بر همکاری درون حرفه ای پرستاران بوده و در برگیرنده تامین و تخصیص منابع در حیطه های مختلف می باشد. رفع مشکلات در این زمینه می تواند پیامدهایی مثبت در بر داشته باشد.
  کلیدواژگان: ایران، پرستاران، سازمان ها، تحقیق کیفی، منابع
 • پروانه خفتان، روشنک وامقی، حمیدرضا خانکه، منصور فتحی، ملیحه عرشی *، فاطمه غلامی جم صفحات 13-21
  مقدمه
  مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) یکی از مهم ترین بیماری های سیستم عصبی می باشد که شیوع آن در زنان حدود دو تا سه برابر مردان است. علت اصلی این بیماری به طور کامل شناخته نشده است و هیچ درمان قطعی برای آن وجود ندارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناخت مشکلات درمانی در این بیماران بود.
  روش
  در این پژوهش کیفی، از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، 23 نفر از زنان مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن حمایت از بیماران MS شهر تهران در سال 1393 در تحقیق شرکت نمودند. جهت جمع آوری داده ها، روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  از مجموع مصاحبه ها در سه مرحله تحلیل، 1100 کد به دست آمد. این کدها در یک طبقه «مشکلات درمانی» و پنج زیرطبقه «هزینه بالای درمان، عدم دسترسی راحت به دارو، نادیده گرفتن حقوق بیمار از طرف پزشکان و کادر درمانی، عدم همدلی مناسب و کافی از جانب کادر درمانی و عوارض داروها» مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  بیماران مبتلا به MS در زمینه درمان بیماری خود با مشکلات خاصی روبه رو هستند که نیازمند توجه و حمایت های اجتماعی می باشد. با حمایت هایی همچون پوشش مناسب بیمه ای و در اختیار گذاشتن داروها به ویژه داروهای خارجی با تعرفه مناسب و کم هزینه، دولت و جامعه می توانند سهم بسیار بزرگی در کاهش درد و رنج این بیماران داشته باشند.
  کلیدواژگان: تحقیق کیفی، درمان، مولتیپل اسکلروزیس
 • کبری اباذری *، مختار ملک پور، امیر قمرانی، احمد عابدی، سالار فرامرزی صفحات 22-34
  مقدمه
  هیجان ابراز شده به منظور سنجش روابط بین والدین و کودکان استفاده می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای هیجان ابراز شده مادران کودکان اوتیسم عادی و سرانجام بررسی عوامل موثر بر نمره هیجان ابراز شده بالای مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  روش انجام پژوهش، به شیوه پژوهش ترکیبی لانه گزینی بود. به منظور سنجش کمی هیجان ابراز شده مادران، 50 مادر کودک مبتلا به اوتیسم که کودکان آن ها در دامنه سنی 13-3 سال قرار داشتند، به صورت نمونه گیری در دسترس از مراکز اوتیسم و 50 مادر کودکان با رشد عادی به شیوه تصادفی انتخاب شدند. در مرحله دوم، به منظور بررسی تبیین عواملی که بر هیجان ابراز شده مادران تاثیر دارد، روش پژوهش کیفی تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، هم در نمره کلی هیجان ابراز شده و هم در زیرمولفه های آن یعنی انتقاد و درگیری عاطفی افراطی، بالاتر از مادران کودکان عادی بودند. نتایج مرحله دوم بیانگر این بود که پنج عامل در بالا بودن هیجان ابراز شده مادران اوتیسم تاثیر داشت که عبارت از نگران نظر دیگران بودن، نگرانی در مورد وضعیت آینده کودک، نادیده گرفتن خود و ترجیح نیازهای کودک بر نیازهای خود و دیگر اعضای خانواده، مقایسه کودک خود با کودکان دیگر، سرزنش و انتقاد از کودک بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود که در بازپروری کودکان اوتیسم، الگوهای درمانی تدوین شود که هیجان ابراز شده والدین آن ها را نیز در نظر داشته باشد.
  کلیدواژگان: روش پژوهش ترکیبی، هیجان ابراز شده، اوتیسم، مادران
 • یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، رامین دستوری * صفحات 35-48
  مقدمه
  فرسودگی تحصیلی یکی از پدیده هایی است که به دلیل تاثیرات منفی آن بر کارایی تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان و دانشجویان، در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به درک عمیقی از جوهره اصلی پدیده فرسودگی تحصیلی انجام شد.
  روش
  این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. نمونه ها با استفاده از روش هدفمند زنجیره ای از میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 94-1393 انتخاب شدند و مصاحبه ژرف نگر با آن ها صورت گرفت. سپس متن مصاحبه ها ضبط و مکتوب گردید و کسب اطلاعات تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها ادامه یافت که حجم نمونه در مرحله اشباع به 9 نفر رسید. اطلاعات به دست آمده با روش Ramist مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تایید قابلیت اعتماد، دلالت و صحت اطلاعات، خلاصه اظهارات شرکت کنندگان به آنان ارایه شد و آن ها هماهنگی نظرات خود با یافته های محقق را اعلام نمودند و در صورت وجود تناقض، برداشت های محقق اصلاح گردید.
  یافته ها
  تجربه فرسودگی تحصیلی در قالب 3 مضمون اصلی «ضعف برنامه ریزی، مشکلات انگیزشی و مشکل در سازگاری» و 8 مضمون فرعی «نقص هدف گذاری، به تعویق انداختن، تکرار اشتباهات برنامه، بی علاقگی، انگیزش بیرونی، احساس خستگی و بی حوصلگی، منبع کنترل بیرونی و انتظارات کارایی» خلاصه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده می تواند اطلاعات مفیدی را در مورد ویژگی های این افراد و راهبردها و مداخلات پیشگیرانه و اصلاحی برای ارتقای سطح کارایی تحصیلی و بهبود وضعیت این گروه از افراد فراهم نماید.
  کلیدواژگان: فرسودگی، تجارب، دانشجویان
 • اعظم رحمانی، عفت سادات مرقاتی خویی *، لیدا مقدم بنائم، نرگس صادقی صفحات 49-62
  مقدمه
  رفتارهای جنسی مخاطره آمیز، تهدید بزرگی برای سلامت افراد است. جوانان بیش از هر گروه دیگر در معرض انتقال بیماری های مقاربتی هستند. مطالعه حاضر با هدف تبیین نقش فقدان حمایت اجتماعی بر رفتارهای جنسی مخاطره آمیز دختران جوان انجام شد.
  روش
  در این مطالعه کیفی، 72 دختر جوان 35-18 سال در مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق جلسات گروهی متمرکز (7 جلسه) و مصاحبات فردی عمیق (12 مصاحبه) در سال 1391 جمع آوری شد. روش تحلیل محتوا از رویکرد Graneheim جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. برای افزایش اعتبار نتایج، روش های چندگانه جمع آوری داده ها، نمونه گیری با حداکثر تنوع و چک همکاران، مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  چهار طبقه اصلی از آنالیز داده ها از جمله چتر عاطفی، پشتیبانی خدماتی، هسوروی اجتماعی و نگهداشت اطلاعاتی استخراج شد. نگهداشت اطلاعاتی دارای دو زیرطبقه تعلیم جنسی ناکارامد و گم یافت تعلیم جنسی بود. چتر عاطفی از دو زیرطبقه مهرورزی دوست پسر و غیابت مهر خانواده تشکیل شد. مشارکت کنندگان عقیده داشتند که حمایت عاطفی دوست پسر و فقدان حمایت خانواده، عوامل عاطفی مهمی در مشارکت آنان در رفتارهای مخاطره آمیز جنسی بوده است. آن ها گزارش کردند که به خدمات و آموزش جنسی دسترسی ندارند. همچنین، آموزش جنسی محدودی نیز که ارایه می شود، از کیفیت مطلوب برخوردار نیست.
  نتیجه گیری
  مشارکت کنندگان اعتقاد داشتند که انواع متفاوت حمایت اجتماعی در مشارکت آن ها برای رفتار مخاطره آمیز جنسی نقش داشته است. نتایج پژوهش حاضر می تواند در راستای طراحی مراکزی جهت ارایه مشاوره سلامت جنسی به دختران جوان کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: رفتارهای مخاطره آمیز، رفتارهای جنسی، زنان، جوان، حمایت اجتماعی
 • مهشید بکایی، معصومه سیمبر *، سیدمجتبی یاسینی اردکانی، حمید علوی مجد صفحات 63-77
  مقدمه
  نتایج متناقضی در مورد رابطه بین زوجین و ناباروری به چشم می خورد. پژوهش حاضر با هدف درک و تجربه زنان نابارور در مورد تشخیص و درمان ناباروری و تاثیر آن بر عملکرد جنسی انجام شد.
  روش
  این مطالعه از نوع کیفی بود و با رویکرد تحلیل محتوا انجام گردید. 15 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر یزد و 8 نفر مطلع کلیدی با استفاده از نمونه گیری هدفمند از مهر تا بهمن سال 1393 انتخاب شدند. با مشارکت کنندگان مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته صورت گرفت و داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی تجزیه و تحلیل شد. برای تایید دقت و صحت داده ها، از معیارهای Guba و Lincoln استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها دو طبقه اصلی «تاثیر ناباروری بر سیکل پاسخ جنسی و عوامل مرتبط بر عملکرد جنسی» را نشان داد. سیکل پاسخ جنسی شامل زیرطبقات «تمایل و عوامل تاثیرگذار بر تمایل جنسی زنان نابارور، برانگیختگی و عوامل مرتبط با آن و اوج لذت جنسی و عوامل تاثیرگذار» و عوامل مرتبط به عملکرد جنسی نیز متشکل از زیرطبقات «درد هنگام نزدیکی و صمیمت زوجی» بود.
  نتیجه گیری
  اگرچه زنان نابارور می توانند سیکل پاسخ جنسی را در مراحل تمایل، برانگیختگی و اوج لذت جنسی مانند سایر زنان تجربه کنند، اما عده ای بعد از تشخیص و تعداد بیشتری در حین درمان ناباروری، دچار مشکلاتی در فازهای مذکور می شوند. مشاوره با زوج و زنان نابارور در مورد چرخه پاسخ جنسی و سلامت جنسی، می تواند زندگی جنسی زنان نابارور را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: ناباروری، فعالیت جنسی، اختلال عملکرد جنسی، تحقیق کیفی
 • صدیقه پاک سرشت، فاطمه جعفرزاده کنارسری *، فاطمه رافت، سیده مرضیه راهبی صفحات 78-88
  مقدمه
  روابط جنسی فقط فرایندی بیولوژیک نبوده، بلکه تجربه ای است که در یک زمینه مشترک درون فردی، بین فردی و فرهنگی شکل می گیرد. مطالعه کیفی حاضر با هدف تشریح و واکاوی عمیق تجارب و تفاسیر زنان متاهل از مفهوم فعالیت جنسی- زناشویی انجام شد.
  روش
  در این مطالعه کیفی 65 نفر از زنان متاهل 60-16 سال مراجعه کننده به درمانگاه های مراقبت دوران بارداری، زنان و تنظیم خانواده در مرکز آموزشی درمانی الزهرای (س) شهر رشت در سال 1391 شرکت داشتند که با حضور در 9 جلسه بحث گروهی متمرکز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. انتخاب شرکت کنندگان واجد شرایط به روش هدفمند و با حداکثر تنوع انجام شد. مصاحبه ها تا هنگام اشباع داده ها تداوم یافت. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی و بر اساس مراحل پیشنهادی Graneheim و Lundman انجام شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها منجر به استخراج 4 طبقه اصلی و چندین زیرطبقه شد. طبقات اصلی شامل «نقش احساسات و ادراک جنسی فرد در برقراری رابطه جنسی»، «چالش های جنسی درون فردی و بین فردی»، «دانسته ها و نادانسته ها» و «از خودگذشتگی جنسی (فعالیت جنسی وظیفه مدار)» بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه مفهوم فعالیت جنسی- زناشویی را از دیدگاه زنان متاهل به خوبی تبیین نموده است. نکته قابل توجه منتج از یافته های پژوهش این است که مشارکت کنندگان ضمن ارایه یک تعریف پویا از مفهوم فعالیت جنسی، به شکل بارزی این مفهوم را بر شالوده مسوولیت محوری و وظیفه مداری تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: آمیزش جنسی، رفتار جنسی، زنان متاهل، مطالعه کیفی
 • مریم فلاحت پیشه بابلی، مجتبی حبیبی، محمود شمشیری *، منصوره سادات صادقی صفحات 89-102
  مقدمه
  افزایش نرخ فرار دختران ایرانی از خانه، نشان دهنده اهمیت بررسی عمیق تر پدیده فرار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین تجارب زیسته واکنش دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت و خانواده شان از فرار بود.
  روش
  در پژوهش کیفی حاضر که بر پایه رویکرد پدیدارشناسی استوار بوی، دوازده دختر ساکن در کانون اصلاح و تربیت، به وسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تجارب زیسته آن ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته، مورد بررسی قرار گرفت. متون مصاحبه ها توسط رویکرد پدیده شناسی تفسیری و با روش Van Manen تفسیر شد. در نتیجه، واحدهای معنایی حمایت کننده از هر یک از زیرمضمون ها و زیرمضمون های مضمون اصلی که واکنش فرد و خانواده در مقابل فرار نام داشت، ایجاد شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش، به وسیله دو زیرمضمون نشان داده شد. این زیرمضمون ها که سرکوب و کنار آمدن با فرار نام گذاری شد، تجارب زیسته مشارکت کنندگان را در مورد واکنش های شخصی و خانوادگی نسبت به فرار که مضمون اصلی پژوهش بود، نشان می داد.
  نتیجه گیری
  واکنش های سازگارانه والدین و مدارای آن ها با فرزند فراری خود، منجر به ایجاد فضایی امن در خانواده شده و زمینه را به منظور جلوگیری از فرار مجدد نوجوان ایجاد می نماید. به علاوه، واکنش های سرکوب گرانه والدین، منجر به تلقی شدن خانواده به عنوان یک پایگاه ناامن توسط نوجوان می شود و در نتیجه، زمینه برای فرار مجدد نوجوان از منزل فراهم شود. همچنین، یافته ها نشان داد که احساس گناه و پشیمانی مشارکت کنندگان، انگیزه مهمی را در جهت بهبود عملکرد شخصی و کمک به خانواده نابسامان خود، پس از آزادی از کانون، ایجاد می نماید.
  کلیدواژگان: فرار از خانه، تجارب زیسته، کانون اصلاح و تربیت، هرمنوتیک، واکنش
 • شهلا ابوالحسنی، فریبا طالقانی *، احمدرضا یزدان نیک صفحات 103-111
  مقدمه
  مطالعه موردی به عنوان تحقیق کیفی در تعداد زیادی از دیسیپلین‏ها نظیر جامعه‏شناسی، انسان‏شناسی، تاریخ، روانشناسی، قانون، پزشکی، آموزش، علوم سیاسی و اقتصاد استفاده شده است. امروزه مطالعه موردی به طور روزافزون توسط محققان پرستاری جهت اکتشاف پدیده مورد نظر در عملکرد مراقبت سلامت مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اصول و مبانی مفهومی مطالعه موردی همراه با نمونه های کاربرد آن در پرستاری بود.
  روش
  جستجوی رایانه ای در داده پایگاه های Medline و Elesevier با کلید واژه های مطالعه موردی، تحقیق کیفی و پرستاری در بین مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی از سال 2000 تا 2015 انجام شد. مضمون‏های عمده، موارد توافق و عدم توافق بین متون مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  مطالعه موردی رویکرد تحقیقی است که برای فهم عمیق و چند جانبه از یک مساله پیچیده در زمینه واقعی آن با استفاده از روش‏های متعدد جمع آوری داده استفاده می‏شود. با توجه به این خصوصیات، مطالعه موردی برای بررسی عملکرد پرستاری که دارای اجزای پیچیده‏ای است، مناسب می باشد و در تعدادی از مطالعات پرستاری از این روش استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه موردی- کیفی روشی است که با فراهم نمودن دید کل‏نگر در مورد یک پدیده می‏تواند نقش بسزایی در تولید دانش جدید در پرستاری و تحقیقات نظام سلامت داشته باشد.
  کلیدواژگان: مطالعه موردی، تحقیق کیفی، پرستاری
|
 • Dr. Masoumeh Shohani * Pages 1-12
  Introduction
  Organizational resources are the effective valuable resources in achieving organizational goals and predictors of interaction. This study aimed to find out the organizational resources affecting nursing inter-professional collaboration.
  Method
  This qualitative study was carried out with 23 nurses from hospitals of Tehran, Tabriz, and Ilam cities, Iran. Purposive sampling was applied to select the participants. In-depth and unstructured interviews and field notes were used to collect the data. Interviews were transcribed and simultaneously analyzed using conventional content analysis method.
  Results
  Three categories of "physical resource", "financial resource", and "human resource" described the characteristics of organizational resources based on participant experiences.
  Conclusion
  Organizational resources are the effective factors on nurse's inter-professional collaboration which include the supply and allocation of resources in different areas. Solving problems in this field can have positive effects.
  Keywords: Iran, Nurses, Organizations, Qualitative research, Resources
 • Parvaneh Khftan, Dr Roshanak Vameghi, Dr Hamid Reza Khankeh, Dr Mansour Fathi, Dr Maliha Arshi *, Fatemeh Gholami Jam Pages 13-21
  Introduction
  Multiple sclerosis (MS) is one of the most important diseases of the nervous system. The incidence of this disease in women is about two to three times that of men. The main cause of this disease is not fully understood and there is no definitive treatment for it. The aim of this study was to identify the treatment problems in this group of patients.
  Method
  In this qualitative study, content analysis method was used. Based on the purposive sampling method and theoretical saturation criterion, 23 patients with multiple sclerosis who referred to the Association for the Protection of Menthol Patients in Tehran, Iran, during the year 2014 participated in this study. Semi-structured interview method was used to collect the data. Data were analyzed using qualitative content analysis method.
  Results
  Out of the interviews, 1100 codes were obtained in three stages of analysis. These codes fell into one category of treatment problems and five subcategories of "high cost of treatment", "lack of access to medicine", "neglecting patient's rights from doctors and medical personnel", "lack of adequate empathy from medical personnel", and "Complications of medications".
  Conclusion
  Patients with multiple sclerosis are facing specific problems in the treatment of their illness, which require social attention and protection; they can be supported by appropriate insurance coverage and the provision of medicines, especially foreign drugs, at affordable and low-cost tariffs by the government and the community. A great contribution is needed to reduce the pain and suffering of this group of patients.
  Keywords: Qualitative research, Therapy, Multiple sclerosis
 • Kobra Abazari *, Mokhtar Melekpour, Dr Amir Ghamarani, Dr Ahmad Abedi, Dr Salar Faramarzi Pages 22-34
  Introduction
  Expressed emotion has been used as a measure of the relationship between parents and children. This study aimed to compare expressed emotion among mothers and finally of children with and without autism and to investigate the factors influence it among them.
  Method
  The Embedded Design Mixed Research Method was used to assess the quantity of mothers expressed emotion. The study population consisted of 50 mothers of the children with autism that their children ages were between 3-13 years were selected non-randomly and 50 mothers of children with normal growth at the same age were selected randomly. At the second phase, qualitative research method was used to examine the factors influenced mothers expressed emotions.
  Results
  The mothers of the children with autism had higher score both in the total score of expressed emotion, and emotional over-involvement (EQI) and criticism. In addition, five factors influenced the mothers of the children with autism to be of high expressed emotion that were "being worried about others comment", "being worried about the child's future", "just paying attention to child's needs and ignoring their own and other family member’s needs", "comparing their child with other children", and "blaming and criticizing the child".
  Conclusion
  According to the results, it is recommended that in rehabilitation of children with autism, intervention procedures that consider parents expressed emotion should be developed as well.
  Keywords: Mixed research method, Expressed emotion, Autism, Mothers
 • Yousef Adib, Eskandar Fathiazar, Ramin Dastouri * Pages 35-48
  Introduction
  Academic burnout is a phenomenon that has received great attention in recent decades, as it has a negative effect on the performance of education and mental health among the students. This study aimed to achieve a deep understanding of the original essence of academic burnout phenomenon.
  Method
  Qualitative descriptive phenomenological research method, chain sampling method, and in-depth interviews were used in this study on the medical students in Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, in the academic year of 2014-15. Interviews were recorded and then, written. This process was continued to reach saturation point of data and the sample number reached to 9 people. Obtained data were analyzed using Smith method. To verify the trustworthiness, implication, and authenticity of the data, summary of statements were presented to the participants, and they announced to coordinate their views with the findings of researchers; and if there was a contradiction, perceptions of researcher were amended.
  Results
  Experiences of academic burnout were summarized in 3 main theme included "poor planning", "problems of motivation", and "problem of adaptation", and 8 subthemes included "flaws in targeting", "postponing", "repeating programming mistakes", "disinterest", "external motivation", "feeling fatigue and impatience", "external locus of control", and "efficiency expectations".
  Conclusion
  These findings can provide useful information on the characteristics and the situation of medical students, and also preventive strategies and corrective interventions to improve academic performance.
  Keywords: Burnout, Experiences, Students
 • Dr Azam Rahmani, Dr Effat Merghati-Khoei *, Dr Lida Moghadam -Banaem, Dr Narges Sadeghi Pages 49-62
  Introduction
  Risky sexual behavior is a great threat for youth's health. Youth are at risk of sexually transmitted diseases more than any other groups. This study was designed to explore the role of lack of social support on young women's risky sexual behaviors.
  Method
  In this qualitative inquiry, we recruited 72 young women aged 18 to 35 years. Data were collected using focus group discussions (7) and individual interviews (12) during 2012. Content analysis (Graneheim and Lundman's approach) was applied to analyze the data. Multiple data collection methods, maximum variation sampling, and external check were used to enhance the dependability and credibility of the data.
  Results
  Four main themes were emerged from analyzing the data including "emotional umbrella", "support services", "social adherence", and "informational support". Informational support had two subclasses as "dysfunctional sexual education" and "lack of sexual education". Emotional umbrella included two subclass, "boyfriends love" and "absence of family emotion". Participants believed that their boyfriend's emotional support and lack of familial support were important emotional factors in their involvement in risky sexual behaviors. They reported they did not have access to sexual health services and education. In addition, provided limited sexuality education did not have a good quality.
  Conclusion
  Participants believed that different types of social support affect their involvement in risky sexual behavior. The results can be helpful to design some centers in order to support young women and provide sexual health consult.
  Keywords: Risk-taking behaviors, Sexual behaviors, Young, Women, Social support
 • Dr Mahshid Bokaie, Dr Masoumeh Simbar *, Dr Seyed Mojtaba Yassini Ardekani, Dr Hamid Alavi-Majad Pages 63-77
  Introduction
  Contradictory results were reported about the infertile couple relationship. The aim of this study was to determine infertile women's perception and experience after infertility diagnosis and during infertility treatment, and also the influence of infertility on their sexual function.
  Method
  This qualitative content analysis study was performed with targeted sampling from October to February 2014 on 15 infertile women and 8 key informants referred to Yazd Infertility Center, Yazd, Iran. All participants were interviewed depth and semi-structured. Content analysis performed for data analyzing. Gaba and Lincoln criteria were used to obtain trustworthiness.
  Results
  There were two main categories, "sexual response cycle" and "factors related to sexual function". The sexual response cycle consisted of three sub-categories, "desire", "arousal", and "orgasm"; factors related to sexual function divided into two sub-categories of "dyspareunia" and "couple intimacy".
  Conclusion
  Although infertile women could experience sexual response cycle in desire, arousal, and orgasm phase like other women, but a number of them, after infertility diagnosis and more during the treatment of infertility problems are mentioned in these phases. Infertile couples and women consultation about sexual response cycle and sexual health can improve sexual life of infertile women.
  Keywords: Infertility, Sexual activities, Sexual dysfunction, Qualitative research
 • Dr Sedighe Pakseresht, Dr Fatemeh Jafarzadeh-Kenarsari *, Fatemeh Rafat, Seyed Marzieh Rahebi Pages 78-88
  Introduction
  Sexual intercourse is not a biological process, but it is an experience emerged in combined interpersonal, intrapersonal, and cultural contexts. This study aimed to deeply explore and clarify married women’s perception on the meaning of sexual-marital activity.
  Method
  This qualitative study was carried out on 65 married women aged 16-60 years attending prenatal care, family planning, and gynecology clinics in an educational hospital in Rasht City, Iran, during 2012-2013. Data were collected through 9 focus group discussions. Participants were recruited using purposive sampling method and maximum variation. All interviews were continued until the data saturation was achieved. Data analysis was done based on Graneheim and Lundman conventional content analysis approach.
  Results
  Four main categories and several sub-categories were extracted from the data. The main categories included “the role of sexual sensation and perception on sex”, “intrapersonal and interpersonal sexual challenges”, “lack of knowledge vs. knowledge”, and “sexual self-sacrifice (task-oriented sexual activity)”.
  Conclusion
  According to this study, married women’s perception on the meaning of sexual-marital activity has been clearly identified. On one hand, participants expressed a dynamic meaning of sexual-marital activity. On the other hand, their interpretations emerged a new meaning of sexual activity as task-oriented or responsibility-centered of sexual activity.
  Keywords: Sexual intercourse, Sexual behavior, Female, Marriage, Qualitative research
 • Maryam Falahatpishe, Mojtaba Habibi Asgarabad, Mahmood Shamshiri *, Mansoore Sadat Sadeghi Pages 89-102
  Introduction
  The rising rate of running away from home by the Iranian girls indicates the significance of doing more profound researches about runaway phenomenon. This study aimed to investigate the lived experiences of runaway girls who lived in correction and rehabilitation center about personal and family reactions to running away from home.
  Method
  In this research, which was based on phenomenological research, 12 girls who had been referred to correction and rehabilitation center were chosen via purposive sampling and their lived experiences were studied using semi-structured interview. The texts of the interviews were interpreted using interpretative phenomenology approach and Van Manen method. As a result, the main theme, sub-themes, and semantic units were achieved.
  Results
  The results were shown by two sub-themes as repression and adaptability reactions to running away. These sub-themes showed the lived experiences of the girls about personal and family reactions to running away which was the main theme of this study.
  Conclusion
  The results indicate that family adaptive reactions and their toleration about the children runaway result in making a safe atmosphere in the family and make a context to prevent renew runaways from home. In addition, repressive reactions cause the teenagers to consider the family as an insecure base and as a result, a base to renew runaways will be provided. Besides, the results indicate that guilty and regret feelings of the samples provide a serve motivation to modify the personal function and help the turmoil family after freedom from the correction and rehabilitation center.
  Keywords: Runaway behaviour, Lived experience, Correction, rehabilitation center, Hermenutic, Reaction
 • Dr Shahla Abolhassani, Dr Fariba Taleghani *, Dr Ahmadreza Yazdannik Pages 103-111
  Introduction
  Case study as a qualitative research has been used in many disciplines including sociology, anthropology, history, psychology, medicine, education, political science, and economics. Now, case study is used by nursing researchers for exploring phenomena in health care practice. The article aimed to assess the principles of the case study and its’ using in nursing.
  Method
  Computerized search was done in Medline and Elsevier databases with case study, qualitative research, and nursing keywords among the articles in English language between 2000 and 2015. The main themes, agreement, and disagreement were assessed among the articles.
  Results
  Case study is a research approach for providing deeper understanding of the complex and multifaceted phenomenon in real life context and checks general and significant characteristics of events. So, using this method is useful to evaluate the performance of nursing practice. This method was used in some of nursing researches.
  Conclusion
  Qualitative case study is a method that can play an important role in the production new knowledge in nursing and health system research by providing a holistic view about a phenomenon.
  Keywords: Case study, Qualitative research, Nursing